نتایج جستجو

650

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

65

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Mousa y.j. | Al Zubaidy M.H.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (66)
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17461
 • دانلود: 

  10051
چکیده: 

Background: ketamine produces ordinary general anesthesia characterized by weak hypnosis and analgesia leading to complications during surgical operations. Aims: The aim of this study was to evaluate the combination of ketorolac or tramadol to enhance ketamine anesthesia in 7 to 20-day-old chicks and its feasibility and practical application for induction of general anesthesia in veterinary medicine. Methods: Hypnotic and analgesic Median Effective Doses (ED50s) of ketamine alone and combination with tramadol or ketorolac were determined by the up-and-down method, then the ED50 values of these combinations were used for measurement of hypnotic and analgesic criteria moreover, their effect on serum Aspartate Aminotransferase (AST) and Alanine Aminotransferase (ALT) was assayed. Results: ketamine hypnosis and analgesia were increased when mixed with tramadol (26 and 39%) or ketorolac (27 and 40%), respectively. ketamine-ketorolac mixture was better combination of inducing the faster onset of anesthesia and short recovery with the longest duration of action and enhancing analgesia when compared to ketamine alone or in combination with tramadol and is preferred for induction of anesthesia. The liver function enzymes, including AST and ALT, showed no significant difference among all above mentioned groups. Conclusion: The data of this experimental study reveal the superiority of using ketorolac (instead of tramadol) in combination with ketamine for induction of general anesthesia in the chicks.

آمار یکساله:  

بازدید 17461

دانلود 10051 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

QUIBELL R. | PROMMER E.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  640-649
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7732
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7732

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SINNER B. | GRAF B.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  182
 • شماره: 

  182
 • صفحات: 

  313-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5386
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5386

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

PHARMACOLOGICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  621-660
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3313
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3313

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  272-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2594
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2594

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1236
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1236

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAYA M. | Nisbet h.o. | CENESIZ M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (66)
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14170
 • دانلود: 

  11153
چکیده: 

Background: Several injectable anaesthetics and sedatives are used in various avian species for general anaesthesia. Birds are very sensitive animals and any mismanagement in a crisis can lead to immediate shock and death. Therefore, careful selection of the safest possible anaesthetic agent and dose is very important. Aims: The aim of this study was to examine the clinical efficiency of diazepam-ketamine (DK), medetomidine-ketamine (MK), and xylazine-ketamine (XK) combinations anaesthetic regimens in pheasants. Methods: Twenty-four pheasants were divided into three equal groups and received one of three anaesthetic combinations by intramuscular injections: 9. 0 mg/kg diazepam and 150. 0 mg/kg ketamine, 0. 20 mg/kg medetomidine and 80. 0 mg/kg ketamine, and 3. 0 mg/kg xylazine and 80. 0 mg/kg ketamine. Each pheasant was pre-medicated with sedative drugs and 5 min later, anaesthesia was induced with ketamine injection. Results: The weak time (2. 50 ± 1. 07 min; mean± SD) and down time (6. 13 ± 1. 25 min) were shortest in group XK. The sleep time was longest (73 ± 20. 24 min) while the recovery time (157 ± 13. 61 min) was shortest in group MK. Muscle relaxation was excellent during the anaesthesia in all groups. The recovery phase of the birds was uneventful. Heart rate (HR) in DK group was statistically higher than MK and XK groups. Body temperature (BT) decreased in all groups compared to baseline values and those of MK group were lower than DK and XK groups. Respiratory rate (RR) in XK group was significantly lower than DK and MK groups. Conclusion: In conclusion, the MK combination shows better anaesthetic outcome compared to DK or XK combinations in pheasants.

آمار یکساله:  

