نتایج جستجو

4163

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

417

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5 (35)
 • صفحات: 

  309-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12079
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: intestinal parasites are among the most common heath problems in most of the countries. Since it could be asymptomatic and also with respect to the role of environmental factors in this regard, the present study was conducted in Iran in the form of a national survey "health and disease" to determine the prevalence of intestinal parasites.Materials and methods: It was a cross sectional study. 1097 urban clusters (8776 families) and 590 rural clusters (4720 families) were selected through a random sampling. Stool exam was performed for subjects aged 2 years or above and the following intestinal parasites were examined: ascaris, giardia, entamoeba hystolitica, ancylostoma, taenia, tricocephal, etc. Then, the role of sex, age and site of infection was determined.Results: Of 53995 samples, 45128 samples were studies among which 45.8% were for males and 61% belonged to urban residents. Totally, 19.3% of the samples were infected where the infection rate was 19.7% in males and 19.1% in females. Giardia (10.9%) and ascaris (1.5%) were the most common protozoa and helminthes, respectively. Infection was revealed in 25.5% of subjects aged <25 years and 11.6% of subjects aged >70 years (p<0.000). Urban residents have lesser infectious disease Assistant professor, compared to rural residents (16.4% vs. 24.3%, p<0.000).Conclusion: intestinal infection is quite common in Iran. With respect to its known side effects, the true etiology should be specified and preventive and therapeutic approaches should be considered.

آمار یکساله:  

بازدید 12079

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  44-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24939
 • دانلود: 

  15052
چکیده: 

Background: For a long time, intestinal parasite infections are among the major problems of public health in Iran. Our aim was epidemiological studies on the frequency of intestinal parasites in patients referred to three hospitals in Tehran during 2007-2008.Methods: During 2007-2008, by simple random selection, 1000 stool samples were collected from Milad, Hazrat-e-Rasoul and Shahid Fahmideh hospitals in Tehran, Iran. We examined the samples using direct smear, formol-ethyl acetate concentration, Agar-plate culture and Ziehl- Neelsen staining technique.Results: The frequency of intestinal parasites were: Blastocystis hominis 12.8%, Giardia lamblia 2.5%, Entamoeba coli 4.8%, Iodamoeba butschlli 0.9%, unknown 4 nuclei cysts 0.4%, Endolimax nana 3.2%, Chilomastix mesnili 0.4%, Strongyloides stercoralis %0.1, Hymenolepis nana 0.2% and Taenia saginata 0.2%. Coccidian parasites were not found. Results show that infection with intestinal parasites does not statistically significant according to sex and age.Conclusion: The intestinal parasites, especially helminthic infections have been decreased during recent years.

آمار یکساله:  

بازدید 24939

دانلود 15052 استناد 455 مرجع 3108
نویسندگان: 

JALALIAN M. | REZAEIAN M. | KIA E.B. | MASSOUD J. | MAHDAVI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22231
 • دانلود: 

  18616
چکیده: 

intestinal parasitosis has been a major public health problem in Iran. It is necessary to evaluate an up-date data in this regard to be used by local authorities. Serum IgE determinations and coproparasitological analyses were conducted on 1200 individuals in city of Ghaemshahr, Mazandaran province, northern Iran. A total of 1200 subjects were taken stool samples for three days consecutively. Two hundred and ninety seven cases (24.7%0) were positive for parasitic diseases. The age group of 8-15 years old encompassed the highest rate of infection which showed a significant difference with the other groups (P< 0.01). No significant difference was detected between males and females as to the rate of infection based on the Chi-squared test (14.2% vs. 10.6%), but a significant difference was seen between infection rate and cases education (P<0.01). An about 5-fold elevation in serum IgE level was demonstrated. Intervention programs including health education and environmental sanitation are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 22231

دانلود 18616 استناد 0 مرجع 1332
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  151-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سابقه و هدف: آلودگی های انگلی به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مشکلات عمده بهداشتی محسوب می گردند که در این میان کشور ما به علت موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب و شرایط زیستی و فرهنگی حایز اهمیت می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در افراد شهری و روستایی ساکن در شهرستان قائمشهر ‎بود.روش بررسی: تحقیق فوق روی 6595 نفر (3574 زن و 3021 مرد) که از این تعداد 4898 نفـر ساکن شهر و بقیه (1697 نفر) ساکن روستاهای اطراف قائم شهـر بودند، انجام پذیرفت. نمونه های مدفوع در سال 1383 از افراد فوق بطور تصادفی تهیه و سپس نمونه های اخذ شده به روش مستقیم و فلوتاسیون مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. نتایج حاصله با روش آماری کای دو آنالیز شد.یافته ها: : از 6595 فرد مورد مطالعه، 557 نفر دچار آلودگی های انگلی روده ای بودند (%8.4) که از این تعداد 2.8% به تک یاخته‎ و 5.7% نیز به کرمهای روده ای آلوده بودند. بیشترین میزان شیوع آلودگی مربوط به ژیاردیا لامبلیا بود (%32.8). شیوع آلودگی انگلی در مـردان 7.9% و در زنان 9% گزارش گردید که از نظر آماری اختلاف میان آنها معنی دار نبود. 10.6% از افراد روستایی به انواع آلودگی های انگلی مبتلا بودند، در حالیکه در افراد شهری این میزان 7.7% بود که با توجه به مطالعات آماری این اختلاف معنی دار بود (p<0.001)نتیجه گیری: با توجه به اینکه در منطقه مورد بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا لامبلیا در بیشترین میزان قرار داشت، فیلتراسیون آب آشامیدنی جهت جلوگیری از انتقال آلودگی توصیه می گردد. در ضمن بررسی فوق نشان داد که میزان شیوع آلودگی های انگلی در افراد روستایی بطور معنی داری نسبت به جمعیت شهری بالاتر می باشد بنابراین توصیه می گردد که به منظور کنترل و پیشگیری از آن آموزش عمومی و ارتقا سطح بهداشت در منطقه انجام پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 28 استناد 1 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

زمینه و هدف: بر اساس مطالعات انجام شده در آخرین سال های قرن بیستم برای هر فرد ساکن در کره زمین می توان بیش از یک آلودگی انگلی را تصور نمود. تحقیقات صورت گرفته در سال 1989، تعداد مبتلایان به انواع کرمهای انگلی را در جهان به تنهایی بالغ بر چهار و نیم میلیارد نفر برآورد نموده اند. بررسی های متعدد انجام شده در نقاط مختلف کشور ایران نیز حاکی از انتشار آلودگی های انگلی روده ای در نقاط مختلف شهری و روستایی است که البته در سالهای اخیر میزان شیوع آنها به موازات ارتقای سطح بهداشت عمومی کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. طی دو دهه گذشته اصفهان در فهرست آلوده ترین مناطق کشور قرار داشته و در این میان، انگل هایی نظیر آسکاریس و تریکواسترونجیلوس از شیوع بالایی برخوردار بوده اند. انجام این مطالعه علاوه بر هدف قرار دادن گروه شغلی پر خطر، نمای نسبتا گویایی را از وضعیت انگلهای روده ای یکی از آلوده ترین مناطق گذشته ایران، نشان می دهد.روش کار: نمونه گیری مدفوع بصورت فعال و با حضور کارکنان ایستگاه تحقیقات بهداشتی اصفهان در محل شهرداری های مناطق ده گانه این شهر صورت گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری در کمتر از دو ساعت به آزمایشگاه منتقل و در آنجا به روش فرمل اتر کنساتراسیون و رنگ آمیزی سریع با گوگل مورد مطالعه انگل شناسی قرار داده شدند.نتایج: این بررسی نشان داد که %24.6 از جمعیت مطالعه شده حداقل به یک نوع انگل بیماریزای دستگاه گوارش آلوده بودند که این میزان، کمی بالاتر از گزارش های موجود از سایر گروه های جامعه بوده است. کرم های انگلی تشخیص داده شده در این مطالعه شامل آسکاریس لمبریکوئیدس، انتروبیوس ورمیکولاریس، همینولپیس نانا، تریکواسترونجیلوس و تریکوریس تریکورا و از تک یاخته های پاتوژن دستگاه گوارش نیز می توان به ژیاردیا لامبلیا با بالاترین میزان شیوع، و در گروه تک یاخته های غیر بیماریزا نیز میتوان به آنتاموباکلی، کیلوماستیکس مسنیلی و دآنتاموبا فراژیلیس اشاره کرد.نتیجه گیری: در بررسی وضعیت شیوع آلودگی های انگلی روده ای در جمعیت های انسانی، ماهیت شغلی و تداوم تماس افراد با منبع آلودگی نقش عمده ای را به عهده دارد. کارگران شاغل در بخش های مختلف شهرداری ها به دلیل شغلی از دیگر افراد جامعه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های عفونی از جمله آلودگی های انگلی روده ای قرار دارند. بنابراین مراقبت، بیماریابی و آموزش بهداشت در این گروه می تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8102
 • دانلود: 

  8750
چکیده: 

Background: Parasitic diseases are one of the health problems in all societies, especially in developing countries. Infection with parasites, especially in children, can be associated with learning disorders, malnutrition, anaemia, and physical disorders. On the other hand, an abnormal increase in the theta brainwave amplitudemay also be one of the causes of mental slowness and disability in children’ s learning, decentralization, or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Objectives: In this study, we assessed the possible effects of intestinal parasites on brainwave changes in children in Karaj Health centers. Methods: A stool examination was done to separate healthy and infected children. Then, using a diagnostic interview and electroencephalography, the theta-wave was recorded in both groups. Results: From 69 children who participated in this study, 8. 7% were infected with one or more intestinal parasites. Around 14. 49% of all children had a high theta wave, but the interesting point was that 100% of infected children had a high theta brainwave (P value = 0. 001). In contrast, only 6. 34% of healthy people had high theta waves. Conclusions: In this study, there was a significant relationship between parasitic infection and brain wave changes. Parasitic diseases may alter brainwaves with unknown mechanisms and affect the ability and activities of the brain.

آمار یکساله:  

بازدید 8102

دانلود 8750 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20003
 • دانلود: 

  11541
چکیده: 

Over the last decades, the incidence of infestation by minor parasites has decreased in developed countries. Infectious agents can also suppress autoimmune and allergic disorders. Some investigations show that various protozoa and helminthes are connected with the main immune-mediated intestinal conditions including celiac disease (CD), inflammatory bowel diseases (IBD) and irritable bowel syndrome (IBS). Celiac disease is a digestive and autoimmune disorder that can damage the small intestine and characterized by a multitude gastrointestinal (GI) and extra GI symptoms. IBD (including ulcerative colitis and Crohn’s disease) is a group of inflammatory conditions of the small intestine and colon. The etiology of IBD is unknown, but it may be related to instability in the intestinal microflora that leading to an immoderate inflammatory response to commensal microbiota. Irritable bowel syndrome (IBS) is a common, long-term condition of the digestive system. Bloating, diarrhoea and/or constipation are nonspecific symptoms of IBS. Various studies have shown that some intestinal parasites can effect on immune system of infected hosts and in some cases, they are able to modify and change the host’s immune responses, particularly in autoimmune disorders like celiac disease and IBD. The main objective of this review is to investigate the relationship between intestinal parasites and different inflammatory bowel disorders.

آمار یکساله:  

بازدید 20003

دانلود 11541 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31-30
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1926
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

عفونتهای انگلی روده یکی از مشکلات بیماران دریافت کننده داروهای مضعف سیستم ایمنی است. طیف وسیعی از مبتلایان به سرطان، گیرندگان پیوند عضو و نیز مبتلایان به ایدز نسبت به افراد عادی در برابر عفونتهای مختلف آسیب پذیرترند. بررسی حاضر با هدف تعیین شیوع عفونت های انگلی روده در 358 بیمار مبتلا به سرطان و گیرنده پیوند کلیه و نیز 322 بیمار که داروهای ایمنوسا پرسیو مصرف نکرده اند به عنوان گروه شاهد انجام گرفت. روشهای آزمایش مدفوع عبارت بودند از: Foremalin- Ether Concentration Method , Direct Wet Mount Smear Modified Zeil-Neelsen Stain , Sheather’s Sugar Flotation. همچنین از دو روش Harada-Mori Tube  و Agar-Plate در هر مورد استفاده شد.  شیوع آلودگی به انگل های روده ای در گروه مورد مطالعه %34.5 و در گروه شاهد %28.5 بود که این اختلاف معنی دار نبود. Blastocystis hominis در دو گروه مورد مطالعه و شاهد به ترتیب با شیوع %18.2 و %11.8 شایعترین تک یاخته بود. دومین تک یاخته شایع ژیاردیا لامبلیا با شیوع %11.9 و %6.5 در دو گروه یاد شده دیده شد که می تواند یکی از علل ایجاد اسهال در این افراد باشد. یکی از یافته های مهم این مطالعه وجود 4 مورد ابتلا به استرونژیلوییدس استرکورالیس در دریافت کنندگان داروهای مضعف سیستم ایمنی بود که در گروه شاهد دیده نشد. با توجه به اهمیت این کرم در ایجاد استرونژیلوییدیازیس منتشر در این گروه از بیماران که می تواند منجر به مرگ بیمار شود لزوم بررسی دقیق عفونتهای انگلی قبل از هر گونه درمان با داروهای ایمنوساپرسیو مورد تایید قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1926

دانلود 241 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

VETERINARY WORLD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5093
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5093

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

مقدمه: در کشور ما از دیرباز مسئله انگل مورد توجه مردم و پزشکان بوده است و در حال حاضر بیماریهای انگلی در جامعه ما هنوز از مسائل مهم بهداشتی است. هدف ما از انجام این مطالعه بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در کارگران نانوایی شهر خرم آباد بود.مواد و روشها: در این مطالعه کلیه نانوایی های شهر خرم آباد به تعداد 270 مورد و تمامی کارگران شاغل در نانوائی ها به تعداد 933 نفر به صورت سرشماری انتخاب شدند و مدفوع آنها به روش فرمل - دترجنت مورد آزمایش قرار گرفت.یافته ها : نتایج نشان داد که فراوانی کلی انگل های روده ای 13.2 درصد است. از این تعداد 12.4% به یک انگل و 0.8% به دو نوع انگل آلوده بودند. بیشترین فراوانی در عفونت با تک یاخته ها مربوط به ژیاردیا (7.9%) بود. یافته ها بیانگر این بود که افراد با سطح سواد بالا دارای میزان آلودگی انگلی روده ای کمتری هستند. همچنین اگر چه آگاهی از راه انتقال بیماری باعث کمتر شدن شیوع آلودگی می شود اما این تفاوت از نظر اماری معنی دار نبود. از نظر میزان آلودگی، بین دو گروه دارای کارت تندرستی و گروه فاقد کارت تندرستی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: جهت کاهش آلودگی در این افراد، مواردی مثل آزمایش مدفوع هر سه ماه یکبار با روش های برتر تغلیظی، نظارت و اعمال ضوابط و مقررات دقیق بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت، آموزش های مستقیم در مورد بهداشت فردی و اجتماعی و آموزش نحوه انتقال انگل ها پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 60 استناد 0 مرجع 2
litScript