نتایج جستجو

32905

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3291

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه رایانه و پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات، بسیاری از محدودیت های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و درهای بسیاری را در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیمار در مراکز تامین کننده مراقبت بهداشتی و درمانی کشور گشوده است. رایانه و تکنولوژی اطلاعات کاربردهای فراوانی از قبیل: واقعیت مجازی، بانک اطلاعات پزشکی، بهداشت از راه دور، سیستم های خبره و شبکه های اطلاعاتی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی نرم افزار گزارش گیری از برنامه کشوری ADS9 (Admission and Discharg System) انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - کاربردی است که در سال 87 انجام شد. جامعه این پژوهش کارشناسان نرم افزار Hospimp شاغل در اداره های آمار دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کارشناسان نرم افزار  Hospimpدر وزارت بهداشت بودند. جهت گردآوری داده ها، به منظور ارزیابی معیارهای عمومی و اختصاصی نرم افزار مورد مطالعه از یک چک لیست دو قسمتی استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار امتیاز متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش که شامل ارزیابی ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی، گزارش های آماری، پایگاه های داده، گروه های هدف، اهداف برنامه نرم افزار Hospimp بود، به ترتیب 0.09±37.5، 0.08±22.58، 0.15±41.66، 0.2±57.14، 0.15±36.36 و0.14 ±27.27 درصد به دست آمد.استنتاج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقاط ضعف نرم افزار Hospimp نسبت به نقاط قوت آن بیشتر بوده است. ویژگی های عمومی نرم افزار نسبت به ویژگی های اختصاصی نرم افزار از سطح بهتری برخوردار بود. توصیه می شود استانداردهای بین المللی طراحی، تولید، تست، اندازه گیری و در نهایت نگهداری نرم افزار برای بهبود و ارتقای نرم افزارهای مورد استفاده در حوزه بهداشت و درمان، توسعه یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، کار پیچیده ای است که در آن همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارایه شاخص های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، انجام شد.روش بررسی: پژوهش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن Delphi در سال 1390 و در استان کرمان انجام گرفت. جهت انجام این مطالعه، سه مرحله مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه شاخص های اولیه ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. جامعه پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل 23 نفر از صاحب نظران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق روایی محتوی و پایایی آن نیز از طریق آزمون-بازآزمون تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.یافته ها: لیست نهایی شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از 91 شاخص در 8 عنوان اصلی به قرار زیر تهیه گردید: 1- کیفیت فنی؛ 2- کیفیت نرم افزار؛ 3- کیفیت ارتباطات بین بخش های مختلف و معماری ساخت؛ 4- کیفیت فروشنده؛ 5- کیفیت خدمات پس از فروش؛ 6- کیفیت حمایت از جریان کاری؛ 7- کیفیت ستانده های بخش پشتیبانی؛ 8- هزینه سیستم اطلاعات بیمارستانی.نتیجه گیری: با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در هر ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. شاخص های ارایه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستانی را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (hospital Information System) بهره گیری از رایانه ها و تجهیزات ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتی بیمار و اطلاعات مدیریتی است. هدف از این مطالعه مقطعی که در سال 1384 انجام گرفت، بررسی نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان های تهران و کرج بود. در این بررسی با مسوولان 20 بیمارستان از بین 36 بیمارستانی که دارای سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بودند مصاحبه انجام شد. نتایج نشان داد که گزارش ها و خروجی های مورد نیاز، مهم ترین معیارهای مناسب جهت انتخاب HIS از دیدگاه افراد تحت بررسی است. مدیریت سازمان، نحوه تامین منابع، فرهنگ سازی در سطح مدیران و کاربران و سیستم پذیری سازمان نیز مهم ترین متغیرهای مربوط به پیش نیازهای استقرار سیستم از دیدگاه کاربران شناخته شد. همچنین راحت بودن یادگیری، موثر بودن خدمات نگهداری و راحت بودن کار با برنامه، مستقل از نقش و مسوولیت کاربران، بیشترین عوامل رضایت کاربران بود.با دقت در یافته های این مطالعه و نیز با توجه به نواقص و محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، سرمایه گذاری های بیشتر مالی، انسانی و فنی برای نزدیک تر شدن به سطح انتظارات و نیازهای سازمان ها و کاربران آنها قویا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 44 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  273-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: اختلالات اضطرابی و سازگاری از اختلال های روانپزشکی شایع در بیماران مبتلا به سرطان است. متاسفانه بسیاری از اختلال های روانپزشکی در بیماران مبتلا به سرطان نادیده گرفته می شوند. از این رو بهره گیری از ابزارهای مناسب، می تواند در شناسایی مشکلات روانپزشکی بیماران سودمند باشد.روش: در پژوهش حاضر 96 تن از بیماران مبتلا به لوسمی و لمفوم، در نخستین دوره بستری خود که برای دریافت درمان به یک بیمارستان آموزشی در تهران مراجعه نموده بودند، توسط روانپزشک بر پایه معیارهای DSM مورد مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. افراد یاد شده نیز به کمک نسخه ایرانی پرسش نامه HADS، ارزیابی شدند تا نقطه برش مناسب از زیرمقیاس اضطراب HADS برای شناسایی مشکلات اضطرابی تعیین گردد.یافته ها: پرسش نامه HADS شیوع اختلال های اظطرابی را 27% نشان داد. منحنی راک، دارای سطح زیر منحنی 722/0 بود که نشانگر ارزش تشخیص گذاری برای اختلال های مرتبط با اضطراب در زمینه ابزار یاد شده است. حساسیت پرسش نامه با در نظر گرفتن نمرات 4، 5 و 6 به عنوان نقطه برش در مورد نمرات اضطراب شرکت کنندگان در پژوهش، بترتیب 92/0، 85/0 و 81/0، و ویژگی پرسش نامه 37/0، 44/0 و 54/0 به دست آمد. ارزش اخباری مثبت در زمینه نقاط برش یاد شده، بترتیب 35/0، 36/0 و 39/0، و ارزش اخباری منفی، 93/0، 89/0 و 89/0 بود.نتیجه  گیری: بهره گیری از زیر مقیاس اضطراب پرسش نامه HADS برای غربالگری اختلال های اضطرابی و سازگاری در مبتلایان به سرطان سودمند است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  114
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3359
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3359

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TRIAGE IS A DECISION-MAKING PROCESS TO PRIORITIZE PROVIDING HEALTH CARE TO THE SICK AND INJURED PATIENT IN THE SHORTEST TIME AS POSSIBLE AS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
strs
نویسنده: 

FATHALIZADEH SOHEILA | RAZI MOHSENEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: EACH YEAR2MILLION PEOPLE ARE INFECTED IN THE hospital.THESE INFECTIONS ARE KNOWN AS NOSOCOMIAL INFECTIONS: INFECTIONS THAT DID NOT EXIST AT THE TIME OF ADMISSION TO hospital.THESE INFECTIONS CAUSE THE DEATHS OF MORE THAN 19 MILLION PEOPLE AND COST MORE THAN$4.5 MILLION PER YEAR. GOAL IS TO PREVENT, SPREADING DISEASE AND DEATH...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسنده: 

MOLAEE FARZANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRIDUCTION: KNOWLEDGE OF hospital INFECTION BECAUSE OF PREVALENCE OF WORLD, THE INCREASE IN DEATHS AND ECONOMIC BURDEN HAS A SPECIAL IMPORTANCE. THE GROWING IS IMPORTANCE OF THIS INFECTION ARE SPECIAL ATTENTION AND SPECIAL MEASURES TO EFFECTIVE PREVENTION OF INFECTION IN THE FIELD hospital...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
عنوان: 
نویسنده: 

HABIBI SAARAVI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TERRORIST ATTACK, NATURAL DISASTER, OR OTHER PUBLIC HEALTH EMERGENCY, CAUSE DEVASTATING CONSEQUENCES THAT hospitalS COULD NOT ABSORB THE THOUSANDS OF VICTIMS GENERATED BY THE CATASTROPHE. IN THESE EVENTS WE FACED WITH TWO ENTITIES; SURGE CAPACITY AND SURGE CAPABILITY. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
litScript