نتایج جستجو

103339

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10334

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

RANJBARAN HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ACCORDING TO THE MAJOR CHANGES IN PROGRESS OF MARITIME INDUSTRY, A NEW GLANCE AT THE ENERGY ASPECT AS WELL AS GLOBAL REQUIREMENTS FOR SAFETY AT SEA AND ITS ENVIRONMENT AND FUNDAMENTAL CHANGES THAT MARITIME BODIES AND RELATED ORGANIZATIONS HAVE PLANNED IN RECENT YEARS FOR MARINE AND MARITIME INDUSTRY ALL REFLECT THE FACT THAT TREMENDOUS AND SIGNIFICANT REVOLUTION IN THIS INDUSTRY IS HAPPENING AND IT IS VERY GOOD THAT THE GREAT BODY OF CHANGES FIT TOGETHER AND EXITING FROM THE FROZEN MARITIME OF THE COUNTRY DOES NOT CAUSE FLOODING AND DISASTERS FROM LACK OF PLANNING AND management. ONE OF THE MEMBERS OF THIS GREAT BODY THAT HAS DECISIVE ROLE FOR REGULATING THE GROWTH OF OTHER GREAT MEMBERS OF THIS BODY IS EFFICIENT AND SKILLED human resourceS IN ALL FIELDS. IN THIS PAPER ATTEMPT HAS BEEN MADE TO EXPLAIN BRIEFLY THE RELATED NEEDS OF human resource IN THE MARITIME INDUSTRY AND THE WAY OF MARITIME JOB SECURITY ABSORPTION AND PROMOTION, IT IS HOPED TO BE CONSIDERED.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسنده: 

NASIRI HAMIDREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TO MEET COMPETITIVE CHALLENGES FACING ORGANIZATIONS TODAY AND ACHIEVE PROFITABILITY TARGETS AND SUSTAINING THE CURRENT DYNAMIC COMPONENT OF SUCCESS FOR ORGANIZATIONS FOCUSED ON ENHANCING THE STRATEGIC ROLE OF human resourceS management. THE OBJECTIVE OF STRATEGIC human resourceS management, TO CREATE A VISION THAT IS SO FUNDAMENTAL ISSUES RELATED TO THE EMPLOYEE REGARDING. HENCE, IS GIVEN THE IMPORTANCE OF human resourceS AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN THE PRODUCTION OF ORGANIZATION. IN THIS PAPER, THE HISTORY AND THE CONCEPT OF STRATEGIC management AND human resource management, THE CONCEPT OF STRATEGIC human resourceS management MODEL TO EXPLAIN. IT WENT ON TO DISCUSS THE CONCEPT AND MODEL OF STRATEGIC human resourceS management AND DISCUSSION DESCRIBE THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC human resourceS management SUCH AS STRATEGIC human resourceS management OBJECTIVES WILL BE EXPLAINED.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  77-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  978
 • بازدید: 

  1479
 • دانلود: 

  1553
چکیده: 

مدیریت منابع انسانی سبز، مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق ساخته نظام های مدیریت منابع انسانی است. روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی انجام گرفت. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1479

دانلود 1553 استناد 978 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1429
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1429

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HUISMAN WIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ISO: 15189: 2012 ”MEDICAL LABORATORIES-PARTICULAR REQUIREMENTS FOR QUALITY AND COMPETENCE” DOES NOT REQUIRE ANYTHING THAT IS NOT REALLY JUSTIFIED TO ASCERTAIN CONSTANT QUALITY IN YOUR LABORATORY. IT HELPS TO REMIND WHICH ITEMS HAVE TO BE ADDRESSED. CONCERNING QUALITY OF EQUIPMENT, METHODS AND QUALITY CONTROL YOU ARE ACCUSTOMED TO PUT THE REQUIREMENTS ON PAPER AND TO RECORD THE RESULTS...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  693
چکیده: 

تحقیق، فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات و حقایق در جهت اثبات فرضیه (ها) یا پاسخ به سوالاتی خاص است. تولید و توسعه علم، هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیقی است تا بدان وسیله بتوان افزایش کارآیی و اثربخشی را تحقق بخشید. تحقیق در مدیریت منابع انسانی، حوزه ای نظام مند از تحقیق در مدیریت است که در جست و جوی افزایش بهره وری منابع انسانی و انجام اقدامات موثر است. استراتژی های تحقیق در این حوزه نیز همانند سایر حوزه های پژوهشی، بر اساس دو بعد جایگاه فلسفی (اثبات گرایی و ساختارگرایی اجتماعی) و میزان درگیری محقق (مستقل از فرایند تحقیق و درگیر در موضوع تحقیق) دسته بندی می شوند و عبارتند از: تحقیق موردی، تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق عملی. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان منابع انسانی در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق و ایجاد آمادگی بیش تر کمک خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 693 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  134-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  494
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 494

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SKINNER D. | SAUNDERS M.N.K. | THORN HILL A.

نشریه: 

STRATEGIC CHANGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  341-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7323
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7323

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LAWLER EDWARD E.

نشریه: 

human resource management

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7950
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7950

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript