نتایج جستجو

2159

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

216

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارایه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تاثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقبا عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

در این پژوهش، با بهره گیری از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی 1368:1- 1387:2 بررسی می شود. برای این منظور، از مدل سازی سری نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 376 استناد 0 مرجع 7
عنوان: 
نویسندگان: 

HOGAN SEAMUS | JOHNSON MARIANNE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7979
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7979

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

مکای ایجان | برجیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  35-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تشکینی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  193-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  16
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 217 استناد 16 مرجع 3
نویسندگان: 

مرادی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله رابطه بین تورم و نا اطمینانی را با استفاده از داده های ماهانه دوره 1959:03- 2005:12 ایران تحقیق می کند. برای تبیین این رابطه از انواع مدل های تعمیم یافته خودبرداری واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. مضافا برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در واریانس شرطی تورم از مدل های Threshold- GARCH و Exponential- GARCH و برای بررسی وجود Long Memory در واریانس شرطی از مدل Component- GARCH بهره گرفته شده است و در نهایت آزمون های استاندارد علیت برای بررسی وجود رابطه دو طرفه بین متغیرهای تورم و نا اطمینانی بکار گرفته شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه بین تورم و نا اطمینانی رابطه دو طرفه وجود دارد. همچنین در این دوره وجود پدیده اثرات نامتقارن و Long Memory در واریانس شرطی تورم تایید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

غلامی امیر | کمیجانی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1489
 • دانلود: 

  482
چکیده: 

مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1 در ایران می باشد. برای این منظور برای بدست آوردن نااطمینانی تورمی از یک مدل Trivariate-GARCH استفاده گردید. نتایج ما نشان دهنده این است که فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مبنی بر اینکه افزایش تورم، نااطمینانی تورمی را افزایش می دهد برای ایران پذیرفته می شود. بدین ترتیب، هر متغیری که موجب افزایش نرخ تورم در ایران شود، موجب افزایش نااطمینانی تورمی و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. بنابراین سیاست های مبتنی بر هدف گذاری تورم می تواند در افزایش رشد اقتصادی کاملا مفید واقع شود. علاوه بر این دریافتیم که افزایش نااطمینانی تورمی هم رشد سرمایه گذاری (فرضیه برنانکه (1983) و دیکسیت و پیندیک (1994)) و هم رشد تولید (فرضیه فریدمن (1977)) را کاهش می دهد. در نهایت، فرضیه هلند (1995) یعنی وجود علیت منفی از نااطمینانی تورمی به تورم رد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1489

دانلود 482 استناد 3 مرجع 3
نویسندگان: 

CARARE ALINA | STON MARK R.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1297-1315
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GALI J. | GERTLER M. | LOPEZ SALIDO J.D.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1237-1270
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5893
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5893

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ORPHANIDES A. | WIELAND V.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10134
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10134

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript