نتایج جستجو

48366

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4837

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Singh K.P. | Shastri Devashri K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

The purpose of the study is to explore the history and growth of the Indian LIS education system, its sustainability, and describe a critical review of recent UGC proposed Learning Outcomes-based Curriculum Framework (LOCF) syllabi. The formal LIS education which was started before independence with few universities currently witnessed a phenomenal growth of LIS departments/schools in the county. The structured questionnaire and survey methods were used to collect relevant data about availability of various courses and supplemented by searching websites and personal contacts. The findings of the study indicates that that 237 universities/colleges/ polytechnic institutes and professional associations found offering LIS education from six months certificate course to a doctoral research program. The survey revealed that at present B. A. (Hons. ), B. Sc. (H), Dip. in LIS (3 years), CLIS, BLIS, MLIS, MLIS (two years integrated), PGDLAN, M. Phil., Ph. D., and D. Litt. courses are available in 31 states and UT of Indian universities/colleges in Library and information Science. The study also finds that during the span of 20 years (2001-2020) 105 LIS departments came into existence primarily in private universities and colleges. The latest UGC proposed LOCF syllabi for BLIS also examined its acceptability and sustainability as a uniform model curriculum framework for the LIS departments in India, In addition, the study describes key issues, challenges and recommendations to enhance LIS education scenario.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 7 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ESLAMZADEH OMID | SHAREYATI FATEME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ACCOUNTING THEORIES HAVE ALWAYS BEEN REFERRED TO IN THE HOLY QURAN. THIS ISSUE HAS BEEN CLEARLY ADDRESSED IN VERSE 282 OF HEIFER CHAPTER OF THE HOLY QURAN. THE ACCOUNTING THEORISTS HAVE REPEATEDLY MENTIONED THE ACCOUNTING THEORIES FROM VARIOUS ASPECTS AND VIEWPOINTS. THE PURPOSE OF THE PRESENT PAPER IS TO HAVE A GLANCE AT TWO DIFFERENT VIEWS TOWARDS ACCOUNTING INFORMATICS AND MEASUREMENT ALONG WITH SOME RELATED DETAILS. FIRST OF ALL, A BRIEF OVERVIEW OF THE ACCOUNTING SCIENCE WILL BE PRESENTED. IT IS SAID THAT THE PRESENTED INFORMATICS IDEAS ARE MOSTLY RELATED TO APPROVED ACCOUNTING THEORIES, PROFIT AND LOSS APPROACH, AGENT (REPRESENTATIVE) THEORY, EFFICIENT MARKET THEORY, HISTORICAL PRICE, RELIABILITY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD PRINCIPLES. WITH REGARD TO MEASUREMENT VIEWPOINT, IT CAN BE SAID THAT IT IS GREATLY RELATED TO ACCOUNTING THEORIES AND PRINCIPLES, BALANCE SHEET APPROACH, COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT, NET SURPLUS THEORY, VALUE RELEVANCE, RELATIVITY, PROSPECT THEORY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD RULES. THE COMMON POINT OF THE SAID VIEWPOINTS IS THAT BOTH OF THEM ARE EFFECTIVE IN DECISION MAKING PROCESS AND POSSESS VALUE CONTENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

مستانه زهرا | موصلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زمینه و هدف: آگاهی از ماهیت رشته تحصیلی باعث هدف: مند عمل نمودن دانشجو در طول مسیر آموزش می شود که خروجی آن امیدواری به آینده شغلی است. هدف: مطالعه حاضر بررسی دانش و نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی می باشد. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان (68 نفر) کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (ورودی های 96-93) بود. پرسشنامه پژوهشگرساخته برای دریافت نظرات دانشجویان در چهار حیطه آگاهی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی، پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و با بکارگیری آمارهای توصیفی و تحلیلی (آزمون های تی مستقل دو نمونه ای و آنالیز واریانس یکطرفه) انجام شد. نتایج: بیشترین امتیاز مربوط به نگرش نسبت به آینده شغلی و کمترین امتیاز مربوط به آگاهی نسبت به رشته تحصیلی بود. بین متغیرهای آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی، صرفا بین معدل دیپلم با آگاهی نسبت به رشته تحصیلی در سطح 0/05، ارتباط معنی داری وجود داشت (0/039=p-value). همچنین بین آگاهی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی، همبستگی قوی و معنی دار با ضریب همبستگی 0/657 وجود داشت (0/001> p-value). نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه قوی بین دانش و نگرش، کسب آگاهی درست بر اساس قابلیت های واقعی رشته می تواند در ارتقای سطح نگرش دانشجویان بسیار موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 38 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ENGELMANN K. | BEDNARZ J.

نشریه: 

EXPERIMENTAL EYE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  573-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2984
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2984

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شوپان دتلف

نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  34-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1832
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

در پژوهشهای انجام شده در زمینه درمانهای ضد فیبروز، هدف درمان ترجیحا بر مهار سلول های مزانشیمال فعال شده کبدی متمرکز است. این سلول ها نقشی شبیه میوفیبروبلاست ها در جریان ترمیم زخم دارند و مقادیر زیادی پروتیینهای ماتریکس خارج سلولی (Extra Cellular matrix; ECM) تولید می کنند. سلول های ستاره ای شکل فعال شده از سلول های ستاره ای شکل غیرفعال و از سلول های میوفیبروبلاست در فضای باب و نواحی کنار رگها (پری واسکولار) منشا می گیرند. سیتوکین ها سبب ساز فعالیت سلول های ستاره ای شکل کبدی (HSC) می شوند. با آنکه در مطالعات آزمایشگاهی (in-vitro) مواد متعددی موجب مهار تکثیر سلول های HSC می شوند، تنها مواد معدودی در مطالعات حیوانی و انسانی در داخل بدن موجود زنده (in-vivo) موجب مهار سلول های HSC و مهار سنتز کلاژن می شوند. در مدل های حیوانی پس از رفع انسداد صفراوی، فیبروز ثانویه صفراوی در موشها (rats) برطرف می شود و همین طور پس از قطع تزریق توکسینی به نام تیواستامید (thioacetamide) فیبروز کبدی رو به برطرف شدن می گذارد. در محیط کشت سلولی، اثرات ضد فیبروزی اینترفرون ها اثبات شده است. اثرات ضد فیبروزی با اینترفرون گاما بیش از اینترفرون های آلفا و بتا دیده شده است، ولی اثر اینترفرون در فیبروز صفراوی کمتر محتمل است. استراتژی های درمانی برای مهار سیتوکین های کلیدی تولید کننده فیبروز مثل فاکتور تغییر دهنده رشد بتا (TGF β) در حال پیشرفت هستند، ولی باید متوجه بود که درمانهای مربوط به صورت اختصاصی علیه TGF β موجود بر روی سلول های فعال شده HSC اعمال شوند، تا از عوارض جانبی این درمانها کاسته شود. مواد جدیدی به صورت ملکول های مهارکننده خوراکی (peptidomimemtic) در حال تولید هستند. این مواد شامل آنتاگونیست های برخی اینتگرین ها (Integrins) مانند اینتگرین αVβ3 و αVβ6 و آنتاگونیست های گیرنده اندوتلین A هستند. شایان ذکر است اینتگرین αVβ3 موجب مهاجرت سلول های HSC و اینتگرین αVβ6 موجب فعالیت TGF β می شوند. همچنین اندوتلین A موجب انقباض و تکثیر سلول های HSC فعال شده می شود. در مطالعات آینده لازم است اثرات دقیق و ضد فیبروز داروهای دیگر در انسان بررسی شوند. داروی ایده آل در این زمینه دارویی است که قیمت مناسب داشته، و عوارض جانبی قابل توجهی نداشته باشد؛ زیرا به نظر می رسد درمانهای ضد فیبروز در افراد دارای فیبروز کبدی باید به مدت طولانی اعمال شوند. از جمله این داروها، سیلیمارین (silymarin)، sho-saiko-to (که حاوی Baicalein است)، گلیتازون ها (glitazons)، مهار کننده های فسفودی استراز مانند پنتوکسی – فیلین، مهارکننده های سیستم رنین – آنژیوتانسین، هالوفوجینون (halofuginone) و نیز برخی داروهای سرکوبگر ایمنی مانند مایکوفنولات موفتیل (mycophenolate mofetil) و راپامایسین را می توان نام برد. امروزه داروهای جدیدی در حال بررسی اند که به صورت لیگاندهای ملکولی کوچکی هستند که به گیرنده هایی متصل می شوند که در سلول های HSC فعال شده بروز پیدا می کنند. می توان این لیگاندها را به عنوان حاملی برای انتقال داروهایی به کار برد که علیه mRNA فاکتورهای تولید کننده فیبروز (مثل پروکلاژن I و (TGF β1 فعالیت می کنند. احتمالا فیبروز کبدی ناشی از اتیولوژی های مختلف نیاز به درمانهای ضد فیبروز متفاوتی دارد. جهت پیشرفت سریع تحقیقات در درمانهای ضد فیبروز در بیماران مبتلا، لازم است مارکرهای غیر تهاجمی و سرولوژیک دقیقی برای فیبروژنز (تولید فیبروز) و فیبرولیز کبدی (تخریب فیبروز) کشف شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1832

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

هدف سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (Hospital information System) بهره گیری از رایانه ها و تجهیزات ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتی بیمار و اطلاعات مدیریتی است. هدف از این مطالعه مقطعی که در سال 1384 انجام گرفت، بررسی نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان های تهران و کرج بود. در این بررسی با مسوولان 20 بیمارستان از بین 36 بیمارستانی که دارای سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بودند مصاحبه انجام شد. نتایج نشان داد که گزارش ها و خروجی های مورد نیاز، مهم ترین معیارهای مناسب جهت انتخاب HIS از دیدگاه افراد تحت بررسی است. مدیریت سازمان، نحوه تامین منابع، فرهنگ سازی در سطح مدیران و کاربران و سیستم پذیری سازمان نیز مهم ترین متغیرهای مربوط به پیش نیازهای استقرار سیستم از دیدگاه کاربران شناخته شد. همچنین راحت بودن یادگیری، موثر بودن خدمات نگهداری و راحت بودن کار با برنامه، مستقل از نقش و مسوولیت کاربران، بیشترین عوامل رضایت کاربران بود.با دقت در یافته های این مطالعه و نیز با توجه به نواقص و محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، سرمایه گذاری های بیشتر مالی، انسانی و فنی برای نزدیک تر شدن به سطح انتظارات و نیازهای سازمان ها و کاربران آنها قویا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 333 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ARA H. | JAISWAL U. | JAISWAL V.S.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1438-1444
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7006
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7006

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGARAJU J. | GOLDSMITH M.R.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  415-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5134
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5134

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی حلیمه | اخوتی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  435-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

مقدمه: جامعیت و مانعیت دو معیار مهم برای سنجش کارایی و عملکرد نظام های بازیابی اطلاعات است. هدف از این پژوهش مقایسه مانعیت و جامعیت پایگاه های فارسی زبان IranMedex، بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی Scientific information Database (SID) در بازیابی اطلاعات حوزه داروسازی بوده است.روش بررسی: این پژوهش تحلیلی است که در آن از روش مقایسه ای و مشاهده مستقیم توسط کاربر نهایی استفاده شده است. حجم نمونه مقالات بازیابی شده از وب سایت سه پایگاه IranMedex، MagIran و SID بوده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست بود که روایی آن توسط متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی تایید شد. ابتدا کلیدواژه های مربوط به مقالات دو شماره (7 و 8) جلد بیست و یکم مجله Behavioural Pharmacology لیست و توسط متخصصین داروسازی کلیدواژه های مرتبط با این حوزه مشخص شد و محقق با استفاده از ده کلیدواژه درسطح ملی به جستجو در سه پایگاه IranMedex، MagIran و SID پرداخت. نتایج به دست آمده در نرم افزار Excel جهت تعیین توزیع فراوانی و میزان همپوشانی پایگاه ها ذخیره شد و به متخصصین حوزه داروسازی برای تشخیص مدارک مرتبط بازیابی شده ارجاع داده شد و در نهایت با قرار دادن داده ها در فرمول جامعیت نسبی و مانعیت که بارها در پژوهش های گوناگون استفاده و اعتبار آن ها سنجیده شده، میزان این دو مقوله تعیین گردید. همچنین داده ها با روش های آمار توصیفی (فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کای دو) با استفاده از نرم افزار 11.5 SPSS در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: مقالات بازیابی شده از پایگاه IranMedex 615 مقاله، پایگاه MagIran 375 مقاله و پایگاه SID 116 مقاله بوده است. پایگاه IranMedex جامعیت نسبی بالاتری در حوزه داروسازی نسبت به دو پایگاه دیگر داشته است (39 درصد) و پایگاه SID در بازیابی اطلاعات حوزه داروسازی از مانعیت بیشتری نسبت به دو پایگاه IranMedex و MagIran برخوردار بوده است (55.1 درصد) و IranMedex و MagIran نیز همپوشانی بیشتری با هم داشته اند (219 مقاله مشترک).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، پژوهشگران حوزه داروسازی می توانند در انتخاب پایگاه اطلاعاتی جهت جستجوی اطلاعات مورد نیاز خود بهتر تصمیم گیری کنند. اگر جامعیت پایگاه برایشان اهمیت دارد از IranMedex استفاده کنند و اگر به پایگاهی با مانعیت بالا (دقت بازیافت) نیاز دارند از پایگاه SID استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 34 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (84)
 • صفحات: 

  165-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

The authors of this article believes the developments that have taken place in public-related fields and human relations, which have influenced macro concepts such as sovereignty, have had an impact on the issue of confidentiality in diplomacy as well and have created a trend in its conceptual evolution– despite its traces being found in diplomatic relations– which in turn has created another seemingly paradoxical concept called "transparent confidentiality". The article would conclude that as long as a nation state system remains in place, the issue of secrecy will continue to exist. However, its content has undergone and will undergo such changes that, despite literal similarity, it will no longer look much like the concept of confidentiality used in classic books and even modern diplomacy.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
litScript