نتایج جستجو

20382

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2039

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14222
 • دانلود: 

  8566
چکیده: 

In the hen oviduct, tubules have been identified that preserve the sperm, maintaining viability for up to 15 weeks. This study aimed to evaluate the physiological status of rooster sperm when preserved in vitro with uterus vaginal junction secretions (UVJS). Males and females of the Rhode Island breed were used. Sperm aliquots were prepared using Lake extender and Lake extender with UVJS (10. 00%, 30. 00%, 60. 00%, and 90. 00%). Subsequently, a basic sperm evaluation was performed and sperm physiological status was determined through the presence and distribution of Ca2+ and its acrosomal reaction capability via perivitelline layer (PVL) co-incubation. It was observed that motility was decreased in sperm preserved with UVJS at 6 and 24 hr) compared to 40 min and fresh semen. The sperm decapacitation percentage was increased when preserved with UVJS at 40 min, 6 and 24 hr compared to fresh semen. The acrosomal reaction was increased in sperm co-incubated with PVL, even when preserved with UVJS. It was concluded that UVJS induced physiological changes in sperm by inducing a decapacitation process, which increased sperm viability when preserved in vitro.

آمار یکساله:  

بازدید 14222

دانلود 8566 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2010
 • دانلود: 

  560
کلیدواژه: 
چکیده: 

ایران یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده خرما (Phoenix dactylifera) در جهان است. اطلاعات اندکی در زمینه قوه نامیه و شرایط مناسب نگهداری ارقام خرمای نر ایران وجود دارد. این پژوهش به منظور بررسی شرایط بهینه جوانه زنی درون شیشه ای گرده سه رقم نر خرما، شامل "غنامی"، "سمسماوی" و "غیبانی" در غلظت های مختلف اسید بوریک 0)، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر)، نیترات کلسیم 0)، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) و ساکارز (نسبت وزن به حجم %15 و (%25 بر اساس محیط تغییریافته بروبیکر و کواک انجام گردید. نتایج نشان داد که بهترین جوانه زنی در شرایط 50 میلی گرم در لیتر اسید بوریک، 200 میلی گرم در لیتر نیترات کلسیم و %15 ساکارز بدست آمد. پس از تعیین بهترین شرایط جوانه زنی، قوه نامیه (% جوانه زنی) این سه رقم طی مدت زمان 200 روز نگهداری در شرایط دمای اتاق (روشنایی و تاریکی)، یخچال (4°C)، فریزر (-18°C) و نیتروژن مایع (-196°C) مقایسه گردید. برای همه ارقام آزمایش شده، با بالاتر بودن دمای نگهداری جوانه زنی کاهش یافت و پس از 200 روز گرده های قرار گرفته در شرایط نیتروژن مایع بیشترین بقا را داشتند و این شرایط را می توان بدون هر گونه اثرات سوء بر قوه نامیه برای نگهداری طولانی مدت دانه های گرده به کار برد در حالی که نگهداری در دمای اتاق به نحو چشمگیری قوه نامیه گرده ها را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2010

دانلود 560 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Applied Sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش اثر محیط کشت های دارای ابسیسیک اسید (5 میلی گرم در لیتر) و مانیتول (3 درصد) و دما (8 و 25 درجه سانتیگراد) بر رشد گیاهچه های هشت نژادگان سیب زمینی (چهار رقم و چهارگونه وحشی) در کشت درون شیشه ای بررسی شد. پس از ده ماه، کشت ها ارزیابی شدند. در مقایسه با شاهد، محیط های کشت دارای مانیتول و ابسیسیک اسید به طور معنی داری باعث کاهش رشد گیاهچه ها شدند. نژادگان ها برای بیشتر صفات اندازه گیری شده، با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان دادند و رقم های «دراگا» و «کوزیما» نسبت به سایر ارقام برتر بودند. میزان زنده ماندن گیاهچه ها پس از انتقال به محیط کشت ریز افزایی، به طور معنی داری در محیط کشت دارای مانیتول بالاتر از دیگر محیط های کشت بود. با توجه به واکنش متفاوت ارقام و گونه های وحشی به محیط های کشت گوناگون، پیشنهاد استفاده از یک محیط کشت و یک دما برای نگهداری همه نژادگان ها عملی نیست ولی با به کارگیری محیط کشت MS دارای %3 مانیتول و دمای اتاق، می توان ژرم پلاسم سیب زمینی را برای دراز مدت نگهداری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIBB Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6547
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6547

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12134
 • دانلود: 

  12298
چکیده: 

To study the effects of post-stripping oocyte ageing at low temperatures on the viability of kutum (Rutilus kutum) oocytes, unfertilised eggs of five females were stored in ovarian fluid at temperatures of 4 and 7 degree centigrade for 24 hours post stripping (HPS). The stored ova of five female kutum were separately fertilised at 0 (i.e., control eggs fertilised prior to storage), 4, 8, 12, 16, 20, and 24 HPS. The eyeing and hatching rates were recorded as indices of the egg quality. The results indicated that the maximum eyeing and hatching rates of the eggs (92% and 74%, respectively) were observed at 0 HPS, whereas the storage of the eggs at 4oC for 24 HPS decreased the eyeing and hatching rates to 36% and 28%, respectively. The use of the higher storage temperature resulted in a more rapid decrease in the egg viability: eyeing and hatching rates of 9% and 2%, respectively, were obtained after storage at 7oC for 24 HPS. The present study demonstrated that stripped kutum eggs that are stored in ovarian fluid at 4 and 7 degree centigrade should be fertilised within 12 and 8 HPS, respectively, to obtain viability rates higher than 50%.

آمار یکساله:  

بازدید 12134

دانلود 12298 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

هدف: انتقال خون نقش گسترده و انکارناپذیری در ارتقای سلامت و افزایش طول عمر بشر داشته است. اما در کنار این اثرات سودمند، انتقال خون همچنین دارای عوارض ناخواسته و ناخوشایندی نیز بوده است.TRIM یا تعدیل ایمنی ناشی از انتقال خون از موضوعات بحث برانگیز طب انتقال خون بوده و با توجه به این که مرگ برنامه ریزی شده سلولی یکی از مکانیسم های احتمالی TRIM است، هدف این مطالعه بررسی آثار خون نگهداری شده در ایجاد مرگ برنامه ریزی شده در یک مدل آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: برای ارزیابی آثار خون نگهداری شده در ایجاد مرگ برنامه ریزی شده، تاثیر بخش پلاسمایی خون در روزهای مختلف نگهداری بر روی سلول های جرکات، که نسبت به مرگ برنامه ریزی شده حساس هستند، مطالعه شد. برای این منظور، در روزهای 3، 10، 21 و 35 بعد از اهدای خون کامل، بخش پلاسمایی خون توسط سانتریفوژ جدا و سپس به سلول های جرکات اضافه شد و به مدت 24 ساعت در کنار یکدیگر کشت داده شدند. در نهایت میزان مرگ برنامه ریزی شده از طریق بررسی انکسین V روی سلول های جرکات با استفاده از آنالیز فلوسیتومتری محاسبه شد.نتایج: درصد مرگ برنامه ریزی شده در سلول های جرکات در روزهای 3، 10، 21 و 35 به ترتیب 1.52±3.85، 2.12±5.27، 1.90±8.40 و 2.32±12.01 بود. همچنین درصد مرگ برنامه ریزی شده سلول ها در گروه کنترل منفی و مثبت به ترتیب 1.94±3.85 و 2.28±65.80 بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش پلاسمایی خون کامل دارای اثر القای مرگ برنامه ریزی شده بوده و این اثر پلاسما با افزایش زمان نگهداری آن تشدید می شود. این مدل آزمایشگاهی برای مطالعه و بررسی دیگر مکانیسم های مرتبط با آثار تعدیل ایمنی انتقال خون نیز مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  524-531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25150
 • دانلود: 

  7648
چکیده: 

Objectives: This study was undertaken to evaluate the viability of periodontal ligament (PDL) cells of avulsed teeth in three different storage media.Materials and Methods: Forty-five premolars extracted for orthodontic therapeutic purposes were randomly and equally divided into three groups based on storage media used [Group I: milk (control), Group II: aloe vera (experimental), Group III: egg white (experimental)]. Following extractions, the teeth were placed in one of the three differ-ent storage media for 30 minutes, following which the scrapings of the PDL from these teeth were collected in Falcon tubes containing collagenase enzyme in 2.5 mL of phos-phate buffered saline. The tubes were subsequently incubated for 30 minutes and cen-trifuged for five minutes at 800 rpm. The obtained PDL cells were stained with Trypan Blue and were observed under optical microscope. The percentage of viable cells was calculated.Results: Aloe vera showed the highest percentage of viable cells (114.3±8.0), followed by egg white (100.9±6.3) and milk (101.1±7.3).Conclusion: Within the limitations of this study, it appears that aloe vera maintains PDL cell viability better than egg white or milk.

آمار یکساله:  

بازدید 25150

دانلود 7648 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پی در پی 100)
 • صفحات: 

  213-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

سابقه و هدف: شکستگی عمودی ریشه از شایع ترین دلایل شکست درمان های اندودونتیک می باشد.هدف از این تحقیق، مقایسه سنسورهای CCD و PSP در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در دندان های اندو شده بود. مواد و روشها: در مطالعه تشخیصی حاضر که به روش آزمایشگاهی صورت گرفت، 40 دندان قدامی فک بالا، انتخاب و پس از آماده سازی و پر کردن کانال ریشه، تاج آنها از 2 میلی متری بالای CEJ قطع شد. دندان ها در یک قطعه استخوان خشک قرار گرفته، از آنها با دو سنسور CCD و PSP با ژئومتری یکسان با دو زاویه صفر و 15 درجه افقی رادیوگرافی تهیه شد. سپس در دندان ها شکستگی عمودی ایجاد و قطعات شکسته چسبانده شدند. مجددا از دندان ها در همان شرایط رادیوگرافی تهیه شد. سه مشاهده گر تصاویر را جهت مشاهده خط شکستگی مورد بررسی قرار دادند. داده ها با آزمون نسبت ها و Wilcoxon Signed Ranks مورد بررسی آماری قرار گرفتند. یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین ویژگی دو سنسور در تشخیص شکستگی عمودی ریشه مشاهده نشد (P-value (complete)=0.592، P-value (absolute)=1). در حساسیت تشخیص شکستگی های باکولینگوالی و مزیودیستالی نیز دو سنسور اختلاف آماری معنی داری نداشتند. (P-value BL (Complete)=0.180، P-value BL (Absolute)=0.109). (P-value MD (Complete)=0.593، P-value MD (Absolute)=0.102). حساسیت تشخیص شکستگی باکولینگوالی در هر دو سنسور نسبت به شکستگی مزیودیستالی بیشتر بود (P<0.001). نتیجه گیری: توانایی دو سنسور CCD و PSP در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در دندان های اندو شده یکسان است.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TABATABAEI SALEH | BATAVANI ROOZALI | AYEN ESMAIL

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20059
 • دانلود: 

  13305
چکیده: 

The purpose of this study was to evaluate the probable effects of the vitamin E addition in different levels to the extender of chicken semen on spermatozoa quality during storage of semen at 4°C for 0, 3, 6, 10 and 24 hours. Eight young Ross broiler breeder strain 308 roosters were used in this experiment. The collected semen from all roosters was mixed together and diluted with modified a Ringer’s solution. The diluted pooled semen was divided into 5 treatments (T). T1 was a control group without any vitamin E addition. For T2 to T5 groups 0.5 %, 1 %, 2 % and 3 % vitamin E (w/v), were added respectively. Treatments were evaluated for sperm motility, sperm viability and probable morphological defects after 0, 3, 6, 10 and 24 hours of incubation at 4°C. The evaluations of spermatozoa immediately after semen collection, were revealed no significant differences among values of treatment groups, whereas after incubating the treatments for different spans of time, the sperm progressive motility and viability rates for groups supplemented with vitamin E were significantly (P<0.05) higher than that of the control group. In addition, morphological defect rates of chicken spermatozoa in the groups supplemented with different levels of vitamin E were significantly (P<0.05) lower than that in control group. According to the results of this study we conclude that, the most excellent level of vitamin E for supplementation to the extended semen of chicken in order to improve the sperm motility and viability plus to reduce the morphological defect rates of the spermatozoa up to 24 hours storage time at 4°C is 2 % (w/v).

آمار یکساله:  

بازدید 20059

دانلود 13305 استناد 315 مرجع 0
litScript