نتایج جستجو

1483

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

149

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13261
 • دانلود: 

  14464
چکیده: 

Background: bee venom (BV), like many other complementary medicines, has been used for thousands of years for the treatment of a range of diseases. More recently, BV is also being considered as an effective composition for the treatment of cancer. Cancer is a major worldwide problem. It is obvious that the identification of compounds that can activate apoptosis could be effective on the treatment of cancer. BV is a very complicated mixture of active peptides, enzymes, and biologically active amines. The two main components of BV are melittin and phospholipase A2 (PLA2). Of these two components, melittin, the major active ingredient of BV, has been identified to induce apoptosis and to possess antitumor effects. We tried to review antineoplastic effects of BV in this study.Materials and Methods: The related articles were derived from different data bases such as PubMed, Elsevier Science, and Google Scholar using keywords including bee venom, cancer, and apoptosis.Results: According to the results of this study, BV can induce apoptosis and inhibit tumor cell growth and metastasis. Results of in vivo experiments show that the anti-tumor effect of the BV is highly dependent on the manner of injection as well as the distance between the area of injection and the tumor cells.Conclusion: The results obtained from the reported studies revealed that BV has anticancer effects and can be used as an effective chemotherapeutic agent against tumors in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 13261

دانلود 14464 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUCHESFAHANI H.M. | NABIUNI M. | PARIVAR K.

نشریه: 

JOURNAL OF venom RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5821
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5821

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

TABATABAEI P. | SAIDATI A. | KHOTAII G. | MAMISHI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Applications of natural poisons as honey bee venom were important in treatment of many diseases in ancient times. Detection of chemical drugs, specially Steroids decreased apitherapy. But, Side effects and resistance of patient to chemical drugs caused to use of apitherapy again. Study of references showed that a treatment effect of venom is in order to of number of peptide and protein. One of these proteins is mellitin, a molecule that kills cells by slicing through the cell walls, destroying the cells. This protein is effective in functions of muscles, treatment of cancer, M.S., and with another protein such as Phospholipase A2 and Dopamine use in artherit and inflammation treatment. Mechanism of cancer treatment with mellitin is by Connection to antibody and cancer cells receptors. Function of mellitin on MS treatment is effect on synaptic surface and neuromuscular. Also, mellitin help in regulation of muscles function by effects on muscular contraction.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

سابقه و هدف: رده سلولی فئوکروموسیتوم رت (PC12)، در محیط کشت مناسب و تحت تاثیر عوامل القا کننده تمایز عصبی می توانند به سلول هایی با فنوتیپ عصبی تبدیل شوند. زهر زنبور عسل حاوی اجزای مختلفی مانند فسفولیپاز  (PLA2) 2است که به تنهایی اثرات تمایزی بر PC12 دارد، ولی اثر کل زهر بر آن مشخص نیست. لذا در این تحقیق، تاثیر زهر زنبور بر تمایز سلول های PC12 بررسی شد.روش بررسی: سلول های PC12 در محیط RPMI1640 کشت داده شدند و سپس با زهر زنبور در غلظت های 1، 3 و 5 میکروگرم بر میلی لیتر و فاکتور رشد عصبی با غلظت 50 نانوگرم بر میلی لیتر و به صورت توام به مدت 7 روز تیمار شدند و ارزیابی میزان بقا سلولی با روش MTT و تمایز سلولی با مشاهدات مورفولوژیکی و میزان تولید استیل کولین بررسی گردید.یافته ها: اثر تمایزی زهر زنبور عسل در دوز پایین مشاهده شد و مصرف هم زمان آن با NGF تاثیر آن را افزایش یافت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که زهر زنبور در غلظت های بالا موجب مرگ سلولی و در غلظت های پایین موجب تمایز سلول های PC12 به سلول های شبه عصبی می شود و مصرف هم زمان آن با NGF اثر تمایزی را افزایش می دهد

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 66 استناد 0 مرجع 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پی آیند 72) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  44-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3010
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

زهر زنبور عسل یکی از محصولات مهم کلنی زنبور عسل است که برای درمان برخی از بیماری ها مانند ورم مفاصل (آرتریت)، رماتیسم، تبخال و غیره از آن استفاده می شود. در ایران دو دستگاه زهرگیری جهت استفاده در خارج از کندو و داخل کندو ساخته شده است. در این تحقیق تاثیر استحصال زهر توسط دستگاه های ساخت ایران روی برخی از خصوصیات رفتاری و تولید ی زنبور عسل شامل: رفتار تهاجمی، رفتار عمومی، بقا و پایداری ملکه ها، تولید موم و شان سازی، راندمان تولید عسل و راندمان استحصال زهر توسط دستگاه های زهر گیری و مقایسه آنها با هم انجام گرفت. نتایج نشان داد که:1- استحصال زهر توسط دستگاه های ابتکاری خارج از کندو روی رفتار تهاجمی و تولید موم و شان سازی کلنی های زنبور عسل در سطح 1% و روی رفتار عمومی در سطح 5% در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری دارد ولی روی ملکه کشی و راندمان تولید عسل در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری ندارد. همچنین میزان استحصال زهر با این دستگاه دارای راندمان پایینی می باشد و زحمت زیادی از برای استفاده کننده در زمان زهرگیری به دنبال دارد.2- استحصال زهر با دستگاه مرسوم داخل کندو روی رفتار تهاجمی، رفتارعمومی، تولید موم و شان سازی، ملکه کشی و راندمان تولید عسل در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری ندارد. همچنین میزان استحصال زهر با این دستگاه دارای راندمان پایینی نسبت به دستگاه های مشابه خارجی است ولی زهرگیری با آن ساده و راحت می باشد.به طور کلی تاثیر زهرگیری روی خصوصیات رفتاری و تولیدی کلنی های زنبور عسل تا حدود زیادی بستگی به نوع دستگاه، روش استحصال زهر و احتمالا عوامل دیگر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3010

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  749-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

کشت فولیکول های نابالغ تخمدان، ابزار مهمی برای بررسی تکوین فولیکولی است و به عنوان انتخابی در ناباروری استفاده می شود. زهر زنبورعسل (HBV) متشکل از چندین ترکیب فعال بیولوژیکی است که اثرات آن در کمک به اوولاسیون فولیکول ها در رت اثبات شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر HBV بر بلوغ انواع فولیکول های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی و هم چنین بررسی اثر آن بر کاهش بیان TNF-a به عنوان یک ژن پیش برنده تحلیل فولیکولی است. فولیکول ها از تخمدان موش جدا و در محیط a-MEM کشت داده شدند و بر اساس قطر فولیکولی به سه گروه پره آنترال کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیدند. هر سه گروه تحت تیمار 1mg/mlHBV قرار گرفتند. اثرات کشندگی HBV بر روی فولیکول ها به روش رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. قطر فولیکولی و تغییرات مورفولوژیکی نشان دهنده بلوغ فولیکولی با اکولر مدرج و همچنین تغییرات بیان فاکتور TNF-a به روش فلوسیتومتری اندازه گیری شد.نتایج: بررسی قطر فولیکولی نشان داد کهHBV  موجب افزایش (P<0.001) قطر فولیکول ها می شود. میزان تخمک های GV در گروه کنترل و تیمار به ترتیب %53 و %31.4 برآورد شد که این کاهش با P<0.001 معنی دار بود. درصد پیشرفت تخمک ها به مراحل میوز I در گروه کنترل و تیمار به ترتیب حدود %30 و %43.2 و به مرحله میوزII  به ترتیب %15 و %22.3 محاسبه شد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که HBV می تواند بیان TNF-a را در سلول های فولیکولی به میزان %4 کاهش دهد. در مجموع می توان اظهار داشت که HBV سبب افزایش معنی داری در سیر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول های پره انترال شده و در نتیجه موجب آمادگی بهتر برای لقاح می گردد. از طرفی نشان داده شد که HBV تا حدودی می تواند بیان فاکتور التهابی و نکروزه کننده TNF-a را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  566-573
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

مولتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از بیماریهای التهابی مزمن تخریب میلین در سیستم عصبی مرکزی (CNS) است. تخریب میلین یک مشخصه کلاسیک بیماریMS  می باشد. تخریب شیمیایی میلین بوسیله اتیدیوم بروماید یکی از متداول ترین مدلهای کاربردی برای کشف ظرفیت جبرانی CNS است. در این تحقیق دخالت الیگودندروسیت های بالغ در ترمیم میلین پس از القا با اتیدیوم بروماید در ساقه مغز رتهای ویستار مورد بررسی قرار گرفت و سپس تاثیر سم زنبور عسل (bee venom) بر ترمیم میلین مطالعه شد. تاکنون زنبور درمانی به طور گسترده ای علیه بیماریهای التهابی مانند MS مورد استفاده قرار گرفته است. اما مکانیسم دقیق آن تا به حال شناسایی نشده است. مطالعات پیشنهاد می کند که ترکیبات آلرژیکی اولیه سم زنبور عسل مانند هیستامین و فسفولیپاز A2 تولید اینترلوکین 10 را توسط سلولهای Th-2 القا کرده و تکثیر سلولهای T را سرکوب می کنند. مطالعات نشان می دهد که خواص ضد التهابی و ضد دردی سم زنبور عسل به فعالیت آدرنورسپتورو نوروترنسمیژن سروتونرژیک مربوط می شود. در این تحقیق30 رت ویستار نربالغ با وزن تقریبی250-200 گرمی استفاده شد. رتها به 4 گروه تقسیم شده و به همه گروهها ( به جز کنترل و شم) تزریق10 میکرولیتر اتیدیوم بروماید0.15 (EB)  درصد و یا سالین 0.9 درصد به ترتیب به عنوان گروه تجربی و شم به ناحیه سیسترنا مگنا صورت گرفت. پس از 10- 8 روز بعد از تزریق EB، رتها در هر 3 گروه به طور تصادفی کشته و بافت ساقه مغزی برای پروسه هیستوتکنیک آماده شد و اثبات القا بیماری با استفاده از دو روش رنگ آمیزی لوکسال فست بلو و سولوکروم سیانین مورد بررسی قرار گرفت. پس از 13 روز از تزریق اتیدیوم بروماید، سم زنبورعسل به مدت10 روز به صورت درون صفاقی به همه گروهها تزریق شد. رتها در روزهای 9، 13 و 27 پس از تزریق اولیه کشته و ساقه مغز جمع آوری و جهت مطالعه میکروسکوپ نوری آماده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از برنامه SPSS با روش ONE WAY ANOVA انجام گرفت و p<0.05 معنی دار تلقی شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد BV یک تاثیر مثبت روی آکسونهایی که میلین خود را از دست داده اند در جهت ترمیم و تولید مجدد میلین داشته است. می توان نتیجه گیری کرد که سم زنبور با کاهش التهاب در مناطق آسیب دیده می تواند سبب تحریک مهاجرت سلولهای پروژنیتور الیگودندروسیت و افزایش میلین سازی در آکسونهای آسیب دیده گردد. مطالعات دقیق تر نیاز به بررسیهای مولکولی بیشتر با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوشیمی بافت ساقه مغزی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  136-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25741
 • دانلود: 

  14322
چکیده: 

Background: Diabetes is an important disease. This disease is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia resulting from perturbation in insulin secretion, insulin action or both. honey bee venom contains a wide range of polypeptide agents. The principle components of bee venom are mellitin and phospholipase A2. These components increase insulin secretion from the b-cells of pancreas. This study was conducted to show the hypoglycemic effect of honey bee venom on alloxan induced diabetic male rats.Methods: Eighteen adult male rats weighting 200±20 g were placed into 3 randomly groups: control, alloxan monohydrate- induced diabetic rat and treated group that received honey bee venom daily before their nutrition for four months. Forty eight hours after the last injection, blood was collected from their heart, serum was dissented and blood glucose, insulin, triglyceride and total cholesterol were determined.Results: Glucose serum, triglyceride and total cholesterol level in treated group in comparison with diabetic group was significantly decreased (P<0.01). On the other hand, using bee venom causes increase in insulin serum in comparison with diabetic group (P<0.05).Conclusion: honeybee venom (apitoxin) can be used as therapeutic option to lower blood glucose and lipids in diabetic rats.

آمار یکساله:  

بازدید 25741

دانلود 14322 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

EDIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در این تحقیق تعداد 360 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) با متوسط وزنی 2/0± 93/10 گرم در 3 تیمار زهر (8، 12 و 16 میکرو گرم پودر زهر زنبور عسل) و شاهد (جیره غذایی تجاری فاقد زهر زنبور عسل) هر کدام با 3 تکرار به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. بررسی شاخص های رشدنظیر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و شاخص وضعیت از ماهیان در ابتدا و انتهای دوره آزمایش انجام شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که طول و وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل با بهبود معنی داری همراه بود. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بهترین مقادیر به دست آمده در طول نهایی (09/0± 76/17) و وزن نهایی(005/0± 05/78)، ضریب رشد ویژه (05/0± 30/3)، درصد افزایش وزن بدن (6/0± 11/86)، افزایش وزن (8/0± 12/67)، شاخص وضعیت (02/0± 39/1) و ضریب تبدیل غذایی (009/0± 54/0) در تیمار 16 میکرو گرم پودر زهر زنبور عسل بوده است. در مجموع نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که استفاده از زهر زنبور عسل در سطوح مورد مطالعه، قابلیت تأثیرگذاری بالایی بر افزایش عملکرد رشد و تغذیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
litScript