نتایج جستجو

13659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1366

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1415
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

کانسار سنگ آهن سنگان خواف و توده مگنتیت تنورجه از نوع ذخایر iron-oxide هستند. ژئوشیمی و سنگ شناسی سنگ منشا کانسار آهن سنگان و تنورجه مورد مطالعات دقیق قرار گرفتند. سنگ منشا سنگان شامل دو واحد کوارتز هورنبلند آلکالی سینیت پورفیری، و کوارتز بیوتیت هورنبلند آلکالی سینیت پورفیری، ولی سنگ منشا تنورجه در محدوده هورنبلند کوارتز دیوریت تا هورنبلند گرانودیوریت پورفیری تغییر می کند. کانسار سنگان حداکثر تا ppb 32 و تنورجه تا ppb 700 طلا دارد. نتایج تجزیه اکسیدهای اصلی نشان می دهد که سنگ منشا سنگان از نوع التراپتاسیک و سنگ منشا تنورجه از نوع پتاسیم دار متوسط است. میزان TFeO، MgO و CaO در سنگ منشا تنورجه از سنگان بالاتر است و در مجموع سنگ منشا تنورجه ترکیب مافیکی تری نسبت به سنگ منشا سنگان دارد. مقدار عناصر واسطه با شدت میدان زیاد (HFSE) شامل Cu, Ni, Co, Cr, V در سنگ منشا تنورجه ولی مقدار عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) شامل Th, Zr, Ba, Rb در سنگ منشا سنگان بیشتر است. همچنین مقدار La و Ce در سنگ منشا تنورجه بیشتر است. مقدار عناصر Sr و Zn در تنورجه و Nb و Yدر سنگان بالاتر است. سنگ منشا کانسارهای IOCG واقع در کمربند شیلی، کمربند ساحلی پرو، ناحیه کیرونا در سوئد آلکالن تا کالک آلکالن، پتاسیم بالا تا پتاسیم متوسط، با ترکیب دیوریت، مونزودیوریت و گرانودیوریت هستند. سنگ منشا مگنتیت تنورجه انطباق بیشتری با این مجموعه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1415

دانلود 246 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

زمینه مطالعه: آهن فراوان ترین فلز موجود در بدن است و ماده ای بالقوه خطرناک در محیط بدن محسوب می شود زیرا به راحتی می تواند رادیکال های مضری ایجاد کند.هدف: با توجه به عوارض آهن و نانو ذرات آهن و احتمال وجود آنها در آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اکسید آهن معمولی و نانو ذرات اکسید آهن و همچنین مقایسه اثرات آنها بر برخی از شاخص های بافت تخمدان موش صحرایی در مدل تجربی طراحی شد.روش کار: این تحقیق در 5 گروه از موش های صحرایی ماده شامل گروه های شاهد، اکسید آهن (با دوز 15mg/kg) و نانواکسید آهن (با دوزهای 5mg/kg، 15 و 30) انجام شد. مواد بصورت داخل صفاقی و روزانه به مدت 16 روز تزریق شدند. در روز هفدهم موش ها آسان کشی شده و بافت تخمدان آنها جدا شد و از نظر تغییرات بافتی و تجمع آهن بوسیله رنگ آمیزی اختصاصی و به کمک میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند.نتایج: طبق یافته های این مطالعه روند فولیکولوژنز در تمام گروه های دریافت کننده آهن نسبت به گروه شاهد تحت تاثیر قرار گرفت و تعداد اجسام زرد در گروه های دریافت کننده نانواکسید آهن با دوزهای مختلف، کاهش، و تعداد فولیکول های آترتیک در تمام گروه ها نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار یافت.نتیجه گیری نهایی: آهن و نانو ذرات آهن احتمالا با اختلال در مسیرهای اکسیداتیو سلولی، تعداد فولیکول ها و اجسام زرد را کاهش و همچنین در اثر ایجاد شدن رادیکال های آزاد اکسیژن و تخریب میکروفیلامنت ها به دنبال سرباری آهن، تعداد فولیکول های آترتیک را افزایش می دهند که این حالت می تواند تاثیر منفی بر باروری موش های ماده ایجاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بهاصدری شهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  32
تعامل: 
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 47
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11534
 • دانلود: 

  15148
چکیده: 

This study is comprised of the synthesis and characterization of uniform fine particles of iron oxide in different shapes and sizes. Varying amounts of iron (III) chloride and sodium dihydrogen phosphate were heated at 98 oC for various periods, following the forced hydrolysis method. Scanning electron microscopic analysis showed that the shape and size of the precipitated particles were dependent on the applied experimental conditions. Selected batches of the synthesized particles were characterized by various physical methods i. e., XRD, FT-IR, electrophoretic mobility to confirm their identity. The high concentration of phosphate ions tended the particles to grow lengthwise so as the morphology of the precipitated particles change from spherical (axial ratio 1) to ellipsoidal (axial ratio 6) shape. The excess amount of ferric chloride in the reaction medium facilitated the growth of the primarily formed particles. The particle size increased with aging and attained a limiting value in 94 h. All the solids were crystalline and the observed peaks in the XRD patterns corresponded to iron (III) oxide. These findings are important in developing a facile and robust method for the synthesis of monodispersed particles of various metal oxides and controlling their size and shape.

آمار یکساله:  

بازدید 11534

دانلود 15148 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AZIZI NAJMEDIN | KAMRANI PARISA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: IN THIS PROJECT, A FLUORESCENT MAGNETIC HYBRID IMAGING NANOPROBE WAS FABRICATED BY THE CONJUGATION OF SUPERPARAMAGNETIC FE3O4 NANOPARTICLES AND DIFFERENT NOVEL RHODANINE DYES FOR BIOMEDICAL APPLICATION.NANO-MAGNETIC PARTICLES CONSIST OF A MAGNETITE CORE WHICH IS FIRST COVERED BY A LIPOPHILIC FLUORESCENCE RHODANINE DYE-BASED HAVE BEEN DESIGNED, SYNTHESIZED, AND A SECOND LAYER ENVELOPS THE PARTICLE WITH A HYDROPHILIC DEXTREN WHICH PROTECTS THE PROTECTS THE PARTICLES AGAINST AGGREGATION [1].

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسنده: 

OMIDVARI AKRAM | MANTEGHI FARANAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MAGNETIC NANOPARTICLES HAVE ATTRACTED A GREAT ATTENTION DUE TO THEIR UNIQUE PHYSICAL, CHEMICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES WHEN THE PARTICLE SIZES APPROACH TO NANOSCALE. IT IS THESE UNIQUE FEATURES THAT ENDOW MAGNETIC NANOPARTICLES WITH WIDE APPLICATIONS, SUCH AS MAGNETIC STORAGE, CATALYSIS, MICROWAVE ABSORPTION, MAGNETIC RESONANCE CONTRAST, CANCER HYPERTHERMIA, CELL SEPARATION AND DRUG DELIVERY. THEREFORE, MORE AND MORE EFFORTS HAVE BEEN DEVOTED TO THE SYNTHESIS OF MAGNETIC NANOPARTICLES RECENTLY. MANY PREPARATION ROUTES, INCLUDING COPRECIPITATION, SON OCHEMISTRY, COLLOIDAL METHOD, COMBUSTION SYNTHESIS, SOLVOTHERMAL SYNTHESIS, HYDROTHERMAL METHOD, MICRO EMULSION METHOD AND THERMAL DECOMPOSITION HAVE BEEN REPORTED [1]. iron oxideS EXIST IN MANY FORMS IN NATURE, WITH MAGNETITE (FE3O4), MAGHEMITE (G-FE2O3), AND HEMATITE (A-FE2O3) BEING PROBABLY THE MOST COMMON [2]. IN THIS STUDY, NANO SIZE PARTICLES OF iron oxide WERE SYNTHESIZED BY COPRECIPITATION METHOD AND USE OF SURFACTANTS, AND THEIR SIZE AND OTHER PROPERTIES WERE COMPARED. THE XRD PATTERN OF PREPARED PRODUCT IS SHOWN IN FIG.1 THAT REPRESENTS THE SYNTHESIS OF iron oxide NANOPARTICLES.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
strs
نشریه: 

KOOMESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (75)
 • صفحات: 

  525-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20984
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: Industrial and environmental pollution, excessive iron supplementation and blood transfusion are among the factors that may cause iron toxicity. Therefore, it is necessary to identify the mechanisms influencing or protecting against iron toxicity. The present study aimed to investigate the protective effects of quercetin as an antioxidant on hepatotoxicity induced by iron oxide and nano-iron oxide. Materials and Methods: The study was conducted on 30 Wistar rats (five groups): A) control group, B) nano-iron oxide, C) iron oxide, D) nano-iron oxide plus quercetin, and E) iron oxide plus quercetin. Nano-iron oxide and iron oxide were administered in daily doses of 20mg/kg, and quercetin in daily doses of 100mg/kg by intraperitoneal injection for 15 days. Correspondingly, the rats were then euthanized and their liver tissue was transferred to the pathology lab in 10% formalin. Samples were examined by conventional histopathological techniques using the Hematoxylin & Eosin, and Perls’ Prussian blue staining methods, and observed under the optical microscope. Results: The findings showed that nano-iron oxide and iron oxide can lead to inflammation in hepatic lobules and portal triads, sinusoidal dilatation, abnormal proliferation of the hepatocytes and Kupffer cells, and some hepatocyte degeneration. Simultaneous quercetin treatment was found to reduce the histopathological effects of metal particles, particularly iron oxide particles. Moreover, samples were tested for signs of bile retention, fibrosis and necrosis, but the results were negative. Conclusion: The present study confirmed the anti-inflammatory and protective effects of quercetin as an herbal antioxidant on hepatotoxicity induced by nano-iron oxide and iron oxide.

آمار یکساله:  

بازدید 20984

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  138
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

KASAEI M.Z. | GHAVAMI M. | MAJDI M. | MOTAMEDI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  812-815
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22375
 • دانلود: 

  12966
چکیده: 

To improve network-functioning, an arc discharge method was developed for the synthesis of nano iron oxide with “neuralnetwork” morphology. iron wires with diameters of 0.01-0.05 cm were subjected to currents of 50-200 A, until explosions occured in the open air. The XRD and RAMAN spectra of the as-prepared-products indicate formation of nano-Fe2O3 (tetragonal and monoclinic) crystals. Their SEM images show fabrication of nano iron oxide with three different morphologies: spheres, chains, and a “neural-network” biological form. While the latter is unprecedented, our fabrications of nano iron oxide with both sphere and chain morphologies are reproductions of previously reported results. The sphere shaped nanoparticles show a uniform distribution with sizes in the range of 50-250 nm. The specifications of the chain nano products appear consistent with those reported.

آمار یکساله:  

بازدید 22375

دانلود 12966 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHARAN P. | CHAUDHARY G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  627-643
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6309
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6309

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript