نتایج جستجو

4255

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

426

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SARMADIAN F. | JAFARI M.

نشریه: 

NATURAL RESOURCES JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  SPECIAL ISSUE
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  234-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

این مطالعه برای بررسی اهمیت اکولوژیکی خشکه دارها و تاثیر آنها بر زادآوری طبیعی جنگل در بخش چیلر جنگل خیرودکنار نوشهر که جنگلی کمتردست خورده است، صورت گرفت. در این مطالعه پس از انتخاب یک قطعه 50 هکتاری، نهال های اطراف خشکه دارها شمارش و ثبت شدند. بررسی ها نشان داد که در درجات مختلف پوسیدگی خشکه دارها حالات متفاوتی از استقرار زادآوری در اطراف آنها وجود دارد. بیشترین تعداد نهال در اطراف خشکه دار با درجه پوسیدگی 3 دیده شد و بعد از آن به ترتیب در درجات پوسیدگی 4، 2 و 1 از تعداد نهال ها کاسته می شود. باز شدن روشنه (حفره) در تاج پوشش در نتیجه خشک شدن درختان، آثار قابل توجهی را در استقرار زادآوری دارد. در این مطالعه مشاهده شد که با افزایش درجه پوسیدگی از سطح روشنه کاسته می شود. برای بررسی اثر روشنه ها، از نظر سطح به 5 دسته روشنه بسته، روشنه با سطح خیلی کم (صفر تا 12.5 متر مربع)، روشنه با سطح کم (12.5 تا 50 مترمربع)، روشنه با سطح متوسط (50 تا 113 مترمربع) و بیشتر از 113 مترمربع روشنه با سطح زیاد یا تاج پوشش باز تقسیم شدند. فراوانی نهال ها در روشنه های بسته در تاج پوشش بالای خشکه دارها حداکثر بود که بعد از آن به ترتیب در زیر روشنه با سطح متوسط، خیلی کم، کم و زیاد (تاج پوشش باز) از تعداد نهال ها کاسته شد. با آزمون ANOVA در سطح 5 درصد مشخص شد که میان میانگین تعداد نهال های موجود در کنار خشکه دارهای با درجات مختلف پوسیدگی از نظر استقرار نهال ها تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد ولی میان اندازه های مختلف روشنه (بالای خشکه دارها) در رابطه با تعداد نهال های مستقر شده در زیر آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین اثر خشکه دارها با بازکردن روشنه در تاج پوشش در استقرار زادآوری، بیشتر از درجه پوسیدگی آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 254 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

عناصر رویشی موجود در اکوسیستم طبیعی که نیمرخ بوم شناسی مشابهی برای یک یا چند عامل بوم شناسی دارند، گروه های اکولوژیک را تشکیل می دهند، در حقیقت با تشخیص گروه های بوم شناسی می توان به اختلاف عوامل متغیر محیطی در رویشگاه های مختلف پی برد. هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی گروه های اکولوژیک و ارتباط آن با شرایط ادافیک رویشگاه است که در سری چهارم جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنارـ نوشهر انجام شده است. به منظور تعیین سطح رولوه (قطعه نمونه) از روش حداقل سطح استفاده شد. بر این اساس سطح قطعه نمونه 400 مترمربع تعیین شد و در پی آن 151 رولوه برای بررسی پوشش گیاهی با استفاده از روش ترکیبی براون- بلانکه برداشت شدند. پس از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی در نتیجه تجزیه و تحلیل TWINSPAN گروه های بوم شناسی تفکیک شده و در هر گروه گونه های ترجیح پذیر مشخص شدند. بر اساس نتایج گروه های اکولوژیک و حضور گونه های ترجیح پذیر، 36 نقطه برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مشخص شد و نمونه های حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل خصوصیات خاک پیرامون تغییرات پوشش گیاهی، از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی PCA استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در گروه اکولوژیک اول با عنصر رویشی Ruscus hyrcanus و گروه دوم با عناصر رویشی sperula odorata, Viola odorata, Hypericum androsaemum, Dryoptris filix-mass مشخصه های شیمیایی خاک و در گروه های سوم با عناصر رویشی Oplismenus undulatifolia, Cyclamen caucasicum و چهارم با گونه های Mespilus germanica Rumex sanguineus, Solanum kisereitzcki مشخصه های فیزیک خاک بیشترین تاثیر را دارند. همچنین رویشگاه هایی که گروه های اکولوژیک اول و دوم در آن حضور دارند، وضعیت مناسب تری را دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 227 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  517-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

آگاهی از اصول رشد و تکامل، چگونگی ساختار تحت تاثیر عوامل طبیعی و ارزیابی قابلیت جوامع زیستی، گام نخست در مدیریت مناسب برای برآورد نیازهای اقتصادی - اجتماعی و حفظ روند پویایی اکوسیستم طبیعی است. بنابراین طبقه بندی رویشگاه های طبیعی بر اساس عوامل اکولوژیک، می تواند به عنوان معیاری از کیفیت اکو سیستم های جنگلی باشد. این تحقیق با هدف طبقه بندی رویشگاه بر اساس جوامع گیاهی، در جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنار نوشهر انجام گرفته است. برای بررسی جوامع گیاهی از روش براون - بلانکه استفاده شد. داده های مربوط به پوشش گیاهی با استفاده از نرم افزار ANAPHYTO مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جوامع منطقه بر اساس حضور گونه های معرف در تابلوی جامعه شناسی تعیین شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که دو جامعه گیاهی برای منطقه قابل تشخیص است. در هر کدام از این جوامع، یک زیرجامعه مشاهده می شود:1- جامعه Rusco-Fagetum با زیر جامعه Mercurialietosum perenni و گونه های شاخص:Ruscus hyrcanus, Laurocerasus officinalis, Danae racemosa, Evonymus latifolia, Ilex spinigera, Frangula grandifolia, Symphandra odontosepala, Daphne mezereum, Hedera pastuchovii.2- جامعه  Carpineto-Fagetum با زیر جامعه Epimedietosum pinnatii و گونه های معرف:Pteridium aquilinem, Lathyrus vernus, Sedum stoloniferum, Primula heterochroma, Carex remota, Polygonatum oriental, Paeonia wittmanniana.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 284 استناد 491 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  174-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

این تحقیق در جوامعAlno-Fagetum orientalis ، Carpino-Fagetum orientalis، Rusco-Fagetum orientalis و Fagetum oriental بخشهای نمخانه، گرازبن و چلیر (جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر) انجام شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین پوشش کف جنگل و شرایط ادافیکی و تعیین گونه یا گروهی از گونه های معرف است که شاخصی مناسب برای پیش بینی شرایط ویژه محیطی در جوامع راش منطقه مورد مطالعه باشند. از روش نمونه برداری طبقه بندی شده برای انتخاب محل قطعات نمونه استفاده شد و در هر جامعه گیاهی در جهت های جغرافیایی مختلف اقدام به انتخاب قطعات نمونه گردید و در مجموع 120 قطعه نمونه از جوامع راش منطقه مورد بررسی برداشت شد. برای برداشت فلورستیک در قطعات نمونه مربعی شکل به مساحت 400 متر مربع، پوشش گیاهی در آشکوبهای مختلف (درختی، درختچه ای و علفی) با استفاده از جدول براون-بلانکه ثبت گردید. در مرکز قطعات نمونه، از دو عمق 0-10 و 10-30 سانتی متر افق معدنی خاک، نمونه های خاک برداشته شد. مجموعه ای از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در محل استقرار قطعات نمونه مورد اندازه گیری قرار گرفت. دو روش رسته بندی، روش آنالیز تطبیقی قوس گیری شده (Detrended Correspondence Analysis = DCA) و روش آنالیز تطبیقی متعارفی (Canonical Correspondence Analysis = CCA) برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین پوشش گیاهی و متغیرهای محیطی بکار گرفته شد. نتایج بررسی نشان داد که پراکنش گونه ها در جوامع راش منطقه مورد مطالعه عمدتا به عوامل جهت، درصد رس، ازت کل، فسفر، درصد مواد آلی و کاتیون های تبادلی مرتبط می باشد. گونه هایGeranium robertianum ،Mercurialis perennis  و Ruscus hyrcanus معرف حاصل خیزی زیاد خاک و گونه های Blechnum spicant،Festuca drymeia  و Epimedium pinnatum بیانگر شرایط حاصل خیزی کم (نسبت به گونه های فوق) و گونه های Carex divulsa، Carex remota و Sanicula europaea مبین شرایط حاصل خیزی حد وسط می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 45 استناد 4 مرجع 2
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

جنگل ها علاوه بر تولید چوب منافع اجتماعی و محیط زیستی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. از جمله این منافع، می توان به عملکرد جنگل ها در جذب آلاینده های هوا و کاهش بار آلودگی اشاره نمود. عملکردی که علی رغم نقش موثری که در افزایش میزان رفاه و کاهش عوارض ناشی از آلودگی داراست، فاقد جایگاهی در محاسبات معمول منافع ناشی از اکوسیستم های جنگلی است. در این مطالعه، ارزش اقتصادی کارکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید در بخشی از جنگل های خزری برآورد شده است. در ابتدا میزان جذب آلاینده در منطقه مورد مطالعه به تفکیک، برای هر یک از دو کاربری جنگل و مرتع با استفاده از مدل های موجود محاسبه شده، در ادامه این عملکرد با استفاده از روش هزینه جایگزین ارزشگذاری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با احتساب ارزشی معادل 2475 هزار ریال برای جذب هر تن گاز آلاینده گوگرد دیوکسید، عرصه 20582 هکتاری از منطقه مورد مطالعه، با جذب سالانه 42.623 تن گاز آلاینده SO2، از ارزش سالانه ای معادل 106 میلیون ریال، در رابطه با عملکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  557-570
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

الگوی انتشار و استقرار پوشش گیاهی در روی کره خاکی بر حسب تصادف نمی باشد، چرا که هر اکوسیستم طبیعی خود در بر گیرنده مجموعه ای از عناصر رویشی با نیاز بوم شناسی مشابه برای یک یا چند عامل بوم شناسی بوده که گروه بوم شناسی را تشکیل می دهند. در حقیقت با تشخیص گروه های بوم شناسی میتوان به اختلاف عوامل متغیر محیطی در رویشگاه های مختلف پی برد. بر این اساس هدف از اجزای این بررسی، آنالیز پوشش گیاهی بر اساس گروه های بوم شناسی و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی رویشگاه می باشد که در سری چهارم جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنار - نوشهر انجام شده است. به منظور تعیین سطح رولوه (قطعه نمونه) از روش حداقل سطح استفاده شد که بر این اساس سطح قطعه نمونه 400 متر مربع تعیین گردید و در پی آن 98 رولوه جهت مطالعه پوشش گیاهی با استفاده از روش ترکیبی براون - بلانکه مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پوشش گیاهی از آنالیز تطبیقی نااریب DCA و آنالیز دوطرفه گونه های معرف TWINSPAN استفاده گردید که در نتیجه آن گروه های بوم شناسی تفکیک شدند. سپس وضعیت فیزیوگرافی منطقه مشخص شده و در نهایت لایه واحدهای شکل زمین با لایه رقومی گروه های بوم شناسی تلفیق و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که چهار گروه بوم شناسی قابل تفکیک بوده که در گروه اول Ruscus hyrcamus، در گروه دوم Asperulla odorata, Viola ordorata, Hypericum androsaemum, Dryoptris filix- mass، در گروه سوم Oplismnus undulatifolia, Cyclamen caucasicum و در گروه بوم شناسی چهارم گونه های Rumex sanguineus, Solanum kisereizcki, Mespilus germanica به عنوان عناصر رویشی معرف می باشند. با توجه به شرایط فیزیوگرافی مشخص گردید که گروه اول در یک دامنه وسیعی از ارتفاع از سطح دریا و شیبهای مختلف حضور داشته و گروه دوم با وجود تشابه بوم شناسی با گروه اول تنها در یک کلاسه از شرایط فیزیوگرافی قرار دارد. گروه های سوم و چهارم برخلاف گروه های دیگر بیشتر در ارتفاعات بالاتر استقرار دارند. البته بایستی متذکر شد که علاوه بر شرایط فیزیوگرافی، وضعیت ادافیک نیز در تفکیک گروه ها تاثیرگذار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 20 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

ترک کوهپر مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین بهترین شکل قطعه نمونه جهت بررسی زادآوری طبیعی راش در جنگل خیرودکنار نوشهر انجام شد. در بخش نم خانه برای انجام این مطالعه 8 پارسل انتخاب شدند که با یک شبکه آماربرداری با ابعاد 200×150 متر، تعداد 94 قطعه نمونه به دست آمد. هر یک از این نقاط از طریق چهار شکل نمونه شامل: شکل نمونه دایره ای با مساحت 75 مترمربع، شکل نمونه مستطیلی با مساحت 75 مترمربع، شکل نمونه خوشه ای با سه حبه هر حبه به مساحت 25 مترمربع، شکل نمونه خوشه ای با پنج حبه هر حبه به مساحت 15 مترمربع برداشت گردید و زادآوری های با ارتفاع کمتر از 1.30 متر در قطعه های نمونه شمارش شد. در ضمن جهت مقایسه زمان پیاده کردن چهار شکل مورد نظر، زمان آغاز و پایان نمونه برداری در هر یک از شکل ها یادداشت شد. پس از جمع آوری داده ها برای هر شکل به طور مجزا مقدار مجذور درصد خطای آماربرداری کل در زمان کل E%2×T محاسبه و به عنوان شاخصی جهت مقایسه مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق شکل نمونه خوشه ای سه حبه ای کمترین درصد خطای آماربرداری و شکل نمونه دایره ای دارای کمترین مقدار (90356) E%2×T می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  258-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1635
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

شناسایی جوامع گیاهی گامی در برای مطالعه پویایی، روابط متغیرهای محیطی و تحول آنها می باشد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناخت جوامع گیاهی و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافیکی به منظور ترسیم نیمرخ رویشی در جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنار نوشهر انجام شده است. پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش براون- بلانکه (Braun- Blanquet) مورد بررسی قرار گرفته و در پی آن جوامع گیاهی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پوشش گیاهی به روشهای آنالیز تطبیقی نا اریب (DCA) و آنالیز دو طرفه گونه های معرف (TWINSPAN) تعیین گردید. سپس ارتباط جوامع با شرایط فیزیوگرافیکی منطقه با روی هم گذاری لایه های رقومی تولید شده در محیط ARCGIS مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، 6 جامعه گیاهی در منطقه قابل تشخیص بوده که عبارتند از:Parrotio-Carpinetum, Querco-Carpinetum, Alno-Fagetum, Rusco-Fagetum, Carpino-Fagetum, Fagetum orientalisالگوی پراکنش جوامع گیاهی بر اساس شرایط فیزیوگرافیکی نشان می دهد که جوامع گیاهی ذکر شده در بیشتر جهت های جغرافیایی و شیب ها استقرار داشته و به لحاظ ارتفاع از سطح دریا دارای نیمرخ رویشی متفاوت می باشند. بر این اساس جامعه Parrotio-Carpinetum در دامنه ارتفاعی 800- 200 متر از سطح دریا، جامعه Querco-Carpinetum دامنه ارتفاعی 1400- 600 متر و بیشتر در جهت های جنوبی و جنوب غربی و جوامع گیاهی با حضور غالب راش در طبقه ارتفاعی 1600- 800 متر استقرار دارند. در این دامنه ارتفاعی سطح قابل توجهی متعلق به جامعه آمیخته راش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1635

دانلود 290 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript