نتایج جستجو

1968

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

197

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SUBRAMANYAM B. | ASHUTOSH D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  265-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18758
 • دانلود: 

  19369
چکیده: 

Liquid-phases adsorption equilibrium of phenol onto two naturally available soils namely Kalathur soil (Kr) and Adhanur soil (Ar) were studied. The experimental data were analyzed using fourteen isotherm models, ranging from single-parametric model to multi-parametric models (up to 5 parameters) of the system. Results show that in general the accuracy of models to fit experimental data improves with the degree of freedom. To understand the mechanism involved with different types of sorbate-sorbent system as well as to find out the best fitting isotherm model, the correlation coefficients, and average percentage error and student t-test were carried out. Temkin isotherm model, Langmuir-Freundlich isotherm model and Fritz-Schlunder model as well as Baudu model were found to be the best fit models amongst the two-parametric models, three parametric models and four parametric isotherms modeling, respectively. This study brings out the need of simultaneous solution of multi-parametric equations (using relevant softwares, MATLAB, in present case) than solution of their linearized forms, which is mostly followed by contemporary investigators.

آمار یکساله:  

بازدید 18758

دانلود 19369 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROMANKEVICH O.V. | RED KO Y.V.

نشریه: 

FIBRE CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  6-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

جذب سامانه های پلیمری بر روی سنگ مخازن نفتی با تغییر ترشوندگی سطح، سبب بهبود بازیافت نفت و کاهش تولید آب ناخواسته می شود. در پژوهش حاضر، رفتار جذب سامانه های رقیق پلیمری بر پایه پلی اکریل آمید سولفونه بر روی سطح ذرات شیشه (به عنوان نمادی از سطح مخازن ماسه سنگی) و همچنین تاثیر این پدیده بر تغییر خواص سطحی این ذرات بررسی شد. نتایج آزمون های انجام شده نشان داد که سامانه های شبکه ای شده پلی اکریل آمید سولفونه رقیق، نسبت به محلول پلی اکریل آمید سولفونه، جذب کمتری بر روی سطح شیشه دارند. همچنین آزمون های زاویه تماس نیز نشان داد که تاثیر سامانه های شبکه ای شده بر تغییر خواص سطحی ذرات شیشه کمتر از محلول پلی اکریل آمید سولفونه است. علاوه بر این، مشخص شد که مدل هم دمای جذب لانگمویر (Langmuir isotherm) بهتر از مدل فرندلیش (Freundlich isotherm) با داده های آزمایشگاهی جذب سامانه های تهیه شده تطابق دارد. همچنین بررسی ترمودینامیک جذب نشان داد که جذب این سامانه ها بر روی سطح شیشه فرایندی خودبه خودی و گرمازا است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NOUNOU M. | NOUNOU H.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (27)
 • صفحات: 

  1735-1472
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  34275
 • دانلود: 

  28659
چکیده: 

Adsorption plays an important role in water and wastewater treatment. The analysis and design of processes that involve adsorption rely on the availability of isotherms that describe these adsorption processes. Adsorption isotherms are usually estimated empirically from measurements of the adsorption process variables. Unfortunately, these measurements are usually contaminated with errors that degrade the accuracy of estimated isotherms. Therefore, these errors need to be filtered for improved isotherm estimation accuracy. Multiscale wavelet based filtering has been shown to be a powerful filtering tool. In this work, multiscale filtering is utilized to improve the estimation accuracy of the Freundlich adsorption isotherm in the presence of measurement noise in the data by developing a multiscale algorithm for the estimation of Freundlich isotherm parameters. The idea behind the algorithm is to use multiscale filtering to filter the data at different scales, use the filtered data from all scales to construct multiple isotherms and then select among all scales the isotherm that best represents the data based on a cross validation mean squares error criterion. The developed multiscale isotherm estimation algorithm is shown to outperform the conventional time-domain estimation method through a simulated example.

آمار یکساله:  

بازدید 34275

دانلود 28659 استناد 455 مرجع 2664
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از آنجا که آهنگری داغ آلیاژ Ti-6A1-4V بررسی شده است. در آزمایشات پرس جانبی که با تغییر شکل بصورت کرنش صفحه ای همراه است، ملاحظه شد باند برشی در جهات خطوط لغزش به روش مشابه با تشکیل و اشاعه باند برشی در حالت آهنگری داغ همدما ایجاد می گردد. لیکن برخلاف نمونه های پرچ کاری در شرایط آهنگری غیرهمدما، سیلان موضعی دیگر در اثر سرد شدن سطوح در تماس با قالب شروع نمی شود بلکه این سیلان بوسیله تشکیل باند برشی و اشاعه آن آشکار می گردد. اگر چه شکل های باند برشی در دمای آهنگری مشابه با یکدیگر است، اما اختلاف در سختی و ضخامت باندهای برشی بسته به روش شکل دهی و مقدار تغییر شکل و دما دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17951
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The optimization of adsorption-based operations requires an accurate model to represent the separation process. In the present study, single-component adsorption data of L-lysine on its imprinted polymer were fitted to Freundlich, Langmuir-type and Jovanovic-type models. L-Lysine imprinted polymer (LLIP) was prepared by free radical solution polymerization. The best estimate of the parameters of these models by regression analysis was obtained. The statistical analysis of results showed that the experimental data fit the Jovanovic-Freundlich mode, better than other models in terms off value. The best prediction of retention capacity equal to 0.186 mmol lysine per g of LLIP, which is the nearest value to the experimental data, was obtained by applying the Jovanovic model.

آمار یکساله:  

بازدید 17951

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE ADSORPTION CAPACITY OF CEPHALEXIN WAS DETERMINED ON WALNUT SHELL ACTIVATED CARBON. THE WALNUT SHELL ACTIVATED CARBON WAS PRODUCED USING CHEMICAL ACTIVATION METHOD IN THE PRESENCE OF ZNCL2. EQUILIBRIUM ADSORPTION CAPACITIES RANGING FROM 195.79 TO 265.34 MG.G-1 WERE OBTAINED (AT 30OC AND PH=6).THE LANGMUIR AND FREUNDLICH isothermS WERE USED IN ORDER TO DESCRIBE THE ADSORPTION EQUILIBRIUM. LUNGMUIR isotherm REVEALED THE BEST FIT FOR THE EXPERIMENTAL DATA. IT WAS OBSERVED THAT THE MAXIMUM ADSORPTION CAPACITY WAS 270.27 MG.G-1. IT CAN BE CONCLUDED THAT WALNUT SHELL ACTIVATED CARBON CAN BE AN EFFECTIVE ADSORBENT FOR THE REMOVAL OF CEPHALEXIN FROM AQUEOUS SOLUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

KOOSHA ABUTALEB | AHMADI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16847
 • دانلود: 

  13538
چکیده: 

In this work, we consider each normal alkane as a hypothetical mixture of methyl and methylene groups, in which the interaction potential of each pair is assumed to be the average effective pair potential. Then, the LIR equation of state (EOS) is extended for such a hypothetical mixture. Also, three basic compounds, namely, propane, n-butane and cyclohexane, are used to obtain the contribution of each carbonic group in the EOS parameters. Using the calculated EOS parameters along with the modified EOS, the density of n-alkanes and their mixtures at different pressures and temperatures are calculated. The average percentage error in density is found to be less than 1.5% for both the pure normal alkanes and their binary mixtures.

آمار یکساله:  

بازدید 16847

دانلود 13538 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرادی امید | زارع کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  80 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFDARI F. | PARSAFAR G.A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS C: CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  555-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19377
 • دانلود: 

  10164
چکیده: 

A general regularity was found based on an effective pair potential of Lennard-Jones LJ (12, 6), for both dense, nonmetallic and nonionic fluids and solids according to which (Z-1)n2 linearly varies with respect to r2 for each isotherm, and this equation of state (EoS I) is known as LIR. However, despite the fact that Ne is a simple spherical species, unexpectedly, its solid and liquid phases both show a significant deviation from EoS I. In this work, we have investigated the accuracy of the EoS I for other systems, including quantum light molecules, such as D2, H2 and He, in both fluid and solid states at different temperatures. Like Ne, we have noticed that these systems do not well obey the EoS I. Then, using a simple van der Waals equation, it is shown that significant deviations in dense systems of light molecules are because of the unbalance between repulsive and attractive interactions, due to the importance of the quantum effect. Also, we notice that at higher temperatures and for heavier species, LIR is valid due to a decrease in the quantum effect. We have shown that the hard-sphere fluid remarkably deviates from LIR. Two other EoSs have also been examined.

آمار یکساله:  

بازدید 19377

دانلود 10164 استناد 0 مرجع 0
litScript