نتایج جستجو

12

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  156
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A survey was conducted on the fauna of Ichneumonini Latreille, 1802 (Ichneumonidae: ichneumoninae) in North-central area of Iran. The specimens were collected using Malaise traps from March to November in 2010–, 2011. A total of 28 species were identified, of which three species and one subspecies are recorded for the first time from Iran: Eutanyacra ruficornis Berthoumieu, 1894,Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, 1820,Ichneumon sarcitorius turkestanicus Heinrich, 1929,Stenobarichneumon basalis Perkins, 1960. As well 17 species are new provincial records. A new species, Anisopygus persicus Shirzadegan, Talebi & Riedel sp. nov. from Guilan province in northern Iran is described and illustrated. The known number of Ichneumonini species in Iran is now raised to 143. Detailed morphological characters of the newly recorded species and Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1820), as well as an updated list of the tribe Ichneumonini from Iran, are provided.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  337-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  307-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در برخی مناطق استان یزد (زارکوئیه، منشاد، بهاباد، دهرت و طوطی آباد) طی سال 1394 انجام شد. نمونه ها با استفاده از تله ی مالیز جمع آوری شدند؛ به طوری که از اواخر فروردین تا اواسط شهریور، دو تله ی مالیز با فاصله ی حدود 50 تا 100 متر از یکدیگر در هر محل قرار داده شد و برداشت نمونه ها به شکل دو هفته یک بار انجام شد. در بررسی تنوع گونه ای، گونه ی Mesoleptus sp. از زیرخانواده یCryptinae با 24فرد ( 28/13 درصد) دارای بیشترین فراوانی و منطقه ی منشاد دارای بیشترین تنوع گونه ای بود. در مجموع، از گروه Pimpliformes 13 گونه متعلق به 9 جنس از سه زیرخانواده و از گروه Ichneumoniformes 16گونه متعلق به 12 جنس از دو زیرخانواده جمع آوری و شناسایی شدند؛ از این تعداد، تمام گونه ها بجز دو گونه ی Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)و Cryptus nr. inculcator (Linnaeus, 1758) برای استان یزد جدید هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  447-457
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

فون Ichneumonidae در نیمه بالائی استان کرمان بررسی شد. شش تله مالیز در سه منطقه انار، شهر بابک و ماهان در سال 1393 نصب شد. ظروف جمع آوری هر تله به فاصله زمانی 2 تا 4 هفته تخلیه شدند. نه گونه متعلق به زیرخانواده های Campopleginae، Cryptinae، ichneumoninae و Tryphoninae مورد شناسائی قرار گرفتند. گونه های Cymodusa rufiventris Dbar, 1985 و Netelia (Paropheltes) maculiventris (Kokujev, 1915) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. شش گونه نیز برای استان کرمان گزارش جدید محسوب می شوند. ویژگی های ریخت شناسی افتراقی گزارش های جدید ارائه می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قهاری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  351-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در پژوهش حاضر، تنوع گونه ای زنبورهای خانواده ی Ichneumonidae در برخی مناطق استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، هفده گونه زنبور از هشت زیرخانواده Anomaloninae Viereck, 1918، Banchinae Wesmael, 1845، Campopleginae Fö rster, 1869، Cremastinae Fö rster, 1869، Cryptinae Kirby, 1837، ichneumoninae Latreille, 1802، Pimplinae Wesmael, 1845 وTryphoninae Shuckard, 1840 جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های جمع آوری شده از چهارده جنس بودند که عبارتند از: Barylypa Fö rster, 1869، Lissonota Gravenhorst 1829، Charops Holmgren, 1859، Dusona Cameron 1901، Pristomerus Curtis, 1836، Temelucha Meyrick, 1909، Cryptus Fabricius, 1804، GlyphicnemisFö rster, 1869، Ischnus Gravenhorst, 1829، Meringopus (Fö rster, 1868)، Ichneumon Linnaeus, 1758، VirgichneumonHeinrich, 1977، Itoplectis Fö rster 1869 و Tryphon Fallé n, 1813. از بین گونه های جمع آوری شده، سه گونه Charops cantator (De Geer, 1778)، Dusona contumax Fö rster, 1868 و Temelucha genalis (Szé pligeti, 1899) گزارش های جدیدی برای فون ایران می باشند. در این پژوهش علاوه برشناسایی گونه های زنبور، هفت گونه شب پره (Lepidoptera) از خانواده های Lasiocampidae، Tortricidae، Noctuidae و Nymphalidae به عنوان میزبان های زنبورهای این تحقیق شناسایی گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript