نتایج جستجو

46567

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4657

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15 (دوره جدید)
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  165-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

شهرگریزی با تعاریف گوناگون در ادبیات پژوهش مطرح شده و تعریف آن بر افزایش جمعیت شهرهای کوچک(small cities)  در فرایند رشد و توسعه شهرها دلالت دارد. در این پژوهش، براساس داده های جمعیتی، مهاجرتی، آمدوشدهای روزانه (commuting) و محرک های مهاجرتی، سعی شده است با بهره گیری از روشی اکتشافی به بررسی پدیده شهرگریزی در منطقه کلانشهری اصفهان پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که افزایش جمعیت در طی دورهای مختلف از شهرهای بزرگ به نفع شهرهای کوچک و خارج از محدوده کلانشهری تغییر جهت داده است. به صورتی که در فواصل نزدیک به شهر اصلی رشد جمعیت کمتری در طی دهه اخیر مشاهده می شود. با توجه به مهاجرت و اثربخشی مهاجرت  (migration effectiveness)بر جمعیت و همچنین محرک های مهاجرتی در منطقه می توان بیان داشت که عواملی مانند دستیابی به مسکن بهتر و شغل از جمله مهمترین محرک ها در افزایش جمعیت شهرهای کوچک در پیرامون شهر اصلی بوده است. همچنین کاهش آمدوشد روزانه جمعیت با فاصله گرفتن از شهر اصلی نشان می دهد که شهرهای با فاصله گرفتن از شهر مرکزی از استقلال عملکردی بیشتر برخوردارند. همچنین براساس مدل برگشت تمرکز  (polarization reversal)و بررسی فرایندهای تحولات جمعیتی در منطقه کلانشهری، تحولات جمعیتی از مرکز به پیرامون مشاهده می شود که در هر دوره به کاهش جمعیت شهر اصلی و افزایش جذب جمعیت در شهرهای کوچک منجر شده است. در مجموع می توان بیان داشت که منطقه کلانشهری اصفهان از یک مرحله شهرنشینی به مرحله شهرگریزی وارد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 301 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در چند دهه اخیر، مصرف کودهای نیتروژن دار بدون توجه به آثار آنها بر ویژگی های خاک ها، محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست، به طرز چشم گیری افزایش یافته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی غلظت نیترات و توزیع و تغیرهای آن در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی، صنعتی و شهری بخشی از استان اصفهان می باشد. به منظور انجام این پژوهش، 75 حلقه چاه در مراکز مهم کشاورزی، صنعتی و شهری اصفهان، نجف آباد، شهرضا، نطنز و کاشان انتخاب و نمونه برداری از آب به مدت 5 ماه (دی 1379 تا اردیبهشت 1380) و با فواصل زمانی یک ماه انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت نیتروژن نیتراتی در آب های زیرزمینی اکثر مناطق مورد بررسی در مقایسه با حد استاندارد (10 میلی گرم در لیتر) قابل توجه بوده و آلودگی نیتراتی باید در شمار جدی ترین مسایل کشاورزی پایدار و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی این مناطق قرار گیرد. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آب چاه های مختلف از 1.03 تا 50.78 میلی گرم در لیتر (معادل 4.64 تا 228.5 میلی گرم در لیتر نیترات) متغیر بود. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آب های زیرزمینی مناطق نجف آباد، شهرضا، اصفهان و نطنز و کاشان به ترتیب 17.56، 14.6، 16.04 و 8.24 میلی گرم در لیتر بود و 95.5، 100، 84 و 33.3 درصد از کل چاه های این مناطق دارای غلظت نیترات بیشتر از حد استاندارد بودند. البته فراوانی غلظت نیترات در مناطق مختلف، متفاوت بود. بیشترین غلظت نیتروژن در آب های زیرزمینی منطقه کشاورزی جنوب شهر نجف آباد (64.6 میلی گرم در لیتر) مشاهد شد. بیشترین آلودگی نیترات در اکثر نواحی مربوط به مناطق کشاورزی بود و مناطق صنعتی و شهری در رتبه های بعدی قرار گرفتند. میانگین غلظت نیترات در آب های زیرزمینی تمام مناطق مورد مطالعه شهری، صنعتی و کشاورزی استان، به جز مناطق شهری نطنز و کاشان، بیشتر از حد استاندارد بود. غلظت نیترات در آب های زیرزمینی اکثر مناطق مورد بررسی روند افزایشی نسبت به زمان داشته و بیشترین غلظت نیترات مربوط به اسفند ماه 1379 و فروردین ماه 1380 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 131 استناد 5 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1737
 • دانلود: 

  460
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به فقدان داده های همه گیری شناسی سرطانهای کولورکتال در اصفهان، این مطالعه جهت بررسی اپیدمیولوژی این بیماری در استان اصفهان انجام شد.روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه عبارت بود از تمامی بیمارانی که به علت سرطان کولورکتال برای کولونوسکوپی، جراحی، شیمی درمانی یا پرتودرمانی در سالهای 1375 تا 1382 در بیمارستانهای استان اصفهان بستری شده بودند.یافته ها: بیش از 1100 بیمار با سرطان کولورکتال بررسی شد. احتمال حداقل بروز آن 1.3 در هر درصد هزار نفر در سال 1375، 3.7 در هر صد هزار نفر در سال 1380 و 3.1 در هر صد هزار نفر در سال 1382 بود. یک سوم بیماران با سرطان کولورکتال بین سنین 30 تا 50 سالگی تشخیص داده شده اند (در هر دو جنس) که در دهه پنجم عمر برای زنان و دهه ششم عمر برای مردان افزایش موارد تشخیصی دیده می شود. محل سرطان در بیش از 85 درصد بیماران کولون چپ بود. میزان بقای کلی یک، پنج و هفت ساله به ترتیب %97، %43 و %21 بود. میزان بقای پنج ساله سرطان کولون صعودی (%13) به طور معناداری کمتر از این میزان برای سرطان در کولون نزولی (%40) بود (p<0.05).نتیجه گیری: بروز سرطان کولورکتال در استان اصفهان در حال افزایش است. رکتوم شایعترین محل ابتلا به سرطان کولورکتال می باشد (61.1%). با توجه به اینکه بسیاری از این سرطانها در افراد جوان بروز می کنند، غربالگری در سنین پایین تری نسبت به کشورهای غربی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1737

دانلود 460 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

نصری مسعود | مدرس رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  247-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

با وجود مطالعات زیادی که در زمینه خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان انجام شده است، مطالعه خاصی در مورد خشکسالی های هیدرولوژیک انجام نگرفته است. در این مطالعه برای اولین بار روند شاخص های جریان کم به عنوان مهم ترین شاخص های خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه های آبخیز استان اصفهان انجام گرفت. میانگین دبی روزانه به عنوان شاخص هیدرولوژیک و جریان های کم 1، 7، 15، 30 و 90 روزه به عنوان شاخص های خشکسالی هیدرولوژیک در 22 ایستگاه هیدرومتری با حداقل دوره آماری 20 ساله در این مطالعه محاسبه و روند آن ها در سطح استان بدست آمد. نتایج تحلیل روند با استفاده از روش من-کندال و همبستگی اسپیرمن نشان داد دبی میانگین روزانه و جریان های کم در اغلب ایستگاه ها دارای روند منفی است. جریان های کم در اغلب ایستگاه ها دارای روند منفی معنی دار هستند. همچنین به جز ایستگاه قلعه شاهرخ، شاخص های جریان کم در ایستگاه های حوضه سد زاینده رود دارای روند نزولی می باشند به طوریکه ایستگاه اسکندری شاهد شدیدترین روند کاهشی است. کاهش دبی روزانه و کاهش دبی جریان های کم به ویژه در سال های اخیر زنگ خطری برای مدیریت منابع آب به ویژه در حوضه سد زاینده رود است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  589-601
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این بررسی دوره زمانی بیشینه روزهای بدون بارش و شمار سالانه دوره های بدون بارندگی در استان اصفهان به منظور تعیین روند تغییرهای آنها با بهره گیری از آزمون من - کندال گزینش شد. ابتدا دوره های زمانی مورد بررسی مورد آزمون همگنی قرار گرفتند. نتایج این آزمون نمایانگر معنی دار بودن همگنی در سطح 95% بود. نتایج آزمون روند نشان داد تنها 2 ایستگاه دارای روند معنی دار کاهشی شمار بیشینه سالانه روزهای بدون بارش در سطح معنی داری 5% هستند. نتایج این بررسی همچنین نشان داد 3 ایستگاه دارای روند افزایشی در شمار دوره های بدون بارش و یک ایستگاه دارای روند کاهشی در شمار دوره های بدون بارندگی هستند که در سطح 5 و 1 درصد معنی دار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 173 استناد 2 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

امروزه وضعیت موجود در شهرها ایجاب می کند که پارک های برنامه ریزی شده به منظور برقراری موازنه اکولوژیک احداث شود. بدین منظور در این پژوهش برای شناسایی پهنه های مستعد ایجاد اکوپارک در منطقه مرکزی استان اصفهان، معیارهای مؤثر شامل توپوگرافی، سیمای سرزمین، اقلیم، سنگ و خاک، منابع آب، حساسیت زیست محیطی و دسترسی در نظر گرفته شد. به منظور تعیین وزن معیارها و زیر معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با اعمال نظرات کارشناسی استفاده شد. با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) کلیه لایه ها تلفیق شده و تناسب اراضی برای ایجاد اکوپارک ارزیابی شد. پس از ارزیابی و اولویت بندی منطقه های مناسب در نهایت یکی از مناطق با مساحت 85/2 هکتار که در مجاورت بستر رودخانه زاینده رود و در باغ بهادران قرار دارد، به دلیل داشتن شایستگی ناحیه ای سرزمین بالاتر و دسترسی و تسهیلات رفاهی بیشتر و مساحت بیشتر به عنوان مناسب ترین منطقه برای ایجاد اکوپارک معرفی شد. نتایج حاصل از همپوشانی نقشه تناسب اراضی برای ایجاد اکوپارک و نقشه پارک های موجود در منطقه نشان داد که پارک ساحلی سرارود در شهرستان مبارکه و پارک ساحلی زرین شهر از نظر معیارهای در نظر گرفته شده در این مطالعه، مکان های مناسبی برای این کاربری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  109-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2387
 • دانلود: 

  1144
چکیده: 

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2387

دانلود 1144 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

سابقه و هدف: اکتینومیست های هوازی یکی از عوامل شایع عفونت های سیستمیک در سراسر جهان بشمار می روند و سالیانه تعداد فراوانی از این عفونتها در نزد بیماران با نقص سیستم ایمنی و یا دارای پیوند اعضا و بیماریهای عفونی گزارش می شود. جایگاه اصلی این عوامل در خاک بخصوص خاک نواحی مرطوب می باشد. شناسائی این عوامل در خاک نواحی مختلف یکی از طرق کمک تشخیصی محسوب می شود لذا به منظور تعیین این عوامل در خاک، مطالعه ای در طول سالهای 76 و 77 در 16 شهر و 16 روستای استان اصفهان به عمل آمد. مواد و روشها: در این بررسی جمعا تعداد 800 نمونه خاک از مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید. به منظور جداسازی، روش استفاده از کانامایسین انتخاب گردید. یافته ها: از تعداد 800 نمونه خاک مورد مطالعه جمعا تعداد 153 نمونه خاک (19.1%) دارای کلنی های اکتینومیست هوازی بود که با آزمایشات تکمیلی انجام گرفته بر روی کلنی های اولیه 81 مورد نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس (45.5%)، 44 مورد نوکاردیا برازیلینسیس (24.7%)، گونه نامشخص 41 مورد (23%)، 4 مورد نوکاردیا اوتیتیدیس کاویاروم (2.2%)، نوکاردیوپسیس داسونویلی و اکتینومادورا مادوره هر کدام 3 مورد (1.7%) و نوکاردیا ترانس والنسیس 2 مورد (1.1%) جدا و شناسائی گردید. در بین 16 شهرستان مورد مطالعه بیشترین گونه نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس و نوکاردیا برازیلینسیس از شهرستان فلاورجان جدا گردید. نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس به عنوان گونه غالب در شهرستان اردستان (50%)، خمینی شهر (66.7%)، خوانسار (54.5%)، سمیرم (50%)، شهرضا (50%)، فریدن (41.2%)، فریدونشهر (44.4%)، فلاورجان (41.7%)، لنجان (42.1%)، مبارکه (70%)، نجف آباد (35.7%) و نطنز (54.5%) جدا و شناسائی گردید. ضمنا در این بررسی از مناطق شهری (62.8%) نسبت به مناطق روستائی (37.2%) تعداد اکتینومیست هوازی بیشتری جدا گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 296 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5487
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5487

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript