نتایج جستجو

13335

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1334

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مشیری شهریار

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  4269
 • دانلود: 

  1912
چکیده: 

با توجه به اینکه هر منطقه جغرافیایی شرایط آب و هوایی مخصوص به خود را دارد، لذا اغلب طراحان ساختمان تصور می کنند با شناخت اقلیم یک منطقه جغرافیایی می توان برای سایر نقاط مشابه همان طراحی ها را بکار برد. در این تحقیق سعی شده تشابهات و تناقضات آب و هوایی یک اقلیم در دو منطقه جغرافیایی متفاوت را مورد بررسی قرار گیرد.نتایج نشان داد علیرغم اینکه دو شهر بندرعباس از ایران و شهر بلم از برزیل اقلیمی یکسان دارند (گرم و مرطوب)، با این وجود طراحی ساختمان در این شهرها کاملا متفاوت بوده است و هر کدام نیازمندی های ساکنین آنها را با توجه به شرایط آب و هوایی تامین می کند. در بندرعباس در ماه های آذر، دی، بهمن روزها هوا در منطقه آسایش و شب ها خنک، اسفند روز و شب در منطقه آسایش، در فروردین و آبان روزها گرم و شب منطقه آسایش و در سایر ماه ها روز و شب گرم است.

آمار یکساله:  

بازدید 4269

دانلود 1912 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

نقش جهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1393
 • دانلود: 

  917
چکیده: 

تمام ابعاد زندگی انسان با ساختار محیط اقلیمی او در ارتباط است. اقلیم بر بسیاری از موارد مانند شکل معماری، نوع خوراک، پوشاک و حتی آداب و رسوم تاثیر می گذارد. بدون شک آسایش زیستی در محیط مصنوع انسان تحت تاثیر شرایط محیطی و اقلیمی است، بنابراین انسان ناگزیر به شناخت شرایط اقلیمی محیط خود به منظور استفاده از امکانات و مواجهه با آن در شرایط سخت برای سازگاری است. امروزه اهمیت مطالعه اقلیم و بررسی اهمیت آن در معماری، منجر به انجام مطالعات و پژوهش هایی در این زمینه شده است. این مقاله در پی درک اصول حاکم بر معماری خانه های اهواز به عنوان یک معماری اقلیمی بوده است و هدف آن استخراج ویژگی های قابل تکرار در راستای دستیابی به اهداف معماری پایدار اقلیمی بود. با فهم کاربردی بودن ارزش های استخراج شده می توان به گونه ای از معماری دست یافت که به خوبی معماری گذشته و نیز پاسخگوی نیازهای انسانی امروز است. در این پژوهش، به بررسی عناصر معماری اقلیمی بناهای مسکونی، شناخت اصول طراحی در اقلیم گرم و مرطوب به عنوان اقلیم حاکم در این شهر، معرفی ده خانه از اهواز و در نهایت به بررسی اصول معماری همساز با اقلیم گرم و مرطوب در نمونه های موردی پرداخته شد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود و از مطالعات کتابخانه ای و میدانی مانند بازدید و حضور در بنا استفاده شد. براساس پژوهش حاضر در مورد شش اصل پایداری در ده خانه، مواردی از قبیل نوع بافت، نسبت فضای خالی و پر، ایوان، درون گرایی، عناصر ایجاد سایه و الما نهای سبز، جه تگیری، تهویه طبیعی، مصالح بومی در معماری اقلیمی آنها تاثیرگذار بود ه اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1393

دانلود 917 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLOYO A.

نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14578
 • دانلود: 

  38068
چکیده: 

There is a gap between the population growth and protein supply in many tropical countries where per capita income is low and the majority of people consume less protein than a daily standard for recommended protein intake. Poultry egg production remains the fastest route to bridging the protein demand-supply gap in these regions. However, poultry are faced with heat stress in the tropics which is deleterious to health and productive performance of laying and meat production. In addition, the problem limits dietary protein supply in the affected countries. The harmful effects of heat stress may be alleviated if attention is paid to sources of heat generation in the design and construction of the open poultry houses. This review discusses the internal climatic conditions of the poultry houses, how the birds respond to them, and their implications on heat management for poultry production. Hence, this paper provides pertinent information for guidance on parameters for open poultry houses architectural design that ensures optimum climatic conditions that will alleviate heat stress problem in poultry production in hot and humid climate.

آمار یکساله:  

بازدید 14578

دانلود 38068 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHATIBI SASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20649
 • دانلود: 

  8257
چکیده: 

Vernacular architecture has always had appropriate answer in conformity with the environment and climate. This paper has considered values of Iran vernacular urbanization and architecture in humid and moderate climate looking through sustainability and sustainable development concepts. Gorgan city has been studied using laboratory studies and available sources and relying on the content analysis and values hidden in the vernacular architecture in humid and moderate region of Golestan Province. Effects of weather on urban structure, landscape and views have been analyzed and considered in this regard in order to provide designers with some strategies for their future designs.

آمار یکساله:  

بازدید 20649

دانلود 8257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20963
 • دانلود: 

  10456
چکیده: 

This study aims to use vernacular climatic solutions (VCS) of traditional dwellings of Bushehr in common residential buildings of this city in southern Iran and answer to the question that “What is the effect of VCS in terms of energy consumption in these buildings?” This research was conducted on two levels. At the first level, after selecting an existing model of common residential buildings and short-time field measurements from local climate throughout the year, the collected data was used in simulation and some changes in terms of improvement in shading, natural ventilation and insulation of external walls and roof as vernacular climatic strategiesweremadein this building. At second level, the proposed models of common residential buildings were offered and the data collected at the first level was used in their simulation in two states of with and without using VCS. All models were simulated with the Design Builder software under natural ventilation conditions in moderate periods of the year while split air-conditioning systems were used during hot and humid periods. The findings showed that in the existing model, discomfort hours, cooling energy consumption and CO2production reduced by 54 percent, 44 percent and 22 percent, respectively. In the proposed models, these values showed a decrease by 10 to 20 percent, 42 percent and 32 to 34 percent, respectively. It is also predicted that using the VCS in common residential buildings of Bushehr, could reduce the energy consumption of each household by 3500 kWh per year.

آمار یکساله:  

بازدید 20963

دانلود 10456 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  716
چکیده: 

مقاله حاضر پس از معرفی انواع شیشه های هوشمند الکتروکرومیک، کریستال مایع، گازکرومیک، ترموکرومیک و SPD، به مقایسه نحوه عملکرد و ویژگیهای آنها با یکدیگر پرداخته است. همچنین میزان تاثیر این شیشه ها بر بهره خورشیدی و بار سرمایش یک ساختمان اداری در شهر بوشهر با اقلیم گرم و مرطوب مورد بررسی قرار گرفته است. جهت شبیه سازی از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شد. استفاده از شیشه ها ی SPD، گازوکرومیک، الکتروکرومیک و ترموکرومیک به ترتیب سبب کاهش 3/48%، 8/45%، 1/34% و 23/17% در بار سرمایش ساختمان در مقایسه با شیشه ساده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 716 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25839
 • دانلود: 

  33233
چکیده: 

As an example of extreme hot humid climate, the southern marginal rim of Iran is a perfect candidate for studying climatic patterns. Attention to climatic components in housing design process within this area is therefore essential. Benefitting from the airflow and avoiding heat and radiation are among the most effective approaches towards moderating heat conditions in hot and humid areas. Vernacular houses are principally built to adapt to the climatic needs. Bandar-e Lengeh in southern rim of Iran has vernacular houses with unique patterns to make use of the airflow. With the aid of the Design Builder software application, this article examines heat conditions in such houses in accordance with local wind patterns and airflow in the climatic structure of the houses. It also tries to investigate the extent to wich such airflow effective can be effective in moderating indoor heat conditions of the climatic conditions in Bandar-e Lengeh houses. The article has a practical purpose, which is being followed through application of graphical and simulation packages using Design Builder software version 4. 2. 0. 045 and the ASHRAE55 thermal comfort model. The climate statistics data are prepared by Meteorem 7 software, using weather data from Meteorological Organization of Iran. Conformance of the obtained simulation results show that local wind-flow currents in Bandar-e Lengeh combined with unique climatic patterns of the local houses can help moderation of indoor thermal conditions and provide the best ambient status, regarding air currents temperature and relative humidity in certain hours of the day.

آمار یکساله:  

بازدید 25839

دانلود 33233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیک قدم نیلوفر

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

حاشیه جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی ترین اقلیم های جهان است و توجه به مولفه های اقلیمی در فرآیند طراحی خانه ها در این منطقه، می تواند به بالا بردن سطح آسایش حرارتی ساختمان کمک کند. اقلیم گرایی دیدگاهی بنیادی در طراحی خانه های بومی ایران بوده، از این رو به کارگیری الگوهای فضاهای عملکردی خانه های بومی در طراحی مسکن معاصر هر شهر، می تواند سبب ارتقای سطح آسایش شود. این مقاله ضمن استخراج و معرفی الگوهای فضاهای عملکردی در خانههای بندر بوشهر از طریق بهکارگیری نظریه داده بنیاد و تطابق ویژگی های این فضاها با مشخصات اقلیمی بوشهر، در پی پاسخ به این سوال است که الگوهای مذکور تا چه حد متناسب و متاثر از اقلیم است. این مقاله دارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحله تحلیل و استنتاج کیفی و از طریق نظریه داده بنیاد بوده و با روش تصویرسازی انجام می شود. گردآوری داده ها در دو بخش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد خانه های بومی انجام شده است.تطابق الگوهای به دست آمده از کدگذاری نمونه ها با مولفه های اقلیم میانه و محلی منطقه مورد بررسی نشان می دهد که مشخصه های فضاهای عملکردی در نمونه های مورد مطالعه با مولفه های اقلیم میانه منطبق بوده و همچنین از الگوهای باد محلی پیروی می کند. از شاخص ترین نکات در الگوهای خانه های بوشهر می توان به استفاده از زمستان نشین برای فصول سرد برخلاف بسیاری نقاط حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد سامانه ایستای تهویه طبیعی با توجه به انتظام و جهت گیری فضاهای باز و نیمه باز اشاره کرد. در این الگوها فضاهای باز و نیمه باز مابین و مقابل فضاهای بسته قرار دارند و کشیدگی فضاهای بسته در جهت حیاط است. لذا در عین تراکم کلی حجم، فضاهای بسته زیستی از نظر تهویه طبیعی به صورت گسترده عمل می کنند. الگوهای اقلیمی این خانه ها شامل راهکارهای ساده ای از فرم صحیح فضاهای باز، نیمه باز و بسته و ترکیب های حساب شده ای از آن ها در سطح و ارتفاع است که به سادگی قابل تعمیم و استفاده در الگوهای خانه های امروز خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

عمده تبادلات انرژی در ساختمان وابسته یا حداقل مرتبط با پوسته خارجی بناست. پوسته های خارجی محل تبادل حرارت بنا با محیط اطراف، جذب انرژی های خورشیدی، تهویه، و نفوذ نور و صدا به محیط داخلی می باشند که نقش مهمی در صرفه جویی انرژی ساختمان ها خواهند داشت. در این میان نماهای دوپوسته به عنوان یک راهکار برای ایجاد شفافیت، کنترل تأثیر محیط بر ساختمان و عملکرد مفید آن از دیدگاه کاهش مصرف انرژی، مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به مشکلات افزایش حرارت ناشی از اثر گلخانه ای موجود در حفره به ویژه در اقلیم گرم و مرطوب، لزوم پژوهش حاضر جهت دستیابی به فاصله بهینه دو پوسته در راستای کاهش مصرف انرژی دیده می شود. روش پژوهش حاضر بر اساس جمع آوری اطلاعات، شبیه سازی مطالعه موردی در نرم افزار دیزاین بیلدر و تحلیل و بررسی داده های کمی حاصل از شبیه سازی ساختمان مورد نظر در اقلیم گرم و مرطوب جزیره کیش می باشد؛ که نمای دو پوسته گسترده در فواصل مختلف حفره میانی جهت بررسی میزان مصرف انرژی، شبیه سازی شده است. یافته های پژوهش میزان مصرف انرژی سرمایشی در فواصل حفره 30 تا 200 سانتی متر می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر این اساس است که جبهه جنوبی نمای دوپوسته گسترده در مقایسه با انواع نماهای دو پوسته تأثیر به سزایی در میزان کاهش مصرف انرژی دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عمق حفره در میزان کاهش انرژی سرمایشی نقش مؤثری ایفا می نماید و نمای دوپوسته با عمق بین 50 تا 70 سانتی متر، بهینه ترین فاصله در کاهش مصرف انرژی سرمایشی در مقایسه با فواصل دیگر در ساختمان اداری کوتاه مرتبه در اقلیم گرم و مرطوب خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  176-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در پژوهش اثر تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (PMP24) در قسمتی از حوزه آبریز قره سو واقع در استان گلستان بررسی شد. به این منظور از داده های اقلیمی در مقیاس های زمانی ساعتی و روزانه طی دوره زمانی 2017-1987 استفاده شد. جهت تولید داده های آینده از خروجی های مدل گردش عمومی جو (CanESM2) تحت سه سناریوی خوش بینانه (RCP 2. 6)، حد وسط (RCP 4. 5) و بدبینانه (RCP 8. 5) و مدل ریزمقیاس نمایی آماری (SDSM) در دو دوره آینده نزدیک و دور استفاده گردید. مقادیر PMP24 با روش های همدیدی، استاندارد و تجدید نظر شده هرشفیلد در دوره های زمانی پایه و آینده تحت سه سناریو محاسبه شدند. مقدار PMP24 با استفاده از روش استاندارد Hershfield در دوره پایه 421 میلی متر محاسبه شد. این مقادیر تحت سناریوهای RCP، برای دوره آینده نزدیک 202، 228 و 213 و برای دوره آینده دور 216، 201 و 230 میلی متر به دست آمدند. نتیجه حاصل از روش تجدید نظر یافته Hershfield در دوره پایه 230 میلی متر بود. مقادیر PMP24 تحت سه سناریو در دوره آینده نزدیک 81، 85 و 76 و در دوره آینده دور 83، 80 و 79 میلی متر محاسبه شدند. مقدار PMP24 حاصل از روش همدیدی در دوره پایه 143 میلی متر به دست آمد. این مقادیر در آینده نزدیک 98، 105 و 109 و در آینده دور 129، 122 و 126 میلی متر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
litScript