نتایج جستجو

17

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  73-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1539
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است. پژوهش حاضر تاثیر سرمایه فرهنگی را بر اوقات فراغت با بهره گیری از روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان ساکن شهرستان جویبار در دامنه سنی 64- 15 سال تشکیل می دهند. بر اساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، مجموع کل زنان 15 تا 64 سال در شهرستان جویبار 25325 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، نمونه ای به حجم 378 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین مشارکت زنان در اوقات فراغت فعال (1.91 از 4) بیشتر از مشارکت زنان در فراغت غیرفعال (1.3 از 4) است. میزان مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط است. نتیجه رگرسیون خطی چندمتغیره نشان می دهد که از میان سه بعد سرمایه فرهنگی، دو بعد (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) دارای تاثیر معنادار بر اوقات فراغت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1539

دانلود 537 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2618
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

آب بندان ها یکی از ارکان مهم محیط زیست بوده که به دلیل دارا بودن اهمیت فراوان در تامین آب برای مزارع کشاورزی، پرورش ماهی، محل زیست پرندگان بومی و غیربومی مهاجر و پرورش پرندگان خانگی مورد شناسایی بیشتری باید قرار گیرد. از طرفی شناسایی گیاهان آبزی به خاطر اهمیت ویژه ای که در توالی اکوسیستم های آبی دارند و نیز مصارف غذایی آن ها برای آبزیان، پرندگان و مصارف دارویی و علوفه ای حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه تاکنون هیچ تحقیق جامعی در مورد گیاهان آبزی در استان مازندران با تاکید بر آب بندان ها صورت نگرفته، ضرورت انجام این بررسی محرز است. هدف از این پژوهش، شناسایی گیاهان آبزی است که در دو قطعه از آب بندان های مهم شهرستان جویبار (لاریم و اسماعیل کلا) مورد مطالعه گرفت. روش مطالعه به طریق فلوریستیک و تمامی نمونه های گیاهی موجود، شناسایی شد. پس از جمع آوری نمونه های گیاهی، از طریق کلیدهای معتبر، اقدام به شناسایی آنها شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این آب بندان ها 24 تیره، 33 جنس و 47 گونه گیاه آبزی «غوطه ور، شناور و بن در آب - حاشیه ای»، وجود دارد. تیره گندم"Poaceae" ، اویارسلام "Cyperaceae"، بارهنگ آبی "Potamogetonaceae" و عدسک آبی "Lemnaceae"، مهم ترین تیره های گیاهی این منطقه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2618

دانلود 483 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  195
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

سابقه و هدف مگس ها دارای تنوع بسیار بالا بوده و به دلیل سازگاری و ارتباط نزدیک با انسان قادر به انتقال بسیاری از پاتوژن ها هستند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین فون مگس های مهم از نظر پزشکی در شهرستان جویبار در شمال ایران انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به مدت یک سال و ماهیانه دوبار در سایت های تعیین شده در شهرستان جویبار شامل محل دفن زباله بیمارستانی، زباله ساحلی، زباله روستایی، زباله شهری و اطراف کشتارگاه در سال 1396 انجام شد. تنوع گونه ای مگس های صید شده پس از شناسایی براساس شاخص های شانون، مارگالف و یکنواختی ارزیابی شد. یافته ها: در این مطالعه هفت گونه موسینیا استابولانس، موسکا دومستیکا، لوسیلیا سزار، لوسیلیا سریکاتا، کالیفورا ویسی نیا، سارکوفاگا آرگیروستوما و سارکوفاگا آفریکا ازسه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید شد. بر اساس نتایج همبستگی پیرسون جمعیت مگس ها به صورت معنی داری با افزایش دما و کاهش رطوبت افزایش می یابد. شاخص شانون (H´ ) به ترتیب بیش ترین وکم ترین مقدار تنوع را در محل زباله های ساحلی (005/1) و زباله های شهری (27/0) نشان داد. استنتاج گونه موسکا دومستیکا به عنوان فراوان ترین گونه در جویبار می تواند نقش قابل توجهی را در بهداشت منطقه و تغییرات گونه ای مگس ها ایفا نماید. تفاوت در مقدار تنوع گونه ای مگس ها در مناطق مختلف عمدتا ناشی از تغییرات یکنواختی گونه در این مناطق است. پایین بودن مقدار تنوع گونه ای مگس ها در منطقه می تواند زنگ خطری برای شیوع بیماری های مربوطه باشد. در این خصوص اقدامات کنترلی مانند دفع بهداشتی زباله ها برای جلوگیری از اپیدمی بیماری های منتقله توسط مگس ها ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

ALINIA B. | AKBARZADA N. | ROHANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: IN ORDER TO PROVIDE NUTRITIONAL REQUIREMENTS, AUTHORITIES IN THE FIELDS OF INDUSTRY, AGRICULTURE AND HEALTH SHOULD PROVIDE FOOD SAFETY...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  275-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه اقتصاد زباله ای به عنوان یک نوع از اقتصاد پنهان و غیر رسمی رو به گسترش است و بدیهی است علل و پیامدهایی را هم در پی داشته باشد. با توجه به اهمیت این بخش عظیم از سرمایه در گردش، دراین پژوهش به ارزیابی عملکرد اقتصادی مراکز بازیافت پسماند های جامد پرداخته شده است. مواد وروش ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی-توصیفی است. در این تحقیق روند ارزیابی عملکرد اقتصادی مراکز بازیافت پسماند های جامد در شهرستانهای جویبار وقاِئمشهر در سال1397 به تعداد 90 واحد کارگاهی که به صورت تصادفی انتخاب شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد روزانه 60700 کیلوگرم ضایعات وارد کارگاههای بازیافت می شود. 1% از کل کارگاه ها دارای میزان محصول تولیدی کمتر از 100 کیلوگرم می باشند، 20% از کل کارگاه ها دارای محصول تولیدی بین 100-300 کیلوگرم، 39% از کل کارگاه ها دارای محصول تولیدی بین 500-300 کیلوگرم و 40% از کل کارگاه ها دارای میزان محصول تولیدی بیشتر از 500 کیلو گرم می باشند. ارزش محصولات تولیدی که به عنوان مواد اولیه کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند، بدون احتساب صرفه جویی اقتصادی در هزینه های دفع، بر اساس محاسبات ریالی در سال 1397، حدود912765000ریال بصورت روزانه می باشد. نتیجه گیری: پتانسیل بالای درآمد ناشی از فعالیت درخصوص تفکیک و جمع آوری پسماند در شهرهای جویبار و قائم شهر قابل توجه می باشد، توجه به بازیافت بهداشتی در مبدا می تواند علاوه بر درآمد اقتصادی بالا و صرفه جویی در هزینه دفع پسماند، زمینه کار آفرینی و اشتغال افراد زیادی را هم فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ALINIA B. | LARYMYAN S.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: GIVEN THE IMPORTANCE OF PARASITIC DISEASES AND THE ROLE OF EMPLOYEES AT FOOD PREPARATION AND SELLING CENTERS IN THE DIFFUSION OF THE POLLUTION AS WELL AS LACK OF AWARENESS ON POLLUTION OF WORKERS IN juybar COUNTY, THIS STUDY WAS CONDUCTED IN 1394...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (پیاپی 124)
 • صفحات: 

  2-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

آسیب پذیری آب های زیرزمینی به دلیل حساسیت ذاتی و ورود منابع آلاینده ی انسان ساز است. در این تحقیق برای بررسی آسیب پذیری آبخوان قائمشهر-جویبار از اطلاعات 64 چاه نمونه برداری کیفی، 20 چاه مشاهده یی و بیش از 28000 چاه بهره برداری به کار برده شد. برای تهیه ی نقشه های آسیب پذیری در سال های 2004 تا 2014 عوامل مؤثر در آسیب پذیری ذاتی آبخوان شامل هدایت آبی، نوع آبخوان، فاصله از ساحل، ضخامت آبخوان و عوامل مؤثر در آسیب پذیری ویژه شامل تراکم چاه، افت آب زیرزمینی، تأثیر نسبی نفوذ آب دریا، وضعیت بالازدگی آب شور و شیب آبی به کار برده شد. نتایج نشان داد که کیفیت منابع آب زیرزمینی از 2004 تا 2014 با توجه به معیارهای شوری هدایت الکتریکی، مجموع نمک های باقی مانده و نسبت جذب سدیم رو به کاهش است. عامل کاربری زمین نیز برای تهیه ی نقشه های آسیب پذیری اصلاح شده برای این سال ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که زراعت آبی در این دوره هشت درصد کاهش یافته، اما میزان آسیب پذیری در پهنه های پرخطر افزایش یافته است. از علت های کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی می توان افزایش نرخ آب کشی و کشت دوباره در تابستان را برشمرد. میانگین ضریب همبستگی طبقه های آسیب پذیر به شوری با معیارهای شوری در سال 2004 از 0/65 به 0/9 و در 2014 از 0/78 به 0/87 بهبود یافته است. درمجموع با توجه به پیچیدگی های مدل سازی کیفی و انتقال نمک ها و شوری آب زیرزمینی، نقشه های آسیب پذیری اصلاح شده می تواند ابزار مناسبی برای آگاهی از شورشدگی آب زیرزمینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری و یادداری دانش آموزان صورت گرفته است. روش تحقیق نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر سال دوم دوره متوسطه (رشته علوم انسانی) شهرستان جویبار در سال تحصیلی 90-1389 بود، که دو کلاس از میان آنها به عنوان گروه آزمایش (20 نفر) و گروه شاهد (20 نفر) انتخاب شدند. به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی، و به دانش آموزان گروه شاهد با روش های آموزش سنتی (بدون استفاده از چندرسانه ای) آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات از سوالات معلم ساخته استفاده شده است. روایی آزمون با اعمال نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.87 به دست آمد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهشی، از آزمون های t دو گروه مستقل و t گروه های وابسته استفاده شده است. یافته ها نشان داد که آموزش با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است، اما در مقایسه با شیوه سنتی تدریس اگرچه در بهبود فرآیند یادگیری موثرتر از شیوه سنتی بوده ولی این تفاوت معنادار تشخیص داده نشده است. از طرفی آموزش با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در مقایسه با شیوه سنتی تدریس، به میزان بیشتری بر یادداری دانش آموزان تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 51 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  310
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1341-1350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

با توجه به هزینه بالای ناشی از تصفیه آب به وسیله مواد شیمیایی، تصفیه توسط روش های کم هزینه بسیار مهم است. در این پژوهش برای بررسی توانایی رزین های کاتیونی در امر تصفیه از چهار نوع رزین کاتیونی قوی شاملPurolite C100، Purolite C100E، Trilite SCR-B وDowex Marathon C به عنوان سختی زدا با مقادیر 3، 5، 8 و 10 لیتر برای کاهش یون های کلسیم و منیزیم ایستگاه آب رسانی روستای ذغال منزلشهرستان جویبار استان مازندران استفاده گردید. در این تحقیق اثر نوع و مقدار رزین بر میزان حذف کلسیم و منیزیم آب به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد رزین Dowex Marathon C به میزان 3 لیتر دارای بیشترین راندمان حذف به میزان 1/16 و 5/21 درصد به ترتیب برای منیزیم و کلسیم می باشد. رزین Trilitle SCR-B نیز دارای راندمان حذف عناصر منیزیم و کلسیم به میزان 4/37 و 5/42 درصد در حجم 5 لیتر و 6/51 و 3/60 درصد در حجم 8 لیتر می باشد. همچنین در حجم 10 لیتر، رزین Purolitle C100e با 66 درصد بیشترین راندمان حذف منیزیم و رزین Trilitle SCR-B با 6/77 درصد بیشترین راندمان حذف عنصر کلسیم را در بین تمامی جاذ ب ها به خود اختصاص داده اند. در نهایت می توان گفت که رزین Trilite SCR-B با کمترین میزان سختی کلسیمی و منیزیمی (به ترتیب 36 و 16 میلی گرم بر لیتر) در آب و بیشترین تأثیر در کاهش سختی برای استفاده در سیستم تصفیه آب شهرستان جویبار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
litScript