نتایج جستجو

40193

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4020

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  315-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1386
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت کاهش فقر در کاهش آسیب های اجتماعی، توسعه پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. در هر جامعه ای سنجش فقر منجر به درک روند تحولات فقر می شود و تصویری منسجم از فقر در طول زمان را ارائه می دهد در نتیجه دولت را قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم می نماید. در همین راستا بررسی آماری فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان در جهت فقرزدایی باشد.روش: در این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار به اندازه گیری شاخص های فقر (شاخص های گروهFGT ) در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سال های 1368 تا 1385 و مقایسه روند آن ها با شاخص های متناسب در سطح ملی پرداخته ایم، در این تحقیق از خط فقر مطلق کشوری برای محاسبه شاخص ها و از نرم افزارهای stata و spss بهره گرفته شده است.یافته ها: به طور کلی روند شاخص های فقر هم در مناطق شهری و هم روستایی نزولی بوده است. با استفاده از آزمون t مستقل دریافتیم که میزان و شدت فقر در جامعه روستایی استان بیش تر از جامعه شهری بوده است، برای مقایسه شاخص های استانی با مقادیر متناسب در سطح ملی از آزمون t دو جامعه وابسته استفاده شد و مشخص گردید که میزان شاخص های فقر (هر سه سنجه) در مناطق شهری استان بالاتر از شاخص های متناسب در مناطق شهری کشور بود و فرضیه افزایشی بودن شاخص های فقر جامعه روستایی استان نسبت به جامعه روستایی کشور تنها برای دو متغیر P0 و P1 مورد تایید قرار می گیرد.بحث: با این که به طور کلی شاخص های فقر روندی نزولی داشته اند، اما این روند در بعضی سال ها با نوسانات زیادی همراه بوده که نشان می دهد سیاست های کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک و پایدار در استان به کار گرفته نشده و با شناسایی دقیق گروه های فقیر و سیاست های حمایتی برای آن ها همراه نبوده است. بیش تر بودن شدت فقر در مناطق روستایی استان لزوم توجه بیش تر سیاست گذاران به شناسایی فقرا و اختصاص کمک به آن ها را می طلبد. در انتها با توجه به ویژگی های اقتصادی - اجتماعی استان پیشنهادهایی برای کاهش فقر در استان ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1386

دانلود 484 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  487-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  5976
 • دانلود: 

  2262
چکیده: 

 گیاهان دارویی استان کرمان با هدف تعیین توان بالقوه و بالفعل استان جمع آوری و شناسایی گردید تا اطلاعات و زمینه لازم جهت انجام بررسیهای دیگر و برنامه ریزیهای اجرایی فراهم گردد. با استفاده از نقشه های اقلیم، دما، بارندگی، تبخیر، توپوگرافی، موقعیت شهری و آبادیها و پیمایشهای میدانی در رویشگاههای گیاهان دارویی این نمونه ها جمع آوری شد. اطلاعات رویشگاهی گیاهان در فرمهای مربوط ثبت گردید. گونه های گیاهی پس از آماده سازی هرباریومی شناسایی شدند. تعداد 285 گونه گیاه دارویی از 200 جنس و 71 تیره شناسایی گردید. 72% گونه ها با فرم رویشی علفی و 11.3% بوته ها نیمه خشبی می باشند. بیشترین پراکنش گیاهان در ارتفاع 2500-1500 متر از سطح دریا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5976

دانلود 2262 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مقدمه: با توجه به پراکندگی گسترده کژدم ها در مناطق گوناگون کشور، و اهمیت این جانوران در علوم زیستی و پزشکی این بررسی طی سال های 1383 تا 1385 به منظور شناسایی گونه های کژدم در استان کرمان انجام گردید.روش: این پژوهش به روش توصیفی انجام گرفت و در طی آن 13 شهرستان در مناطق گوناگون استان کرمان، مورد بازدید قرار گرفتند. نمونه های مورد مشاهده در ظروف درب دار محکم حاوی الکل 75% که دارای شماره و اطلاعات اساسی از جمله تاریخ و محل جمع آوری بودند جمع آوری و به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتقال یافتند. در آزمایشگاه با استفاده از کلید تشخیص واستریو میکروسکوپ مورد شناسایی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که حداقل 8 گونه کژدم از 3 خانواده Hemiscorpiidae یا Buthidae،Liochelidae و Scopionoidae در استان کرمان وجود دارد. از تعداد 1265 کژدم جمع آوری شده گونه های Androctonus crassicauda، Mesobuthus eupeus، Hemiscorpius Lepturus، Orthochirus scorobiculosus،Odontobuthus doriae، Buthotus saulcyi،Androctonus.amorcuxi و Nebo sp شناسایی گردیدند.نتیجه گیری: استان کرمان با وجود 8 گونه کژدم متعلق به سه خانواده از فون با غنای زیستی بالایی برخوردار است. کژدم جنس Nebo برای اولین بار از قلمرو خشکی سرزمین ایران شناسایی گردید. کژدم نبوهنگامیکوس در سال 1980 از قلمرو آبی ایران و از جزیره هنگام در آبهای خلیج فارس گزارش شده بود. از آنجا که درمان کژدم زدگی بر اساس گونه و با توجه به اثرات زهر آنها باید انجام گیرد، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی پیشگیری و درمان را بر اساس تنوع گونه در منطقه طراحی و اجرا نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 243 استناد 0 مرجع 12
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (سنگ و کانی)
 • صفحات: 

  111-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1157
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

آتشفشان بیدخوان در استان کرمان و کمربند ولکانو- پلوتونیک ارومیه- دختر واقع و ساختمان آن شامل تناوبی از گدازه ها و مواد آذرآواری مختلف است. این آتشفشان از نظر سنی نسبتا جوان (میوسن تا پلیوسن) است و ساختاری تا حدودی سالم دارد، به طوری که هدف مناسبی برای مطالعات رخساره شناسی به شمار می رود. بر اساس مطالعات رخساره ای، می توان ساختمان آتشفشان بیدخوان را در چهار رخساره تفکیک کرد. رخساره مرکزی در محل کالدرا واقع شده و واحدهای سنگی خاصی چون توده نفوذی نیمه ژرف دگرسان شده، برش های گدازه ای، دایک های حلقوی و شعاعی دارد. رخساره نزدیک آتشفشان به صورت دیواره های پرشیب و مرتفع در اطراف کالدرا گسترش پیدا کرده و ساختار چینه ای را به خوبی نشان می دهد که در آن، توالی های ستبر واحدهای آذرآواری ریزشی، خیزابی، جریانی و گدازه به صورت متناوب قرار گرفته اند. رخساره میانی با بیشترین گسترش، به طور عمده از مواد آذرآواری خیزابی، جریانی، گدازه و لایه های متعدد لاهار تشکیل شده است. رخساره دور آتشفشان بیدخوان، ستبرای کمی دارد و شامل رسوبات رودخانه ای درشت دانه ای است که در اثر تحرک دوباره محصولات اولیه آتشفشان و حمل آنها توسط رودخانه ها به وجود آمده اند. مطالعات رخساره ای نشان می دهد که ساختمان آتشفشان بیدخوان در اثر چندین فاز فورانی انفجاری ایجاد شده که برخی از آنها با دخالت آب همراه بوده اند و فاصله زمانی زیادی میان فوران ها وجود نداشته است. ویژگی هایی چون جوش خوردگی شدید و رنگ نهشته های آذرآواری نشان می دهد که این واحدها در زمان تشکیل، دمای بالایی داشته و در خشکی تشکیل شده اند. رخساره مرکزی آتشفشان بیدخوان می تواند محل مناسبی برای اکتشاف مس و مولیبدن پورفیری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1157

دانلود 404 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2 (57)
 • صفحات: 

  91-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2346
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

بنتونیت استخراج شده از معادن مختلف ویژگی های متفاوت فیزیکی و شیمیایی داشته ودر نتیجه کاربردهای آن متفاوت است.کانی اصلی بنتونیت، مونتموریلونیت است و میزان آن و کانی های همراه آن و هم چنین نوع بنتونیت روی این ویژگی ها تاثیر زیادی دارد. دراین پژوهش ابتدا از معادن بنتونیت در حال بهره برداری استان کرمان نمونه برداری شد و سپس الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) آنها مورد مطالعه و هم چنین آنالیزشیمیایی و اندیس تورم آنها تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتیجه های به دست آمده نشان داد که نمونه های 1 و 2 که از معدن بنتونیت خیرآباد گرفته شده اند میزان مونتموریلونیت به نسبت بالایی داشته و نمونه 2 از نوع سدیمی بوده و نمونه 1 از نوع کلسیمی است. میزان مونتموریلونیت موجود در نمونه 3 که از معدن حرجند برداشته شد به نسبت بالاست و از لحاظ کیفی ناخالصی های بیشتری نسبت به نمونه های دیگر داشته و از نوع کلسیمی است و نمونه 4 که از معدن تنگ قوچان به دست آمده از میزان مونتموریلونیت به نسبت بالایی برخوردار بوده و از نوع کلسیمی است. ظرفیت تعویض کاتیونی (CEC) نمونه ها به دو روش جذب متیلن بلو و کمپلکس اتیلن دی آمین مس به دست آمد. روش کمپلکس اتیلن دی آمین مس در تمامی نمونه ها مقدارهای صحیح تری را نسبت به روش متیلن بلو نشان داد و همچنین روش متیلن بلو برای تعیین ظرفیت تعویض کاتیونی (CEC) نمونه های کلسیمی قابل اطمینان نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 2346

دانلود 459 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  293-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

در این تحقیق اهمیت بخش آب در فرآیند توسعه استان با توجه به دیدگاه های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تکنیک داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفته و جنبه های مختلف موضوع از دید منطقه ای و کلان روشن گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی منطقه می باشد که به عنوان موتور رشد در اقتصاد منطقه عمل می کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن می گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال بر اساس سال پایه 1378) در بخش آب منطقه، باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم0.043  نفر می شود. همچنین محاسبه پیوندهای پسین و پیشین نشان داد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه چهارم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه پنجم می باشد و گویای این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد استان است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. بررسی نسبت مصرف آب به ارزش افزوده و ارزش ستانده بخش کشاورزی نشان داد که به ازای مصرف هر واحد (میلیون ریال) آب، به ترتیب 170.4 و242.1  واحد ارزش افزوده و ارزش ستانده در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است. اما بررسی این دو شاخص نشان داد که از لحاظ بخشی، آب به صورت بهینه بین بخش ها توزیع نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 318 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی بسترهای زمینه ساز تداخل سیاست در آموزش و پرورش استان کرمان است. روش شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه ای بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه عمیق بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش را 35 نفر از آموزگاران، کارکنان، مدیران، بازنشستگان آموزش و پرورش استان کرمان تشکیل می دهند که بر اساس نمونه گیری هدفمند و راهبردهای نمونه گیری با بیشترین تنوع و نیز گلوله برفی انتخاب شده اند. تحلیل یافته های کیفی منجر به خلق هفت مقوله محوری شامل «استان سیاست زده»، «سرمایه اجتماعی معلمان؛ لقمه چرب سیاست»، «ترکیب پرنفوذ قومی و سیاسی»، «آموزش و پرورش ارتش ذخیره میدان سیاست»، «حزب گونگی نهادهای نظارتی و دینی»، «نمایندگان صحنه گردان، سیاست همه کاره» شده است. فراکاوی یافته های برآمده از کدگذاری مقولات نشان می دهد سه تسهیلگر شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر زمینه تداخل سیاست در آموزش و پرورش را فراهم می کند. مقوله هسته پژوهش نیز عبارت بود از آموزش به مثابه اسب راهوار سیاست. در واقع، گروه های سیاسی و نهادهای سیاسی مختلف از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادهای دینی و نظارتی و دیگر گروه ها به صورت گسترده در محتوا، ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران آموزش و پرورش به دخالت می پردازند و در این دخالت ها بیشتر به دنبال خواسته حزبی، گروهی و شخصی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 3 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TABOLI H. | YADOLLAHI M.

نشریه: 

LIFE SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9868
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9868

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4015
 • دانلود: 

  2439
چکیده: 

هدف این مطالعه بررسی کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی دشت های استان کرمان، ارزیابی پیامدهای ناشی از اضافه برداشت و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع مشکلات منطقه است. در راستای این پژوهش، کلیه اطلاعات هواشناسی، هیدرولوژیک، هیدروژئولوژیک، زمین شناسی و جغرافیایی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. سپس نقشه های کیفیت شمیایی و هم عمق سطح آب زیرزمینی دشت های استان رسم و میزان اضافه برداشت، افت سطح ایستابی، کسری مخزن و تغییرات شوری آب زیرزمینی محاسبه گردید. بر اساس محاسبات انجام شده، تمامی دشت های استان کرمان طی سالیان گذشته دارای افت مداوم سطح آب زیرزمینی بوده اند. سطح آب زیرزمینی استان از سال آبی 81-80 تا 86-85، به طور متوسط سالیانه 90 سانتی متر افت داشته است. پمپاژ بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی استان، پیامدهای نامطلوبی همچون تغییر کیفیت آب زیرزمینی و پیشروی جبهه آب شور، کاهش حجم ذخائر آبی، تغییر ضرایب هیدرودینامیکی سفره ها، افزایش اجباری عمق چاه ها، خشک شدن منابع برداشت آب (چاه، چشمه و قنات)، افزایش مصرف انرژی استحصال آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری دشت ها نسبت به خشکسالی، نشست زمین، ایجاد درز و شکاف در سطح زمین و بناها، خسارت به تاسیسات، به خطر افتادن اکوسیستم طبیعی و خشک شدن برخی از مزارع و باغات را در پی داشته است. در نهایت، با استفاده از اطلاعات چند سال اخیر مربوط به تغییرات کمی و کیفی آب های زیرزمینی هر دشت و با فرض ادامه روند کنونی تغذیه و تخلیه سفره ها، وضعیت 10 سال آینده هر یک از دشت ها پیش بینی شد. نتایج نشان دهنده آن است که در صورت ادامه روند کنونی و عدم انجام اقدامات جدی و عملی جهت کاهش برداشت های بی رویه، این استان در آینده ای نه چندان دور، با تشدید پیامدهای زیست محیطی و حتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4015

دانلود 2439 استناد 1 مرجع 0
litScript