بازدید 14170

دانلود 11153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

زمینه و هدف: جراحی فکومولسیفیکاسیون یکی از رایج ترین جراحی ها در جهان است. داروهای مختلفی به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر برای ایجادآرام بخشی موثروایمن دربیماران استفاده شده اند اما تاکنون روش دارویی مورد توافق متخصصان بیهوشی پیشنهاد نشده است. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت آرام بخشی میدازولام یا پروپوفول با دوز کم کتامین در جراحی فاکومولسیفیکاسیون بود. روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادقی دو سو کور که از آذر 1396 تا شهریور 1398 در بیمارستان فیض اصفهان انجام شد. در این مطالعه، 68 بیمار با استفاده از نرم افزار تصادفی در گروه های میدازولام (M) و پروپوفول (P) قرار گرفته و وارد مطالعه شدند. گروه (M) میدازولام mg/kg 04/0 و گروه (P) پروپوفول mg/kg 5/0 دریافت کردند سپس در هر دو گروه، کتامین mg/kg 3/0 به صورت وریدی تزریق شد. کیفیت آرام بخشی، پاسخ قلبی عروقی و رضایت بیمار و جراح ارزیابی و ثبت شد. داده ها وارد SPSS software, version 23 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) شدند و توسط روش های آماری ANOVA و Independent samples t‐ test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>p). درگروه KM درصد بیشتری از بیماران به کیفیت آرام بخشی مطلوب رسیدند، اما از نظر آماری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت (75/0=P). رضایت جراح در گروه KP بیشتر بود (18/0=P)و رضایت بیمار در گروه KM بود (18/0=P) اما اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0>P). زمان ریکاوری نیز بین دو گروه مشابه بود. بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت (98/0>p). در گروه KM در دقیقه پنجم جراحی فشارخون سیستولی به صورت معناداری بیش از گروه KP (02/0=P) بود و فشارخون دیاستولی به صورت غیرمعناداری بالاتر از گروه دیگر بود (08/0=P). نتیجه گیری: می توان اظهار داشت که اضافه کردن دوز کم کتامین به میدازولام و پروپوفول همراه با آرام بخشی موثر و پاسخ قلبی عروقی مشابه در طی جراحی فیکوامولسیفیکاسیون می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 48 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (6)
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات بوپیواکائین (B)، کتامین (K) و ترکیب بوپیواکائین و کتامین (BK) بعد از بیحسی فوق سخت شامه ای کمری – عجزی در گوسفند انجام شد.طرح مطالعه: مطالعه تجربی در روی موجود زنده.حیوانات: 9 گوسفند ایرانی شال سالم نر و غیر آبستن ماده با متوسط وزنی 38.9±15.1 کیلوگرم.روش کار: حیوانات به صورت تصادفی انتخاب شدند و 3 تیمار به انجام رسید. داروها در فضای فوق سخت شامه ای کمری – عجزی تزریق شدند. شروع اثر و طول اثر بیحسی و آرام بخشی ایجاد شده بررسی شد و ضربان قلب، تعداد تنفس و دمای مقعدی در دقایق 0، 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50 و 60 بعد از تزریق ثبت شدند. بیحسی با فقدان واکنش نسبت به تست های نیش سوزن و نیشگون در پوست نواحی خلفی تعیین شد.نتایج: شروع اثر بیحسی در گروه BK به طور معنی داری سریعتر از گروه های B و K بود. تیمارهی انجام شده با کتامین، چه به تنهایی (K) و چه به صورت ترکیبی (BK) باعث آرام بخشی ملایمی شد. ضربان قلب در تیمار B در دقایق 15 و 20 به طور معنی داری افزایش پیدا کرد، و تعداد تنفس در تیمار K در دقایق 10 و 15 کاهش معنی داری نشان داد.نتیجه گیری و کاربرد بالینی – تزریق ترکیب بوپیواکائین / کتامین در فضای فوق سخت شامه ای شروع اثر سریع و دوام اثر متوسطی در نواحی خلفی ایجاد می کند. دوزهای به کار گرفته شده در تیمار BK احتمالا عوارض جانبی مشاهده شده در تیمارهای B و K را کاهش داده است. نتیجه گیری می شود که ترکیب BK برای انجام بیحسی فوق سخت شامه ای در گوسفند بدون ایجاد عوارض جانبی مشخص قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

جراحی کاتاراکت شایع ترین عمل در سالمندان است. اخیرا تمایل به انجام جراحی کاتاراکت با ترکیب آرام بخشی سبک و بی حسی توپیکال افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سه روش آرام بخشی از نظر میزان همکاری، سطح آرام بخشی، شدت درد، رضایت مندی بیمار و جراح، تغییرات همودینامیک، افت اشباع اکسیژن خون شریانی، شدت تهوع و استفراغ و دلیریوم پس از عمل انجام شد. در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد، 150 بیمار کاندیدای عمل جراحی کاتاراکت انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. کلیه بیماران پس از توجیه کلامی، قطره چشمی تتراکایین 0.5% به منظور بی حسی توپیکال دریافت کردند. سپس گروه اول فنتانیل 1.5- 1 میکروگرم/ کیلوگرم به همراه کتامین 0.2 میلی گرم / کیلوگرم، به صورت داخل وریدی جهت ایجاد آرام بخشی، دریافت کردند، به ترتیب آرام بخشی فوق در گروه دوم انفوزیون پروپوفول 20-10 میکروگرم/کیلوگرم/ دقیقه و در گروه سوم لیدوکائین 0.7 میلی گرم/ کیلوگرم همگی به صورت داخل وریدی اضافه شد. سپس اطلاعات جمع آوری و آنالیز گردید. بیماران سه گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک، همودینامیک، رضایت مندی بیمار و جراح، شدت تهوع و استفراغ و دلیریوم تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. فراوانی همکاری مطلوب به ترتیب 70% و 76% و 76% و فراوانی آرام بخشی مطلوب حین عمل به ترتیب 80% و 86% و 78% و میانگین شدت درد به ترتیب 2.14 ± 1.20 ، 2.68 ± 1.78 ، 3.05 ± 2.18 به دست آمد که تفاوت معنی داری بین سه گروه مشاهده نشد. در برخی از مطالعات قبلی برتری یک روش بر روش های دیگر مورد حمایت قرار گرفته است، ولی در مطالعه حاضر این موضوع به اثبات نرسید. به نظر می رسد در این پژوهش انتخاب صحیح بیماران، آماده سازی روانی قبل از عمل، انتخاب دوز مناسب، نحوه تجویز داروها، نوع ترکیب دارویی سازگار با هم و مهارت جراح، منجر به تأثیر یکسان در زمینه ایجاد آرام بخشی مطلوب شده باشد. مطالعات بیشتری در زمینه نحوه تأثیر این عوامل لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript