نتایج جستجو

112326

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system) بهره گیری از رایانه ها و تجهیزات ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتی بیمار و اطلاعات مدیریتی است. هدف از این مطالعه مقطعی که در سال 1384 انجام گرفت، بررسی نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان های تهران و کرج بود. در این بررسی با مسوولان 20 بیمارستان از بین 36 بیمارستانی که دارای سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بودند مصاحبه انجام شد. نتایج نشان داد که گزارش ها و خروجی های مورد نیاز، مهم ترین معیارهای مناسب جهت انتخاب HIS از دیدگاه افراد تحت بررسی است. مدیریت سازمان، نحوه تامین منابع، فرهنگ سازی در سطح مدیران و کاربران و سیستم پذیری سازمان نیز مهم ترین متغیرهای مربوط به پیش نیازهای استقرار سیستم از دیدگاه کاربران شناخته شد. همچنین راحت بودن یادگیری، موثر بودن خدمات نگهداری و راحت بودن کار با برنامه، مستقل از نقش و مسوولیت کاربران، بیشترین عوامل رضایت کاربران بود.با دقت در یافته های این مطالعه و نیز با توجه به نواقص و محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، سرمایه گذاری های بیشتر مالی، انسانی و فنی برای نزدیک تر شدن به سطح انتظارات و نیازهای سازمان ها و کاربران آنها قویا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 44 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)
 • صفحات: 

  63-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: بروسلوز امروزه در جهان یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیواناتی چون گوسفند، بز و گاو است. بار بیماری به خصوص در مناطق اندمیک بسیار قابل توجه می باشد.هدف: این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین پراکندگی حیوانات اهلی و میزان بروز بروسلوز انسانی در روستاهای شهرستان بردسیر (استان کرمان) انجام گرفت.روش کار: این مطالعه مقطعی بر اساس اطلاعات اکولوژیکی روستاها طراحی گردید. اطلاعات جمع آوری شده از هر روستا شامل چهار بخش، تعداد بروسلوز انسانی گزارش شده، وضعیت اقتصادی - اجتماعی خصوصیات چهارپایان و موقعیت جغرافیایی بود. داده های فوق از طریق سیستم بهداشت و درمان، سازمان دامپزشکی و مرکز آمار کشور گردآوری شد. روستاهایی که در طول سه سال گذشته (4-2002) حداقل یک مورد بروسلوز انسانی داشتند، به عنوان "روستای اندمیک" و بقیه به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدلسازی تک/ چند متغیره لجستیک رگرسیون (Stata v.8)، ارتباط فاکتورهای مختلف با نوع روستا مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه خطر بروسلوز انسانی با استفاده از آنالیز مکانی (Spatial A.) در نرم افزار Arcview GIS ترسیم گردید.یافته ها: میزان بروز سالانه بروسلوز 141.6 در 100000 نفر بود. تقریبا %3.6 روستاها، حداقل یک مورد بیماری را در سه سال گذشته داشتند. ارتباط معنی دار بین روستای اندمیک و تراکم تعداد گاو مشاهده شد. به عبارت دیگر، با افزایش تراکم گاو از تعداد 20 راس در کیلومتر مربع، میزان بروز بیماری به %29 افزایش می یافت (P<0.001). برخلاف نتایج آنالیز تک متغیره، نسبت شانس (OR) تصیح شده با آنالیز چند متغیره، رابطه معنی داری را بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و روستای اندمیک بودن نشان نداد. علاوه بر تراکم گاو P=0.007)، (OR=1.81، تعداد جمعیت انسانی P<0.001)،(OR=1.94  نیز یک ریسک فاکتور مستقل برای بروز بیماری محسوب می شد.بحث و نتیجه گیری: تعداد جمعیت حیوانی با بروز بروسلوز انسانی ارتباط دارد، وضعیت اقتصادی - اجتماعی روستانشینان یک عامل مخدوش کننده در رابطه بین خصوصیات چهارپایان و بروسلوز انسانی می باشد. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، به عنوان ابزاری برای یکپارچه کردن اطلاعات سازمانهای مختلف، در جهت کنترل و مراقبت موثرتر بیماری بروسلوز توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  4305
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE FIRST DECADE OF THE 21ST CENTURY, WORLDWIDE, THE TREMENDOUS INCREASE IN THE AMOUNT OF AVAILABLE information AND THE SPREADING OF THE ORGANIZATION WAS POSSIBLE THROUGH THE ENHANCEMENT OF THE ACCESS TO COMPUTERS AND TO INTERNET. A LACK OF information SECURITY AWARENESS WITHIN SOME PARTS OF SOCIETY AS WELL AS SOME information system CONTINUES TO EXIST TODAY. THIS PAPER PROVIDES GUIDELINES FOR BUILDING AND MAINTAINING A COMPREHENSIVE AWARENESS AND TRAINING PROGRAM, AS PART OF AN ORGANIZATION’S IT SECURITY PROGRAM. THE GUIDANCE IS PRESENTED IN A LIFE-CYCLE APPROACH. THE DOCUMENT INCLUDES GUIDANCE ON HOW IT SECURITY PROFESSIONALS CAN IDENTIFY AWARENESS AND TRAINING NEEDS, DEVELOP A TRAINING PLAN, THIS DOCUMENT ALSO DESCRIBES HOW TO: SELECT AWARENESS AND TRAINING TOPICS; IMPLEMENT AWARENESS AND TRAINING PROGRAM WITH SPECIAL METHODS; EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM IN LINE WITH ORGANIZATIONAL CHANGE. OUR RESULTS INDICATE THAT THE CONSTRUCTS TECHNICAL KNOWLEDGE, ORGANIZATIONAL IMPACT CORRELATIONS WITH information SECURITY AWARENESS. INTERESTINGLY, ORGANIZATIONAL IMPACT GENERATED STRONGER ASSOCIATIONS WITH information SECURITY AWARENESS THAN TECHNICAL KNOWLEDGE.

