نتایج جستجو

13212

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اکبری اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

نامه به سردبیر (بحث گونه): کلیدواژه هایی که از طرف نویسندگان مقاله براساس راهنمای نویسندگان مجلات ارائه می شوند، فشرده ترین اصطلاحاتی هستند که بیشترین ارتباط را با محتوای مقاله دارند [1]. بنابراین هم در امر ذخیره مقالات در پایگاه های اطلاع رسانی و هم در بازیابی مقالات از این پایگاه ها، بخش کلیدواژه مقالات اهمیت قابل توجهی دارد [2]. برخی از آشفتگی ها در کاربرد کلیدواژه ها در مجلات انگلیسی، PubMed و مجلات فارسی گزارش شده است [3، 4]. در زبان انگلیسی به این صورت است که در ترکیب های وصفی کلمه اول صفت و در ترکیبات اضافی کلمه اول مضاف الیه است. چون بار مفهومی یک اصطلاح مرکب مربوط به موصوف و مضاف است، بنابراین در منابع انگلیسی که اصطلاحات براساس الفبا مرتب می شوند، ترکیبات وصفی و اضافی به شکل مقلوب یا وارونه نوشته می شوند. برای مثال در ساختار درختی سر عنوان های موضوعی پزشکی Medical Subject Headings (MeSH)، ترکیب اضافیTeaching hospitals به شکل مقلوب hospitals, Teaching و ترکیب وصفی Palliative Medicine به شکل مقلوب Medicine, Palliative ثبت شده است [5، 6]. هدف از کاربرد شکل مقلوب این است که مفاهیم مترادف در ترتیب الفبایی، مجاور هم قرار گیرند. بااین وجود، شکل املایی مقلوب در هیچ مجله انگلیسی زبان به عنوان کلیدواژه مرسوم نیست. بنابراین اگر در راهنمای نویسندگان مجلات حوزه علوم پزشکی (یا دیگر حوزه های علوم زیستی) از نویسندگان خواسته شود که نه تنها کلیدواژه ها را از MeSH انتخاب نمایند، بلکه به این نکته هم توجه داشته باشند که املاء مقلوب باید به شکل دستوری صحیح خود، برگردانده شود. چند مورد از املاهای مقلوب که توسط مجلات فارسی علوم پزشکی در بخش کلیدواژه ثبت شده است، بدون ذکر نام مجلات، در جدول 1 فهرست شده است.....

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  21
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

اهداف بیمارستان های نظامی با توجه به این که از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و دارای ساختار و اهداف خاصی هستند، بایستی بر اساس معیارها و ویژگی های خاص خود مورد ارزیابی و اعتباربخشی قرار گیرند. مطالعه پیش رو با هدف بررسی شاخص ها و استانداردهای برنامه های اعتباربخشی مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی نظامی انجام گردید. مواد و روش ها در این مطالعه مروری روایتی، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده از سال 2000 تا 2019 میلادی که در پایگاه های PubMed، Scopus و Google Scholar، با استفاده از ترکیب مختلفی از کلیدواژه های اعتباربخشی، ارزیابی کیفیت، بیمارستان، مرکز مراقبت های بهداشتی، پزشکی نظامی، ارتش و نیروهای مسلح، قابل دسترس بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر جستجوی دستی، به وبسایت برخی بیمارستان ها و مراکز نظامی نیز مراجعه شد. پس از بازیابی اولیه 354 مقاله و مستند، سه محقق به طور مستقل به بررسی کیفی آنها مطابق با اهداف مطالعه پرداختند و مطالعات نامرتبط از بررسی نهایی حذف و اطلاعات لازم از 16 منبع باقی مانده استخراج یافت. گردآوری داده ها با استفاده از یک فرم استخراج داده که بر اساس اهداف مطالعه طراحی شده بود، انجام شد. یافته ها مهم ترین سازمان اعتباربخشی که مراکز مراقبت نظامی جهان را مورد اعتباربخشی قرار داده است، کمیسیون مشترک بین المللی اعتباربخشی موسسات مراقبت بهداشتی و درمانی (JCAHO) بود. معیارهای اصلی مورد توجه در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی در دو دسته اصلی معیارهای اختصاصی و عمومی شامل 20 ردیف قرار گرفتند، که از جمله می توان به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت، درمان، خدمات، مدیریت و رهبری و بهبود کیفیت و ایمنی بیمار اشاره نمود. نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، در اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نظامی به استانداردهای ساختاری، فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت و ساختار آنها توجه ویژه شود. همچنین مراکز مربوطه بایستی بر اساس یک استاندارد تغییر یافته و اصلاح شده واحد، مورد اعتباربخشی قرار گیرند، هرچند که این ویژگی ها دلیل بر این نیست که اعتباربخشی توسط سایر سازمان های اعتباربخشی در بیمارستان های نظامی انجام نشود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 98 استناد 21 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1122-1128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1941
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1941

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MATSUO S.

نشریه: 

RINSHO BYORI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15740
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15740

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3508
 • دانلود: 

  1119
چکیده: 

زمینه و هدف: مدیریت بیمارستان در دهه های اخیر با چالش های متعددی روبرو بوده است. شناسایی و حل این چالش ها موجب ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های بیمارستان می شود. این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین چالش های پیش روی مدیریت بیمارستان انجام شد.مواد و روش: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393-1394 انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران بیمارستان های آموزشی و درمانی، مدیران ستادی دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که در مجموع 24 نفر از افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه و بحث گروهی متمرکز استفاده شد. همچنین از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده های مطالعه استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه چالش های مدیریت بیمارستان در پنچ مضمون (ساختار و تشکیلات دانشگاه، قوانین و دستورالعمل ها، منابع و امکانات، ضعف دوره های آموزشی و سیاست های کلان و بالادستی) تقسیم بندی شد. تغییر فرهنگ و باورها، تغییر ساختار و تشکیلات و آموزش و توانمندسازی به عنوان راهکارهای عبور از چالش ها بیان شد.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدیران بیمارستان ها با چالش های متعددی که اکثر آنها مشکلات سازمانی و فرایندی هستند روبرو بودند. افزایش ارتباط بیمارستان با سایر مراکز، حمایت مدیران ارشد از مدیران بیمارستان، تقویت فرهنگ مدیرپروری و شفاف نمودن شاخص های بیمارستانی از مهم ترین عوامل جهت کاهش این چالش ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 3508

دانلود 1119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  199-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

مقدمه: وب سایت های بیمارستانی دارای قابلیت های بالایی برای ارایه اطلاعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب سایت های بیمارستانی، میزان بهره برداری آن ها از این قابلیت ها را مشخص می نماید و به شکل گیری رقابت سازنده بین بیمارستان ها کمک می کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای وب سایت بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1396 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل وب سایت های 13 بیمارستان دولتی و 3 بیمارستان خصوصی شهر اصفهان بود. داده ها با استفاده از چک لیستی مشتمل بر 11 معیار اصلی و 69 معیار فرعی جمع آوری گردید و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری بین میانگین امتیازات کسب شده وب سایت های بیمارستان های دولتی و خصوصی در رابطه با 4 معیار اصلی «اطلاعات تماس و راه های دسترسی، خدمات پذیرش و نوبت دهی، ویژگی ها، طراحی و روزامدی صفحات و روابط عمومی» وجود داشت، اما بین میانگین امتیازات به دست آمده در 7 معیار دیگر و نیز امتیاز کلی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج مطالعه حاضر، مسوولان این حوزه می توانند گام های جدی تری جهت ارایه اطلاعات و خدمات مطلوب به مشتریان بردارند تا برای جلب مشتریان بیشتر و افزایش رضایتمندی آن ها وارد رقابت سازنده با یکدیگر شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

زمینه و هدف: بیمارستان های خیریه در حفظ و اعاده سلامت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد جامعه نقش برجسته ای دارند؛ از این رو چگونگی مدیریت در این بیمارستان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، ارایه الگویی برای مدیریت بیمارستان های خیریه ایران است.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تطبیقی انجام گرفته است. داده های تحقیق با مطالعه منابع علمی کتابخانه ای و بررسی مستندات عینی داخلی و خارجی، از طریق مراجعه به پایگاه های الکترونیکی، مکاتبه الکترونیک و مصاحبه با برخی از مدیران بیمارستان های خیریه و مشاهده تعدادی از بیمارستان های خیریه کشورهای منتخب با ارسال پرسشنامه فارسی برای بیمارستان های ایران و پرسشنامه انگلیسی برای بیمارستان های خارج کشور گردآوری شد. به منظور طراحی الگوی پژوهش، با مقایسه نقاط قوت و ضعف اداره بیمارستان های خیریه در ایران، آلمان، آمریکا و هندوستان، الگوی اولیه طراحی و پس از آزمون به روش شبه دلفی (قضاوت خبرگان) طی دو مرحله و با تایید ده تن از اساتید و خبرگان اعتبار سنجی شد. روش نمره دهی پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، بسیار خوب (4) و بسیار ضعیف (0) انجام شد، و باروش دلفی، نهایی گردید.یافته ها: نتایج مطالعات در ایران نشان داد، که بیمارستان های خیریه با سلیقه های مختلف و بدون وجود یک چارچوب مشخص اداره می شوند، هیچ گونه کمکی از دولت دریافت نمی دارند، تعدادی از این بیمارستان ها خودکفا نیستند و به مدد کمکهای خیرین استمرار فعالیت دارند. بیمارستان های خیریه مورد مطالعه در خارج از کشور به شکل بیمارستان های ایران اداره نمی شوند و اکثرا تحت پوشش یک بنیاد و یا شرکت می باشند. در بعضی از کشور ها پس از برقراری نظام طب ملی، بیمارستان های خیریه در آن ادغام شده اند.نتیجه گیری: با توجه به این که هزینه درمان در بیمارستان های خصوصی بسیار گران بوده و اکثرا با بیمه قرارداد ندارند، نقش بیمارستان های خیریه در کمک به سلامت جامعه حیاتی است؛ لذا استفاده از الگوی ارایه شده می تواند در اداره مطلوب این سازمان ها و پاسخگویی به نیاز بیماران مستمند موثر واقع شوند. با برقراری نظام هیات مدیره ای به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بیمارستان های خیریه و دادن اختیارات لازم به آنان و همچنین تشکیل کمیته های برنامه ریزی، کنترل و نظارت، روابط برون بخشی و سیاست گذاری، می توان بهبود مدیریت و خودکفایی این بیمارستان ها در اداره امور جاری خود را شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: زباله ها و پسماندهای بیمارستانی، یکی از معضلات زیست محیطی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا سلامت افراد و جامعه را تهدید می کنند. بی توجهی به مدیریت صحیح این پسماندها باعث شیوع انواع بیماری ها و اپیدمی ها می شود که موجب تهدید سلامت افراد و جامعه و اتلاف هزینه است. هدف این مطالعه مقایسه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 بود.روش بررسی: این پژوهش توصیفی - مقطعی در 159 بخش مختلف در 6 بیمارستان آموزشی و 3 بیمارستان خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران که به صورت تصادفی انتخاب شدند،انجام گرفت. داده ها از طریق مشاهده و تکمیل پرسشنامه ای مشتمل بر 72 سوال گردآوری شد.یافته ها: بخش های بیمارستان های خصوصی از نظر نحوه تفکیک زباله (67 درصد)، جمع آوری زباله (39 درصد)، نگهداری موقت زباله (15.7 درصد) و حمل زباله از سطح بخش ها به محل نگهداری موقت زباله در بیمارستان و از آنجا به محل دفع نهایی (27.5 درصد) وضعیت مطلوب تری داشتند (با 3، 7، 35، 13، 11 و 2 به ترتیب در بیمارستان های آموزشی).نتیجه گیری: مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های خصوصی، مطلوب است. در بیمارستان های خصوصی، بودجه و سرمایه بیشتری وجود داشته و مدیران از آزادی عمل بیشتری در ایجاد تصویری مناسب تر از بیمارستان با ارایه خدمات با کیفیت تر، برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15449
 • دانلود: 

  5180
چکیده: 

Introduction: Personnel’s attitudes and their behaviors with the clients significantly affect clients’ perception of quality of services and consequently influence their satisfaction. The purpose of the present study was to investigate the supervisor’s attitude towards the effect of personal elements (as one of the elements of the service marketing mix) on choosing the hospital by patients and their companions.Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study conducted in winter of 2012. 35 supervisors (study group) were studied in Yazd educational hospitals of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Shahid Rahnemoun and Afshar. The research data were selected via a researcher-made questionnaire on factors of the marketing mixes that its validity and reliability was confirmed.Results: The results indicated that supervisor’s belief in increasing the market share of a hospital services in public hospitals including: 1-Physical evidence 2- Service or product 3- People or persons 4- Efficiency and quality 5- Process 6- Distribution 7-Promotion or propagation and 8- Price. Therefore, the significance of the personnel role in absorption of a definite patient involves the third element in choosing the hospital by patients.Conclusion: Based on this study, since the third factors in choosing a hospital are the personnel and persons who provide services, it is confirmed that in service-based organizations like hospitals, the most important elements of quality of services are the personnel activities that has been connected with clients of organization. Moreover, it is regarded as a vital factor in developing effective relationships with clients as well as their absorption in the hospital.

آمار یکساله:  

بازدید 15449

دانلود 5180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  424-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

در اغلب کشورها بخش دولتی ارایه دهنده خدمات سلامت، دچار چالش ها و کاستی های فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی حل معضلات نظام سلامت، واگذاری خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری پیمان مدیریت بود. همچنین در کنار آن به بیان اشکال مختلف عقد قرارداد، خدمات مورد قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، نحوه کنترل و پایش قراردادها و شیوه های پرداخت در پیمان های مدیریت پرداخته شد.پژوهش حاضر، از نوع مطالعه مروری بود که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب (انگلستان، هند، نیوزیلند و ایران) با استفاده از پایگاه داده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جمع آوری شد. متغیرهای مطالعه شامل اشکال عقد قرارداد، خدمات تحت پوشش قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، شیوه های پرداخت در پیمان مدیریت و کنترل و پایش قراردادها بود. روش عمده ای که در کشورهای مورد مطالعه برای عقد قرارداد وجود دارد، واگذاری مدیریت (پیمان مدیریت) می باشد. در این روش، اختیار و مسوولیت مدیریت و اداره سازمان های بهداشت و درمان از دولت به یک موسسه خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، موسسه بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه بهداشت و درمان روز به روز در حال گسترش است. واگذاری مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم ترین راه های کارامد برون سپاری خدمات سلامت است، ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
litScript