نتایج جستجو

101970

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10197

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHAZINOURI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) IS THE FUNDAMENTAL APPROACH FOR RETHINKING AND REDESIGNING OF BUSINESS PROCESSES IN ORDER TO OBTAIN DRAMATIC IMPROVEMENTS IN PERFORMANCE OF ORGANIZATION, REDUCING TIME, COST, AND HUMAN RESOURCES. MORE AND MORE FIRMS HAVE DECIDED TO ADOPT BPR AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL CHANGE TO ANALYZING AND CONTINUALLY IMPROVING OF THE PROCESSES, THAT CAN IMPRESS THE COMPETITIVE STATUS OF ORGANIZATION. information TECHNOLOGY (IT) IS ONE OF THE MOST IMPORTANT ENABLER OF BPR, AND IT HAS A DIRECT EFFECT ON ECONOMIC GROWTH, IMPROVING information ACCESS AND CREATING NEW OPTIONS FOR PROCESS DESIGNING, HENCE IT SHOULD BE VIEWED AS MORE THAN AN AUTOMATING FORCE, AND CONSIDERED ITS ROLE AS A PRIMARY DRIVER IN ORGANIZATIONS. IN THIS ARTICLE, THE GENERAL FRAMEWORK OF BPR, THE RELATIONSHIP BETWEEN IT AND BPR, AND THE BARRIERS TO SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BPR ARE ILLUSTRATED. RESEARCHES SHOW THAT IT AND ITS USage TO RETHINK BUSINESS PROCESSES FROM STRATEGIC POINT OF VIEW IS SIGNIFICANT TO THE FUTURE SUCCESS OF ORGANIZATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

جستجو در معانی عمیق تر دانش، ویژگی های ذاتی داده شده به «دانش» اما رویت نشده آن را مریی ساخته است. آنچه به واسطه تلاش فکری عده ای از اندیشمندان حاصل شده است، حکایت از آن دارد که می بایست خود را از دایره تنگ و محدود نگرش حاکم بر «دانش» در عصر اطلاعات خارج ساخته، بیش از پیش به عناصر به حاشیه رانده شده و از حقوق خود ساقط شده «دانش» و «آگاهی» خود توجه نشان دهیم و گستره وسیع تری را با تامل در معانی ژرف تر «دانش» جستجو کنیم؛ گستره ای که احتمالا در آن، انسان به داوری متواضعانه تری از نقش «دانش نظری» و «دانش فنی» در دانایی خود دست خواهد یافت و بسیاری از جنبه های مغفول، مطرود و چه بسا اسرارآمیز آن را آشکار خواهد ساخت. با اتخاذ این رویکرد ، کانون توجه خود را به بررسی نظریه هایی معطوف می کنیم که به این روشن اندیشی درباره «دانش» یاری رسانده اند تا از رهگذر آن اهداف تحقیق را در قلمرو تعلیم و تربیت تحقق بخشیم. با اهمیت یافتن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت، و جدی شدن مباحث مرتبط با آن، سودمند است اگر تدقیق و تامل محسوس تری در خصوص وجوه فراموش شده دانایی صورت پذیرد . بر این اساس، تعلیم و تربیت برای مواجهه آگاهانه با چالش های پیش رو، نیازمند آن است که ضمن رهایی از نگاه کاهش گرایانه به دانش، طلب دانایی را در دستور کار قرار دهد بدون آن که خود را به دانش نظری و دانش مهارتی اطلاعاتی محدود سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  185-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

عصر اطلاعات برآمده از رشد معجزه آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز تحول در همه زمینه های حیات بشری گردیده است. دیپلماسی، که با قدمتی به بلندای تاریخ همواره بر دو عنصر اساسی اطلاعات و ارتباطات استوار بوده است بیش از سایر حوزه های اجتماعی در معرض تاثیرپذیری از مشخصه های عصر اطلاعات است. اتصال دورترین ملت ها به یکدیگر از طریق شبکه های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین الملل؛ مداخله جمعیت ها، سازمان ها و نهادهای غیردولتی، اعم از منطقه ای و بین المللی در مسایل خارجی و داخلی کشورها، طرح عناوین نوینی چون دهکده جهانی، حقوق شهروندان جامعه جهانی، چرخش آزاد و غیر تبعیض آمیز اطلاعات، حاکمیت بر فضای اینترنت (رایانه ای)؛ رواج تجارت الکترونیک و تحقق مبادلات میلیاردی در دقایقی چند، بدون اطلاع دولت ها و سازمان های ذیربط، حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و بعضا نیازمند باز تعریف و تغییرات ساختاری نموده است. گزاف نخواهد بود چنانچه دیپلماسی در عصر جدید را مواجه با انقلاب بدانیم؛ اگر چه برخلاف انقلابات معمول، بدون سر و صدا و به تدریج صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 90 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  473
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2757-2761
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شمسینی غیاثوند حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

دغدغه اصلی فلسفه سیاسی در طول تاریخ پاسخگویی به مهمترین مسایل انسانی همچون سعادت و خوشبختی انسان ها بوده است. در واقع هدف اساسی فلسفه سیاسی رفع مهمترین چالش های بشری در عرصه عمومی و سیاسی اعم از ماهیت عدالت، چیستی سعادت و نقش دولت در تحقق مهمترین نیازهای بشری بوده است که تحقق این موضوعات و اهداف با توجه به اخلاق میسر خواهد شد. به همین دلیل فلاسفه سیاسی از گذشته تاکنون توجه خاصی به اخلاق و چگونگی تحقق آن در جامعه داشته اند، اما پاسخ و واکنش فلاسفه به این مهم، توجه با شرایط زمانی و مکانی بوده است. چنان که در عصر اطلاعات، دلیل افزایش چالش های اخلاقی و هویتی در سطح جهانی و داخلی، هم چنین در عرصه فردی و اجتماعی توجه به اخلاق در فلسفه سیاسی بسیار افزایش یافته است. می توان گفت ماهیت و هدف اساسی مکاتب و فلاسفه سیاسی غرب همچون جامعه گرایان، اعتماد گرایان، سنت گرایان، نسبی گرایان، هویت گرایان و .... و متفکرانی همچون تیلر، فوکویاما، نیبور و پل تیلیش، حول محور اخلاق صورت بندی شده است. به عبارت دیگر اخلاق شاکله اصلی فلسفه سیاسی عصر جهانی شدن است، چنان که جهانی شدن تمامی ابعاد فلسفه سیاسی کنونی را هم چون غایت انسان ها، ماهیت سیاست، غایت دولت ها و کارکرد حکومت ها را متحول کرده است حتی بخشی از ویژگی های فلسفه سیاسی عصر اطلاعات همچون فقدان آرمان گرایی و زوال در ادبیات فلسفه سیاسی ساده سازی فلسفه سیاسی و پوپولیستی شدن سیاست (پوپولیسم فنی) با توجه به این مهم انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SCHLUNGBAUM W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  667-669
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3050
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3050

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  173-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

بنا بر ماهیت اجتماعی انسان، فضا های شهری مانند میدان به عنوان مهمترین نمود گره های اجتماعی در زندگی شهری محسوب می شوند. این میادین زمانی که شکل تاریخی به خود می گیرند، از اهمیت مکانی و زمانی خاصی برخوردار می شوند که مستند سازی شناختی این پدیده به عنوان رکن اصلی فضا های شهری، می تواند در شناخت کیفی میادین و عرصه های عمومی که نهاد تعاملات اجتماعی هستند، کارا بوده و به منظور داشتن دانش ارزیابی ریخت شناسانه آنها برای بیان اصول طراحی، مورد نظر متخصصان علم طراحی شهری قرار گیرد. ارزیابی سنتی فضای یک میدان، با توجه به ابعاد خاص کیفی موجود در آن، بیشتر به عنوان یک قضاوت کیفی مطرح می شد که غالباً دچار وقوع ضریب خطای بالایی در بررسی بوده است، به طوری که بیشتر پژوهش ها، عموماً شکل کیفی و بر پایه تحلیل صرف روان شناختی انسان و با فرم غیر تخصصی انجام می گیرد که نتایج کاربردی را در عرصه طراحی وارد نمی گرداند. هدف پژوهش جاری شناخت پدیدارشناسانه و تحلیل کیفی فضای میدان است که با استفاده از چند روش ترکیبی، ابتدا عنصر میدان در ماتریس ارزیابی شناخت کیفیت و نیز معیار های شش گانه ولفروم که حاصل از بررسی نظریات اندیشمندان عرصه طراحی شهری، تبیین شده و تعداد شانزده میدان شهری از دسته میدان های اروپایی، انتخاب شده و در مرحله اول با تحلیل به روش ارزیابی ذهنی انسانی و خروجی گراف کیفیت عددی انباشته و بعد با تحلیل به روش ارزیابی هندسه خودرو انجام شده که نهایتاً با بررسی همبستگی این دو روش منجر به نتیجه گیری لازم در مسیر نحوه سنجش کیفی این عناصر شهری شده است که نهایتاً می توان نتایج حاصله از پژوهش جاری را به صورت مستقیم در اختیار محققان قرار داده تا بتوان ضوابط و معیار های طراحی فضای میدان شهری را، استخراج نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 497 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cogent Social Sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3921

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

علی زاده توران

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  6-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گسترش فناوری اطلاعات واقعیتی است که بر عرصه های گوناگون زندگی بشری به شدت تاثیر گذاشته است. تلاش مقاله حاضر بر این است که تغییرات عمده شهرها را در قالب جست و جوی الگوی بهینه طراحی شهری پی گیرد. در این مورد، با تکیه بر پایگاه نظری مشخص درباره مفهوم طراحی شهری، کوشش می شود امکان جدیدی که فناوری اطلاعات برای هر کدام از مولفه های کیفی طراحی شهری و به دنبال آن لایه های فرم شهری مطرح می کند، موشکافی می شود. نهایتا نفی بسیاری از ضرورت های مدرن و بازگشت به پاره ای از فرصت های شهر مقابل صنعت در عصر پساصنعت در حالی با معرفی مجموعه کار - زندگی به مثابه الگوی بهینه عصر اطلاعات معنا می گیرد که همچنان خطر شهرگریزی در حکم امکان بالقوه مطرح است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript