نتایج جستجو

69584

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6959

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  418-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3967
 • دانلود: 

  2018
چکیده: 

زمینه و هدف: در ایران با افزایش تعداد خودروها، ترافیک هر روز سنگین تر می شود. عمدتا راه حل های ارایه شده از سوی نهادهای مختلف بر اساس تامین اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتایج مطلوبی در برنداشته است. هدف از این تحقیق، ارایه مدلی جامع از عوامل تاثیرگذار بر ترافیکی گامی برداشته شود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است که بر اساس آن شاخص ها و مولفه های موثر بر ترافیک شناسایی شده و پس از توسعه مدل اولیه با روش استقرایی، مفاهیم و فرضیه های تازه ای تدوین گردیده و بر مبنای آنها مدل تکمیل و با داده های واقعی آزمایش شده است.یافته ها: عوامل موثر بر ترافیک عبارت است از: مدیریت بر سفرهای شهری، مدیریت بر پارکینگ ها، مدیریت ناوگانی و شبکه حمل و نقل عمومی، مدیریت بر فرهنگ سازی ترافیک، مدیریت بر شهرسازی، مدیریت بر اورژانس ها، مدیریت شبکه ترافیک، مدیریت بر استانداردسازی، نصب و نگهداری خدمات ترافیکی، مدیریت مکانیزه ترافیک، مدیریت بر مهندسی ترافیک، مدیریت بر تحقیق و توسعه.نتیجه گیری: پیش از آزمون روابط علی توسط لیزرل مولفه های به کار رفته در مدل مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی بررسی گردید که وجود مولفه های یازده گانه برآمده از متغیرهای تحقیق را تایید نمود. مقادیر ستون های «میزان اشتراک متغیرها» و «همبستگی متغیرها با مولفه مربوط» نشان داد اولا متغیرها به اندازه کافی برازش شده اند و ثانیا بین هر متغیر با مولفه مربوط همبستگی مطلوبی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3967

دانلود 2018 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

تحولات زندگی مشکلاتی در کشورهای مختلف ایجاد نموده است. این مشکلات از عدم تطابق نیازهای جمعیت شهری با توانایی های مدیریت های شهری در پاسخ به آنها ناشی می شود و از آنجا که شهر موجودی پویا است نیازمند به مدیریت یکپارچه می باشد. هدف از پژوهش تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه شهری تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان شهرداری تهران است و با توجه به گستردگی جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک تاپسیس تحلیل شده و در نتیجه به رتبه بندی معیارها پرداخته شده است که معیار مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهری با کسب امتیاز 735193/0 توانسته است جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مولفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مولفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، از جمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: برای اداره موفق کلان شهر نمی توان از مدیریت های جداگانه و هدایتگرهای بخشی بهره گرفت. اگر هر یک از عناصر مجموعه مدیریت شهر بنا به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خرد و بخشی نگری به شهر بنگرند، ناهماهنگی تصمیمات در بعد کلان مشکلات عدیده ای را پیش خواهد آورد که می تواند بخشی از مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم یکپارچگی مدیریت شهر دانست. تحقیق حاضر به منظور بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری تهران انجام گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل افراد کارکنان شهرداری می باشد و داده ها با استفاده از توزیع و جمع آوری 932 پرسشنامه در نمونه ای که به روش طبقه ای از جامعه انتخاب گردید گردآوری و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته ها: در نمونه 195 نفری مورد مطالعه، دانش و اطلاعات و آموزش و پرورش و مشارکت مردمی و شهروندان و مدیریت عمومی محیطی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری شهرری اثر گذار است. نگرش به راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در بین پاسخگویان مرد و زن، مجرد و متأهل، بین سطوح مختلف تحصیلات و بین سنین مختلف یکسان است وضعیت و جنسیت تأهل تاثیری بر آن ندارد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شهر تهران تا رسیدن به شاخص های مدیریت یکپارچه شهری فاصله زیادی را باید طی کند و پیمودن آن نیازمند هماهنگی بین تمام سازمانهای دخیل در مدیریت یکپارچه شهری است.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAIE PARVIZ | TALAGANI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14695
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Cities can be considered as a place for presenting all potential abilities of human. Concentration of population in urban areas and rapid growth of urbanization resulting from immigration have been caused many problems in giving appropriate services to people. In turn, this is a main obstacle in operating such services to society. The mentioned problem with people disinclination in urban development activities, which is resulting from disciplinary way, all to gather are mage many difficulties facing decision makers in providing necessary people's needs. Thus, establishing an efficient urban management as a directional custom could be vital. This can be one of the ways in supplying suitable and appropriate services to urban societies, leading to human sustainable development.The main objective of this study is to represent a comprehensive definition of urban management system. It also will make a clear explanation of such management objectives in order to introduce the desirable characteristics and criteria of urban management system.

آمار یکساله:  

بازدید 14695

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAIE PARVIZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10463
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Cities can be considered as a place for presenting all potential abilities of human. Concentration of population in urban areas and rapid growth of urbanization resulting from immigration have been caused many problems in giving appropriate services to people. In turn, this is a main obstacle in operating such services to society. The mentioned problem with people disinclination in urban development activities, which is resulting from disciplinary way, all to gather are mage many difficulties facing decision makers in providing necessary people's needs. Thus, establishing an efficient urban management as a directional custom could be vital. This can be one of the ways in supplying suitable and appropriate services to urban societies, leading to human sustainable development.The main objective of this study is to represent a comprehensive definition of urban management system. It also will make a clear explanation of such management objectives in order to introduce the desirable characteristics and criteria of urban management system.

آمار یکساله:  

بازدید 10463

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  285-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  1665
چکیده: 

عملکرد بخشی سازمان های متولی امر مدیریت شهری، برنامه ریزی و تقسیمات بودجه بندی دقیق و علمی شهری را با مشکلات عدیده ای رو به رو ساخته است که با ایجاد حالتی ناپایدار و ناهمگون، هزینه های هنگفتی نیز در مجموعه مدیریت شهری به وجود آورده است. بررسی های نظری پژوهش حاضر، برای حل این مساله، نشان از وجود یک اجماع نظر قوی برای گذار از ساختار تصمیم گیری جزیره ای و تفرق عملکردی قلمرویی به ساختار مدیریت یکپارچه شهری دارد. اما طراحی چنین ساختار پیچیده ای در شرایطی که مدیریت شهری در وضع موجود، ابعاد متفاوت داشته و نهاد واحدی نیز نمی باشد، نیازمند یک الگوی برنامه ریزی با بازه های زمانی مشخص خواهد بود. این پژوهش به منظور تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه در مادرشهرها، از سه مدل کیفی و کمی دلفی، VIKOR و SWOT در قالب مطالعات توصیفی-تحلیلی استفاده کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، برخی سازمان ها همچون شرکت گاز، برق، آب و فاضلاب، پست، مخابرات و نیروی انتظامی از اولویت برخوردارند و سازمان های دیگری همچون کمیته امداد، بهداشت و درمان و ثبت اسناد و املاک با توجه به معیار تقسیم بندی، به سهولت می توانند تقسیمات خود را با شهرداری هماهنگ نمایند. سازمان های آتش نشانی، اتوبوسرانی، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و دادگستری، با توجه به نوع فعالیت و معیار تقسیم بندی، انعطاف کمتری جهت هماهنگ شدن با شهرداری دارند. بر اساس مطالعه وضع موجود تقسیمات و عملکرد سازمان های متولی مدیریت شهری در محدوده شهر مشهد، فرآیند پیشنهادی جهت رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری و نظام منطقه بندی هماهنگ، در قالب سه سناریو کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 1665 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسدی ایرج | برک پور ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

موضوع و هدف اصلی این مقاله، بررسی ساختارهای هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانی و ارزیابی کلی ساختارهای متناسب برای تحقق یکپارچگی در مدیریت شهرهای کشور است. این ارزیابی با طرح ویژگی های چندین ساختار و تشریح تناسب هر کدام با زمینه مدیریت شهری موجود کشور صورت گرفته است. در این مقاله ادعا می شود ساختار یا مدل سازمان رهبر[i]، مدل متناسبی برای گذار به مدیریت شهری یکپارچه در کشور است. بر پایه این ساختار، شوراها و شهرداری ها باید نقش هدایت کننده و هماهنگ کننده کلیه کنشگران توسعه شهری (اعم از دولتی، خصوصی و عمومی) و کلیه فرایندها (اعم از برنامه ریزی، تامین زیرساخت ها و ارایه خدمات) را در اداره امور و توسعه شهر برعهده گیرند. نتایج این بررسی نشان می دهد نهاد مدیریت شهری در ایران، به دلایل متعدد از جمله چندکارکردی بودن، مکان مبنا بودن، انتخابی بودن و نظایر این ها بیش از سایر نهادهای عمومی و دولتی واجد بیشترین صلاحیت برای به عهده گرفتن نقش سازمان رهبر در هماهنگی منابع و نهادهای مختلف شهر است. بر عهده گرفتن چنین رسالتی برای تحقق هماهنگی بیشتر در اداره شهرها حتی بدون واگذاری وظایف بیشتر به آنها، که همیشه با مقاومت سازمان های خدماتی بخشی دولتی مواجه بوده است، ممکن و عملی است.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر قوانین و مقررات شهری بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری در مجموعه شهری تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفاهیم مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه شهری بررسی شده و جایگاه قوانین و مقررات در مدیریت شهری بر مبنای ادبیات پیشین مشخص می گردد. برای پاسخ دادن به سوال های اصلی تحقیق، از رو یکرد آمیخته استفاده شده است. در رویکرد آمیخته، با بهره گیری از روش های موردپژوهی (کیفی) و پیمایش (کمی)، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری شده است. در مقاله حاضر، داده های حاصل از پرسش نامه های توزیع شده با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف،t تک نمونه ای و زوجی و تحلیل واریانس ANOVA)) تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر قوانین و مقررات بر مدیریت یکپارچه شهری در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، و شکاف معنی دار میان وضعیت موجود و مطلوب است. همچنین این یافته ها نشان دهنده تاثیر عوامل عملکردی، ساختاری و سازمانی بر مدیریت یکپارچه شهری در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و شکاف معنی دار میان وضعیت موجود و مطلوب می باشد. در انتهای مقاله، به بحث در مورد اهمیت قوانین و مقررات در مدیریت یکپارچه شهری پرداخته شده و راهکارهایی شامل ایجاد نظام مدیریت مجموعه شهری تهران و کاستن از تفرق سیاسی و عملکردی موجود، تدوین قانون ویژه مدیریت و برنامه ریزی مجموعه شهری تهران و به کارگیری یک رویکرد جامع در تدوین قوانین شهری، ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

یکپارچی مدیریت شهری موضعی است که از عوامل متعددی چون حکومت محلی، انواع تفرق های عملکردی و سیاسی موجود در عرصه شهری، نظام قدرت شهری و بازیگران آن نشات می گیرد. مقاله حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی کنشگران و ابزارهای مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفهوم شهر و مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه شهری و ارتباط کنشگران مدیریت شهری با این مفاهیم بر مبنای پیشینه نظری مشخص گردید. سپس برای پاسخ دادن به سوال های اصلی تحقیق از رویکرد آمیخته استفاده می شود. در رویکرد آمیخته با بهره گیری از روش های مورد پژوهی (کیفی) و پیمایش (کمی)، داده های مورد نیاز برای تحقیق گردآوری می گردد. در تحقیق حاضر داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوردی شده از متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری با استفاده از آزمون کروسکال والیس تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان دهنده مهمترین کنشگران در عرصه های مختلف مدیریت شهری تهران و اولویت بندی ابزارهای مدیریت شهری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 134 استناد 1 مرجع 3
litScript