نتایج جستجو

15727

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1573

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1005-1009
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1390
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1390

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  242-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  52554
 • دانلود: 

  24135
چکیده: 

Textile industry is the major source of water consumption and wastewater pollution. There are various treatment techniques to remove textile wastewater pollution. Coagulationflocculation is a widely used process to remove pollution due to suspended particles. In this research, different coagulants like Alum, Lime, FeCl3, FeSO4 and MgCl2 were applied to select the suitable ones with optimum removal efficiency of sulfuric dyes. Settling characteristics of flocs formed in the coagulation process were studied in a laboratory scale settling column unit. Parameters such as color, COD, TSS, turbidity and settled sludge volume have been evaluated. The optimum coagulant dose and pH value were determined by comparing the effectiveness of these coagulants.Results showed other coagulants except lime could eliminate color and COD. In this case, FeSO4 was chosen as an optimum coagulant for color removal because of the lowest required coagulant dose, minimum settled sludge volume and maximum de-colorization.

آمار یکساله:  

بازدید 52554

دانلود 24135 استناد 910 مرجع 0
نویسندگان: 

SAGHAFI S. | EBRAHIMI A. | NAJAFPOUR G. | HASHEMIAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  9 (TRANSACTIONS C: Aspects)
 • صفحات: 

  1269-1276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10218
 • دانلود: 

  7046
چکیده: 

In this study, the energy consumption of Nasirabad industrial Park (NIP) treatment plant was evaluated. A combination of up-flow anaerobic baffled reactor (UABR) and aerobic integrated fixedbed activated sludge (IFAS) processes were employed in NIP. To find out the average electrical energy use per m3 influent wastewater, the rate of energy usage of the plant was calculated by data derived from the monthly utility bills in 2013 and 2014. The energy consumption was estimated to be 10. 4 and 10. 7 kWh. day-1. m-3 in 2013 and 2014, respectively. In addition, the electrical energy consumption of different electromechanical equipment of the plant was separately assessed. The average daily electrical energy consumed by treatment processes (effective energy) in both 2013 and 2014 was estimated at 7. 2 kWh. day-1. m-3, while the average energy consumption by other parts of the treatment plant (ineffective energy) was 3. 2 and 3. 5 kWh. day-1. m-3 in 2013 and 2014, respectively. The rate of electrical energy usage per kg COD removal was found to be 4. 9 and 5. 1 kWh. day-1 in 2013 and 2014, respectively. Finally, it was inferred that energy use in NIP was not being managed in a suitable manor. Given the significance of energy, price risings, and the decline of resources by which energy is generated, it is imperative to take effective managerial actions to reduce electrical energy consumption in wastewater treatment plants. Also, the designers of water and wastewater treatment plants should consider less energy-intensive processes to improve their energy efficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 10218

دانلود 7046 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  102-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: تصفیه فاضلاب حاصل از تولید و مصرف پاک کننده ها با توجه به ساختار فیزیکوشیمیایی که دارند مشکل و لذا معضلات زیست محیطی گوناگونی ازجمله پدیده اتریفیکاسیون، سمیت، تولید کف و غیره را ایجاد می نماید. به منظورجلوگیری از این پیامدها، بررسی مشخصات کیفی این فاضلاب ها برای انتخاب روش مناسب تصفیه ضروری می باشد. با بررسی که از صنایع تولید دترجنت در استان تهران به عمل آمد، کارخانه پاکسان که تولید بیش از 30 درصد دترجنت کشور را به عهده دارد به عنوان محل نمونه برداری فاضلاب انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد، که به علت محدودیت های مالی و کارکنان طی یک دوره پنج ماهه از فاضلاب خام این صنعت تعداد 720 نمونه ساده، در مجموع 30 نمونه مرکب 24 ساعته برداشت شد. سپس با رعایت شرایط حفاظت، نمونه ها اسیدی و در دمای زیر 4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه انتقال داده شد و از نظر متغیرهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند، سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج آنالیز 720 نمونه ساعتی نشان می دهد که دمای فاضلاب 12.31±40.86 درجه سانتی گراد و pH آن برابر با 2.96±10.56 می باشد. بار آلی این فاضلاب بالا و غلظت COD از 6256 mg/l تا 13040 mg/l، غلظت BOD5 از 2459 mg/l تا 3200 mg/l و غلظت MBAS از 245 mg/l تا 1120 mg/l متغیر می باشد. همچنین نتایج به دست آمده نسبت BOD5 / COD را 0.09±0.34 بیان می نماید و میانگین مقدار فسفر برابر mg/l 88.13 می باشد.نتیجه گیری: فاضلاب این صنعت دارای مشخصات کیفی با دامنه تغییرات وسیع و بار آلی بالا می باشد. در بیشتر نمونه ها نسبت BOD5 / COD مقدار مناسبی را از نظر تجزیه پذیری بیولوژیکی نشان می دهد. در مواردی که مقدار این نسبت مناسب نیست می توان این مشکل را با استفاده از روش تصفیه مشترک فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی اصلاح نمود، اما این نکته را نباید فراموش کرد که این فاضلاب به علت داشتن غلظت بالای فسفر و مواد کف کننده که نفوذ اکسیژن در فاضلاب را کاهش می دهند و همچنین وجود ترکیب های مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، به طور مناسب به وسیله سیستم های متداول بیولوژیکی تصفیه نمی شوند و لذا پساب این سیستم ها سبب وقوع بعضی از مخاطرات زیست محیطی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 95 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SOLTANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  58-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  8263
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8263

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 68)
 • صفحات: 

  2-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1496
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

در این تحقیق از آنزیم پراکسیداز ترب کوهی برای حذف فنل استفاده شده است. ابتدا امکان پذیری فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی و با محلولهای سنتزی 1 تا 10 میلی مولاز فنل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که این آنزیم به طور موثری قادر به حذف ترکیبات فنی از پسابها می باشد و توانایی آن، در محدوده وسیعی از pH، دما و غلظت آروماتیک حفظ می شود. در این تحقیق، میزان حذف ترکیبات فنلی در راکتور ناپیوسته و در شرایط بهینه برای راندمان حذف 95 درصد و 100 درصد، توسط آنزیم بر روی پساب سنتزی و صنعتی و در محدود غلظتهای کم و زیاد فنل (1 و 10 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. پساب صنعتی مورد استفاده، پساب کارخانه روغن زیتون با غلظت فنل 1221 میلی گرم در لیتر (13 میلی مولار) و pH برابر3.5  بود که در انتهای واکنش، این ترکیبات فنلی به پلیمرهای نامحلول تبدیل شده و رسوب کردند. در هریک از سیستم های پساب – آنزیم مقادیر هیدزوژن پراکسید، آنزیم، پلی اتیلین گلیکول، pH و بافر، بهینه سازی شد. همچنین زمان واکنش لازم برای دستیابی به حذف 95 درصد فنل به دست آمد. طبق این نتایج اکسیژن موردنیاز شیمیایی و بیو شیمیایی به ترتیب به میزان 58 و 78 درصد کاهش یافت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که افزایش غلظت آب اکسیژنه بیشتر از مقدار بهینه آن سبب غیر فعال شدن آنزیم شده و متعاقبا کارایی حذف آنزیم را کاهش می دهد. از طرف دیگر افزایش آنزیم، پلی اتیلن گلیکول و زمان واکنش، به بیشتر از مقادیر بهینه آنها، راندمان حذف را به مقدار بسیار جزیی افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1496

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Gautam S. | Saini G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  553-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46009
 • دانلود: 

  84163
چکیده: 

industrial effluents are a menace to the environment and the fact that their characteristics vary from industry-to-industry only adds to the complex challenge they offer to the engineers and scientists. Resource-efficient and environmentfriendly solutions to this hazard are a call of the hour. Coagulation, by synthetic chemicals, has been used as a cost-effective and efficient method for managing the effluents generated by a large number of industries. However, the synthetic chemicals themselves are a cause of concern due to their non-native nature, non-degradability, and health conditions associated with their left-over residues. Natural coagulants offer a cost-effective, environment-friendly, and sustainable alternative to the application of synthetic chemicals. Such natural coagulants, despite their demonstrated effectiveness in treating the industrial wastewaters, have their own limitations and are yet to be investigated for large-scale applications. The current work presents a state-of-the-art review of the natural coagulants’ application in treating industrial wastewaters and their relative advantages and disadvantages as compared to the chemical coagulants. Future research areas have also been identified that may ultimately lead to the large-scale commercial application of natural coagulants and will result in an environment-friendly and sustainable solution to the problems created by industrial effluents and synthetic chemical coagulants.

آمار یکساله:  

بازدید 46009

دانلود 84163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAKI PARASTOO | MAFIGHOLAMI ROYA | TAKDASTAN AFSHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  19533
 • دانلود: 

  14854
چکیده: 

Introduction: The steel slag is the main by-product of steel industry. The aim of this study using the steel slag as a low-cost absorbent in order to remove cadmium pollutant from industrial wastewater.Methods and Materials: Some factors that affect the process of cadmium removal by steel slag such as PH, contact time, absorbent dosage and cadmium initial concentration has been studied. Standard solution of synthetic wastewater including cadmium has been prepared by adding Chloride Cadmium to distilled water and concentrations in the range of 5-25 mg/l have been reached.Results: The results show that in optimum conditions, the removal of cadmium from aqueous solution with concentration about 25mg/l and 60min contact time is about 99%. The experimental data of adsorption equilibrium have been analyzed according to adsorption kinetics models and Freundlich and Longmuir adsorption isotherms. The physical, chemical and morphological features of the steel slag have been determined by XRD, XRF and SEM techniques, too.Conclusions: The result of the experiments determined that the steel slag could be used as an effective and low-cost method in removing cadmium from industrial wastewater.

آمار یکساله:  

بازدید 19533

دانلود 14854 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

HEDAYATI S.M. | YASINI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20559
 • دانلود: 

  20120
چکیده: 

The treatment facility of Albourz industrial City was established in 1999 at the southeast of Albourz Mountain with an area of 200,000 square meters. Currently, 40,000 cubic meters of industrial wastes are treated daily utilizing biological method of activated sludge up to the second phase without chlorination in this treatment facility. Then, the discharged wastes are directed toward the lower agricultural lands. The environmental status of the region was investigated by testing the impact of wastewater and agricultural products in four tries. In two tries, the levels of COD and BOD were higher than the environmental standards, but there was no trace of heavy metal contamination in any of the tests. In order to make inquiry about the general health of the residents and domesticated animals, a questionnaire for the farmers and animal of husbandmen was prepared. The residents were dissatisfied with the utilization of wastewater for their domesticated animals. However, farmers were content and satisfy due to their need to compensate the shortage of cultivation water with the freely available discharged wastewater of the industrial city. Because there is no enough water in Iran, they have to buy water from tankers. In the other way wastewater of Albourz industrial city had some metals and mineral materials, so it effected on growth of agricultural product, this shows a little bit of metals and mineral materials is useful for plants. An inquiry about the status of public health and diseases transferred by water was conducted and local physicians were interviewed and statistical data was collected. The number of reported cases of cholera and typhoid was low, but the number of parasitic disease cases due to remains of human waste in water was quite high. Approximately, most of the local residents were suffering from stomachaches related to parasitic disease and physical weakness. It is recommended that the Department of the Environment conduct educational programs for the employees of industrial Cities in order to persuade them on the benefits of mandatory chlorination process in the treatment facility for the sake of employees and public health. Meanwhile, related laboratory tests to be followed up and studied by pertinent organizations to ensure proper management and planning of the discharged wastewater resources; the wastewater is a valuable source of irrigation water.

آمار یکساله:  

بازدید 20559

دانلود 20120 استناد 0 مرجع 2220
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

AMONG THE BEST CURRENTLY AVAILABLE TECHNIQUES FOR wastewater TREATMENT AND REUSE, MEMBRANE BIOREACTORS (MBRS) ARE IMPORTANT BECAUSE OF THEIR RAPIDLY IMPROVING COST/BENEFIT RATIO.THE FOCUS OF THE PRESENT STUDY IS TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF LAB-SCALE MEMBRANE BIOREACTORS, CAS-MBR (COMPARTMENTALIZED ACTIVATED SLUDGE (CAS) SYSTEM)) AS A FUNCTION OF THE VARIABLES HRT (HYDRAULIC RETENTION TIME) AND MLVSS (MIXED LIQUOR VOLATILE SUSPENDED SOLIDS) TREATING industrial wastewater. THE MAIN PARAMETERS AS PROCESS RESPONSE (TCOD REMOVAL) WAS MEASURED AND CALCULATED. INTERACTIVE EFFECT OF TWO PROCESS VARIABLES ON THE PROCESS RESPONSES WAS INVESTIGATED USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM). MAXIMUM OF TCOD REMOVAL EFFICIENCY WAS FOUND TO BE 99.7% FOR THE CAS-MBR IN HIGHEST MLVSS CONCENTRATION AND MEAN HRT (12000 MG.L-1 AND 24 H). THE RESULTS INDICATED THAT CAS-MBR WAS SO MUCH EFFECTIVE FOR TREATING industrial wastewater.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
litScript