نتایج جستجو

1562

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

157

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

گل محمدی (Rosa damascena Mill.) یکی از مهم ترین گونه های تولیدکننده اسانس در ایران و جهان به شمار می رود. به منظور شناخت تنوع ژنتیکی توده های مختلف گونه گل محمدی موجود در ایران، بررسی های ژنتیک یاخته ای (سیتوژنتیکی) بر روی برخی از آنها صورت گرفت. در توده های موردنظر، اندازه گیری ویژگی های کاریوتیپی مانند طول بازوی بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بنابر اطلاعات به دست آمده، طول کل کروموزم ها، نسبت طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه شد. بر روی داده های به دست آمده از صفات کاریوتیپی بالا تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. تجزیه واریانس برای همه صفات یادشده در سطح 1% نشان داد که اختلاف معنی داری بین توده ها و کروموزوم ها وجود دارد. جمعیت های گونه یادشده دارای 14 جفت کروموزوم بدون ماهواره و کروموزوم B بودند. کمینه طول کل کروموزوم ها مربوط به جمعیت یزد2 و بیشینه طول کل کروموزم ها مربوط به جمعیت خوزستان1 بود. با روش لوان بیشتر کروموزوم ها زیرمیان مرکز (ساب متاسانتریک) تشخیص داده شد و روش های مختلف سنجش تقارن کاریوتیپی نیز نشان داد، کاریوتیپ بیشتر نمونه ها نامتقارن است.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  434
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

دوازده جمعیت از گونه Bromus tomentellus که از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده بود مورد اندازه گیریهای مختلف کروموزومی قرار گرفت. داده های حاصل از این اندازه گیریها ابتدا در قالب طرح آماری فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از حصول اطمینان از تفاوتهای معنی دار آماری بین جمعیتها و نیز کروموزومها، اطلاعات حاصل مورد تجزیه و تحلیلهای تکمیلی قرار گرفتند. جمعیتها از نظر ابعاد مختلف کروموزومی دسته بندی شدند و سپس همبستگی بین جمعیتها از نظر ویژگیهای کاریوتیپی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی مهمترین صفات کاریوتیپی که در کاریوتیپ جمعیتها ایجاد تنوع می نمایند مشخص گردیدند و نیز مولفه هایی که حجم زیادی از اطلاعات و تنوع موجود در داده ها را در برداشتند بدست آمدند. دو مولفه ای که بیش از 95 درصد از اطلاعات موجود در داده ها را در برداشتند جهت بدست آوردن پراکنش ژنوتیپها در یک دستگاه مختصات مورد استفاده قرار گرفتند. از روش تجزیه خوشه ای نیز جهت دسته بندی جمعیتها بر مبنای صفات طول بازوی بلند کلیه کروموزومهای جمعیتها و نیز طول کل کروموزومها استفاده گردید و جمعیتهایی که از نظر این ویژگیها کمترین و بیشترین تشابه را داشتند شناسایی گردیدند. تعدادی از آماره های مورد استفاده در سنجش تقارن کاریوتیپی نیز مورد محاسبه قرار گرفتند و بر مبنای آنها متقارن ترین و نامتقارن ترین کاریوتیپها شناسایی گردیدند. با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده ها جمعیتهای مورد مطالعه و نیز کروموزومهای مختلف هر جمعیت از نظر اکثر صفات کاریوتیپی اندازه گیری شده با یکدیگر اختلاف داشتند. همینطور بین این دو فاکتور نیز اثر متقابل مشاهده گردید. جمعیتها از نظر طول کل کروموزوم و نسبت بازوی بلند به بازوی کوتاه با یکدیگر همبستگی بالایی نشان دادند. البته بین تعدادی از ترکیبات دوگانه همبستگیهای ضعیف نیز مشاهده گردید. در تجزیه به مولفه های اصلی نیز طول کل کروموزوم و نیز طول بازوی بلند بیشترین نقش را در تشکیل اولین مولفه که بیش از 90 درصد واریانس موجود در داده ها را در برداشت ایفا نمودند. دندروگرامهای حاصل از تجزیه خوشه ای بر مبنای طول کل کروموزوم و نیز کلیه ویژگیهای اندازه گیری شده کروموزومی روند مشابهی در دسته بندی جمعیتها نشان دادند. دورترین جمعیتها از نظر ویژگیهای کاریوتیپی که ممکن است با یکدیگر دارای ناسازگاریهای کروموزومی باشند و در صورت استفاده در پروژه های اصلاحی منجر به ایجاد ناباروری نسبی در نتاج گردند نیز تعیین گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 434

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بروموس یکی از جنسهای مهم مرتعی است که گونه های مختلف آن سطح وسیعی از عرصه های طبیعی ایران را زیر پوشش قرار داده است. گونه های مختلف این جنس از نظر تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته اند در حالیکه شناخت ویژگیهای کاریوتیپی و سطوح پلوئیدی از نیازهای اولیه برنامه های اصلاحی هر گونه گیاهی می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی کاریوتیپی گونه های مختلف این جنس اقدام به مطالعه سلولهای متافازی تقسیم میتوز در آنها گردید. به منظور فراهم کردن سلولهای متافازی از مریستم انتهایی ریشه از بذر تازه جوانه زده استفاده گردید. از آلفا برومونفتالین، محلول فارمر و هماتوکسیلین به ترتیب جهت پیش تیمار، تثبیت و رنگ آمیزی استفاده گردید. شش گونه از این جنس در این تحقیق مورد بررسیهای کاریوتیپی قرار گرفتند. براساس مطالعات انجام شده سطوح مختلف پلوئیدی در میان جمعیتها و گونه های مختلف این جنس مشاهده گردید که به طور عمده مضربی از هفت بودند. این تنوع در سطح پلوئیدی، به خصوص در میان جمعیتهای مختلف یک گونه ضمن اینکه می تواند مسبب تنوع مورفولوژیکی و به تبع آن پایداری بهتر این گونه ها باشد، زمینه مناسبی را نیز جهت بکارگیری این تنوع در اصلاح و توسعه ارقام اصلاح شده این گونه ها در کشور ایجاد نموده است. در مطالعات آتی باید جمعیتهای مورد نظر را از حیث سایر ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل تقارن کاریوتیپی مورد مطالعه و مقایسه قرار داد تا قرابت و خویشاوندی آنها را جهت استفاده در طرحهای اصلاحی بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در اصلاح ژنتیکی هر گونه گیاهی، داشتن اطلاعات کافی در خصوص سطح پلوئیدی و ویژگیهای کاریوتیپی از مهمترین نیازهای اولیه می باشند. با توجه به اهمیت جنس Stipagrostis در تثبیت شنهای روان، مقاومت به خشکی و شوری و ارزش علوفه آن در احیا و استفاده از عرصه های طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعه این جنس بسیار ضروری است. در ایران گونه ها و توده های مختلفی از جنس Stipagrostis وجود دارند که مطالعات بسیار اندکی در مورد آنها انجام شده است. در خصوص مطالعات سیتوژنتیکی این جنس هیچ مطالعه ای در ایران صورت نگرفته و در سطح دنیا نیز مطالعات بسیار محدودی انجام شده است. در این مطالعه 5 جمعیت از سه گونه Stipagrostis pennata، Stipagrostis plumosa، و Stipagrostis karelini مورد مطالعه قرار گرفت و دو سطح پلوئیدی در آنها مشاهده گردید. گونه Stipagrostis pennata تتراپلوئید (2n=4x=44) و گونه های Stipagrostis plumosa و Stipagrostis karelini دیپلوئید (2n=2x=22) بودند. همچنین مشخصات کروموزومی گونه ها شامل طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند و طول کل کروموزوم و نسبت طول بازوی کوتاه به طول بازوی بلند و نسبت طول بازوی بلند به طول بازوی کوتاه مورد بررسی قرار گرفت. بعد میانگین مشخصات کروموزومی محاسبه شده و ایدیوگرام هر جمعیت ترسیم گردید و در نهایت مولفه های تقارن کاریوتیپی نظیر TF%، DRL، S% جهت سنجش تقارن کاریوتیپی مورد محاسبه قرار گرفت تا جهت مقایسه کاریوتیپهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  324-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

دارمازو Quercus infectoria G. Oliver)) یکی از گونه های با ارزش و اصلی جنگل های زاگرس است و از نظر زیست-محیطی، اقتصادی، ژنتیکی و دارویی حائز اهمیت است. انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه ها و جمعیت های گیاهی به دلیل فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه، تعیین قرابت های بین گونه ای و مشخصات کاریولوژیکی، اهمیت فوق العاده ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین کاریوتیپ و ساختار کروموزومی گونه دارمازو و تنوع کاریوتیپی میان چهار جمعیت آن در غرب ایران (سردشت، مریوان، شینه قلایی و کاکاشرف) با استفاده از مریستم ریشه و سیستم تجزیه تصویری انجام شد. پس از اجرای مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی، نمونه های میکروسکوپی تهیه و خصوصیات کاریوتیپی تعیین شدند. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم های بیشتر سلول های مورد مطالعه 24 = x2 = n2 بود اما 25 = x2 =n2 و 26 = x2 = n2 و تریپلوئیدی نیز در برخی از سلول ها مشاهده شد. تجزیه وتحلیل واریانس و مقایسه میانگین بر روی سه تا ده سلول 24 کروموزومی از سه تا هفت پایه مختلف در هر جمعیت انجام شد. تفاوت معنی دار بین جمعیت های مورد بررسی از نظر صفات طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه مشاهده شد. شاخص های تقارن، تقارن نسبی کاریوتیپ را در جمعیت های مورد بررسی نشان دادند. تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه بیشترین نقش را در ایجاد واریانس داشتند. تجزیه خوشه اینیز جمعیت های مورد مطالعه را در دو خوشه مجزا طبقه بندی کرد. به طوری که دو جمعیت کاکاشرف و شینه قلایی در یک خوشه و دو جمعیت سردشت و مریوان در خوشه دیگر قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه های گلایول در معرض خطر فرسایش ژنتیکی و حتی انهدام هستند و از طرفی این گونه ها بطور بالقوه می توانند برای اصلاح و کشاورزی مفید باشند، به علاوه تنوع موجود در کشور در ژرم پلاسم یا وجود ندارد و یا کافی نیست. بنابراین جمع آوری، حفظ و مطالعه تنوع ژنتیکی گونه های گلایل امری مهم و ضروری است.مواد و روش ها: بر اساس منابع موجود از فلور ایران به مناطق مختلف مراجعه و سه جمعیت گلایول ایرانی از محلات، الموت و مشهد جمع آوری و ویژگی های کاریوتیپی آن ها بررسی گردید. از هر جمعیت، سه گیاه برای اندازه گیری های مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. مریستم انتهای ریشه به مدت 3.5 ساعت در محلول پیش تیمار 8- هیدروکسی کینولین و سپس در محلول فیکساتور فارمر (محلول 1:3 اتانول و اسید اسیتیک) به مدت 24 ساعت تثبیت شدند. رنگ آمیزی نمونه ها توسط هماتوکسیلین انجام شد. برای هر نمونه حداقل 10 پهنه متافازی بررسی شد.یافته ها: مطالعات کاریوتیپ در سه گونه از جمعیت گلایول ایران انجام شد. گونه های گلایول در ایران دارای تعداد متنوعی کروموزوم 60، 2n=2x=30 که در جزئیات کروموزومی و نوع کروموزوم متفاوت می باشند.نتیجه گیری: تقارن کاریوتیپ و تعداد کروموزوم SAT و طول کروماتین ها و همچنین بر اساس آنالیز کاریوتیپ، طول بازوهای کروموزوم نسبت به بازوی کروموزوم، کوتاه و به طور قابل توجه متفاوت بود. بنابراین کروموزوم های متوسط نشانه های از ژنوتیپ های دیپلوئید می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 222 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

استفاده از ذخایر توراثی لولیوم در اصلاح گونه های موجود آن در کشور به داشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف از جمله ویژگیهای کاریوتیپی منوط می باشد. به همین منظور تعداد 9 جمعیت از گونه های Lolium multiflorum و L. rigidum از میان نمونه های موجود در بانک ژن منابع طبیعی کشور در این بررسی مورد مطالعات کاریوتیپی قرار گرفتند. تعداد پنج سلول متافازی از هر جمعیت مورد اندازه گیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوهای بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده، طول کل کروموزوم، نسبتهای طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. تقارن کاریوتیپی این جمعیتها نیز به چند روش محاسبه شده و با استفاده از روش Levan فرمول کاریوتیپی هر جمعیت و گونه نیز مورد محاسبه قرار گرفت.از میان جمعیتهای مورد مطالعه، دو جمعیت تتراپلوئید و پنج جمعیت دیپلوئید و دو جمعیت مخلوطی از ژنوتیپهای دیپلوئید و تتراپلوئید بودند. کاریوتیپ تعدادی از جمعیتها دارای یک تا دو جفت ماهواره بود. بیشتر کروموزمها در تمامی جمعیتهای مورد مطالعه از نوع متاسانتریک بودند که سانترومر آنها در منطقه میانی قرار داشت. از نظر مولفه سنجش تقارن کاریوتیپی DRL در میان تتراپلوئیدها، یکی از جمعیتهای گونه L. multiflorum متقارن ترین و جمعیت دیگری از همین گونه نامتقارن ترین کاریوتیپ را داشتند. در میان دیپلوئیدها جمعیتی از گونه L. rigidum متقارن ترین و جمعیتی از L. multiflorum نامتقارن ترین کاریوتیپ را از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی آیند 65) درمنابع طبیعی
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

به منظور شناخت تنوع کاریوتیپی میان ده جمعیت از گونهFestuca arundinacea ، مطالعات سیتوژنتیکی برروی آنها صورت گرفت. جمعیت های فوق مورد اندازه گیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوی بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده، طول کل کروموزومها، نسبت طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. بر روی داده های حاصل از صفات کاریوتیپی فوق تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. تجزیه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح 1% نشان داد که اختلاف معنی داری بین جمعیتها و کروموزومها وجود دارد. برای گروه بندی جمعیت ها و کروموزمها از آزمون دانکن استفاده شد که به کمک این روش کروموزومهای هر جمعیت گروه بندی شدند. ده جمعیت گونه مزبور دارای 21 جفت کروموزم فاقد ماهواره و کروموزوم B بودند. دامنه طول کروموزمها در جمهیتهای مورد بررسی بین 2.30 و 7.30 میکرون به دست آمد. حداقل مجموع طول کل کروموزومها مربوط به جمعیت سمیرم و حداکثر مجموع طول کل کروموزمها مربوط به جمعیت سنندج و سیراچال بود. از لحاظ سنجش تقارن کاریوتیپی ها با بیشتر روشهای استفاده شده جمعیت خارجی- Barraco نامتقارن ترین کاریوتیپ و جمعیت سیراچال دارای متقارن ترین کاریوتیپ بود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 53 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

PAKNIA R. | KARIMZADEH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19258
 • دانلود: 

  13640
چکیده: 

A karyotypic study was performed on 12 Iranian local onion (Allium cepa L.) populations. A number of mitotic cells at metaphase stage for each population were prepared. Chromosomes of suitable mitotic cells were counted and various parameters, including long arm (L), short arm (S), total length of chromosome (TL), relative length of chromosome (RL), arm ratio (AR), r-value, total chromosome volume (TCV) and centromeric index (CI), were measured. All populations were diploid with 2n=2x=16 and they were differentiated by their karyotype formula and parameters. Chromosome length varied in the populations and the highest quantity of chromatinic material was found in BehdashtShahrud onion. The onion populations under study occupied classes 1A and 2A of Stebbins’ karyotype classification, indicating the presence of a primitive symmetrical karyotype in these populations. The mean chromosome length ranged from 8.54 to 11.97mm. Haploid genome length was in the range of 67.79 to 96.65mm and mean centromeric index (CI) of complements varied from 41.1 to 43.7%.The chromosome types were detected as mostly metacentrics “m” and some submetacentrics “sm”, showing the karyotype formula of 8m (two populations), 7m+1sm (eight populations) and 6m+2sm (two populations). The cluster analysis using chromosomal parameters and based on Ward’s minimum variance algorithm assigned the populations into two groups.

آمار یکساله:  

بازدید 19258

دانلود 13640 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آریاوند احمد | سیدی فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برای آگاهی از ساختار کروموزومی برخی از ارقام زراعی جو در ایران، بذر 14 رقم از مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان تهیه و در پاییز سال 1378 در مزرعه آزمایشی دانشگاه اصفهان کشت گردید. پس از بررسی صفات ریخت شناسی آنها، با استفاده از روش استاندارد مطالعه کروموزوم ها، سلول های مریستمی نوک ریشه مورد مطالعه قرار گرفت. کاریوتیپ آنها، حداقل در 10 یاخته مریستمی بررسی گردید. مطالعات کاریولوژیک شامل اندازه گیری طول کروموزوم ها و نسبت بازویی هر کروموزوم انجام شد. سپس با استفاده از برنامه کامپیوتری Statistica آنالیز خوشه ای با روش Ward با ضریب فاصله اقلیدسی بر روی آنها انجام گردید. و فنوگرام مربوط براساس میزان شباهت بین ارقام مزبور با استفاده از نسبت بازویی کروموزوم ها ترسیم شد. در این فنوگرام ارقام مربوط به گونه H.distichon از ارقام مربوط به گونه H.vulgare جدا شدند. نتایج حاصل از این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با نتایج پژوهش های دیگر مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript