نتایج جستجو

2739

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

274

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WASSIE T. | MEKURIAW G. | MEKURIAW Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10822
 • دانلود: 

  5529
چکیده: 

The study was carried out at Agarfa ATVET College dairy farm to evaluate the reproductive performance of holstein Friesian×Arsi and holstein Friesian×Boran cattle. For the study, records compiled from 1983 to 2012 at the Agarfa dairy farm were used as original data. The effects of breed, bloodlines, season and parity on the reproductive traits were evaluated. Data were analyzed using the general model of the SAS program. The overall mean±SE of age at first service (AFS), age at first calving (AFC), days open (DO), calving interval (CI), number of service per conception (NSPC), breeding efficiency (BE) and longevity were 32.05±0.57 months, 41.16±0.56 months, 194.62±3.42 days, 475.92±3.44 days, 1.35±0.03 service, 68.67±0.01% and 7.77±0.25 years, respectively. Breed had significant effect (P<0.05) on AFS and AFC. Bloodlines, season and parity had significant effect (P<0.01) on DO and CI. Breed, bloodlines, season and parity had significant effect (P<0.01) on breeding efficiency. Season of insemination significantly affect NSPC (P<0.01). Longevity was only affected by bloodlines. Generally reproductive performances found in this study were lower than the performance reported in many tropical regions. Therefore, due consideration should be given in calf and heifer management, heat detection, accuracy of artificial insemination, feeding and health care.

آمار یکساله:  

بازدید 10822

دانلود 5529 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EL-WISHY A.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17402
 • دانلود: 

  7765
چکیده: 

the pregnancy results of 17337 inseminations carried out in a dairy herd near Cairo over a period of 12 years were retrospectively analyzed in relation to environmental temperature and temperature-humidity index (THI). The overall average of pregnancy rates to all inseminations was significantly (P<0.01) lower in pluriparous cows (31.0%) than in heifers (63.5%). Stress of lactation, propensity for clinical and sub-clinical mastitis and problems associated with calving are possible underlying causes. In cows, the month of insemination significantly (P<0.05) influenced the pregnancy rate. A substantial decrease of pregnancy rates from 34.1% in May to 15.7% in July as the maximum environmental temperature increased from 33.3 0C to 36.3 0C and mean THI increased from 69 to 74 was recorded. In spite of the slight increase in pregnancy rates after July, it remained low during autumn referring to the carryover effects of the summer heat load. This resulted in significantly (P<0.05) lower pregnancy rates during summer (21.2%) and autumn (24.4%) than in winter (39.1%) and spring (37.2%). Maximum environmental temperature and mean THI accounted for 72% and 82%, respectively, of the variations in pregnancy rates. The average number of inseminations per conception was the lowest between January and April (2.4±0.2 to 2.6±0.2). This was followed by a significant (P<0.05) increase in this parameter (from 2.9±0.6 in May to 6.4±1.9 in July) coinciding with increased maximum environmental temperature to reach its peak in July. The overall average number of inseminations per conception in cows was 3.2±0.4. In heifers, the pregnancy rate was high (56.9 to 69.8%) throughout the year with no significant differences between months or seasons of insemination. Better efficiency of heifers at thermoregulation compared with pluriparous cows may be implicated. The average number of inseminations per conception in heifers was 1.6±0.04.

آمار یکساله:  

بازدید 17402

دانلود 7765 استناد 0 مرجع 1260
نویسندگان: 

LI J. | WANG H. | ZHANG Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه سازی برنامه های مختلف آزمون نتاج متناسب با شرایط جامعه گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در برنامه های شبیه سازی شده شدت انتخاب در گاوهای نر از طریق افزایش نسبتی از جمعیت گاوهای ماده که به گاوهای نر تحت آزمون اختصاص می یافتند، افزایش یافت اما صحت انتخاب در این برنامه ها به دلیل ثابت بودن تعداد دختر به ازای هر گاو نر تحت آزمون ثابت بود. صفت مورد بررسی تولید شیر یک دوره شیردهی بود. کارایی اقتصادی (نسبت درآمد به هزینه) برنامه های آزمون نتاج شبیه سازی شده با افزایش تعداد گاوهای نر تحت آزمون با نرخ نزولی افزایش یافت تا به حداکثر خود یعنی 6.0679 در ازای 29 گاو نر تحت آزمون رسید. نتایج نشان داد، حداکثر رشد ژنتیکی در واحد نسل هنگامی که 29 راس گاو نر تحت آزمون نتاج قرار می گیرند حاصل می شود و برابر با 430.7683 کیلوگرم بود و بیشترین درآمد سالیانه به ازای کل جمعیت در یک افق زمانی 32 ساله بوسیله آزمون نتاج 99 راس گاو نر بدست می آید که برابر با 21924417479 ریال بود. هزینه برنامه های آزمون نتاج با افزایش تعداد گاوهای نر تحت آزمون به صورت خطی افزایش یافت به طوریکه این افزایش هزینه به ازای هر گاو نر تحت آزمون برابر با 51984332 ریال بود. بنابراین برنامه ای که بیشترین رشد ژنتیکی در واحد نسل و یا درآمد را داشته باشد لزوما بیشترین کارایی اقتصادی را ندارد. همچنین حساسیت کارایی اقتصادی و تعداد گاو نر تحت آزمون برنامه بهینه در ازای 20 درصد نوسان در سطح پارامترهای اقتصادی بررسی شد. کارایی اقتصادی برنامه آزمون نتاج بهینه، بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر نرخ تنزیل و ضریب اقتصادی تولید شیر و تعداد گاو نر تحت آزمون در برنامه بهینه، بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش 20 درصدی نرخ تنزیل داشت. این در حالی بود که افزایش 20 درصدی هزینه خرید و نگهداری گاو نر و همچنین نوسان 20 درصدی هزینه ذخیره سازی اسپرم، قیمت فروش گاو نر حذفی و ضریب اقتصادی تولید شیر اثری بر تغییر تعداد گاو نر تحت آزمون در برنامه بهینه نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2643
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

در این پژوهش داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای 1362 تا 1377، براساس روش دومارتن پیشرفته به شش منطقه اقلیمی خشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب تقسیم شدند و سپس با استفاده از اطلاعات گاوهای نر مشترک و مدل های تک صفتی وچند صفتی اجزای واریانس و کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مقدار شیر، مقدار چربی، درصد چربی، فاصله گوساله زا یی و تعداد روزهای باز برای آن مناطق برآورد گردید. وراثت پذیری مقدار شیر و چربی در اقالیم خشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب به ترتیب 0.29 ± 0.07 و 0.29 ± 0.09, 0.29 ± 0.06 و 0.27 ± 0.08, 0.23 ± 0.09 و 0.25 ± 0.04, 0.22 ± 0.06 و 0.25 ± 0.0, 0.18 ± 0.04 و 0.26 ± 0.00, 0.12 ± 0.06 و 0.24 ± 0.09 برآورد گردید. وراثت پذیری درصد چربی در مناطق ذکر شده به ترتیب 0.12 ± 0.09, 0.16 ± 0.06, 0.24 ± 0.04, 0.12 ± 0.08, 0.16 ± 0.07, 0.18 ± 0.08 و وراثت پذیری صفات فاصله گوساله زایی و روزهای باز دراین مناطق به ترتیب 0.097 ± 0.005 و 0.02 ± 0.002, 0.09 ± 0.005 و 0.025 ± 0.002, 0.02 ± 0.002 و 0.01 ± 0.004, 0.025 ± 0.002 و 0.02 ± 0.006, 0.01 ± 0.004 و 0.03 ± 0.009, 0.02 ± 0.006 و 0.03 ± 0.009 برآورد گردید. روند ژنتیکی مقدار شیر در شش منطقه به ترتیب 41.21, 14.97, 2.82, 26.48, 88.63 و -16.85 کیلوگرم بود. همبستگی ژنتیکی صفات مقدارشیر، مقدار چربی و درصد چربی در بین مناطق مختلف در دامنه های 0.8-0.98, 0.73-0.96, 0.7-0.95 و برای صفات تولید مثل نزدیک به صفر برآورد گردید. اختلاف در پارامترهای ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی صفات در مناطق مختلف وهمچنین متفاوت بودن رتبه بندی گاوهای نر براساس ارزش های اصلاحی در مناطق مختلف بیانگر تفاوت عملکرد ژنوتیپ در این مناطق است که می تواند ناشی از اثر متقابل ژنوتیپ و محیط باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2643

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1904
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت صفات مختلف تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین ایران بود. در مجموع تعداد 221501 رکورد تولیدمثلی در تلیسه و گاو در نوبت های زایش 1 تا 5 که طی سال های 1380 تا 1390 در 60 گله گاو شیری متعلق به بنیاد مستضعفان و تعاونی وحدت اصفهان زایش داشتند، استفاده شد. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از رویه های مدل های خطی تعمیم یافته و تابعیت نرم افزار تحلیل آماری انجام شد. در گاوها، میانگین فاصله گوساله زایی 405.7±78.7 روز، روزهای باز 127.5±63.5 روز، فاصله زایش تا اولین تلقیح 75.4±27.5 روز، فاصله اولین تا آخرین تلقیح منجر به آبستنی 63.5±52.1 روز، تعداد تلقیح منجر به آبستنی 2.7±1.8، تعداد روزهای خشک 68.9±28.5 روز و نرخ گیرایی 37.6±32.1 درصد بود. در تلیسه ها، میانگین تعداد تلقیح منجر به آبستنی 2.0±1.4، سن اولین تلقیح 455.4±37.7 روز و نرخ گیرایی 63.0±32.0 درصد برآورد شد. روند فنوتیپی به صورت ضریب تابعیت میانگین حداقل مربعات هر صفت بر سال زایش تعریف شد. این روند برای تمام صفات مورد بررسی نامطلوب و معنی دار بود؛ برای مثال، نرخ گیرایی در گاوها سالانه 1.3±0.2 درصد و در تلیسه ها 1.9±0.2 درصد کاهش نشان داد. آنالیز آماری نشان داد افزایش تولید شیر تاثیر معنی دار و نامطلوبی بر عملکرد تولیدمثلی دارد؛ برای مثال به ازای هر 100 کیلوگرم افزایش در تولید شیر، فاصله گوساله زایی و روز های باز به ترتیب 0.5 و 0.4 روز افزایش یافت. نتایج تحقیق حاضر بر لزوم توجه بیشتر به صفات تولید مثلی تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1904

دانلود 546 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی شیر با استفاده از مدل دام تک صفته، چندصفته و تکرارپذیری بر روی رکوردهای 305 روز سه دوره نخست شیردهی بود. همچنین این پارامترها برای صفت تولید شیر با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی بر روی رکوردهای روزآزمون دوره اول نیز برآورد شد. داده ها مربوط به رکوردهای 17055 گاو ده گله گاو شیری هلشتاین استان خراسان رضوی در طی سال های 1375 تا 1386 می باشد. بیشترین وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دوره اول شیردهی مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بالایی بین تولید شیر و چربی در دوره های مختلف وجود داشت. همبستگی بین دوره های غیرمتوالی با افزایش فاصله بین دوره ها، کاهش پیدا کرد. مدل رگرسیون تصادفی تک صفته برای تخمین مولفه های کواریانس روزآزمون تولید شیر اولین دوره شیردهی استفاده شد و پارامترهای ژنتیکی در طول دوره برآورد گردید. واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره ثابت نبود و در شروع و پایان دوره بیشتر بود. حداکثر واریانس باقی مانده در ابتدای دوره تخمین زده شد. حداقل و حداکثر واریانس ژنتیکی افزایشی در ابتدا و ماه هشتم دوره برآورد گردید و برآورد وراثت پذیری در ابتدای دوره از همه کمتر بود (0.07) و تا ماه هشتم دوره افزایش پیدا کرد (0.28).

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

ZAHMATKESH R. | AMINAFSHAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10368
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The optimum breeding method can’t be achieved without consideration the relative importance of traits and their economical value. The determination of economic coefficients or the amount of genetic growth of trait in the improvement of the production system output, determines the relative importance of each one in the breeding programs. In this research, the economic coefficient of 4 traits including milk yield, fat, protein and fertility percentage were investigated by bio-economic model at 2 different production systems of holstein dairy cattle in Fars province. The absolute average of economic values for milk yield, fat, protein and fertility percentage for each dairy cattle per each year's were equal to 633742.8, 301941.4, -228465 and 163444.4 respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 10368

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  575-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23098
 • دانلود: 

  15380
چکیده: 

The pituitary-specific transcription factor (PIT1) gene is responsible for pituitary development and hormone secreting gene expression in mammals. PIT-1 is studied as a candidate genetic marker for growth, carcass and also for milk yield traits. In dairy farm animals, the principal goal of the selection is the improvement of milk yield and composition. The genes of milk proteins and hormones are excellent candidate genes for linkage analysis with quantitative trait loci (QTL) because of their biological significance on the quantita-tive traits of interest. Thus, in this study association between polymorphism of the pituitary transcription factor 1 (PIT1) gene and milk fat percentage of holstein cattle in Khorasan Razavi province of Iran were analyzed. A total of 100 dairy cows from a herd containing 1000 animals were included in the study. Genomic DNA was extracted from the whole blood. One pair primers were used for amplification of PIT1 gene and PCR products were electrophoresed on 1% agarose gel. Then, PCR products were digested with HinfI restriction enzyme. Results were analyzed using PopGene software and allele frequencies A and B were 0.25 and 0.75, respectively. Frequencies of AA, AB and BB genotypes, number of observed alleles, number of effective alleles, expected heterozygosity, observed heterozygosity, mean of heterozygosity, expected hemozygosity, observed hemozygosity, Nei’s index and Shanon’s index were 6, 40 and 54%, 2, 1.6, 0.37, 0.40, 0.37, 0.62, 0.59, 0.37 and 0.56, respectively. Results of k-square shown that population is in Hardy-Weinberg equilibrium. SAS software with GLM procedure was used for calculation of association between milk fat percentage and observed genotypes and results indicated that the effect of genotype on fat percentage was significant (P<0.01) and AB genotype had the highest effect on milk fat percentage. These results imply that the PIT1 genotypes affected milk fat percentage, suggesting that this polymorphism can be used as a molecular marker for this trait.

آمار یکساله:  

بازدید 23098

دانلود 15380 استناد 0 مرجع 315
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3503
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

هدف: بررسی شکل ظاهری و ابعاد زایده گوشخوکی در گاوهای نژاد هلشتاین و گاوهای دورگ ایرانی.طرح: بررسی مقطعی حیوانات: زایده گوش خوکی هفتاد و دو راس گاو از نژادهای هلشتاین و دورگ ایرانی از هر دو جنس. روش: در این تحقیق شکل ظاهری و ابعاد زایده گوش خوکی 72 راس گاوهای کشتاری از دو نژاد هلشتاین و دو رگ از کشتارگاه صنعتی فارس مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 38 راس نر و 34 راس ماده بودند. این گاوها از نظر سنی به 3 رده سنی 2-0 سال 4-2 سال به بالا تقسیم شده بودند.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس و چندگانه دانکن برای اختلاف وزن و ابعاد در گروههای مورد مطالعه.نتایج: نتایج حاصله نشان داد که برخی از دامها بیش از یک زایده داشتند و در 3 راس از دامها زایده بسیار کوچکی حدود 1 سانتیمتر مشاهده گردید. میانگین وزن زایده گوش خوکی بین دو جنس نر و ماده از اختلاف آماری معناداری برخوردار بود (P<0.05) و میانگین وزن زایده گوش خوکی در جنس نر بیشتر از جنس ماده می باشد. از این نظر اختلاف آماری معناداری بین گروههای سنی مختلف مشاهده نشد. از نظر نژادی نیز هیچ گونه اختلاف آماری معنا داری مشاهده نشد. طول و عرض زایده گوش خوکی در رابطه با سه فاکتور سن و جنس و نژاد مورد بررسی قرارگرفت و هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: در پایان با توجه به یافته های مشاهده ای و نتایج آماری موجود در این مطالعه می توان اظهار داشت که زایده گوش خوکی در گاوهای نر هر دو نژاد سنگینتر و از لحاظ ظاهری کاملا متنوع می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3503

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
litScript