نتایج جستجو

8735

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

874

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مقدمه: بروز نارسایی مزمن مرحله آخر کلیه در جوامع مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد سن، جنس، نژاد و اختصاصات جغرافیایی تغییرات واضح می یابد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین همراه با بروز بیماری های مزمن متعدد و فراوان است، اما شواهد دقیقی برای بیماری های کلیوی در دست نیست.هدف: این مطالعه جهت تعیین ارتباط بین سطح درآمد و تحصیلات خانوادگی کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با علل بروز آن انجام شد.مواد و روش ها: اطلاعات کلیه کودکان تحت دیالیز مزمن مشهد (62 نفر) توسط پرسش نامه کسب شد. گروه شاهد از دانش آموزان مناطق مختلف سطح شهر (400 نفر) انتخاب و پرسش نامه توسط آن ها تکمیل گردید. سطح درآمد، وضعیت سواد والدین، مسکن خانواده در بین 2 گروه با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک بررسی شد.نتایج: در گروه بیماران دیالیزی، خانواده های تک والدی یا بدون سرپرست به طور واضحی بیش از گروه شاهد بود (P<0.001). سطح تحصیلات خانواده ها نیز در گروه بیماران دیالیزی به طور متوسط 10 در مقابل 13 کلاس تحصیلی بود .(P<0.001) افراد دیالیزی مسکن اجاره ای یا مساحت مسکن کمتر نسبت به گروه شاهد داشته اند (P<0.001). درآمد ماهیانه بیماران دیالیزی نسبت به گروه شاهد پایین تر و تنها 3 درصد بیماران دیالیزی در نقاط مرفه شهری زندگی می کردند .(P<0.001)نتیجه گیری: سطح اجتماعی- اقتصادی خانواده های کودکان دیالیزی پایین تر از کودکان سالم است و شاید علت شیوع بالای بیماری مزمن کلیه در آن ها، عدم دسترسی آسان به امکانات بهداشتی، فقر فرهنگی والدین و در نتیجه مراجعه و تشخیص و ارجاع دیرهنگام و درمان ناقص بیماری اولیه و پیشرفت به سمت نارسایی کلیه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  61-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2543
 • دانلود: 

  555
چکیده: 

جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن شبیه سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمد مقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می دهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می شود و مجموع درآمدهای شغلی اش مشمول مالیات می شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات می شود. 3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. 4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.

آمار یکساله:  

بازدید 2543

دانلود 555 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AWOYEMI T.T. | ADEOTI A.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3940
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3940

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  73-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها است. اما در عین حال به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها نیز مطرح می باشد. در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تامین هزینه های بخش عمومی است. دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز می باشد. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین دلیل نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصلی کارآیی) می باشد.این مقاله نقش مالیات حقوق را بر توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار می دهد. روشهای تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای و آزمون مدل های Engel، Galetoric و Raddatz، چارچوب متدلوژیک مقاله را شکل می دهد. با توجه به سابقه مدل های موردنظر در ادبیات مالیاتی و بویژه نقش سه صاحب نظر از طراحان این گونه مدل ها، کاربرد مدل های GER برای آنها مناسب می باشد. نتایج نشان می دهد که نرخهای مالیات بر درآمد مطلوب برای سالهای برنامه سوم توسعه به ترتیب 25.18، 28.28، 12.5، 12.5 و 12.5 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 134 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

DOLAN K. | KITE B. | BLACK E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4368
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4368

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  169-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1848
 • دانلود: 

  650
چکیده: 

از آنجا که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره، مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. این مقاله محتوای اطلاعاتی سود خالص، سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. بر اساس استاندارد شماره 6 صورت سود و زیان جامع، علاوه برسود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیل های سنواتی را شامل می شود. انتظار می رود گزارش طبقه بندی شده سود و زیان جامع، بار اطلاعاتی گزارش های مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی سال های 1380- 1389، به وسیله رگرسیون خطی چندگانه و آزمون والد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از بین کاندیداهای جایگزین سود، سود خالص به علاوه سود و زیان تسعیر ارز و تعدیلات سنواتی دارای بالاترین محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین سود جامع قدرت توضیح دهندگی قویتری نسبت به سود خالص دارد. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدلوچوی (2006) در آمریکا و کیریداران و همکاران (2009) درکانادا سازگاری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1848

دانلود 650 استناد 0 مرجع 8
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1692
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1692

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BUSTAMANTE ARTURO VARGAS | SHIMOGA SANDHYA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43831
 • دانلود: 

  10827
چکیده: 

Background: As middle-income countries become more affluent, economically sophisticated and productive, health expenditure patterns are likely to change. Other socio-demographic and political changes that accompany rapid economic growth are also likely to influence health spending and financial protection.Methods: This study investigates the relationship between growth on per-capita healthcare expenditure and gross domestic product (GDP) in a group of 27 large middle-income economies and compares findings with those of 24 high-income economies from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) group. This comparison uses national accounts data from 1995-2014. We hypothesize that the aggregated income elasticity of health expenditure in middle-income countries would be less than one (meaning healthcare is a normal good). An initial exploratory analysis tests between fixed-effects and random-effects model specifications. A fixed-effects model with time-fixed effects is implemented to assess the relationship between the two measures. Unit root, Hausman and serial correlation tests are conducted to determine model fit. Additional explanatory variables are introduced in different model specifications to test the robustness of our regression results. We include the out-of-pocket (OOP) share of health spending in each model to study the potential role of financial protection in our sample of high- and middle-income countries. The first-difference of study variables is implemented to address non-stationarity and cointegration properties.Results: The elasticity of per-capita health expenditure and GDP growth is positive and statistically significant among sampled middle-income countries (51 per unit-growth in GDP) and high-income countries (50 per unit-growth in GDP). In contrast with previous research that has found that income elasticity of health spending in middle-income countries is larger than in high-income countries, our findings show that elasticity estimates can change if different criteria are used to assemble a more homogenous group of middle-income countries. Financial protection differences between middle- and high-income countries, however, are not associated with their respective income elasticity of health spending.Conclusion: The study findings show that in spite of the rapid economic growth experienced by the sampled middle-income countries, the aggregated income elasticity of health expenditure in them is less than one, and equals that of high-income countries.

آمار یکساله:  

بازدید 43831

دانلود 10827 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LARRIMORE J.

نشریه: 

MILBANK QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  694-727
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5650
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5650

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  27-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

این پژوهش تلاش می کند تا به مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به این منظور ابتدا بر اساس شاخص رفتار هموارسازی سود موسز شرکت های نمونه آماری را به دو گروه شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفکیک کرده و سپس به مقایسه متغیرهای حسابداری در دو گروه پرداخته شد.شش ویژگی اندازه شرکت، هزینه های کارکنان، نسبت بدهی، صنعت، مالیات و پاداش مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1384-1389 انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اندازه شرکت، هزینه های کارکنان، مالیات و پاداش مدیریت تاثیرگذار بر رفتار هموارسازی سود شرکت ها نمی باشند و بین متغیرهای ذکر شده در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود ندارد. متغیرهای نسبت بدهی و صنعت عاملی تاثیرگذار بر رفتار هموارسازی سود شناخته شدند، این بدان معنی است که بین نسبت بدهی، در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین در صنایع مختلف رفتار هموارسازی سود شرکت ها متمایز از یکدیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 192 استناد 0 مرجع 7
litScript