نتایج جستجو

2381

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

239

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LABORATORY DIAGNOSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  8-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: تحریک گیرنده شبه 2-Toll محلول (sTLR-2=Soluble Toll-like receptor-2) می تواند منجر به فعال شدن هر دو مکانیسم های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی گردد. اخیرا گزارشاتی وجود دارد که نقش مولکول های 2-Toll را در پاتوژنزآسم نشان می دهد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی سطح sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم در مقایسه با افراد نرمال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی بیماران با اختلالات ریوی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه انجام شد. 33 بیمار با تشخیص آسم و 19 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بیماران آسمی مطابق با معیارهای (Global Initiative for Asthma (GINA به 4 گروه آسم خفیف، خفیف پایدار، متوسط و شدید تقسیم شدند. گروه شاهد از بین افراد داوطلب سالم که خود و اطرافیان شان سیگاری نبودند و هیچ گونه سابقه بیماری های ریوی و آلرژیک را نیز نداشته و از نظر سن و جنس مشابه گروه آزمون بودند انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاینه بالینی، به طور هم زمان خون گیری وریدی و نمونه گیری خلط (تحریک شده با سالین هایپرتونیک 5%) انجام شد. برای اندازه گیری سطح 2- sTLRاز روش الایزای ساندویچ استفاده گردید. شمارش ائوزینوفیل های خون محیطی و شمارش افتراقی سلول های التهابی خلط در بیماران و گروه شاهد نیز انجام شد. هم چنین غلظت IgE کل سرم وخلط با استفاده از روش الایزا در تمام نمونه ها نیز اندازه گیری شد.نتایج: میانگین جذب نوری 2-sTLR در سرم بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0.12±0.44  در مقابل 0.15±0.72، 0.003=P). میانگین جذب نوری 2- sTLR در مایه رویی خلط بیمارن قابل اندازه گیری نبود. نتایج ما نشان داد که کاهش میانگین جذب نوری 2-sTLR به طور هم زمان با افزایش شدت و مرحله آسم ارتباط داشت، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج ما نشان داد که سطح 2-sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد است.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LU J.C. | HUANG Y.F. | LU N.Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2924

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JEFFREY A. | VICTIRIA J. | VIEIRA M.

نشریه: 

NEUROLOGIC CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  585-599
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5993
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5993

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

STEVENSON M.M. | RILEY E.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8012
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8012

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MORIGUCHI S. | MURAGA M.

نشریه: 

VITAMINS AND HORMONES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  305-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SIEGAL F.P. | SPEAR G.T.

نشریه: 

AIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4065
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4065

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NATURE REVIEWS CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
litScript