نتایج جستجو

27711

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2772

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6702
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر ترکیب کود اوره با اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست و کمپوست بستر قارچ، بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص های رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور پنج تیمار شامل اوره (U)، اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vp)، اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mp)، اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vi) و اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mi) تهیه شد. نتایج نشان داد استفاده از ترکیب کودهای اسید هیومیک - اوره به عنوان منبع نیتروژن، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه را نسبت به مصرف کود اوره به طور معنی داری افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که میزان فسفر، پتاسیم، نیتروژن در گیاه ذرت تحت اثر تیمارهای آزمایشی اسید هیومیک - اوره به طور معنی داری افزایش یافتند. بیشترین میزان فسفر، پتاسیم و نیتروژن در گیاه ذرت تیمار شده با اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vp)، اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mp)، اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی کمپوست به فرم پودری (U+Vi) و اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص کمپوست بستر قارچ به فرم پودری (U+Mi) مشاهده گردید. استفاده از کودهای اسید هیومیک با اوره برخی صفات زراعی گیاه ذرت را به طور معنی داری افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 6702

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شبانی رضا | آرمین محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

به منظور بررسی اثر زمان و کاربرد توأم کود های اسید هیومیک و اوره در شرایط دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار در سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: کاربرد تلفیقی اسید هیومیک و اوره به صورت محلول پاشی (100% اسید هیومیک، 75% اسید هیومیک + 25% اوره، 50% اسید هیومیک +50% اوره، 25% اسید هیومیک + 75% اوره و 100% اوره) و زمان محلول پاشی (مرحله رویشی و رویشی + گلدهی) بود. از کود اوره با غلظت 1 درصد و اسید هیومیک با غلظت دو لیتر در هکتار جهت محلول پاشی استفاده شد. نتایج نشان داد که برهمکنش زمان و درصد تلفیق کود اوره و اسید هیومیک بر تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه به ترکیبات تیماری مصرف 75% کود اوره + 25% اسید هیومیک در مرحله رویشی و کاربرد 25% کود اوره + 75% اسید هیومیک با محلول پاشی در مرحله رویشی + گلدهی تعلق داشت. افزایش درصد کود اوره در ترکیب با محلول پاشی در یک مرحله سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه و در دو بار محلول پاشی سبب کاهش صفات مورد بررسی شد. در هر دو زمان محلول پاشی اختلاط کود اوره و اسید هیومیک عملکرد و اجزای عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد هر کدام از این دو کود به تنهایی داشت. در مجموع نتایج نشان داد که جهت حصول عملکرد دانه مناسب در شرایط دیم یک بار محلول پاشی در زمان رویشی با اختلاط 75% اوره + 25% اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها مناسب تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLU OWOLABI B.I. | AJAYI S.O.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17755
 • دانلود: 

  25043
کلیدواژه: 
چکیده: 

Studies were carried out on the effect of temperature on the adsorption bf Cu2+, Pb2+ and Mg2+ on synthetic goethite (a phase in soil). humicacid was coated on the synthetic goethite and its effect on metal adsorption was also studied. The amount of humic acid added had varied effects on the adsorption of these cations. An increase in the amounts of humic acid resulted in an increased adsorption of Cu2+ and a decrease in the adsorption of Mg2+. However increasing atnounts of humic acid coating on the goethite had no significant effect on the amount of Pb2+ adsorbed. An increase in temperature decreased the amount of Mg2+ sorbed by the goethite-humic acid complexes while the temperature effect on the adsorption of Pb2+ and Cu2+ varied according to the different levels of humic acid added.

آمار یکساله:  

بازدید 17755

دانلود 25043 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Geoderma

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  341
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2213
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2213

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ABEDI ZAHRA | MEHRASBI MOHAMMAD REZA | ASSADI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  253-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18458
 • دانلود: 

  11727
چکیده: 

Background: Natural organic matters (NOMs) have the main role in formation of trihalomethanes. These compounds are in natural water sources due to biological activities. In the presented study, adsorption and separation of humic acid as an index of natural organic matters using multi-walled carbon nanotubes is evaluated.Methods: The experiments were carried out in bath adsorption reactors with different concentrations of humic acid. The effects of pH, adsorbent dose, national concentrations of humic acid and contact time as study variables were tested in separated experiments, as well as, kinetic and isotherm models of the adsorption process were determined.Results: The results showed that the adsorption follows Freundlich isotherm model and pseudo second-order kinetic equation. The removal percent of humic acid reached to higher than 90% with dosage of 1g/l of nanotube.Conclusion: Adsorption of humic acid from water by multi-walled carbon nanotubes is an efficient alternative pretreatment method in water treatment plants.

آمار یکساله:  

بازدید 18458

دانلود 11727 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

گیاهان زینتی امروزه علاوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز در بازارهای جهانی خودنمایی می کنند. تولید مطلوب محصولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب برای گیاه است. مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و باروری خاک دارند. به منظور بررسی تاثیر مواد هیومیکی بر روی گیاه زینتی شمعدانی، آزمایشی در محل گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سال های 1393-1394 انجام گرفت. تحقیق به صورت فاکتوریل 4×4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسیدهیومیک و عامل دوم اسید فولویک هر در چهار سطح (0، 2/0، 5/0و 1 گرم بر لیتربودند. صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، سطح برگ، وزن تر اندام های هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، حجم اندام هوایی وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت اندام هوایی به ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب بهبود اکثر صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاع (75/41 سانتی متر)، وزن تر اندام هوایی (83/94 گرم)، وزن خشک اندام هوایی (71/20 گرم)، وزن تر ریشه (40/16 گرم)، سطح برگ (27/60 سانتی متر مربع)، طول ریشه (16/45 سانتی متر) و حجم ریشه (33/15 سانتی متر مکعب) در /تیمار ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک حاصل شد. کمترین ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه به ترتیب 75/20 سانتی متر، 49/36 گرم، 78/5 گرم، 75/4 گرم، 60/29 سانتی متر مربع، 88/25 سانتی متر، 00/4 سانتی متر مکعب ثبت شد. همچنین تعداد برگ گیاه تحت تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولیک قرار گرفت و کمترین تعداد برگ (16/14 عدد) در تیمار شاهد ثبت شد. به طور کلی کاربرد مواد هیومیکی (اسیدهیومیک و اسیدفولویک) سبب بهبود صفات رشدی گیاه شد، این درحالی است که تیمار ترکیبی این دو تاثیر مشهودتری نسبت به کاربرد جداگانه هر کود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گل مریم از مهم ترین گل های شاخه بریده در ایران و جهان به شمار می رود. با توجه به این که تغذیه در رشد، نمو و کیفیت گیاهان زینتی از اهمیت زیادی برخوردار است، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فولیک بر عملکرد، صفات کمی و کیفی گل مریم(. Polianthes tuberosa L) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در محوطه دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. اسید هیومیک و اسید فولیک در چهار سطح (صفر، 50، 100، 150 میلی گرم در لیتر) مصرف گردید. محلول پاشی در سه نوبت 30، 50 و 70 روز پس از کشت صورت گرفت. در این آزمایش، طول سنبله، طول و قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، تعداد گلچه، تعداد و سطح برگ، زمان ظهور گل، تعداد سوخک تولید شده، عمق توسعه ریشه، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم، عمر گلجایی و کلروفیل کل اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش معنی دار صفات اندازه گیری شده، به جز تعداد برگ و زمان ظهور گل شد. با افزایش مصرف اسید هیومیک تا 150 میلی گرم در لیتر میزان کلروفیل کل برگ، 52درصد افزایش یافت که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت. محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولیک باعث افزایش نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ ها شد و بیشترین میزان تحت تاثیر غلظت 150میلی گرم در لیتر به دست آمد. براساس نتایج این مطالعه، تیمار 150 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و اسید فولیک بیشترین تاثیر را بر افزایش صفات کمی و کیفی گل مریم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

به منظور بررسی ویژگی های گیاه کتان روغنی تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی و نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 95-94 در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول منابع مختلف نیتروژن در چهار سطح شاهد، کود اوره (150 کیلوگرم در هکتار)، کود اوره (75 کیلوگرم در هکتار) +کود بیولوژیک نیتروکارا و کود اوره کند رها (100 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم منابع مختلف کودهای آلی در چهار سطح شامل شاهد، ورمی کمپوست (5 تن در هکتار)، هیومیک اسید و ورمی کمپوست (5/2 تن در هکتار) + هیومیک اسید بودند. صفات موردمطالعه شامل عملکرد دانه، درصد روغن دانه، شاخص سطح برگ، وزن خشک و سرعت رشد نسبی بود. نتایج نشان داد که حداکثر سرعت رشد محصول (8/22 گرم بر مترمربع در روز) و شاخص سطح برگ (35/4) در تیمار کود اوره و بین منابع کود آلی بیشترین سرعت رشد محصول (28/22 گرم بر مترمربع در روز) و شاخص سطح برگ (15/4) را تیمار ورمی کمپوست + هیومیک اسید در 737 درجه روز (مرحله کپسول دهی) نشان دادند. در 527=GDD (شروع گلدهی)، کود اوره (09/0) از منابع کود نیتروژن و هیومیک اسید (02/0) از منابع کود آلی بیشترین سرعت رشد نسبی را داشتند. بیشترین درصد روغن (80/28درصد) مربوط به تیمار ورمی کمپوست + هیومیک اسید و بیشترین عملکرد دانه (67/2706 کیلوگرم در هکتار) مربوط به برهمکنش اوره با ورمی کمپوست + هیومیک اسید بود. به طورکلی نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهای آلی و زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی می تواند تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کتان روغنی داشته باشد. به نحوی که در این آزمایش کاربرد کودهای آلی در مقایسه با کود نیتروژن اثر بهتری نشان داد و به طور معناداری بیشتر از تیمار شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  722-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  665
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگی های رویشی گونه مرتعی Festuca arundinacea آزمایشی گلخانه ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگی های رویشی بوته ها مورد مطالعه و یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت های سطح برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ، ساقه، ریشه و بخش هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، طول ریشه، نسبت بخش هوایی به ریشه، کلروفیل a و کلروفیل کل در سطح 5% معنی دار بود. همچنین اثر تیمار در صفت های وزن خشک بخش هوایی و وزن تر ریشه در سطح 1% معنی دار شد. اما اثر تیمار در صفت های تعداد پنجه، قطر یقه و کلروفیل b معنی دار نشد. بیشترین مقدار صفت های وزن تر و خشک ریشه در مصرف 75 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در حالی که در بیشتر صفت ها مقدار 225 کیلوگرم در هکتار بیشترین اثر را بر افزایش صفت گذاشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 665 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

زمینه و هدف: در فرآیند فنتون یون های فرو در یک محیط اسیدی ضمن واکنش با پراکسید هیدروژن، موجب تولید رادیکال های هیدروکسیل پر قدرت و اکسنده انواع آلاینده های آلی می شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارائی فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف هیومیک اسید از محیط های آبی انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه به منظور انجام آزمایشات ابتدا در یک ظرف بوکال ایزوله در برابر عبور نور با حجم موثر 2 لیتر غلظت سولفات آهن 4، 8، 12 و 16 و غلظت هیومیک اسید تجاری 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر در 2 pH، 3، 4 و 5 تنظیم می گردید. در ادامه اثر افزایش 20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر لیتر پراکسید هیدروژن بر کاهش غلظت هیومیک اسید از محیط آبی در زمان های اکسیداسیون 5، 10، 20 و 40 دقیقه بر اساس روش سنجش پارامتر جانشین کربن آلی محلول توسط دستگاه TOC آنالایزور و بصورت دو بار تکرار بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین غلظت باقی مانده هیومیک اسید در نسبت 40 به 4 پراکسید هیدروژن به سولفات آهن در pH مساوی 3، غلظت اولیه 2 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید و زمان اکسیداسیون 40 دقیقه، حدود 0.031 میلی گرم بر لیتر می باشد. نتیجه گیری: فرآیند فنتون قادر است غلظت هیومیک اسید را با میزان بالا از محیط های آبی کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 52 استناد 1 مرجع 0
litScript