نتایج جستجو

773

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

78

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل، 62 ژنوتیپ نخود کابلی به همراه دو رقم شاهد جم و کوروش با استفاده از شاخص های تحمل به تنش آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده (8×8) در دو شرایط تنش و بدون تنش در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد. شاخص هایMP ، GMP، HARM و STI که بیشترین همبستگی معنی دار را با عملکرد در شرایط بدون تنش و تنش داشتند، به عنوان شاخص های برتر برای غربال ژنوتیپ های متحمل معرفی شدند. پس از ترسیم نمودار بای پلات ژنوتیپ های شماره 120، 139، 357، 356، 239 و 2 به همراه دو رقم شاهد جم و کوروش به عنوان ژنوتیپ های متحمل با عملکرد بالا و ژنوتیپ های شماره 236، 323، 306، 525 و 318 به عنوان ژنوتیپ های حساس به تنش خشکی شناسایی شدند. تجزیه خوشه ای بر اساس شاخص های MP، GMP، HARM ،STI و DRI و عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش، ژنوتیپ ها را در چهار کلاستر دسته بندی کرد که اکثر ژنوتیپ های مقاوم به خشکی با عملکرد بالا در کلاستر اول و بیشترین ژنوتیپ های حساس به خشکی با بیشترین فاصله در کلاستر چهارم قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

به منظور بررسی و گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی نخود و تعیین مناسب ترین شاخص های مقاومت به خشکی، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور انجام شد و طی آن 150 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد اگمنت به همراه شش شاهد (شامل نمونه حساس به خشکی، ارقام نخود رایج در کشور و شاهد رقم محلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش، شاخص های کمی مقاومت به خشکی مانند شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، شاخص تحمل (TOL) و میانگین هارمونیک (HM)، بر اساس عملکرد دانه نمونه ها در شرایط تنش خشکی (کشت دیم) و شرایط بدون تنش خشکی (کشت فاریاب) محاسبه شدند. بر اساس نتایج، ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر همه شاخص های کمی مقاومت به خشکی (به جز شاخص هایTOL  و SSI)، تفاوت های آماری معنی داری با یکدیگر داشتند(P≤0.05) . بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط تنش، در ژنوتیپ های MCC302، MCC427، MCC352، MCC1، MCC50، MCC62،MCC118  و MCC423 به ترتیب با عملکرد 960، 905، 638، 625، 609، 602، 592 و 581 کیلوگرم در هکتار و در شرایط بدون تنش، در ژنوتیپ های MCC312، MCC380، MCC304، MCC50، MCC117، MCC427،MCC301  و MCC311 به ترتیب با عملکرد 2185، 1856، 1820، 1636، 1622، 1567، 1520 و 1514 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه همبستگی صفات در این آزمایش، شاخص های GMP، STI، MP و HM به عنوان بهترین شاخص ها برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی، مشخص شدند. بر این اساس، ژنوتیپ های MCC50،MCC352  و MCC427 به عنوان ژنوتیپ های نخود متحمل به خشکی پیشنهاد می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  141-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

به منظور بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف نخود (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت و ارزیابی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر بعضی صفات کمی و شاخص های تحمل این گیاه زراعی، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 83-1382 در ایستگاه تحقیقات دیم کوهدشت (منطقه ای نیمه گرمسیری در جنوب غربی استان لرستان) به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل سطوح تاریخ کاشت (پاییزه، زمستانه و بهاره) و کرت های فرعی شامل سه ژنوتیپ نخود (ILC482، توده محلی گریت و هاشم) بود. با تاخیر در زمان کاشت و مصادف شدن مرحله پر شدن دانه با تنش خشکی و درجه حرارت های نسبتا بالا در انتهای فصل رشد، تولید زیست توده و عملکرد دانه نخود به ترتیب به میزان 66 و 89 درصد کاهش یافت. کاهش عملکرد عمدتا به دلیل کاهش تعداد غلاف در بوته (60 درصد) و کاهش وزن صد دانه (32 درصد) بود. بر اساس شاخص تحمل به تنش فرناندز، توده محلی گریت، هم در شرایط مطلوب (کشت زمستانه) بیشترین عملکرد دانه (1464.3 کیلوگرم در هکتار) را داشت و هم در مواجه با شرایط تنش خشکی و درجه حرارت بالا (کشت بهاره) دارای بیشترین عملکرد (302 کیلوگرم در هکتار) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 54 استناد 3 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

نخود مهم ترین گیاه تیره حبوبات در ایران است و از آنجا که ایران بخشی از مرکز تنوع این گیاه به شمار می آید مطالعه تنوع ژنتیکی آن حایز اهمیت است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی نخود کابلی 81 ژنوتیپ نخود کابلی از سه مبداء موسسه ایکاردا، ترکیه و ایران در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی 94-93 کشت شد. از نه آغازگر ISSR برای بررسی تنوع استفاده شد و 79 نوار چندشکل از آغازگرهای مورد استفاده به دست آمد. تعداد آلل موثر از 19/1 (آغازگر (CAC)5AG) تا 69/1 (آغازگر (ACTG)4) متغیر بود. متوسط ضریب تنوع ژنتیکی نی و شاخص شانون در کل جمعیت به ترتیب 24/0 و 38/0 به دست آمد. ضریب تنوع نی برای جمعیت های مبداء ایکاردا، ترکیه و ایران به ترتیب 27/0، 2/0 و 2/0 و شاخص شانون برای این جمعیت ها به ترتیب 44/0، 32/0 و 3/0 به دست آمد. تجزیه واریانس مولکولی تفاوت میان جمعیت ها را معنی دار نشان داد. ولی واریانس بین جمعیت ها تنها ده درصد کل واریانس بین ژنوتیپ ها را به خود اختصاص داد. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را به چهار گروه تقسیم کرد. نتایج تجزیه خوشه ای نیز موید گستردگی تنوع درون جمعیت ها بود. تجزیه ساختار جمعیت با استفاده از نرم افزار STRUCTRE جمعیت را به چهار گروه با تعداد 14، 5، 8 و 4 ژنوتیپ برای هر گروه تقسیم کرد. تعداد 51 ژنوتیپ باقی مانده نیز به عنوان ژنوتیپ های مخلوط در نظر گرفته شدند. این پژوهش نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی میان ژنوتیپ های نخود کابلی مورد مطالعه در این تحقیق وجود دارد که می تواند در برنامه های به نژادی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرایدی یداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

به منظور ارزیابی و بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف نخود نسبت به تنش خشکی و تعیین ژنوتیپ های مقاوم به خشکی، با عملکرد دانه بیشتر، این تحقیق با 40 ژنوتیپ نخود کابلی به همراه یک شاهد حساس به خشکی (ILC 3279) جمعا با 41 ژنوتیپ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در 2 تکرار، در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی به مدت دو سال زراعی (86 - 1385 و 88 - 1387) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به مرحله اجرا در آمد. برای ارزیابی ژنوتیپ های نخود نسبت به تنش خشکی از شاخص های حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP) و میانگین هارمونیک (HM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در شرایط آبی، بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ شماره(FLIP 87-59C) 1  و در شرایط دیم مربوط به ژنوتیپ شماره (FLIP 02-70C) 15 به ترتیب با 2112 و 1268 کیلوگرم در هکتار بود. رتبه بندی ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه، در هر دو محیط تنش و بدون تنش نشان داد که FLIP 87-59C و FLIP 02-70C از عملکرد و پایداری بالاتری در بین ژنوتیپ های تحت بررسی برخوردار بودند. ارزیابی ژنوتیپ ها از نظر شاخص های تحمل به تنش نشان داد که از نظر چهار شاخصGMP ،STI ،MP  و HM ژنوتیپ های FLIP 87-59C، FLIP02-69C، FLIP 02-70C و FLIP 02-84C برتر بودند و به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به خشکی تعیین شدند. در بین شاخص های مورد مطالعه، چهار شاخصGMP ،STI ،MP  و HM در دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و زیادی با عملکرد دانه داشته و به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای تفکیک و شناسایی ژنوتیپ های حساس و مقاوم به تنش توصیه می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  307-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

نخود یکی از حبوبات مهم دیم در نواحی غرب آسیا و شمال آفریقا می باشد. تنش خشکی خصوصا خشکی انتهای فصل، مهم ترین عامل کاهش عملکرد نخود در این نواحی شناخته شده است. از این رو توجه به تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود به منظور افزایش احتمال انتخاب ژنوتیپ های متحمل و درک روابط بین صفات مرتبط با تحمل خشکی، ضروری به نظر می رسد. با این هدف، عکس العمل 103 نمونه کلکسیون هسته نخود کابلی همراه با سه رقم جم، آرمان و هاشم در قالب طرح کرت های حجیم (آگمنت) در سال زراعی 86-85 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج، در معرض چهار شرایط آبی مطلوب (T1)، کم (T2)، متوسط (T3) و محدود (T4) با استفاده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مربوط به ارزیابی صفات زراعی، فنولوژیکی و مورفولوژیکی نشان داد که بین ژنوتیپ های نخود از نظر صفات تعداد شاخه های فرعی، وزن بوته، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، وزن صد دانه و عملکرد بذر تک بوته، در تیمارهای مورد بررسی تنوع قابل ملاحظه ای وجود داشت. در کلیه تیمارها، صفت عملکرد تک بوته بیشترین ضریب تغییرات فنوتیپی را دارا بود. برآورد شاخص های مقاومت و حساسیت به تنش در سطوح مختلف تیماری نیز نشان داد که بین ژنوتیپ ها تنوع وجود داشت. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط مطلوب و عملکرد در تیمارهای آبیاری با شاخص های تحمل نشان داد که شاخص های STI و GMP مناسب ترین شاخص ها برای غربال ژنوتیپ های نخود در کلیه تیمارهای آبیاری بودند. ترسیم نمودار چند متغیره بای پلات گابریل و بررسی نمونه های واقع در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های تحمل به خشکی و مقایسه نتایج آن با نمودار سه بعدی نشان داد که ژنوتیپ های 68، 67 و 74 در تیمار T3 و ژنوتیپ های 45، 47، 105 و 110 در تیمار T4 متحمل ترین ژنوتیپ ها بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  173-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعه کشت انتظاری بدلیل محدودیت های موجود در کشت بهاره نخود دیم در کشور ضرورت دارد. در این رابطه کمبود ارقام مناسب، این سیستم کاشت را با مخاطره مواجه ساخته است. در مطالعه حاضر عکس العمل 315 نمونه ژرم پلاسم نخود کابلی به کشت انتظاری طی دو سال زراعی 77-1376 و 78-1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد بررسی شد. کشت نمونه ها در هر دو سال در اواخر آبان ماه و اواخر آذر ماه انجام شد. ده بذر از هر نمونه به فاصله ده سانتی متر از هم و بصورت بدون تکرار در ردیفهایی با فاصله 50 سانتی متر از یکدیگر کشت شدند. پس از زمستان از طریق شمارش گیاهان سبز شده، درصد بقا نمونه ها تعیین گردید. در سال اول، در تاریخ کاشت اول و دوم بترتیب 45.5 و 51.8 درصد کل نمونه ها از نظر تحمل به سرما، بسیار متحمل (درجه 1) و متحمل (درجه 2) بودند، در صورتی که در سال دوم در تاریخ کاشت اول و دوم به ترتیب 54.8 و 60.0 درصد کل نمونه ها، درجه 1 و 2 را داشتند. شدت سرما و دوام آن در سال اول آزمایش بیش از سال دوم بود. به همین علت تعداد نمونه بیشتری در سال اول از بین رفتند. از کل نمونه های کابلی 84 نمونه در تاریخ کاشت اول هر دو سال و 110 نمونه در تاریخ کاشت دوم هر دو سال از نظر بقای زمستانه بطور مشترک درجه 1 و یا 2 داشتند. بر اساس شاخص درصد بقا پس از زمستان، عملکرد تک بوته، وزن صد دانه و تحمل به برق زدگی در هر یک از تاریخ های کاشت اول و دوم به ترتیب 25 و 20 نمونه انتخاب شدند. از نمونه های انتخاب شده تنها یک نمونه در کلیه تاریخهای کاشت مشترک بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در نمونه های مورد بررسی، نمونه های سازگار به کاشت انتظاری وجود دارند و دستیابی به ارقام مناسب برای این سیستم کشت امکان پذیر می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 20 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم نخود دریافتی از ایکاردا تحت شرایط دیم در کشت انتظاری، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در پایگاه نوآوری پروژه امنیت غذایی ایران – ایکاردا واقع در شهرستان کامیاران (استان کردستان)، اجرا شد. استفاده از روش تجزیه به عامل ها منجر به انتخاب چهار عامل شد که در مجموع 7/85 درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه کردند. عامل اول 29 درصد از تغییرات را توجیه کرد که شامل صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، ارتفاع آخرین غلاف از سطح زمین و وزن صد دانه بود و عامل دوم که حدود 5/28 درصد از تغییرات را توجیه کرد، شامل صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه بود. ژنوتیپ های تحت شماره 16، 4، 15، 14 و 3 که دارای عامل اول و دوم مثبت و بالاتری بودند به عنوان ژنوتیپ های برتر با عملکرد بالا تحت شرایط دیم به صورت کشت انتظاری شناسایی شدند. با توجه به نتایج تجزیه خوشه ای براساس صفات مورفولوژیکی، ژنوتیپ های مورد بررسی در سه گروه دسته بندی شدند. ژنوتیپ های گروه اول و سوم از نظر اکثر صفات زراعی مورد بررسی و عملکرد دانه، میانگین بالاتری را در میان سایر گروه ها و همچنین میانگین کل ژنوتیپ ها داشتند که اکثر ژنوتیپ های قرار گرفته در این دو گروه، ژنوتیپ های انتخاب شده بر اساس تجزیه پراکنش بای پلات بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  202-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  510
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 510

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  647-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

در این بررسی واکنش 64 نژادگان (ژنوتیپ) نخود به تنش خشکی در ایستگاه تحقیقاتی دیم کوهین (دانشگاه تهران) با آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده 8×8 در دو شرایط تنش و بدون تنش ارزیابی شدند. بر پایه نتایج به دست آمده از نظر شاخص های واکنش خشکی MP، GMP، HARM، STI، YI، K1STI و K2STI نژادگان شماره 51، از لحاظ شاخص های SSI، YSI، YR و RDI، نژادگان شماره 18، از نظر شاخص های TOL، ATI، SSPI و DRI نژادگان شماره 16 و از لحاظ شاخص های DI و SNPI نژادگان شماره 42 به عنوان متحمل ترین نژادگان ها مشخص شد. شاخص های MP، GM، HARM، STI، TOL، YI، DI، ATI، SSPI، SNPI، K1STI و K2STI در هر دو شرایط بدون تنش و تنش همبستگی قوی و مثبتی را با عملکرد در شرایط بدون تنش و تنش نشان داده و برای گزینش نژادگان متحمل و حساس معرفی شدند. تحلیل عاملی در عامل اول با توجیه 62.57 درصد تغییر، بیشترین نمره را به نژادگان های 51، 60، 53 و 52 (منطقه A) به عنوان متحمل ترین، کمترین نمره را به نژادگان های 32، 27، 24 و 62 (منطقه D) به عنوان حساس ترین نژادگان داده و عامل دوم با توجیه 33.28 درصد از تغییر، بیشترین نمره را به نژادگان های 29، 51، 60 و 28 (منطقه A) و کمترین نمره را به نژادگان های 18، 16، 42، 24 و 64 (منطقه C و D) داد. بر پایه تجزیه خوشه ای شاخص های واکنش به خشکی، نژادگان ها در سه خوشه گروه بندی شدند، به طوری که نژادگان های متحمل در خوشه 3، حساس در خوشه 2 و بینابین در خوشه 1 دسته بندی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
litScript