نتایج جستجو

23445

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2345

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

روش قطبش القایی طیفی (SIP) به عنوان یک روش ژئوفیزیکی، نقش مهمی در زمینه اکتشافات زیرسطحی از جمله هیدروژئوفیزیک، مسائل زیست محیطی، باستان شناسی و غیره دارد، با این وجود کاربرد این روش با محدودیت های جدی به دلیل اثر جفت شدگی الکترومغناطیس روبرو شده است. این اثر به دلیل القای جریان الکتریکی متناوب از طریق کابل جریان متصل به زمین رسانای الکتریکی است. این اثر القایی باعث تغییر پتانسیل الکتریکی ثبت شده بین دو نقطه پتانسیل می گردد، بطوری که عاملی بر پنهان ماندن پاسخ قطبش القایی زمین در پاسخ القای متقابل بوده و حتی می تواند طیف فاز را در فرکانس های کم تر از 100 هرتز آلوده سازد. از این رو ارائه مدلی برای توصیف رفتار طیفی مقاومت ویژه الکتریکی ساختارهای زیرسطحی در فرکانس های پایین به دلیل عدم شناخت کافی از رفتار طیفی اثرات جفت شدگی الکترومغناطیس سخت خواهد بود. در این پژوهش پیشرفت های اخیر در این ارتباط بررسی می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که پارامترهای رسانندگی زمین، فرکانس جریان تحریک و فاصله بین دو قطبی های جریان و پتانسیل رابطه ای مستقیم با اثر جفت شدگی الکترومغناطیس دارند. همچنین استفاده از چینش مناسب کابل جریان در آرایه های مختلف الکترودی می تواند در کاهش اثر جفت شدگی الکترومغناطیس موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1495
 • دانلود: 

  620
چکیده: 

در این مقاله برنامه کاربردی اکتشافات ژئوفیزیکی برای معادن پلی متال با روش IP ارایه گردیده است. ابتدا اصول کلی روش، مورد بحث واقع شده و سپس آرایه های لازم برای برداشت داده های صحرایی ارایه می شود. نحوه برداشت داده ها، تهیه نقشه ها و تفسیرهای مقدماتی که منجر به بهینه سازی برنامه های اکتشافی می شود نیز مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت نحوه تهیه گزارش که شامل ارایه نقشه های مختلف، تفکیک آنومالیها و تفسیر آنها است، نشان داده شده است. در خاتمه، چگونگی تعیین محل گمانه های اکتشافی با تلفیق نتایج ژئوفیزیک، زمین شناسی و دیگر داده ها ارایه می گردد. مهمترین و بهترین نتیجه حاصل از استفاده از این روش در اکتشاف معادن پلی متال، کاهش هزینه های اکتشاف و مشخص کردن بهترین نقطه حفاری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1495

دانلود 620 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

نوشتار حاضر نتایج حاصل از مطالعات اخیر باستان شناسی در نیشابور با استفاده از مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی برای اکتشاف بخشی از شهر مدفون نیشابور کهن را ارائه می نماید. هدف از این پژوهش ها، اثبات کارآمدی و موثر بودن این روش ها در شناسایی ساختار ها و بقایای باستان شناسی مدفون در ایران و مکان های مشابه بوده است که به طور معمول از خشت و آجر پخته شده ساخته شده اند. افزون بر چندین نیمرخ (پروفیل) اجرا شده در منطقه، از یک نیمرخ شاهد و نتایج آزمایشگاهی مقاومت ویژه و قطبش القایی بر روی نمونه ها نیز استفاده شد. نیمرخ شاهد بر روی بیرون زدگی یک دیوار خشتی انجام شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این روش ها در شناسایی ساختار هایی مانند دیوار، کوره های کهن و سنگ کف که مصالح آنها مقدار زیادی رس دارند، بسیار موثر و ارزشمند هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

روش قطبش القائی، روش ژئوفیزیکی اصلی در اکتشاف کانسارهای پورفیری است. روش قطبش القائی طیفی به عنوان شاخه ای از روش قطبش القائی، به دلیل ارائه اطلاعات بیش تر در ارتباط با بی هنجاری زیرسطحی، در دهه های اخیر به-خصوص در اکتشاف کانسار های پورفیری، هیدروژئوفیزیک، اکتشافات باستان شناسی، بیوژئوفیزیک و مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.در این روش، برداشت های صحرایی بر روی یک گستره بسامدی (معمولا 1 میلی هرتز تا 10 کیلوهرتز) انجام می شود که به دلیل اعمال جریان تحریک بسامدی به داخل زمین، اثرات القایی بر روی طیف های پاسخ اهمی و قطبش زمین مشاهده می شوند (اثر جفت شدگی الکترومغناطیس). به دلیل بزرگی اثرات القایی و ایجاد خطا بر روی پاسخ الکتریک زمین، محاسبه پاسخ رهبندی (امپدانس) متقابل زمین و جدایش پاسخ الکتریک و الکترومغناطیس زمین ضروری است. مطالعات صورت گرفته به سه طریق: جدایش پاسخ قطبش القایی از داده های صحرایی، بررسی هم زمان هر دو اثر جفت شدگی الکترومغناطیس و قطبش القایی در امپدانس متقابل زمین به عنوان پاسخ کلی زمین و وارون سازی امپدانس متقابل و درنهایت کاهش اثرات القایی بر داده ها با به کار بردن چینش مناسب کابل های جریان الکتریکی در حین برداشت صحرایی انجام شده.اثر هندسه آرایه الکترودی و رسانایی الکتریکی DC زمین بر نتایج برداشت صحرایی قطبش القایی طیفی به خوبی شناخته شده است. به هر حال به دلیل این که معادله رهبندی متقابل ارائه شده توسط سوند که پایه مطالعات یادشده می باشد، برای زمین با رسانایی حقیقی بدون قطبش القایی حل شده است، اثر دیگر پارامترهای موثر بر قطبش القایی زمین کم تر بررسی شده است. در این پژوهش، دیگر پارامترهای نیم فضا مانند بارپذیری، ثابت زمانی و ثابت بسامدی (با در نظر گرفتن مدل کول-کول به عنوان مدل قطبش القایی زمین) در نظر گرفته شده و تاثیر تغییرات آنها بر رهبندی متقابل زمین با ارائه مثال های نظری و یک مثال واقعی با استفاده از نمودار نایکوئیست بررسی می شود.نتایج نشان می دهد که اثر جفت شدگی الکترومغناطیس در بسامدهای کم تر از 10 هرتز هم مشاهده می شود. وقتی اختلاف دو ثابت زمانی پراکنش جفت شدگی الکترومغناطیس و ثابت زمانی قطبش القایی کوچک شود، وقتی مقدار ثابت بسامدی c کوچک است و وقتی بارپذیری نیم فضا کوچک باشد، تفکیک این دو پراکنش پیچیده می گردد. از نظر کاربردی این نتایج نشان می دهد که تخمین پاسخ قطبش القایی زمین وقتی کانه های پرفیری با ابعاد ریز وجود دارد، وقتی توزیع دانه-بندی کانه در اندیس معدنی وسیع باشد و یا در حالتی که عیار کانه در اندیس معدنی کم است، تفکیک این دو اثر پیچیده تر و با خطای بیشتر همراه است. همچنین تخمین خصوصیات قطبش القایی زمین در برداشت های زیست محیطی به دلیل کوچک بودن بارپذیری زمین با خطا همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghanati Reza | Azadi Yosra | Fakhimi Razieh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  60-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19481
 • دانلود: 

  65336
چکیده: 

Forward modeling is an integral part of every geophysical modeling resulting in the numerical simulation of responses for a given physical property model. This Forward procedure is helpful in geophysics both as a means to interpret data in a research setting and as a means to enhance physical understanding in an educational setting. Calculation of resistivity and induced polarization forward responses is carried out using simulation of the current flow into the earth’ s surface through solving the Poisson’ s equation. In this contribution, a finite-difference algorithm is applied to discretize the simulated models restricted by a mixed boundary condition. To account for the 3D source characteristic, a spatial Fourier transform of the partial differential equations with respect to a range of wave numbers is performed along the strike direction. Then, an inverse Fourier transformation is conducted to obtain the potential solutions in the spatial domain. The present package provides a user-friendly interface designed to understand and handle for various conventional electrical configurations in the frame of the MATLAB programming language. To verify the program, initial responses of some simple models are compared with those of analytic solutions, which proved satisfactory in terms of accuracy. For further evaluation, the code is also examined on some complicated models.

آمار یکساله:  

بازدید 19481

دانلود 65336 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  483-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

محدوده اکتشافی مورد مطالعه در شمال غرب شهر بردسکن و در استان خراسان رضوی واقع شده است. این محدوده از نظر زمین شناسی در زون زمین شناسی سبزوار و زون ماگمایی شرق ایران قرار گرفته است. سنگ میزبان کانی سازی سنگ های آتشفشانی-رسوبی ائوسن و الیگوسن می باشند و شامل ماسه سنگ، آهک، برش آتشفشانی، میکروکنگلومرا، توف شیلی، پیروکسن آندزیت و آگلومرا هستند. کانی سازی از نوع رگه ای بوده و به صورت پراکنده و رگچه های ظریف درون حفرات و شکستگی های کانی ها و سنگ میزبان تشکیل شده است و شامل مالاکیت، کالکوسیت، کالکوپیریت، مگنتیت و هماتیت می باشد. مطالعات ژئوفیزیکی مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی به وسیله دو شبکه با آرایش مستطیلی و در مجموع پنج پروفیل با آرایش دوقطبی-دوقطبی با فاصله ی الکترودی 20 متر با استفاده از دستگاه فرستنده GDD TxIII 1800w و دستگاه گیرنده GDD GRx8-32 و با تعداد نقاط برداشت شده 460 نقطه انجام شده است. داده های خام صحرایی حاصل از برداشت دو پروفیل DD1 و DD2، با دو نرم افزار RES2DINV و ZONDRES2D مدل سازی معکوس دوبعدی گردید و نتایج آن به عنوان خروجی مطالعات ژئوفیزیکی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی، کانی سازی را در دو سطح عمقی 0 تا 25 متری و 32 تا 49 متری از سطح زمین برای دو پروفیل DD1 و DD2 تائید نمودند. سپس نتایج ژئوفیزیکی با استفاده از داده های زمین شناسی تعبیر و تفسیر شدند و مدل های ژئوفیزیکی با استفاده از نرم افزار RockWorks به صورت سه بعدی نمایش داده شدند. بر اساس مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی انجام شده، چهار گسل احتمالی در محدوده مورد مطالعه تشخیص داده شد؛ هشت محل نیز جهت حفاری گمانه های اکتشافی پیشنهاد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  247-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1307
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

منطقه صاحب دیوان در فاصله 20 کیلومتری شمال باختر مشگین شهر در استان اردبیل قرار گرفته است. این منطقه متشکل از مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی و توده های نفوذی از کوارتزمونزونیت تا گرانیت با گستره ای از دگرسانی های بسیار مرتبط با فرایندهای گرمابی است. این مقاله با هدف ثبت دگرسانی ها و شناسایی مناطق امیدبخش فلزی از جمله مس، تحت پوشش عملیات ژئوفیزیکی پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه قرار گرفت تا وجود مواد معدنی در ژرفا بررسی و موقعیت توده های زیر سطحی ثبت شود. بدین منظور ابتدا با برداشت آرایه مستطیلی و تفسیر نقشه های مقاومت ویژه و بارپذیری حاصل، پهنه های بی هنجاری و امیدبخش برای کانی سازی به صورت اولیه شناسایی شد. برای شناسایی عوامل کانی ساز با بیشترین تغییرپذیری و بررسی تفصیلی پهنه های مستعد کانی سازی، نیمرخ های IP دوقطبی- دوقطبی در راستای عمود بر روند کانی سازی در جهت های شمالی- جنوبی پیاده و برداشت شد. همچنین برای بررسی چگونگی توزیع فلزات، همبستگی میان بارپذیری و مقاومت ویژه ارزیابی شد و در پایان تحت شبیه سازی و مدل سازی، شبه مقاطع بارپذیری و مقاومت ویژه تعبیر و تفسیر شد. با توجه به شبه مقاطع مقاومت ویژه و بارپذیری نیمرخ ها، موقعیت، ژرفا، شدت و گسترش کانی سازی تعیین شد. انطباق بی هنجاری های حاصل از نتایج ژئوفیزیکی با ترکیب سنگی و دگرسانی های موجود منطقه نشان از آن دارد که در شمال و جنوب خاور منطقه، کانی زایی مس همراه با افزایش بارپذیری و کاهش مقاومت ویژه بوده است. در این راستا اعمال تصحیحات توپوگرافی سبب شدت بخشی به هاله ها شد. همچنین دامنه نوسان های بارپذیری، امکان تفکیک دگرسانی های مهم منطقه را در ارتباط با کانی زایی مس فراهم ساخت؛ به طوری که بارپذیری بالا احتمالا نشان دهنده مناطق دگرسانی فیلیک است که همراه با پیریت نیز هستند؛ در حالی که دگرسانی پتاسیک با کاهش بارپذیری همراه بوده و منطبق بر توده های آذرین نفوذی است. نتایج نشان از آن دارد که سیال مادر توده پورفیری میکروکوارتزمونزونیت- میکرومونزودیوریت به عنوان منشا کانی سازی بوده و این همراه با آندزیت- داسیت آندزیت پورفیری به عنوان منبع بی هنجاری موجود است. با توجه به همه شواهد حاصل از مطالعات صحرایی و انطباق نتایج ژئوفیزیکی با ترکیب سنگی و دگرسانی های منطقه و در پایان بررسی پهنه های مستعد کانی زایی، نقاط حفاری بهینه با اولویت بی هنجاری (SABH1) منطبق بر پهنه پتاسیک به دلیل پتانسیل بالای کانی زایی مس پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1307

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  493-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  387-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

در این مطالعه، وابستگی رسانایی الکتریکی مجازی ( ) به رسانایی سیال پرکننده ی منافذ ( ) بر روی اندازه گیری های قطبش القایی طیفی برداشت شده بر روی نمونه های ماسه و ماسه سنگ تمیز یکی از مخازن نفتی ایران و همچنین ماسه سنگ حاوی رس برداشت شده از یکی از آبخوان های ماسه سنگی شمال غرب انگلستان بررسی شده است. بخش حقیقی رسانایی الکتریکی ( ) یک رابطه ی خطی با رسانایی سیال اشباع کننده ی منافذ ( ) نشان می دهد. همچنین تغییرات رسانایی الکتریکی مجازی ( ) با شوری و در نتیجه رسانایی الکتریکی سیال اشباع کننده ی منافذ ( ) به-صورت یک رابطه ی خطی مثبت است. به منظور تعیین زمان رهایی ( ) داده های طیفی، مدل کول-کول بر روی اندازه گیری-های انجام شده در چهار درجه ی شوری مختلف بر روی نمونه های آبخوان ماسه سنگی برازش شد. زمان رهایی حاصل از مدل کول-کول برای بیشتر نمونه ها با افزایش رسانایی الکتریکی سیال پرکننده ی منافذ به شکل خطی افزایش می یابد. البته برای دو نمونه زمان رهایی با افزایش رسانایی سیال اشباع کننده ی منافذ، کاهش نشان می دهد؛ که این کاهش ممکن است به دلیل تفاوت در اندازه ی منافذ و همچنین محتوی رس متفاوت نمونه ها باشد. رفتار رسانایی مجازی ( ) نیز با بارپذیری نرمالیزه ( )، که هر دو از پارامترهای اندازه گیری قطبش هستند، قابل مقایسه است. به عبارت دیگر بارپذیری نرمالیزه نیز با افزایش شوری سیال و در نتیجه رسانایی الکتریکی سیال اشباع کننده ی منافذ ( )، افزایش می یابد. به منظور توصیف وابستگی قطبش سطحی به رسانایی الکتریکی سیال، پارامتر قطبش پذیری فصل مشترک دانه-سیال بر واحد ( و ) نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. قطبش پذیری فصل مشترک دانه-سیال بر واحد (پارامترهای و ) مفهومی است؛ که اختلاف بین بزرگی قطبش ( یا ) بین نمونه های با میزان یکسان را توضیح می دهد. در این مطالعه نشان داده شد پارامترهای قطبش پذیری ( و ) کاملاً به رسانایی سیال اشباع کننده ی منافذ وابسته هستند. به عبارت دیگر با افزایش رسانایی سیال اشباع کننده ی منافذ، میزان قطبش پذیری نمونه ها نیز افزایش می یابد. بیشترین مقادیر پارامترهای قطبش پذیری ( و ) در شوری های بالا مشاهده شده است؛ که شاهدی بر بیشینه ی قطبش پذیری کوارتز غالب ماسه های سیلیسی است. بارپذیری نرمالیزه نیز یک رابطه ی توانی مثبت با رسانایی الکتریکی سیال اشباع کننده ی منافذ نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
litScript