نتایج جستجو

9632

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

964

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سرایی تبریزی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

پیش بینی و برنامه ریزی دقیق آبیاری گیاهان می تواند ضمن جلوگیری از تنش های احتمالی دوره ای، کارایی مصرف آب را نیز افزایش دهد. در این پژوهش، عملکرد مدل BUDGET در برنامه ریزی آبیاری در مقابل داده های تحت مدیریت کم آبیاری سویا برای دو سال زراعی متوالی 88-1387 و 89-1388 مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار آبیاری سطحی شیاری شامل تیمار آبیاری کامل (تیمار شاهد)، تیمار کم آبیاری سنتی در حد 75 و 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک و تیمار آبیاری بخشی منطقه ریشه در حد 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک انجام شد. هر تیمار دارای سه تکرار بود. نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی مدل RMSE و CRM در سال 1387 به ترتیب برابر 3.91 و -0.18 و در سال 1388 به ترتیب 4.76 و -0.11 بود. شاخص EF در سال زراعی 87 و 88 به ترتیب برابر 0.69 و 0.78 به دست آمد که نشان دهنده کارایی قابل قبول مدل در پیش بینی عملکرد می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد مدل BUDGET با اصلاح ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد گیاه و ویژگی های خاک و گیاه می تواند نتایج دقیق تری ارائه کند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نشان داد که مدل BUDGET نسبت به عمق آب آبیاری و رطوبت اولیه خاک در تیمار آبیاری کامل حساسیت کمی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 28 استناد 5 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

محدودیت منابع آب، عدم برنامه ریزی آبیاری و استفاده نامطلوب و غیراقتصادی از آب عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات غذایی در ایران است. موضوعات مختلفی در استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب مورد بحث است، که می توان به مساله برنامه ریزی آبیاری و بهبود مدیریت آب در مزرعه، افزایش بهره وری آب و سودمندی اقتصادی آب اشاره کرد. در این تحقیق زمان و میزان مناسب آب آبیاری به منظور افزایش بهره وری آب در محصولات گندم و جو در شرایط مختلف کمی و کیفی آب شبکه آبشار اصفهان، تعیین گردید. بدین منظور با در نظرگرفتن هزینه های ثابت و متغیر، قیمت محصول، کمیت و کیفیت های مختلف آب آبیاری و بهره گیری از تلفیق اطلاعات مزرعه ای و مدل های شبیه سازی، برنامه آبیاری (زمان و عمق)، توابع تولید - آب کاربردی - شوری برای محصولات گندم و جو تعیین شد و عملکرد محصول، بهره وری مصرف آب در شرایط مدیریت زارع و پیشنهادی مدل شبیه سازی و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که با اصلاح برنامه آبیاری، عملکرد محصول جو و گندم به مقدار قابل ملاحظه ای (15درصد) افزایش می یابد. از طرف دیگر با بهبود مدیریت زراعی و کاهش 20 درصد از عمق آب آبیاری عملکرد محصول تغییرات معنی داری نداشت. با افزایش شوری آب آبیاری، عمق بهینه آبیاری افزایش و اختلاف بین عمق بهینه آبیاری در شرایط محدودیت آب و زمین کاهش یافت. شاخص سودمندی اقتصادی آب با افزایش میزان آب کاربردی تا عمق بهینه افزایش یافت، لیکن افزایش عمق آب آبیاری بیش از عمق بهینه تاثیر معنی داری بر بهره وری اقتصادی آب نداشت. این نتایج حاکی از آن است که با برنامه ریزی صحیح آبیاری و بهبود مدیریت زراعی، ضمن کاهش 20 درصد از میزان آب آبیاری، عملکرد محصول به میزان 16 درصد و بهره وری مصرف آب به میزان 45 درصد افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 20 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1724
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

برنامه ریزی تحویل و توزیع آب در کانال های آبیاری اغلب بصورت توصیفی و مبتنی بر قضاوت کارشناسی صورت می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، اخیرا روش های تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است. روش های تحلیلی مورد استفاده غالبا روش های تک هدفی بوده اند. در یک مطالعه، روش بهینه سازی SA مورد استفاده قرار گرفته و در آن حل مسایل توزیع آب در کانال های آبیاری بصورت چند هدفی بوده و اهداف متفاوت را بصورت همزمان مد نظر قرار داده است. در تحقیق حاضر، از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک بصورت چند هدفی استفاده شده و بر این اساس مدل برنامه ریزی بهینه تحویل آب در کانال های آبیاری تهیه گردید. مدل تهیه شده برای گزینه های مختلف در یک کانال توزیع کننده در شبکه آبیاری فومنات در گیلان مورد آزمون قرار گرفت و برای هر یک از گزینه ها، برنامه بهینه تحویل آب را ارایه نمود. با توجه به نتایج بهینه سازی و سیاست های مورد نظر مدیریت سیستم، می توان مناسبترین گزینه ها را برای شرایط مورد نظر انتخاب کرد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار داشت که مدل توسعه یافته می تواند بعنوان یک ابزار مفید در مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری بکار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1724

دانلود 420 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص های متعددی ارائه شده است که از بین آن ها می توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد. به منظور برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز، در سال زراعی 93-1392 تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت دو نوع آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) و آبیاری سطحی (جویچه ای) با پنج تیمارشوری (S1، S2، S3، S4 و (S5 در سه تکرار انجام گرفت. براین اساس مقدار شاخص تنش آبی گیاه برای آبیاری بارانی در شهریور و مهرماه به ترتیب 0.14 و0.18  و مقدار این شاخص برای آبیاری سطحی در شهریور  0.14و در مهرماه  0.15برآورد شد. معادله خط مبنای پایینی تنش محاسبه شده در آبیاری بارانی و سطحی گویای تنش آبی کمتر در آبیاری سطحی به علت پایین بودن خط مبنای پایینی آن نسبت به آبیاری بارانی بود. البته این گفته بدین معنی نمی باشد که در آبیاری بارانی گیاه تحت تنش بوده است بلکه مقادیر شاخص تنش آبی این دو نوع آبیاری نشان دهنده شرایط بدون تنش در هر دو نوع آبیاری می باشد. با استفاده از داده های اندازه گیری شده، برای برنامه ریزی آبیاری بارانی و سطحی گیاه ذرت در شهریور و مهرماه روابطی تعیین و با استفاده از آن ها و مقایسه اختلاف دمای برگ و دمای هوای اندازه گیری شده با اختلاف دمای برگ و دمای هوای مجاز محاسبه شده می توان زمان آبیاری را تشخیص داد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2125-2138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

روش­ های تجربی و نظری (بیلان انرژی) به­ طور گسترده برای محاسبه شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) و برنامه ریزی آبیاری مورد استفاده قرار می­ گیرند تا وضعیت آب گیاه را توصیف کنند. برنامه ریزی آبیاری در تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه مادون قرمز دستی و روش تجربی Idso et al. (1981) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه برای ماش سیاه تحت رژیم های مختلف آبیاری با روش قطره ای در سال 1396 صورت گرفت. طرح آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری I1، I2 و I3 به ترتیب 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی در سه تکرار اجرا گردید. با استفاده از معادلات خطوط مبنای به­ دست آمده برای هر تیمار، مقادیر میانگین CWSI در طول فصل رشد ماش سیاه برای تیمارهای I1، I2 و I3 به ترتیب 37/0، 23/0 و 15/0 محاسبه گردید. رابطه بین CWSI و عمق کل آبیاری (میلی­ متر) به صورت CWSI =-0. 0008(I) + 0. 58 و رابطه بین عملکرد دانه (تن بر هکتار) ماش سیاه و CWSI نیز به صورت Yield =-1. 8237(CWSI) + 2. 1435 تعیین گردید که مقادیر ضریب تبیین (R2) روابط به ترتیب 98/0 و 99/0 به­ دست آمد که دقت بالای مدل­ های رگرسیونی را نشان می­ دهد. به طور کلی، اگر مقدار آب با اعمال تنش در طول دوره رشد گیاه کاهش پیدا کند، مقدار CWSI افزایش می­ یابد و در نتیجه با افزایش CWSI، مقدار عملکرد دانه محصول کاهش می­ یابد. در نهایت تیمار بدون تنش (I3) با 15/0CWSI= اساس برنامه ریزی آبیاری قرار گرفت و سپس روابطی برای تعیین زمان آبیاری با استفاده از CWSI در اقلیم ارومیه برای چهار مرحله از رشد ماش سیاه شامل آغاز گلدهی-گلدهی، تشکیل نیام، پرشدن نیام و دانه و رسیدگی فیزیولوژیکی به ترتیب (AVPD)1579/0-9498/1=C(Ta-Tc)، (AVPD)1585/0-4395/4=C(Ta-Tc)، (AVPD)0578/0-4676/2=C(Ta-Tc) و (AVPD)1462/0-7532/5=C(Ta-Tc) ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

برای برآورد دور و عمق آبیاری گیاهان عمده الگوی کشت منطقه هنام از حوضه کرخه به مساحت 8/913 هکتار، این منطقه در نرم افزار ArcGIS به 19 واحد هم آب با منبع آبی مشترک، تقسیم بندی شد. داده های هواشناسی ایستگاه الشتر با دوره آماری 15ساله (1379 تا 1393) اخذ و محاسبات لازم برای تعیین تبخیرتعرق سطح مرجع بر اساس روش پنمن-مانتیث انجام شد؛ سپس با لحاظ ضرایب گیاهی پیشنهادی فایو در نشریه 56، تبخیرتعرق هر یک از گیاهان الگوی کشت تعیین و در نهایت، نیاز آبیاری خالص گیاهان به صورت ماهانه و برای کل دوره رشد محاسبه شد. نیاز آبی گندم برای دوره رشد در منطقه هنام، برابر 318/1 میلی متر، میانگین عمق آب آبیاری گندم برای تمامی واحدهای هم آب در منطقه هنام، 60/8 میلی متر و میانگین دور آبیاری در خردادماه، 11 روز محاسبه شد. همچنین، نیاز آبی کل دوره رشد برای چغندرقند، باغات مخلوط و یونجه به ترتیب، 842/3، 993/4 و 1190/7 میلی متر، میانگین عمق و دور آبیاری در ماه حداکثر مصرف برای گیاهان چغندرقند، باغات مخلوط (گردو، سیب) و یونجه به ترتیب، 8/55 میلی متر و 8 روز در تیرماه، 81/4 میلی متر و 11 روز در مردادماه و 73/6 میلی متر و 8 روز در تیرماه به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (39)
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1554
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

Agricultural water usage efficiency is one of the important goals of water productivity improvement program of Jahad-e Agriculture Ministry in Iran. In this case, the determination of appropriate irrigation scheduling, which is consisted of irrigation depth and frequency, is a key strategy. Many of the country’ s agricultural plains are under traditional irrigation scheme and unlike modern irrigation networks have a more complex consumption pattern. This study was carried out to determine the irrigation depth and scheduling of major orchards of Honam sub-catchment of Karkheh River Basin (KRB), in order to optimize agricultural water consumption at basin level. Honam sub-catchment was selected as the research pilots of KRB. Nineteen irrigation homogenous units supplied from joint water resources were delineated using ArcGIS 10. 3 to predict irrigation depth and frequency of cropping pattern in 913. 8 ha irrigated lands of study area. In addition, the land use map of crops and orchards in the irrigated lands was prepared by field survey and combining satellite images of irrigation channel, cultivation type and their distribution. The 15-years (2000 – 2014) data of Alashtar weather station were collected and the reference evapotranspiration (ET0) was calculated based on Penman-Montith method using ET Calculator software. Moreover, the length of plant growth period of cultivation pattern was determined by completing a questionnaire. Then, evapotranspiration of cropping pattern (ETc) was calculated considering proposed Kc of FAO-56. Effective rainfall was deducted from ETc and finally, irrigation requirement of crops and orchards were calculated by subtraction of ETc and effective rain as ten-day, monthly and entire growth period. The related soil physical properties for irrigation purposes including soil texture, Field Capacity (FC), Permanent Wilting Point (PWP) and water holding capacity, were measured at different soil depth at each irrigation homogenous units. The net irrigation requirement of winter wheat in Honam sub-basin was calculated to be 318. 1 mm. The maximum amount of net irrigation required for wheat was 112 and 5. 7 mm in May and March, respectively. The annual and monthly maximum and minimum irrigation requirements for sugar beet were 842. 3, 204. 4 and 19 mm, respectively. For mixed orchards, the annual irrigation requirement was 993. 4 mm, and the monthly maximum and minimum irrigation requirements were 230. 2 and 14. 8 mm, in August and April, respectively. For alfalfa, the annual irrigation requirement was 1190. 7 mm, and the monthly maximum and minimum irrigation requirements were 284. 4 and 7 mm, in July and March, respectively. Among the crops, the maximum irrigation requirement was related to alfalfa and then mixed orchard, and the minimum irrigation requirement was related to winter wheat with 318. 1 mm during the growing season. The results also showed that the most of the irrigation homogenous units soil texture were silty clay loam and clay. Due to the favorable rainfall in autumn, winter and April, the plant's water requirements are met by rainfall. Therefore, no irrigation is required except in May and June. Wheat irrigation period in May was calculated as 16 days on average among all water units, and 11 days in June. In June, when the maximum water requirement of wheat occurs, the maximum irrigation interval for wheat is 13 days in all-homogenous units of 4 and 14 and the minimum irrigation interval is 10 days in all-homogenous units of 6, 10, 12 and 16. The irrigation interval for sugar beet in May was 21 days on average among the same homogenous units and in June. The irrigation intervals for sugar beet in July, August, September and October were 11, 7, 8 and 11 days, respectively. In July, when the maximum water requirement of sugar beet occurs, the maximum irrigation interval was 9 days in homogenous irrigation units of 14 and 15, and the minimum irrigation interval was obtained 7 days in irrigation units of 6, 10, 12 and 16. The irrigation periods for orchards and horticultures among all units in June, July, August, September and October were 17, 10, 10, 12 and 19 days on average, respectively. Alfalfa irrigation interval is shown in the units of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19 of irrigated lands of Honam sub-catchment. Meanwhile, its irrigation intervals among all irrigated units in April, May, June, July, August and September were 29, 21, 10, 7, 7 and 10 days on average, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 1554

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHNEIDER A.D. | HOWELL T.A.

نشریه: 

TRANSACTIONS OF THE ASAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1617-1623
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4677
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4677

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر برنامه ریزی آبیاری و خصوصیات کمی و کیفی کلزای بهاره رقم RGS003، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بافت sandy-clay-loam در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی انجام گردید. تیمارهای خاک ورزی بصورت T1: خاک ورزی مرسوم، T2: کم خاک ورزی و T3: بی خاک ورزی بوده و تیمارهای آبیاری بصورت: آبیاری پس از 25 (I1)، (I2) 50 و 75 (I3) درصد تخلیه رطوبتی در عمق توسعه ریشه بودند. مقدار آب مصرفی بر اساس میزان تخلیه رطوبتی در ناحیه توسعه ریشه محاسبه و اعمال گردید. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای خاک ورزی و آبیاری از نظر عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند، ولی اثر متقابل تیمارها معنی دار نبود. به دلیل انجام یکساله این آزمایش تاثیرات خاک ورزی حفاظتی به طور کامل نمایان نشده و در نتیجه تیمار T1I2 با عملکرد دانه و روغن به ترتیب 1012 و 392 کیلوگرم در هکتار، آب مصرفی معادل 7620 مترمکعب در هکتار، قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
litScript