نتایج جستجو

71727

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7173

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دامیار سجاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  146
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3515
 • دانلود: 

  1529
چکیده: 

این مقاله سعی دارد که با استفاده از یک مدل، ارتباط وجوه هویتی معماری را با وجوه انسانی بررسی نماید. در این پژوهش ابتدا تعریف فراگیری از مفهوم هویت و هویت معماری ارائه شده است، سپس ابعاد مختلف تعاریف هویت معماری در چارچوب این تعریف تبیین می گردد تا براساس این تعریف معین، بتوان عوامل هویت بخش معماری را شناسایی و دسته بندی کرد. نوشته حاضر در سه بخش اصلی ارائه شده است: نخست روش شناسی مواجهه با موضوع هویت معماری مورد بحث قرار گرفته که در آن با استفاده از ماشین های فکری گدس تمام روش های ممکن برای مطالعه هویت معماری در چهار دسته قرار داده شده است؛ سپس مفاهیم مختلفی که از تعریف هویت به عنوان وحدت تصور ذهنی (توقع یا انتظار ذهنی) و عینیت در مباحث نظری معماری به کار رفته بررسی شده است. معرفی هویت فردی یا گروهی به واسطه معماری، ابراز هویت اجتماعی-فرهنگی به واسطه کالبد، خودیابی انسان به واسطه ساخت محیط و بالاخره ابراز هویتی که از خود معماری به صورت مطلق انتظار می رود، چهارگونه مورد نظر را تشکیل می دهد. بخش اصلی مقاله به مدلسازی مفهوم هویت مطلق معماری براساس وجوه ادراکی انسان اختصاص دارد. پژوهش حاضر برای ساماندهی عوامل تشکیل دهنده نوع فوق از هویت معماری منجر به یک مدل سه محوری شده است که محورهای آن را ادراک تجربه (جسمانی، روانی، اجتماعی و روحانی)، محیط تجربه (طبیعی و مصنوعی) و زمان تجربه (آنی، طول عمر، نسل های متوالی و ازلی) تشکیل می دهد که مجموعا 32 گونه از عوامل هویت بخش را معرفی می کند که در نظام معین با هم ارتباط دارند. با این ترتیب هر موضوع مرتبط با هویت مطلق معماری جایگاه خاص خود را در این مدل می یابد. مثال عینی از مدل مزبور در معرفی بخشی از عوامل هویت بخش، سیاه چادرهای ایلام برای افراد بومی به کار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3515

دانلود 1529 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10146
 • دانلود: 

  5258
چکیده: 

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید، نهادها و نظام های آموزشی و پرورشی در توسعه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را به دست آورده اند. مهم ترین چالش سیاست گذاری در آموزش و پرورش در هزاره سوم، سیاست تحول و تبدیل نظام آموزش فعلی به «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارامدی برخوردار هستند. با توجه به اهمیت نظام آموزشی در تربیت انسان ها و پیشرفت جوامع، لزوم اتخاذ بهترین سیاست ها در شرایط مختلف، ضروری است. از این رو در این مقاله با تاکید بر نقش سیاست گذاری آموزشی در توسعه علم و فناوری، با استفاده از دیدگاه نظام مند و در نظر گرفتن تمامی عواملی که بر دروندادها (تعریف سیاست گذاری به عنوان یک وظیفه تدوین انتظارات از سیاست گذاری، ساختار و اختیارات قانونی و نیروی انسانی)، فرآیندها (تشخیص، تعریف و تحدید مساله، تدوین راه حل های پیشنهادی، تحلیل راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل، تصویب راه حل یا سیاست اتخاذ شده اجرا، ارزیابی و بازنگری) و بروندادهای سیستم آموزشی (اثربخشی سیاست و فرآیند سیاست گذاری، عدالت آموزشی، اخلاق، نیازها و انتظارات اجتماع، امکان سنجی سیاسی) تاثیر می گذارند، همچنین تعامل میان نظام آموزشی با دیگر نظام ها (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره) به ارائه مدل ادراکی سیاست گذاری در آموزش و پرورش ایران پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 10146

دانلود 5258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: آملوبلاستوما شایعترین تومور ادنتوژنیک است که بر اساس اطلاعات موجود بروز آن می تواند در ارتباط با ضربه به فک، راشی تیسم، اعتیاد، (HPV) human Papilloma Virus و... باشد که البته تا به حال تحقیق کامل و دقیقی در رابطه با اتیولوژی آن انجام نشده است.مواد و روش ها: در این تحقیق رابطه این تومور با یکی از مهمترین عوامل اتیولوژیک احتمالی آن یعنی در HPV با استفاده از روش (PCR) Polymerase Chain Reaction مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته ها نشان دادند که حضور کنترل HPV در نمونه های تومور با اختلاف آماری معناداری از حضور HPV نمونه های یا فولیکولهای دندان عقل نهفته بیشتر است (P<0.025).نتیجه گیری: این تحقیق وجود ارتباط معنی دار بین تومور آملوبلاستوما و HPV را نشان داد ولی مطالعات بیشتر جهت تعیین Sequence ژنتیکی و موارد ناشناخته HPV لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2510
 • دانلود: 

  867
چکیده: 

حفاظت از منابع طبیعی همواره موردتوجه سیاست گذاران قرار داشته، اما برنامه های اجراشده در راستای مدیریت این منابع زیستی با توفیق چندانی همراه نبوده اند، به نحوی که تخریب منابع آب، خاک، جنگل و سکونت گاه های طبیعی در چند دهه اخیر افزایش یافته است. همین امر موجب نگرانی اندیشمندان مختلف گردیده است. برخی صاحب نظران بر این باورند که جهان در آستانه اتمام منابع طبیعی قرار دارد. در این میان، هرچند نقش مداخله گری های انسانی در افزایش تخریب منابع زیستی موردپذیرش قرارگرفته، اما سیاست گذاری های انجام شده درزمینه حفاظت منابع طبیعی همچنان بر مبنای تفکرات سنتی فایده نگر طرح ریزی می گردند که در آن، تخریب منابع به عنوان فرایندی طبیعی تلقی می شود و نقش انسان ها در شکل گیری تغییرات زیست محیطی نادیده انگاشته می شود. بنابراین، دستیابی به اهداف حفاظت پایدار منابع زیستی نیازمند بازاندیشی در این شیوه تفکر و رویکرد به اندیشه های معاصر می باشد. به منظور حفظ منابع طبیعی می بایست در نگرشی سیستمی و جامع نگر، رابطه نظام اجتماعی- بوم نظام موردتوجه قرارگرفته و بر نقش ابعاد انسانی در سازگاری با بوم نظام تاکید شود. همچنین حفاظت منابع طبیعی دارای بنیانی فرهنگی می باشد. بنابراین، تبیین رابطه فرهنگ و ارزش ها و نگرش های برآمده از آن با سیاست گذاری، تولید، نشر و به کارگیری برنامه های حفاظتی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2510

دانلود 867 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

زمینه و هدف غیرقرینه بودن دو نیمه جمجمه، در حیوانات و انسان امری شایع است. معاینه بسیاری از بیماران و بررسی عکس-های گرفته شده از ایشان در طی عمل های جراحی پلاستیک، نشان دهنده عریض تر بودن نیمه چپ بینی و صورت بوده است. پیرو مشاهدات، بر آن شدیم تا برای رسیدن به نتیجه ای دقیق تر، مطالعه ای بر اندازه گیری جمجمه انسان انجام دهیم. مواد و روش ها برای شروع این مطالعه، 34 جمجمه طبیعی و در دسترس از 3 دانشکده پزشکی استان تهران را مورد بررسی قرار دادیم. عکاسی استانداردی از رخ، نیم رخ ها و نمای فوقانی جمجمه ها به عمل آمد. اندازه گیری ها با استفاده از نرم افزار Image J (موسسه ملی بهداشت)، جهت مقایسه دقیق فواصل ثابت علامت گذاری شده، انجام شد. یافته ها بررسی ابعاد مختلف دو نیمه راست و چپ بر روی جمجمه طبیعی انسان، نشان دهنده درجاتی از غیر قرینگی و عدم تقارن به طور ثابت می باشد. بیشترین تفاوت در اندازه اوربیت ها بود. فواصل بین نقاط مشخص در قسمت فوقانی خارجی اوربیت ها (PO) تا برجستگی زایگون (ZY)، خط عمود بر نیمه حفره اوربیت، برجستگی زایگون تا قسمت تحتانی بینی (SN)، و محیط اوربیت ها، به طور قابل توجهی در سمت چپ بزرگتر می باشند. اندازه گیری فواصل بین گونیون و پوگنیون در جوانب، تنه مندیبولار سمت راست را بزرگتر گزارش کرده است، حال انکه اندازه گیری همین نقاط از نمای قدامی، نشان دهنده عریض تر و پهن تر بودن نیمه چپ می باشد. تفاوت های قابل توجه دیگری در سایر ابعاد جمجمه در سمت چپ و راست یافت نشد. نتیجه گیری عدم تقارن چهره و بدن یک قاعده است، اما پیوستگی و ارتباط بین این غیر قرینگی در دو سمت چپ و راست، یافته جدیدی است که در اندازه گیری های ذکر شده، نتیجه گیری شده است. یافته های ما نشان می دهد که حفره اوربیت، در عرض، ارتفاع و همچنین محیط، در سمت چپ به طور قابل توجهی بزرگتر است، همینطور طول استخوان مندیبل در سمت راست بلندتر اما عرض آن باریک تر می باشد. هدف از انجام این مشاهدات، آشنایی بیشتر بیماران با تفاوت های آناتومیک بدن خود و همچنین ایجاد چشم انداز موثرتری برای بیمار و جراح جهت پیش بینی، برنامه ریزی و نتیجه گیری بهتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAWAL B.O. | TORIMIRO D.O. | MAKANJUOLA B.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  465-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3202
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3202

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  110-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نقدی اسداله | بابایی حیدر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3912
 • دانلود: 

  1205
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: مفهوم محوری در مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی شهری سنجش میزان و کیفیت تحقق نیازهای مادی و معنوی شهروندان در دو بعد شاخص های ذهنی (کیفی) و عینی (کمی) در زمینه های مختلف (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی) است. مطالعات در این خصوص از 1930 مورد توجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفت. این موضوع ابتدا در کشورهای توسعه یافته و سپس جوامع در حال توسعه بسط پیدا کرد. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد، عناصر و مدل های مختلف سنجش و همچنین مقایسه شاخص های عینی و ذهنی در یکی از مراکز استان در غرب ایران و شهر همدان است. با توجه به سابقه دیرینه شهری همدان و گزینش این شهر بعنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، این شهر بعنوان جغرافیای تحقیق انتخاب شده است.روش پژوهش: روش این مقاله پیمایشی بوده است و نتایج نشانگر اهمیت توجه به هر دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری است. جامعه آماری خانوارهای ساکن در شهر همدان میباشند که در این میان 380 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا شهر همدان به صورت خوشه ای به محلات نسبتا همگون تقسیم، و سپس در مرحله بعد پس از تعیین خوشه ها و بلوک ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی، نمونه نهایی برگزیده شد. سپس محلات از بین خوشههای چهارگانه انتخاب شدند.یافته ها و نتیجه گیری: برخلاف انتظار اولیه نتایج نشانگر عدم رابطه معناداری بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر با میزان رضایت مندی می باشد. هم چنین بعد ذهنی بر دیگر ابعاد کیفیت زندگی ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3912

دانلود 1205 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  427
 • صفحات: 

  440-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2206
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه: دگرگونی و تمایز سلول های B فعال شده به پلاسموسیت ها و همچنین، سلول های خاطره دار وابسته به پیام های حاصل از گیرنده سلول B می باشد. پیام های ناشی از گیرنده آنتی ژن و گیرنده های سیتوکاینی سطح سلول های B، سبب القای بروز عوامل رونوشت برداری خاصی می شوند که در نهایت این عوامل، تعیین کننده سرنوشت سلول B می باشند.روش ها: جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی (Peripheral blood mononuclear cells یا PBMCs) با استفاده از گرادیان شیب غلظت و با استفاده از فایکول انجام گرفت و سپس، جداسازی سلول های B خالص با روش (Magnetic-activated cell sorting (MACS) انجام شد. در مرحله بعد، برای تحریک و تمایز سلول های B به پلاسمابلاست ها، این سلول ها در محیط (Roswell Park Memorial Institute1640 (RPMI1640 در حضور Purified anti- human CD40 antibody و Anti-IgM f (ab) ‘2 یا و Purified anti-human CD40 Antibody و لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides یا LPS) کشت داده و سپس، پلاسمابلاست ها با استفاده از سه نشانگر CD38+، CD27+ و IgM- به روش فلوسایتومتری ارزیابی شد.یافته ها: در محیط In vitro، با تحریک دایمی لنفوسیت های B از طریق Cross-link کردن گیرنده آن ها (B cell receptor یا BCR) و تحریک با Anti-human CD40 antibody و Anti-IgM f (ab) ‘2 و یا Anti-CD40 و LPS اغلب سلول های B زنده مانده بودند و حتی تمایز آن ها به رده دیگری از سلول های B (پلاسمابلاست های CD38+، CD27+ و IgM-) مشاهده شد. از نظر آماری، تفاوت معنی داری در بیان نشانگرهای پلاسمابلاستی در سطح سلول ها در هر دو حالت تحریکی مشاهده نشد.نتیجه گیری: سلول های B این توانایی را دارند که در شرایط کشت In vitro و تحریک با محرک های متفاوت، همانند محیط In vivo به رده سلولی پلاسمابلاست تمایز یابند. با این وجود، برای دستیابی به بهترین شرایط جهت تمایز سلول های B، عواملی نظیر ماهیت تحریک، مدت زمان تحریک و استفاده از محرک های متفاوت که نقش مهمی دارند، باید مد نظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 2206

دانلود 259 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 95
litScript