نتایج جستجو

24777

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2478

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OLU OWOLABI B.I. | AJAYI S.O.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17755
 • دانلود: 

  25043
کلیدواژه: 
چکیده: 

Studies were carried out on the effect of temperature on the adsorption bf Cu2+, Pb2+ and Mg2+ on synthetic goethite (a phase in soil). humicacid was coated on the synthetic goethite and its effect on metal adsorption was also studied. The amount of humic acid added had varied effects on the adsorption of these cations. An increase in the amounts of humic acid resulted in an increased adsorption of Cu2+ and a decrease in the adsorption of Mg2+. However increasing atnounts of humic acid coating on the goethite had no significant effect on the amount of Pb2+ adsorbed. An increase in temperature decreased the amount of Mg2+ sorbed by the goethite-humic acid complexes while the temperature effect on the adsorption of Pb2+ and Cu2+ varied according to the different levels of humic acid added.

آمار یکساله:  

بازدید 17755

دانلود 25043 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Geoderma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  341
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2213
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2213

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ABEDI ZAHRA | MEHRASBI MOHAMMAD REZA | ASSADI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  253-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18458
 • دانلود: 

  11727
چکیده: 

Background: Natural organic matters (NOMs) have the main role in formation of trihalomethanes. These compounds are in natural water sources due to biological activities. In the presented study, adsorption and separation of humic acid as an index of natural organic matters using multi-walled carbon nanotubes is evaluated.Methods: The experiments were carried out in bath adsorption reactors with different concentrations of humic acid. The effects of pH, adsorbent dose, national concentrations of humic acid and contact time as study variables were tested in separated experiments, as well as, kinetic and isotherm models of the adsorption process were determined.Results: The results showed that the adsorption follows Freundlich isotherm model and pseudo second-order kinetic equation. The removal percent of humic acid reached to higher than 90% with dosage of 1g/l of nanotube.Conclusion: Adsorption of humic acid from water by multi-walled carbon nanotubes is an efficient alternative pretreatment method in water treatment plants.

آمار یکساله:  

بازدید 18458

دانلود 11727 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

گیاهان زینتی امروزه علاوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز در بازارهای جهانی خودنمایی می کنند. تولید مطلوب محصولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب برای گیاه است. مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و باروری خاک دارند. به منظور بررسی تاثیر مواد هیومیکی بر روی گیاه زینتی شمعدانی، آزمایشی در محل گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سال های 1393-1394 انجام گرفت. تحقیق به صورت فاکتوریل 4×4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسیدهیومیک و عامل دوم اسید فولویک هر در چهار سطح (0، 2/0، 5/0و 1 گرم بر لیتربودند. صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، سطح برگ، وزن تر اندام های هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، حجم اندام هوایی وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت اندام هوایی به ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب بهبود اکثر صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاع (75/41 سانتی متر)، وزن تر اندام هوایی (83/94 گرم)، وزن خشک اندام هوایی (71/20 گرم)، وزن تر ریشه (40/16 گرم)، سطح برگ (27/60 سانتی متر مربع)، طول ریشه (16/45 سانتی متر) و حجم ریشه (33/15 سانتی متر مکعب) در /تیمار ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک حاصل شد. کمترین ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه به ترتیب 75/20 سانتی متر، 49/36 گرم، 78/5 گرم، 75/4 گرم، 60/29 سانتی متر مربع، 88/25 سانتی متر، 00/4 سانتی متر مکعب ثبت شد. همچنین تعداد برگ گیاه تحت تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولیک قرار گرفت و کمترین تعداد برگ (16/14 عدد) در تیمار شاهد ثبت شد. به طور کلی کاربرد مواد هیومیکی (اسیدهیومیک و اسیدفولویک) سبب بهبود صفات رشدی گیاه شد، این درحالی است که تیمار ترکیبی این دو تاثیر مشهودتری نسبت به کاربرد جداگانه هر کود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گل مریم از مهم ترین گل های شاخه بریده در ایران و جهان به شمار می رود. با توجه به این که تغذیه در رشد، نمو و کیفیت گیاهان زینتی از اهمیت زیادی برخوردار است، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فولیک بر عملکرد، صفات کمی و کیفی گل مریم(. Polianthes tuberosa L) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در محوطه دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. اسید هیومیک و اسید فولیک در چهار سطح (صفر، 50، 100، 150 میلی گرم در لیتر) مصرف گردید. محلول پاشی در سه نوبت 30، 50 و 70 روز پس از کشت صورت گرفت. در این آزمایش، طول سنبله، طول و قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، تعداد گلچه، تعداد و سطح برگ، زمان ظهور گل، تعداد سوخک تولید شده، عمق توسعه ریشه، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم، عمر گلجایی و کلروفیل کل اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش معنی دار صفات اندازه گیری شده، به جز تعداد برگ و زمان ظهور گل شد. با افزایش مصرف اسید هیومیک تا 150 میلی گرم در لیتر میزان کلروفیل کل برگ، 52درصد افزایش یافت که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت. محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولیک باعث افزایش نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ ها شد و بیشترین میزان تحت تاثیر غلظت 150میلی گرم در لیتر به دست آمد. براساس نتایج این مطالعه، تیمار 150 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و اسید فولیک بیشترین تاثیر را بر افزایش صفات کمی و کیفی گل مریم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  722-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگی های رویشی گونه مرتعی Festuca arundinacea آزمایشی گلخانه ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگی های رویشی بوته ها مورد مطالعه و یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت های سطح برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، ساقه، ریشه و بخش هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، طول ریشه، نسبت بخش هوایی به ریشه، کلروفیل a و کلروفیل کل در سطح 5% معنی دار بود. همچنین اثر تیمار در صفت های وزن خشک بخش هوایی و وزن تر ریشه در سطح 1% معنی دار شد. اما اثر تیمار در صفت های تعداد پنجه، قطر یقه و کلروفیل b معنی دار نشد. بیشترین مقدار صفت های وزن تر و خشک ریشه در مصرف 75 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در حالی که در بیشتر صفت ها مقدار 225 کیلوگرم در هکتار بیشترین اثر را بر افزایش صفت گذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 665 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

زمینه و هدف: در فرآیند فنتون یون های فرو در یک محیط اسیدی ضمن واکنش با پراکسید هیدروژن، موجب تولید رادیکال های هیدروکسیل پر قدرت و اکسنده انواع آلاینده های آلی می شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارائی فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف هیومیک اسید از محیط های آبی انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه به منظور انجام آزمایشات ابتدا در یک ظرف بوکال ایزوله در برابر عبور نور با حجم موثر 2 لیتر غلظت سولفات آهن 4، 8، 12 و 16 و غلظت هیومیک اسید تجاری 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر در 2 pH، 3، 4 و 5 تنظیم می گردید. در ادامه اثر افزایش 20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر لیتر پراکسید هیدروژن بر کاهش غلظت هیومیک اسید از محیط آبی در زمان های اکسیداسیون 5، 10، 20 و 40 دقیقه بر اساس روش سنجش پارامتر جانشین کربن آلی محلول توسط دستگاه TOC آنالایزور و بصورت دو بار تکرار بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین غلظت باقی مانده هیومیک اسید در نسبت 40 به 4 پراکسید هیدروژن به سولفات آهن در pH مساوی 3، غلظت اولیه 2 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید و زمان اکسیداسیون 40 دقیقه، حدود 0.031 میلی گرم بر لیتر می باشد. نتیجه گیری: فرآیند فنتون قادر است غلظت هیومیک اسید را با میزان بالا از محیط های آبی کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 52 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10463
 • دانلود: 

  9512
چکیده: 

The present study is about the reduction of humic acids (HA) by electrocoagulation (EC) method. Undesirable color, odor, taste, reacting with chlorine to produce toxic materials in water, and making a complex with heavy metal ions are some unfavorable environmental consequences of HA. Platinum and graphite as anode electrodes and platinum, titanium, and aluminum as cathode electrodes were used for this purpose. Also, solutions consisting of sodium sulfate (Na2SO4), as the electrolyte support, and humic acids at a concentration of 30 mg. l-1 were used in the reduction tests. We investigated the best condition for pollutant removal at pH values of 3, 5, and 7 and voltages of 5, 10, and 18. The samples were taken during the electrolysis and were analyzed by the pH meter and UV-visible spectrophotometer. Moreover, the oxidation phenomena on anodes surface were studied by cyclic voltammetry tests. The results confirm that the Gr/Al electrodes by coagulation phenomena shows the best performance in the elimination of HA at an electrolyte support concentration of 0. 02 molar after approximately 23 min at a pH of 7 and a voltage equal to 10 V.

آمار یکساله:  

بازدید 10463

دانلود 9512 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

زمینه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای از مهم ترین آلاینده های آلی به شمار می روند، که دارای اثرات سرطان زایی و سمیت زیاد هستند. خاک به عنوان محلی برای دفن پسماندهای صنایع و یا به عنوان بستری که ممکن است نشت آلاینده ها به هر دلیلی بر روی آن صورت پذیرد در معرض آلودگی قرار دارد. جذب و واجذب فنانترن در خاک بر سرنوشت این آلاینده در سیستم آب-خاک موثر است و وجود ماده آلی در ماتریس خاک می تواند بر جذب و واجذب فنانترن اثرگذار باشد. به همین دلیل بررسی اثر ماده آلی بر فرایند جذب فنانترن برای بررسی سرنوشت نهایی این آلاینده در خاک بسیار مهم است. در این مطالعه اثر افزودن هیومیک اسید استخراج شده از لئوناردیت به خاک در جذب فنانترن مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: برای بررسی اثر ماده آلی بر جذب فنانترن در خاک، در ابتدا علاوه بر خاک کائولین پایه، خاک کائولین با مقدار مشخص ماده آلی از طریق آزمایش های ناپیوسته آماده سازی شد. سپس جذب فنانترن از طریق آزمایش های ناپیوسته بر روی این دو خاک انجام گرفت.یافته ها: با افزایش ماده آلی به خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، مقدار قابلیت خاک برای جذب رطوبت و همچنین مقدار pH خاک افزایش یافته است. رفتار جذبی فنانترن در هر دو خاک کائولین و کائولین همراه با ماده آلی با مدل خطی فروندلیچ هماهنگی بهتری داشت. همچنین مشاهده شد که ماده آلی باعث افزایش جذب فنانترن در خاک شده است.نتیجه گیری: با افزایش 41.04 درصدی مقدار کاهش در اثر سوزاندن که در نتیجه افزودن هیومیک اسید به خاک اتفاق افتاده است، مشاهده شد که مقدار ضریب توزیع جذب فنانترن در خاک افزایش 36.69 درصدی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 34 استناد 0 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه و هدف: حضور هیومیک اسید در منابع آب آشامیدنی حتی به مقادیر ناچیز در طی فرآیند گندزدایی آب توسط ماده کلر منجر به تشکیل محصولات جانبی گندزدایی متاثر بر سلامت انسان و دیگر موجودات می گردد. در این مطالعه قابلیت فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف این ماده از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی و در یک مخزن شیشه ای به حجم موثر یک لیتر، تجهیز شده توسط الکترودهای آهنی به روش دو قطبی، به انجام رسید. در ابتدا مخزن توسط نمونه سنتتیک حاوی غلظت 20 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید و pH های 3، 5، 7 و 8، پتانسیل الکتریکی 50 ولت، در زمان های واکنش 15، 30، 45، 60 و 80 دقیقه پر شده و پس از آغاز عملیات واکنش در هر یک از زمان های فوق، نمونه برداشت می شد. سپس بلافاصله پس از آماده سازی نمونه ها، مقادیر هیومیک اسید بوسیله میزان جذب پرتو فرابنفش و تعیین کل ماده آلی سنجش می شدند. در ادامه پس از کسب شرایط بهینه در نمونه های سنتتیک، آزمایشات با شرایط بهینه فوق بر نمونه آب طبیعی نیز انجام شد.یافته ها: در نمونه سنتتیک بیشترین بازده حذف هیومیک اسید با میزان 92.69 درصد در شرایطی حاصل شد که اختلاف پتانسیل 50 ولت، زمان واکنش 80 دقیقه، pH برابر 5 و هدایت الکتریکی برابر 3000 میکرو زیمنس بر سانتی متر بود، در عین حال در نمونه آب طبیعی با شرایط بهینه فوق، بازده کاهش یافته و به میزان 68.8 درصد رسید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داده که فرآیند الکتروکواگولاسیون تجهیز شده با الکترودهای آهنی می تواند به عنوان روشی مناسب در حذف ماده هیومیک اسید از محیط های آبی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript