نتایج جستجو

348

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

35

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

نقطه غوطه وری هنگامی روی می دهد که در برخورد جریان غلیظ با سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده باشد. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و هم چنین شیب بستر سیال ساکن که بر نقطه غوطه وری تاثیر گذار هستند، تحت شرایط دو مدل تلاطمی استاندارد و RNG (که در سراسر متن به اختصار مدل استاندارد و RNG از آنها یاد خواهد شد) با استفاده از مدل Flow-3D مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق ابتدا یک مدل فیزیکی ساخته شد و آزمایش های مختلف- در مجموع 36 آزمایش در آن انجام گردید. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ارتفاع نقطه غوطه وری برای شرایط آزمایشگاهی موجود تحت شرایط دو مدل آشفتگی مذکور شبیه سازی شد. بررسی مقایسه ای نشان داد که عمق غوطه وری برآورد شده تحت مدل آشفتگی RNG نسبت به مدل استاندارد، به مقادیر اندازه گیری شده آزمایشگاهی نزدیک تر می باشد. این در حالی است که در شیب 12 درصد مدل RNG مقدار 12.28 درصد و مدل استاندارد حدود 30 درصد نتایج را بیشتر از داده های آزمایشگاهی پیش بینی نموده است. در مجموع برای کلیه شیب ها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل تلاطمی RNG، 10.5 درصد و نتایج حاصل از مدل استاندارد 27 درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد. با توجه به بررسی آماری انجام شده مشخص گردید که مدل تلاطمی RNG به طور کلی نتایج ارتفاع غوطه وری را با دقت رضایت بخشی نسبت به مدل استاندارد تخمین می زند.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CEN ZHUO LUN | ZHAO JI GANG | SHEN BEN XIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  107172
 • دانلود: 

  147049
چکیده: 

The design and optimization of hydrocyclones using CFD techniques are gaining popularity and the key to a successful simulation lies with the accurate description of the high turbulent swirling behavior of the flow. This paper presents a detailed comparison between the Omega RSM and the RNG k-e turbulence model, which are both derived specially for modeling swirling or rotational flow, in the simulation of a hydrocyclone. The predictions of velocity field, volume of vortexes, mass split and turbulent viscosity were obtained and compared. It is showed that in general both models gave similar predictions of the flow field under different inlet velocities, while the predictions of turbulent viscosity and in the core region of hydrocyclone were found more closely aligned with the reality using Omega RSM.

آمار یکساله:  

بازدید 107172

دانلود 147049 استناد 467 مرجع 0
نشریه: 

تبدیل انرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  40-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1206
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر پارامتر سرعت بر افت فشار سیکلون و قطر ذرات بر باز ده سیکلون با حدود 1300000 المان بصورت با سازمان تهیه شده است. برای ایجاد کوپل میان معادلات پیوستگی و ممنتوم از الگویتم سیمپل استفاده شده است. پروفیل های سرعت در جهت های y و z جریان در دو مقطع سیکلون با استفاده از مدل های آشفتگی RNG k-ε، k-ε استاندارد و k-ε تحقق پذیر 22 محاسبه شده اند و به همراه نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین نشان داده شد با افزایش سرعت ورودی، افت فشار سیکلون به علت بیشتر شدن شدت آشفتگی و ایجاد جریان های چرخشی قوی افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که مدل RNG k-ε مرتبه دوم در پیش بینی پروفیل های سرعت از دقت بالاتری نسبت به بقیه مدل های k-ε برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1206

دانلود 415 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOHANRAJ G. | KRISHNASWAMY D. | HEMA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74059
 • دانلود: 

  32226
چکیده: 

In this paper, we introduce the notions of (Î-, Î- Vq-) -fuzzy bi-ideals, (Î, Î Vq) -antifuzzy bi-ideals and (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals of an ordered semigroup. We characterize (Î, Î Vq) -antifuzzy bi-ideals by (Î-, Î- Vq-) -fuzzy bi-ideals, lower level sets and upper level sets. We characterize (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals by (Î, Î Vq) -fuzzy bi-ideals, lower level sets and upper level sets. We characterize regular ordered semigroups through (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals and (Î, Î Vq) -fuzzy bi-ideals.

آمار یکساله:  

بازدید 74059

دانلود 32226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  41-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

زمینه و هدف: غلظت ذرات هوابرد درون اتاق پاک به دلیل ایفای نقش مهم در تولید داروها و محصولات با تکنولوژی بالا، تحت کنترل می باشد. الگوی جریان هوا یکی از پارامترهای مهم و موثر در غلظت ذرات و توزیع آلودگی درون اتاق های پاک می باشد، بنابراین الگوسازی دقیق جریان هوا درون اتاق های پاک حائز اهمیت می باشد. بنابراین در این مطالعه ارزیابی و شبیه سازی الگوی جریان هوا در اتاق های پاک مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی-کاربردی می باشد که در سال 1394 در یک صنعت دارویی انجام شد. روش انجام کار در این مطالعه، بررسی تعیین الگوی جریان هوا در اتاق پاک می باشد. در این مطالعه 3 اتاق پاک مربوط به 3 کلاس پاکیزگی B، C و D مورد بررسی قرار گرفت. سپس، به منظور تعیین بردارهای سرعت، الگوی جریان هوا در اتاق پاک، با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسبه ای (CFD) شبیه سازی گردید.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که سرعت جریان هوا اندازه گیری شده در مدل تجربی، در فواصل افقی و عمودی مختلف با سرعت های جریان هوا پیش بینی شده توسط نرم افزار Fluent در شرایط مشابه و در فواصل یکسان بسیار نزدیک به هم می باشد. هم چنین کانتورهای سرعت جریان هوا برای 3 کلاس پاکیزگی تعیین گردید. بعلاوه، نتایج سنجش غلظت ذرات در اتاق های پاک نشان داد که میانگین تراکم آلودگی ذرات در سه کلاس پاکیزگی، پایین تر از حد مجاز استاندارد ایزو 14644 (سال 2005) می باشد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدل آشفتگی RNG k-e مناسب ترین مدل برای شبیه سازی الگوی جریان هوا در اتاق پاک می باشد. هم چنین وجود ابزار و تجهیزات موجود در اتاق پاک بر الگوی جریان هوا و در نهایت بر راندمان حذف ذرات در اتاق پاک تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 243 استناد 0 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

عظیمی حامد | شعبانلو سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سرریز جانبی به شکل یک شکاف در کناره کانال اصلی برای هدایت جریان های اضافی که بالاتر از تاج سرریز قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از سازه ها در کنترل سطح جریان در شبکه های آبیاری- زهکشی، سیستم دفع فاضلاب های شهری و آبرسانی جهت شرب بکار گرفته می شوند. در این بین کانال های دایروی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، طول قابل ملاحظه ای از سیستم دفع فاضلاب و لوله های انتقال ساخته شده از مجاری دایروی است. در این مطالعه تغییرات تراز سطح آزاد، آشفتگی و میدان جریان عبوری از داخل یک کانال دایروی دارای سرریزجانبی توسط نرم افزار تجاری شبیه سازی عددی شده است. در این شبیه سازی عددی برای مدل سازی تغییرات سطح آزاد جریان از طرح VOF و برای شبیه سازی آشفتگی میدان جریان از مدل آشفتگی RNG استفاده شده است. در این مطالعه بمنظور اعتبار سنجی دقت مدل عددی، تغییرات عمق جریان در امتداد سرریزجانبی، ضریب دبی سرریزجانبی، دبی عبوری ازروی سرریز، عدد فرود در بالادست سرریز و انرژی مخصوص در ابتدای سرریز با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. مقایسه کلیه پارامترهای ذکر شده با نتایج آزمایشگاهی حاکی از دقت بسیار بالای مدل CFD در پیش بینی آشفتگی و میدان جریان عبوری از داخل یک کانال دایروی دارای سرریزجانبی است. هدف اصلی در این شبیه سازی عددی کسب درک صحیح از رفتار جریان عبوری از داخل کانال های دایروی دارای سرریزجانبی بمنظور استفاده در مسائل طراحی این نوع از سازه های هیدرولیکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIZADEH H. | REZAPOUR SH. | VAEZPOUR S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81660
 • دانلود: 

  41163
چکیده: 

We prove some results on characterization of e-simultaneous approximations of downward sets in vector lattice Banach spaces. Also, we give some results about simultaneous approximations of normal sets.

آمار یکساله:  

بازدید 81660

دانلود 41163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  171-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

جریان های غلیظ هرگاه به یک توده سیال سبک تر برخورد نمایند، یک ناحیه غوطه وری را ایجاد می کنند. با توجه به این که در ارتفاع غوطه وری مرز بین سیال غلیظ با سیال پیرامون در محل نقطه غوطه وری مشخص می گردد، برآورد این نقطه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و همچنین شیب بستر سیال ساکن که بر نقطه غوطه وری می گذارند، بررسی شده است. برای نیل به اهداف این تحقیق ابتدا یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران ساخته شد و آزمایش های مختلف در آن انجام گردید. در همه آزمایش ها ارتفاع غوطه وری در دبی های مختلف از سیال غلیظ و تفاوت دانسیته 6، 9، 13 و 16 گیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب 8، 12 و 16 درصد اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل Flow- 3D تحت شرایط مدل تلاطمی RNG ارتفاع نقطه غوطه وری برای شرایط آزمایشگاهی موجود شبیه سازی شد. بررسی مقایسه ای نشان داد که عمق غوطه وری برآورد شده با استفاده از Flow- 3D تحت شرایط مدل تلاطمی RNG در مقایسه با داده های مشاهداتی در آزمایشگاه از دقت مناسبی برخوردار می باشند به گونه ای که به طور متوسط برای شیب 8 درصد مدل ریاضی حدود 14 درصد نتایج را بیشتر پیش بینی می نماید و این در حالی است که برای کلیه شیب ها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل تلاطمی RNG 10.5 درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMADI A. | ARVANAGHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  549-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149545
 • دانلود: 

  45742
چکیده: 

Measurement of discharge in open channels is one of the main concerns in hydraulic engineering. The structures used for this aim should be accurate, economical and easy to use. Weirs are among the oldest and most convenient hydraulic structures that have been used in both laboratory and field for flow measurement in open channels. Due to limitations of simple sharp crested weirs, recently compound sharp crested weirs have attracted great attention of civil engineers. In general, use of compound sharp crested weirs can be an appropriate solution when the discharge should be measure accurately with a reasonable sensitivity over a wide range of flows. The aim of this research is three-dimensional simulation of flow on contracted compound arched rectangular sharp crested weirs by using FLUENT software. For multiphase flow simulation, VOF method is used and for simulation of turbulent flow, RNG k-ɛ turbulence model is used and the result of numerical model is compared with experimental data. The results of this study indicate that, FLUENT simulate flow on contracted compound arched rectangular sharp crested weirs with high accuracy and we can use this software for determine the discharge coefficient on contracted compound weirs.

آمار یکساله:  

بازدید 149545

دانلود 45742 استناد 0 مرجع 0
litScript