آمار یکساله:  

بازدید 4305

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

رضائی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

پیشرفت سریع تکنولوژی سیستم ها، اعم از تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژیهای مربوط به کارایی سیستم، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت کارآمد شرکتها دارد. از آنجایی که شرکت ساعت سازی زمان آوران فاقد سیستم اطلاعات مدیریت می باشد و گردش داده و استخراج اطلاعات به کندی صورت می گیرد و کندی این سیستم مانع بزرگی در راه توسعه شرکت و نیز کارایی و اثر بخشی فعالیتهای این سازمان می باشد، لذا ایجاد سیستم کامپیوتری اطلاعات مدیریت، از اولویت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع تصمیم گرفته شد که سیستم مکانیزه ای برای تمامی بخشهای شرکت طراحی شود. متدلوژی که در طراحی این سیستم استفاده خواهد شد متدلوژی ساخت یافته نوین (روش (RUP می باشد. برای ایجاد چنین سیستمی انجام مراحلی چون، تجزیه و تحلیل سیستم، طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیستم باید طی شود. هدف اصلی از ایجاد این سیستم استخراج اطلاعات کمی و کیفی بصورت صحیح، دقیق، مرتبط و به موقع است. در سیستم پیشنهادی مزیتهایی از قبیل سرعت عمل، دقت، اطمینان از نتایج، به روز بودن اطلاعات، کاهش عملیات دستی، جلوگیری از مفقود شدن اطلاعات و کاهش اتلاف زمان وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  215-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

توسعه روزافزون شهرنشینی و رشد جمعیت در کشور از عواملی هستند که دامنه شهرها را بیش از پیش گسترش داده و پدیداری شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را در پی داشته است. اجرای سیستمی که همه شهروندان بتوانند درخواست های خود را از طریق شبکه های کامپیوتری مطرح سازند و روند درخواست را تا رسیدن به پاسخ، پیگیری کنند به نوعی تحقق شعار شهرداری در همه خانه ها است. با استقرار شبکه الکترونیکی درشهرداری، همه اطلاعات مربوط به شهر و مدیریت شهری در سریع ترین زمان به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند و پس از ارزیابی بلافاصله برای سایر سازمان ها و شهروندان قابل دسترسی خواهدبود بدین ترتیب شهرداری شیشه ای به نوعی تحقق می یابد. همچنین در اختیار قرار گرفتن اطلاعات موردنیاز برای انجام تصمیم گیری های اجرایی با روش های دقیق بهنگام شده، دیوارهای سازمانی را که در زمان حاضر مانع گردش سریع اطلاعات بین بخش های مختلف هستند از میان برمی دارد و به ایجاد شهرداری بدون دیوار کمک می کند.در عصر حاضر چاره ای جز استفاده از توانمندی فناوری های پیشرفته IT و استفاده از محیط های اطلاعاتی GIS، در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری، جهت فراهم نمودن بستر اطلاعات جامع شهری نداریم. بااین نگاه به موضوع، پژوهش حاضر سعی در معرفی بخشی از سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر (Geography information system of Babolsar City) دارد. سامانه مذکور با هدف یکسان سازی بستر اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بین عناصر تاثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم در سازمان فضایی شهر بابلسر و تحقق شهرداری الکترونیک در فاصله سال های 1385-1386 در 25% از سطح کل شهر به اجرا درآمد و نقطه عطفی در استان مازندران در هدایت مدیریت شهری به نظام اطلاعات جامع، جهت دستیابی به اهداف عالیه برنامه ریزی شهری و مشارکت مردمی گشت.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 77 استناد 0 مرجع 4
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  687-696
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 79 استناد 0 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعات صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم ها در مورد برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است. این پژوهش سعی بر تحلیل و ارزیابی نیازهای اطلاعاتی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور داشته، تا نتیجه آن در طراحی و انتخاب یک سیستم جامع اطلاعات برای مدیریتهای مختلف این حوزه، مورد استفاده قرار گیرد.روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی مقطعی است که در سال 1387 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه آن شامل مدیران معاونت درمان 39 دانشگاه علوم پزشکی کشور و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. با توجه به وجود روشهای مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی، از دو روش برنامه ریزی سیستم شغلی (BSP) و فاکتورهای حیاتی موفقیت (CSF)، الگوبرداری شد. جهت تحلیل و آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.نتایج: در مجموع از 669 مورد نیاز اطلاعاتی شناسایی شده، 45 درصد جزء نیازهای اطلاعاتی اولیه از دیدگاه خود مدیران بوده است. 12 درصد نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده، پایین تر از حد اولویت بودند. 14 درصد نیازهای اطلاعاتی از طریق فرم، 21 درصد فرم و بانک اطلاعاتی به طور مشترک، 4 درصد از طریق نرم افزارها یا بانکهای اطلاعاتی، 5 درصد سایت اینترنتی، در دسترس هستند و 56 درصد بدون منبع (فرم، بانک اطلاعاتی، سایت) مشخص بودند.نتیجه گیری: با توجه به در دسترس نبودن منابع اطلاعاتی برای 56 درصد از نیازهای اطلاعاتی مدیران، طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت با تکیه بر فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران و سایر روشهای علمی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 105 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

DAWSON D.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  314-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6556
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6556

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript