نتایج جستجو

16829

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1683

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

افزایش بازده در آبیاری جویچه ای، مستلزم شناخت کافی از تأثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت بر فرایند نفوذ و هم چنین نفوذ جانبی در جویچه ها است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رطوبت اولیه و بار آبی متفاوت بر نفوذ تجمعی و جانبی در آبیاری جویچه ای انجام شد. به همین منظور، 24 آزمایش نفوذ به صورت آزمایش نفوذ در جویچه و استوانه مضاعف در شرایط اولیه (دو بار آبی پنج و ده سانتی متر) و مرزی (دو دور آبیاری چهار و نه روز به منظور فراهم آمدن دو رطوبت اولیه متفاوت) متفاوت در مزرعه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش بار آبی و کاهش رطوبت اولیه، نفوذ تجمعی به ترتیب تا 102 و 62 درصد افزایش یافت. تأثیر افزایش بار آبی از پنج به ده سانتی متر بر افزایش نفوذ تجمعی بیشتر از تأثیر کاهش رطوبت اولیه در اثر افزایش دور آبیاری از چهار به نه روز بود. هم چنین نفوذ جانبی با افزایش بار آبی تا بیش از پنج برابر و با کاهش دور آبیاری تا 96 درصد افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  567-579
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

مدیریت صحیح آب در مزرعه باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می شود. در این راستا، به منظور ارزیابی اثر دور مختلف آبیاری بر اساس تبخیر از تشت در دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر شاخص های رشد رزماری، آزمایشی بصورت کرت های یک بار خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهر کرمان در سال زراعی 1394 اجرا گردید. در این آزمایش سه دور آبیاری بر اساس سه سطح تبخیر (25=1I، 40=2Iو 55=3Iمیلی متر تبخیراز تشت) به عنوان عامل اصلی ودو سیستم آبیاری قطره ای (سطحی =1Sو زیرسطحی =2S)به عنوان عامل فرعیمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در 2I در مقایسه با1I، به ترتیب 9/12، 6/12، 6/13 و 3/5 درصد کاهش داشت ولی با وجود این، صرفه جویی 1/44 میلی متر آب (1/21 درصد) و افزایش 6/3 درصدی بهره وری آب حاصل شد. از طرف دیگر بهره وری آب، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا و شاخص سطح برگ در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی به ترتیب 1/15، 3/18، 7/9، 5/12 و 15 درصد نسبت به سیستم آبیاری سطحی بیشتر بود و تنظیم دور آبیاری بر اساس سطح 40 میلی متر تبخیر از تشت اعمال شده در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی در بهترین جایگاه از لحاظ صفت بهره وری آب قرار دارد. بنابراین استفاده از آبیاری قطره ای زیرسطحی در تیمارI2 در کشت گیاه دارویی رزماری در شهر کرمان می تواند راهکاری مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آب در دوره های خشکسالی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

یکی از روش های موجود برای کاهش مصرف آب در کشت برنج، قطع آبیاری و تغییر روش آبیاری سنتی (غرقاب دائمی) به آبیاری با دور آبیاری مناسب است. دستیابی به تولید بیشتر به روش های مختلفی امکان پذیر بوده که یکی از آن ها استفاده از کودهای شیمیایی بویژه کود نیتروژن است. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1387 اجرا گردید. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در 4 سطح شامل غرقاب دائمی، تناوب 5، 8 و 11 روز و کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح صفر، 90، 120 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. روش آبیاری تناوبی با دور 8 روز ضمن حفظ عملکرد در حد روش معمول غرقاب دائم، باعث کاهش 18 درصدی مصرف آب گردید. مصرف 120 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن، عملکرد دانه 7418 کیلوگرم در هکتار را موجب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

هنرپرورتمیز سیدحامد

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  235-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2041
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، در چهار تیمار دور آبیاری بر مبنای 14، 28، 41 و 55 میلیمتر تبخیر از تشت کلاس A به ترتیب I4, I3, I2, I1، به مدت دو سال اجرا گردید. با حفر پروفیل و نمونه برداری از هر لایه تا عمق 100 سانتیمتر مشخصات فیزیکی خاک تعیین گردید. آبیاری اول بصورت یکنواخت به منظور مرطوب نموند خاک تا عمق 80 سانتیمتری انجام و میزان آب آبیاری در بقیه نوبتها پس از نمونه گیری از خاک، محاسبه و اعمال گردید. نتایج حاصل نشان داد که تیمار I2 (آبیاری پس از 28 میلیمتر تبخیر از تشت کلاس A) نسبت به سایر تیمارها در شرایط مشابه قابل توصیه می باشد. این تیمار با متوسط عملکرد 43006 کیلوگرم در هکتار، میزان آب مصرفی 4560 متر مکعب در هکتار و بطور متوسط با 9 آبیاری در طول فصل رشد، دارای حداکثر بازده مصرف آب می باشد. در صورت طولانی تر نمودن دور آبیاری بطوریکه تعداد دفعات آبیاری به 6 بار کاهش یابد، عملکرد محصول به میزان 20% کاهش خواهد یافت و در مقابل با حدود 4 درصد صرفه جویی در میزان آب مصرفی مقدار آن برابر 4361 متر مکعب در هکتار خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2041

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  439-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

این پژوهش در سال های زراعی 1394 و 1395 در شهرستان ساری با آزمایش کرت های خردشده با سه فاکتور اصلی (دور آبیاری) و سه فاکتور فرعی (مقدار آب آبیاری) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دورها، انجام آبیاری بعد از 20، 35 و 50 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A بود (به ترتیب F-20، F-35 و F-50). آبیاری در 3 مقدار 100، 75 و 55 درصد نیاز آبی انجام شد (به ترتیب FI، PRD-75 و PRD-55 که FI به صورت معمولی و PRD متناوب در طرفین ریشه بود). تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SAS و آزمون دانکن انجام شد. با توجه به اختلاف غیرمعنی دار برای عملکرد دانه بین FI و PRD-75، با کاربرد PRD-75 می توان حدود 13% در مصرف آب صرفه جویی کرد. تیمارهای F20-FI و F20-PRD75 به ترتیب بهترین نتایج را برای عملکرد دانه داشتند. تیمارهای F20-PRD75 و F35-FI بهترین نتایج را برای عملکرد روغن داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1-2 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 15 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  845-854
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

در این پژوهش و طی یک دوره سه ساله (1381 تا 1383)، تغییرات عملکرد، خصوصیات کیفی و بهره وری آب گیاه چای و نتایج تحلیل اقتصادی حاصل از اعمال تیمارهای مختلف آبیاری تکمیلی در ایستگاه تحقیقاتی چای فومن (استان گیلان) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل چهار سطح آبیاری بارانی با دور 4، 8، 12 و 16 روز و یک تیمار بدون آبیاری (شاهد) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی انجام شد. در دوره کم آبی سال های خشک (1381 و 1382) با کاهش دور آبیاری، میزان عملکرد، خصوصیات کیفی (درصد مواد جامد محلول در آب و پلی فنل های چای خشک و ماده جامد برگ سبز) و کارآیی مصرف آب بوته های چای افزایش می یافت. مقایسه میانگین دو سالانه عملکرد تیمارهای دور آبیاری 4، 8، 12و 16 روز طی دوره خشک نشان داد که این تیمارها به ترتیب افزایش عملکردی معادل 74.5، 71.5، 67.4 و 59.4 درصد نسبت به تیمار شاهد داشته اند. نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد میانگین نسبت درآمد به هزینه برای تیمارهای دور آبیاری 4 تا 16 روز و شاهد به ترتیب برابر 2، 1.74، 1.64، 1.43 و 1.5 حاصل گردید. بر این اساس، اگرچه در آبیاری با دور کوتاه، هزینه ها افزایش می یافت اما افزایش درآمد و سود حاصل از تولید برگ سبز بیشتر و با کیفیت مرغوب تر چای، هزینه ها را جبران می کرد. در سال های با توزیع بارندگی مناسب، بهتر است از دور آبیاری طولانی مانند 8 تا 12 روز برای آبیاری باغ های چای استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 41 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOTBIZADEH M. | SEPASKHAH A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31785
 • دانلود: 

  32575
چکیده: 

The purpose of the present study was to investigate the limits of irrigation water salinity and soil water content for growth inhibition of vetiver. Moreover, different models were studied to describe the root water uptake and plant top growth under salinity and water stresses in a pot experiment. irrigation treatments consisted of three irrigation intervals (3, 6 and 9-day). The salinity levels of the irrigation water were 0.8 (tap water), 10, 20 and 30 dS m-1. It is concluded that by enforcing salinity and increasing its level up to 30 dS m-1, no significant decline in the top dry matter (TDM) has been observed. However, in the salinity level of 30 dS m-1 increasing of soil water stress caused TDM to decrease. The maximum amount of leaf area index (LAI) was observed at water salinity level of 0.8 dS m-1 and as the salinity increased, it decreased. However, at different water salinity levels, the reduction of LAI was not significant. Moreover, the results showed that the water stress did not have significant effects on reduction of LAI separately, while the water salinity did. The thresholds of water salinity and irrigation intervals for affecting vetiver’s root were between 20 and 30 dS m-1 and 6 days (80% soil available water depletion), respectively. Moreover, the threshold values of soil salinity were 13.8 dS m-1 for top and 19.4 dS m-1 for root growth. Then, it can be concluded that the top growth is more sensitive to the water salinity, than the root one. Therefore, in terms of economic, if using root is more substantial, root production would be more beneficial. The growth reduction per unit increase in soil salinity for top growth and root growth are 2% and 3% per dS m-1, respectively. Therefore, top and root growth affected similarly by increasing the soil salinity. Relative yield response factor to water stress was 0.472 that showed the vetiver resistance to soil water stress. It is indicated that the root water uptake coefficient (a) was predicted accurately after considering the results and comparing different models. Furthermore, the estimated values of a predicted the shoot dry weight accurately. However, Homaee and Feddes method is preferred for estimation of TDM.

آمار یکساله:  

بازدید 31785

دانلود 32575 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  736-742
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1464
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

با توجه به کمبود منابع آب، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی امری اجتناب ناپذیر می نماید.امروزه روند بهبود، تکامل و استفاده از شیوه آبیاری قطره ای به عنوان یکی از پیشرفته ترین روشها در آبیاری اراضی زراعی در حال افزایش می باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از روش زیر سطحی آبیاری قطره ای در دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و خصوصیات کیفی پنبه با استفاده از آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور 1- آبیاری قطره ای با دو الگوی سطحی و زیرسطحی و 2- دور آبیاری 2، 4 و 6 روز در دو سال زراعی 1386 و 1387 در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور- کاشمر اجرا شد. در تجزیه مرکب داده ها، الگوی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب معنی دار بود. مقدار عملکرد وش در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی به ترتیب 3074 و 3988 کیلوگرم در هکتار بود که با هم اختلاف معنی دار داشتند. کارآیی مصرف آب الگوهای مذکور به ترتیب 0.349 و 0.268 کیلوگرم وش به ازای مصرف هر مترمکعب آب بود. عملکرد وش در سه تیمار دور آبیاری 2، 4 و 6 روز به ترتیب برابر با 3491، 3725 و 3364 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با هم اختلاف معنی دار نداشتند. بیشترین عملکرد و کارآیی مصرف آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری 4 روز به ترتیب به میزان 4315 کیلو گرم در هکتار و 0.375 کیلوگرم وش بر مترمکعب و کمترین عملکرد و کارآیی مصرف آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری 2 روز بترتیب به میزان 3107 کیلوگرم در هکتار و 0.265 کیلوگرم وش بر مترمکعب بدست آمد. در نهایت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری چهار روز به عنوان تیمار برتر انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1464

دانلود 407 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  188-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری بر کارایی مصرف آب، عملکرد، اجزای عملکرد و نیز تعیین مناسب ترین رقم ذرت، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار برای دو سال زراعی (1395-1393) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. فاکتور اصلی تنش خشکی شامل آبیاری بعد از 100 و 200 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A و فاکتور فرعی، رقم در چهار سطح شامل Karoon 701، S. C Mobin، S. C 704 و PH1 بودند. بعد از سبز شدن کامل مزرعه در روزهایی که مجموع تبخیر از تشت کلاس A به 100 و 200 میلی متر می رسید، با نمونه برداری از خاک و تعیین رطوبت موجود جهت رساندن رطوبت خاک به ظرفیت مزرعه با توجه به مساحت هر کرت فرعی حجم آب آبیاری محاسبه و به وسیله کنتور به هر کرت فرعی داده شد. مقایسه میانگین تیمارهای دور آبیاری نشان داد که تیمار 100 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A در تمام صفات برتری معنی داری نسبت به تیمار 200 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A داشت. عملکرد ذرت در تیمار تنش (200 میلی متر) نسبت به تیمار فاقد تنش (100 میلی متر) کاهشی معادل 7/16 درصد را نشان داد. به ازای هر 1 سانتی متر کاهش مصرف آب در هکتار، عملکرد ذرت 164 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. ظهور زودتر بلال در رقم PH1 موجب زودرس شدن رقم و کاهش طول دوره رشد آن شده است که منجر به کاهش مصرف آب و فرصت بیش تر برای تهیه زمین جهت کشت بعدی می شود. مقایسه میانگین صفات در اثرات متقابل آبیاری و رقم نشان داد که تیمار 100 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A و رقم PH1 به ترتیب با عملکرد دانه و کارایی مصرف آبی معادل 5/7143 کیلوگرم در هکتار و 353/1 کیلوگرم بر مترمکعب تیمار برتر باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد هرچه اجزای عملکرد افزایش یابند، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب نیز بیشتر می شوند و برعکس.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
litScript