نتایج جستجو

68802

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6881

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

بررسی حرکت آب و املاح در خاک نیازمند اطلاعات دقیق از ویژگی های هیدرولیکی خاک می باشد. یکی از خصوصیات هیدرولیکی خاک ضریب پخشیدگی هیدرولیکی در حالت غیر اشباع است. یکی از روشهای تعیین ضریب پخشیدگی هیدرولیکی خاک روش ساده ای است که در آن نیازی به اندازه گیری توزیع رطوبت در طول ستون خاک نیست و تنها با اندازه گیری توام فاصله جبهه نفوذ افقی از ابتدای ستون خاک، نفوذ تجمعی و عکس شدت نفوذ لحظه ای، می توان ضریب پخشیدگی هیدرولیکی را در مقادیر مختلف رطوبت خاک بدست آورد. اما در این روش طول ستون خاک که برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی بکار می رود بر صحت نتایج موثر می باشد.در پژوهش حاضر بر اساس آزمایش نفوذ افقی یک بعدی آب در خاک حداقل طول ستون خاک لازم برای تعیین معادلات ضریب پخشیدگی هیدرولیکی نسبت به رطوبت حجمی برای سه بافت مختلف خاک سبک، متوسط و سنگین با استفاده از روش ساده بدست آمده است. بر این اساس مشخص شد که هر چه بافت خاک سبک تر باشد طول ستون خاک باید بیشتر شود بطوریکه برای خاکهای سنگین حداقل طول 8 سانتی متر، خاک های متوسط 15 سانتی متر و برای خاکهای سبک باید از 60 سانتی متر بزرگتر باشد. مقادیر میانگین ضریب پخشیدگی هیدرولیکی در رطوبتهای مختلف اولیه برای خاکهای مختلف در شرایط نفوذ آب و تبخیر آب ارائه گردید.میانگین ضریب پخشیدگی هیدرولیکی خاک مانند ضریب پخشیدگی هیدرولیکی خاک در سه نوع خاک به ترتیب از خاک سبک به خاک سنگین کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

آگاهی از خصوصیات هیدرولیکی خاک مانند منحنی رطوبتی در شبیه سازی جریان و پدیده های انتقال در کشاورزی و هیدرولوژی ضروری می باشد. روش های مستقیم زیادی برای اندازه گیری خصوصیات هیدرولیکی خاک وجود دارند. اما متاسفانه بیشتر روش های موجود وقت گیر و پرهزینه می باشند. بنابراین توسعه و بسط روش ساده و مدل های متکی بر اصول فیزیکی به منظور برآورد منحنی رطوبتی خاک ضروری می باشد. در این مطالعه یک روش تحلیلی، برای برآورد پارامتر های مدل منحنی رطوبتی بروکز و کوری با استفاده از داده های نفوذ افقی آب در خاک توسعه داده شد و سپس روش مربوطه با روش ونگ و همکاران (2002) مقایسه شد. شانزده خاک (هفت کلاس بافتی خاک) با خصوصیات هیدرولیکی متفاوت برای بررسی دقت و اعتبارسنجی روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی پارامترهای n و مکش ورود هوا به خاک (hd) را کمتر از n و hd حاصل از برازش معادله بروکز و کوری بر داده های اندازه گیری برآورد می کند. گرچه مقایسه منحنی رطوبتی برآورد شده و اندازه گیری شده نشان داد که روش مذکور با دقت بسیار خوبی قادر به برآورد منحنی رطوبتی خاک می باشد. ضریب تبیین بالا (R2=0.93) و ریشه میانگین مربعات خطا پایین (RMSE=0.03) نشان داد که روش به خوبی قادر به برآورد منحنی رطوبتی خاک می باشد. متوسط RMSE روش ونگ و همکاران (2002) در برآورد منحنی رطوبتی 16 خاک مورد مطالعه برابر 0.049 بدست آمد بنابراین نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده با دقت بیشتری نسبت به روش ونگ و همکاران قادر به پیش بینی منحنی رطوبتی خاک می باشد. آنالیز حساسیت روش ارائه شده نشان داد که دقت برآورد پارامتر های منحنی رطوبتی خاک به شدت به دقت برآورد ضریب جذبی آب در خاک وابسته می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

برای اعمال مدیریت صحیح بر منابع طبیعی در ایران لازم است راه کارهای مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک، شناسایی و بهترین گزینه ها برای کنترل آنها به کار گرفته شوند. یکی از روش های جدید کنترل فرسایش خاک، کنترل رواناب با استفاده از پلیمرها می باشد. از این رو، این تحقیق به ارزیابی اثر پلیمری به نام پلی اکریل آمید آنیونی در فرآیند نفوذپذیری آب به خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار پلیمر (در غلظت های 0، 5، 10، 15 میلی گرم بر کیلوگرم) و روش برآورد سرعت نفوذ نهایی آب به خاک (صحرایی و آزمایشگاهی) در پنج تکرار می پردازد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ نهایی در هر دو نوع روش برآورد صحرایی و آزمایشگاهی داشته است. هم چنین ارزیابی سرعت نفوذ اولیه آب به خاک در صحرا به روش استوانه مضاعف همراه با آب محتوی پلی اکریل آمید آنیونی نشان می دهد که پلی اکریل آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه ای در افزایش سرعت نفوذ اولیه آب به خاک دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 41 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  186-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4342
 • دانلود: 

  1075
چکیده: 

در این تحقیق میزان نفوذ عمودی آب به خاک از روش آزمایش صحرایی استوانه های مضاعف جهت محاسبه تعیین ضرایب پنج مدل نفوذ کوستیاکوف، گرین آمپت، هورتون، سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) و فیلیپ مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در 82 منطقه علاوه بر ایجاد پروفیل خاکشناسی، خصوصیات فیزیکی خاک و پارامترهای مورد نیاز، نفوذپذیری با استفاده از روش استوانه های مضاعف در سه تکرار انجام گردید. با استفاده از مدل های نفوذ مذکور پارامترهای نفوذ (زمان-نفوذ تجمعی، سرعت نفوذ و متوسط سرعت نفوذ) برآورد و با مقادیر اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفتند. مدلی که بیشترین ضریب تبیین (R2) و کمترین واریانس (S2) را داشته برای آن منطقه به عنوان بهترین مدل معرفی شد. بررسی نفوذ بر روی سه نوع بافت خاک رسی و لومی نشان داد که مدل کوستیاکوف مناسب ترین مدل برای برآورد نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ در کلیه شرایط می باشد. با افزایش طول مدت زمان آزمایش نفوذ نتایج نشان داد که ضرایب مدل کوستیاکوف نسبت به بقیه مدل ها تغییرات بیشتری دارد و استفاده از ضرایب مدل های کوستیاکوف و هورتون که مبنای داده های تجربی در کوتاه مدت به دست آمده اند برای برآورد نفوذ تجمعی در درازمدت همراه با خطای قابل ملاحظه ای می باشد. در نتیجه در درازمدت فیلیپ و SCS مناسب تر تشخیص داده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 4342

دانلود 1075 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4277
 • دانلود: 

  1401
چکیده: 

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی تغییرات ضربان قلب صورت گرفته است. این تغییرات سیگنال قلبی که در دو ضربان متوالی مشاهده می شود را تغییرپذیری ضربان قلب یا Heart rate Variability (HRV) می نامند. تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد، به طوری که یکی از شاخص های سلامت انسان، افزایش و یا کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) است. بنابر این آنالیز این تغییرات می تواند معیار پیش بینی کننده مرگ ناگهانی و یا هشدار در مورد بیماری قریب الوقوعی باشد. لذا با دانستن تکنیکهای آنالیز HRV و تجزیه و تحلیل این تغییرات به صورت غیرتهاجمی می توان اطلاعات صحیحی از تغییر عملکرد سیستم اتونوم بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4277

دانلود 1401 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  232-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2510
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

مدیریت و طراحی مناسب روشهای آبیاری، مستلزم اطلاع از جزییات خصوصیات نفوذپذیری آب در خاک است که بایستی تعیین شود. یکی از عوامل مهم در مسئله نفوذپذیری، نفوذپذیری نهایی خاک می باشد که خاکها درانتهای زمان آبیاری از خود نشان میدهند. وقتی به علت وجود برخی از املاح محلول آب آبیاری، میزان نفوذ آب به خاک چنان کاهش یابد که آب کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته و عملکرد محصول کاهش یابد. مشکل نفوذپذیری که ناشی از کیفیت آب آبیاری است پیش آمده است. نفوذپذیری نهایی خاک از خواص خاک بوده و با بکارگیری آب آبیاری با کیفیتهای مختلف تغییر میکند. نفوذپذیری ضعیف خاک تامین آب گیاه را دشوار نموده وبا ایجاد سله، تجمع آب در سطح خاک، عدم تهویه و مسائل تغذیه گیاهی میتواند مشکلات کشت و کار را دو چندان کند. در این راستا، تغییرات نفوذپذیری نهایی خاک در آبیاری جویچه ای بازا کیفیتهای مختلف آب (شوری و سدیمی) در یک فصل زراعی بررسی شد. کیفیتهای آب آبیاری شامل سه تیمار به صورت شاهد با هدایت الکتریکی 6/0 دسی زیمنس برمتر و نسبت جذبی سدیم 9/0 و دو تیمار شوری دیگر بصورت 2 و 6 دسی زیمنس برمتر و با نسبت جذبی سدیم (SAR) به ترتیب 10 و 30 اعمال گردیدند. نفوذپذیری با استفاده از روش ورودی - خروجی اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که با افزایش نسبت جذبی سدیم، سرعت نفوذپذیری نهایی خاک در انتها ی دوره بصورت معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.سرعت نفوذپذیری نهایی خاک در تیمار با شوری شش دسی زیمنس برمتر و نسبت جذبی سدیم 30، در حدود چهل ویک درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2510

دانلود 297 استناد 1 مرجع 1
strs
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

نفوذ از مهمترین عوامل موثر در اجرای آبیاری سطحی بوده و مدیریت زراعی یکی از عواملی است که روی این پارامتر تاثیر مستقیم دارد. در این تحقیق تاثیر دو مدیریت مختلف زراعی روی نفوذ پذیری نهایی در یک خاک لوم رسی در آبیاری جویچه ای ارزیابی شده است. چهار تیمار، 1 – خاک بدون کاه و کلش - بدون کشت گیاه2 ،- خاک بدون کاه و کلش - با کشت گیاه، 3- خاک با کاه و کلش - بدون کشت گیاه و 4- خاک با کاه و کلش - با کشت گیاه، با سه تکرار در یک طرح بلوک کاملا تصادفی اجرا گردید. میزان نفوذپذیری پایه خاک در ابتدا، وسط و انتهای دوره کشت در جویچه ها با دو روش جویچه مسدود و روش جریان ورودی - خروجی اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج این تحقیق بین تیمارها در ابتدا و انتهای دوره تفاوت معنی داری وجود ندارد لیکن در اواسط دوره رشد این تفاوت کاملا معنی دار است. میزان نفوذ پایه خاک در اواسط دوره رشد با احتمال %99 در حالت با کشت بیشتر از حالت بدون کشت بدست آمد. این پدیده هم در مورد خاک معمولی و هم در خاک با کاه و کلش صادق است. تنها عامل این پدیده حضور ریشه گیاه در خاک می باشد. وجود ریشه در طول دوره کشت باعث افزایش نفوذپذیری پایه خاک گردیده است. میزان نفوذ پایه خاک در اواسط دوره رشد در سطح %99 در خاک با کاه و کلش بیشتر از خاک بدون کاه و کلش بدست آمده است. بهبود ساختمان خاک و افزایش تخلخل باعث افزایش نفوذ پذیری پایه در خاک با کاه و کلش نسبت به خاک بدون کاه و کلش است. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر بسیار زیاد روش اندازه گیری روی مقدار نتایج است. لیکن این تاثیر، رفتار تیمارها را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  885-893
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

برآورد میزان نشت آب در کانال های آبیاری از اهمیت زیادی برخودار است. روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد. مطالعات انجام شده در سطح شبکه های آبیاری کشور به منظور تخمین میزان نشت در کانال های آبیاری عمدتاً بر مبنای اندازه گیری با استفاده از بیلان آب است. روش غرقابی یک روش استاندارد برای محاسبه سرعت نشت در کانال مطرح می باشد. در این روش با انسداد محدوده مشخصی از کانال و اندازه گیری افت سطح آب می توان سرعت نشت را به دست آورد. در این تحقیق، امکان استفاده از معادلات نفوذ کوستیاکف-لوئیس، فیلیپ، گرین-امپت و S. C. S برای تخمین میزان نشت بر مبنای آزمایش غرقابی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده های موجود برای بخشی از کانال های آبیاری شبکه ای در کشور استرالیا، مشخص شد که معادله کوستیاکف-لوئیس با میانگین قدر مطلق خطای نسبی بین 3/2% تا 4/7% بهترین مدل برای تخمین نشت آب از کانال است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سرعت نشت به دست آمده از معادلات نفوذ برخلاف روابط موجود که سرعت نشت را همواره مقداری ثابت برآورد می کنند، مقداری ثابت نیست و با گذشت زمان، اشباع شدن خاک و کاهش سطح آب تغییر می کند. همچنین نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این تحقیق در مقایسه با روش های موجود حساسیت کمتری نسبت به مدت زمان داده برداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  103-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

نفوذ، از مشکل ترین و زمان برترین اندازه گیری پارامترهای فیزیکی خاک بوده است که بایستی برای برنامه ریزی صحیح آبیاری تعیین شود. برای ارزیابی روش شاخص مقیاس در برآورد نفوذ آب در خاک، این پژوهش در سه بافت مختلف رس سیلتی، لومی و لوم شنی انجام شد. مقدار نفوذ آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از اطلاعات پیشروی آب در کل جویچه و با استفاده از مدل بیلان حجمی (روش دو نقطه ای) در 9 جویچه اندازه گیری (در هر بافت خاک) تعیین شد. همچنین با استفاده از روش شاخص مقیاس و اطلاعات پیشروی آب در نصف طول جویچه، مقادیر نفوذ آب در خاک در هر یک از بافت ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقادیر متوسط قدرمطلق خطا (مقایسه نتایج استفاده از روش شاخص مقیاس و مقادیر اندازه گیری شده نفوذ در 9 جویچه در هر بافت خاک) در بافت لوم شنی، لومی و رس سیلتی به ترتیب 00556/0، 00215/0 و 00449/0 است. همچنین متوسط شاخص توافق در هر سه بافت حدود 95/0 محاسبه شد. ضریب همبستگی بالا (90/0 = R2) و نزدیک بودن نتایج رگرسیونی مقادیر نفوذ اندازه گیری شده با مقادیر تعیین شده با روش شاخص مقیاس و خط یک به یک، بیان کنندة مناسب بودن روش شاخص مقیاس در تعیین نفوذ آب به خاک در وضعیت های مختلف بافت خاک است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

نفوذپذیری یکی از مهم ترین پارامترهای فیزیکی خاک ها و از داده های بنیادی طرح های آبیاری و زه کشی است. اگرچه برای توصیف این پدیده، تاکنون روش ها و روابط مختلف تئوری و یا تجربی ارایه شده، ولی هنوز هم از جنبه های تطابق و امکان کاربرد علوم جدیدی نظیر روش شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی این پدیده، جای تحقیق و بررسی وجود دارد. در تمام روش های موجود برای تعیین روابط نفوذ، انجام آزمایش های زمان بر و پرهزینه صحرایی الزامی است. همچنین وجود عبارت های غیرخطی در روابط حاکم بر پدیده نفوذپذیری، مدل سازی آن را امری مشکل نموده است. از طرفی امروزه توانمندی های روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی مسایل غیرخطی باعث شده تا در علوم مختلف مهندسی به موازات کاربرد روش های متداول، از روش شبکه های عصبی نیز استفاده شود. درتحقیق حاضر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روشی جدید به منظور تخمین مقادیر نفوذپذیری نهایی خاک ها به کار گرفته شده است. در این تحقیق در مدل شبکه عصبی مصنوعی تهیه شده، پارامترهای فیزیکی خاک از جمله درصد مواد آلی، وزن مخصوص حقیقی و ظاهری، تخلخل و همچنین پارامترهای شیمیایی آن نظیر اسیدیته و میزان سدیم به عنوان ورودی و در مقابل مقادیر نفوذپذیری نهایی خاک به عنوان پارامتر خروجی مدل لحاظ شده اند. همچنین یک مدل آماری بر اساس رگرسیون های چندمتغیره تهیه و خروجی های مدل شبکه عصبی و مدل آماری با مقادیر واقعی اندازه گیری شده و با کاربرد معیار ضرایب همبستگی مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی با دقت بسیار بالا و قابل قبولی توانایی تخمین و پیش بینی مقادیر نفوذپذیری نهایی خاک ها را بر اساس پارامترهای زود یافت خاک دارند. وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه در مدل سازی با شبکه های عصبی مصنوعی آن است که، در این تحقیق علاوه بر کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مورد نفوذپذیری، توانمندی های این روش در یافتن دانش الگوریتم در داده های با حجم پایین نیز به اثبات رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
litScript