نتایج جستجو

39804

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3981

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  105-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان اثر بخشی فردی حسابرس و ماکیاولیسم می پردازد. اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در سازمان، نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد دلالت دارد، در حالی که ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف را مجاز می داند، حتی اگر با آرمان های همان هدف در تناقض باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 518 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ماکیاولیسم با اثربخشی فردی حسابرس در هر دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه ای معنی دار و منفی دارد. همچنین متغیرهای ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است. متغیرهای تحصیلات و تجربه کاری حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس، در بخش خصوصی رابطه ای معنی دار را نشان می دهد در حالی که در بخش دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد. متغیر جنسیت نیز در دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه معنی داری با اثربخشی فردی حسابرس ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اقدسی علی نقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

به منظور تعیین میزان اثر بخشی مشاوره فردی و گروهی بر اساس تئوری معکوس در کاهش استرس ورزشکاران، 36 ورزشکار زن و مرد تیم های ملی در رده های و رشته های مختلف ورزشی به عنوان آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. با استفاده از مفاهیم و روش ها و فنون مورد تاکید تئوری معکوس برای یکی از گروه های آزمایشی، مشاوره فردی و گروه آزمایشی دیگر مشاوره گروهی به کار گرفته شد. گروه سوم به عنوان گروه کنترل استفاده گردید. در این پژوهش به منظور تعیین میزان استرس ازمودنیها قبل و پس از اعمال متغیر مستقل از پرسش نامه استرس لیونل کودرون استفاده شد و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات حاصل با روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر، آزمون تی وابسته و آزمون تعقیبی توکی با  (P£0.05)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج تحقیق نشانگر تاثیر مثبت و معنی داری در سطح کمتر از (0.001) - مشاوره فردی با استفاده از تئوری معکوس و تاثیر مثبت و معنی داری در سطح کمتر از (0.001) مشاوره گروهی در کاهش استرس ورزشکاران تیم های ملی بود. بین مشاوره فردی و مشاوره گروهی در کاهش استرس ورزشکاران تیم های ملی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

روان پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  463
چکیده: 

مقدمه: در سرتاسر جهان افسردگی یک مشکل جدی و ناتوان کننده در سلامت عمومی با شیوع بسیار بالا می باشد. درمان دارویی مناسب به طور بارز از علایم افسردگی و مرگ و میر ناشی از خودکشی می کاهد. همچنین، مداخلات روانی - اجتماعی اثربخشی داروها را افزایش می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فردی مهارت رفتاردرمانی دیالکتیک در بهبود افسردگی و افکار خودکشی بیماران افسرده انجام شد. روش: این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد و نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران با تشخیص افسردگی اساسی که به درمانگاه بیمارستان تخصصی اعصاب و روان 505، مراجعه کردند، انتخاب شدند. 9 بیمار در گروه مداخله و 9 بیمار در گروه شاهد شرکت کردند. بیماران گروه مداخله تحت درمان دارویی و آموزش مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیک در جلسات فردی، هفته ای یک جلسه به مدت 6 ماه و 20 جلسه قرار گرفتند و بیماران گروه شاهد فقط تحت درمان دارویی قرار گرفتند. بیماران در جلسه اول و آخر با مقیاس افسردگی بک (BDI) و پرسشنامه دلایل زندگی لینهان (RFL)، مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، تحلیل شد. یافته ها: نتایج، کاهش معناداری در نمرات افسردگی (p=0.001) و افزایش معناداری در نمرات دلایل زندگی (p=0.008) بیماران گروه مداخله نسبت به گروه شاهد نشان داد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد ترکیب درمان دارویی و آموزش فردی مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیک می تواند به کاهش افسردگی و افکار خودکشی بیانجامد. این کاهش در درمان دارویی هم دیده شد، اما در گروه مداخله این کاهش بیش از گروه شاهد بود. بنابراین می توان از آموزش این مهارت ها برای بهبود بیماران افسرده استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 463 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  255-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

از آنجایی که ارزیابی ریسک تقلب از مهم ترین بخش های فرآیند حسابرسی است، بررسی اثر بخشی فردی حسابرسان و تاثیر آن بر خطا در ارزیابی ریسک تقلب موضوعی مهم و حیاتی می باشد. اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در سازمان، نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد دلالت دارد و ارزیابی ریسک تقلب یعنی حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورت های مالی از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب دست یابد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی_پیمایشی است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 518 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی در سال 1396 می باشد و روش نمونه گیری، خوشه ای تصادفی است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه نشان می دهد اثر بخشی فردی حسابرس با خطا در ارزیابی ریسک تقلب، در هر دو بخش دولتی و خصوصی رابطه معنی داری و مثبت دارد. خطا در ارزیابی ریسک تقلب در بخش دولتی بیش از بخش خصوصی و اثر بخشی فردی حسابرس در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است. جنسیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی با اثر بخشی فردی حسابرس رابطه ای معنی دار دارد. تحصیلات در هیچ یک از بخش های دولتی و خصوصی با اثر بخشی فردی حسابرس رابطه معنی داری را نشان نمی دهد. در بخش خصوصی، تجربه کاری و رتبه شغلی حسابرسان با اثر بخشی فردی آنها رابطه ای معنی دار دارد ولی این یافته در بخشی دولتی حسابرسی معنی دار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHERE M.R. | SCHREIBMAN L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  525-538
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8788
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8788

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

مقدمه: وابستگی به مواد، یک بیماری مخرب، پیشرونده و مزمن است. درمان های روان-شناختی متمرکز بر باورهای افراد، می تواند در درمان این بیماری، موثر واقع گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی استعاره درمانی فردی بر باورهای غیر منطقی افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر انجام شد.روش کار: جامعه ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر بود که در بهار سال 1393 به کلینیک های درمان نگهدارنده با متادون در سطح شهر کرمانشاه مراجعه نموده بودند. از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 38 بیمار انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمون و یا شاهد قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های شخصیتی چندمحوری میلون و باورهای غیرمنطقی جونز، هم چنین برنامه ی استعاره درمانی در گروه آزمون بود. داده ها با استفاده از آزمون مانووا در نرم افزار SPSS نسخه ی 20 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که استعاره درمانی منجر به کاهش معنی دار در باورهای نیاز به تایید، انتظار از خود بالا، بازفعالی ناامیدی، بیش توجهی مضطربانه و کمال طلبی می گردد (P<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد استعاره درمانی می تواند واکنش های بیمار را بدون بالا بردن اضطراب وی، خنثی سازد و به بیمار از طریق ایجاد آگاهی و یا بازسازی شرایط، کمک نماید لذا پیشنهاد می شود که از این روش درمانی برای بازسازی شناختی استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4930
 • دانلود: 

  4461
چکیده: 

Context: Guided self-change (GSC) is theory-driven based on cognitive-behavioral change models such as transtheoreticlal model (TTM) and can be applied with nicotine replacement therapy (NRT) for behavioral change of smoking in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) smokers. Aims: This study aimed to investigate the individual GSC, NRT, and GSC-NRT on smoking cessation of COPD patients. Settings and Design: This randomized clinical control trial study was carried out in Imam Khomeini Hospitals in Mazandaran province in 2016– 2017. Materials and Methods: Three-group block randomized controlled trial, comparing GSC (n = 20), NRT (n = 20), and GSC-NRT (n = 20) in smoking cessation and other related variables COPD smokers with follow‑ up to 29‑ week. Statistical Analysis Used: Descriptive statistics, Chi-square, and repeated measures ANOVA test were used to analyze the data. Results: The GEE model revealed that GSC reduced the odds of quitting smoking rate compared to the NRT group (odds ratio = 0. 31, 95% confidence interval: 0. 022– 0. 545, ES = 0. 20). Furthermore, the TTM questionnaire, the Fagerstrom test for nicotine dependence, and spirometry variables were evaluated in the three groups. The recovery in nicotine dependency, the exhaled carbon monoxide and spirometry variables was more pronounced in the GSC and GSC‑ NRT groups than in the NRT over 29 weeks after the treatments. Cons (PV = 0. 009, ES = 0. 52), pros (PV = 0. 04, ES = 0. 12), experiential process (PV = 0. 005, ES = 0. 18), counterconditioning (PV = 0. 04, ES = 0. 12), stimulus control (PV = 0. 004, ES = 0. 19), environmental‑ reevaluation (PV = 0. 0001, ES = 0. 30), and habitual craving (PV = 0. 004, ES = 0. 19) were significant across the three groups. Conclusion: The interventions in the GSC and combined GSC-NRT groups were significantly more effective than in the NRT group in TTM variables, and GSC and combined GSC-NRT were equally effective in smoking cessation rate.

آمار یکساله:  

بازدید 4930

دانلود 4461 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Fathi Ayatollah | Mohamamdim SHervin | Bazdar Sayyad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  59-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

The purpose of present study is to investigate the Modeling of the Relationship among Student Academic Burnout, Personal and Educational experiences and Avoidance Strategies with the Intermediating Role of Academic Engagement. This research is carried out using correlation method and using structural equation method. The statistical population of the study consisted of all senior students of University of Kashan in 2017-2018 academic year (N=1218). Stratified random sampling was used. The sample size was estimated based on the Krejcie & Morgan formula of 300 (135 males and 165 females). The research tools include the Maslach's Burnout Inventory (Schaufeli et al., 2002), Avoidance Strategies Scale (Turner et al, 2002), Personal and Educational Development Inventory (Lawless & Richardson, 2004), and Academic Engagement Questionnaire (Reeve &Tseng, 2011). The analysis of the findings showed that the conceptual model of research has been appropriately fitted, so that academic burnout directly affects the personal and educational experiences of students and with the intermediating of academic engagement on both internal research variables (personal and educational experiences and reporting avoidance strategies). Student engagement as an intermediating variable has a significant correlation with other two introvert variables in the research domain and the extrovert variable of research (academic burnout), and burnout has reduced the academic engagement of the students. Finally, the results of the study showed that increased academic burnout in students can affect their academic engagement, their experiences during the university and the use of avoidance strategies.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2578
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2578

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
litScript