نتایج جستجو

3662

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

367

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تهیه آمار دقیق میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه های آبخیز به منظور اجرای پروژه های حفاظت آب و خاک ضروری است. در این ارتباط استفاده از مدل های فرسایش و رسوب ابزاری کار آمد محسوب می شود. هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی مدل (hillslope erosion Model) HEM جهت برآورد رسوب ناشی از رگبارها در کرت های مرتعی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان در شهرستان اراک می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به 11 واقعه بارندگی به همراه رسوب و رواناب حاصل از آن استفاده شد. برای اجرای مدل ورودی های مورد نیاز آن شامل ارتفاع رواناب، درصد پوشش تاجی، درصد پوشش زمینی، بافت خاک، درصد و طول شیب وارد مدل گردید. نتایج نشان داد بدون واسنجی مدل، مقادیر رسوب تخمینی با مقادیر مشاهده ای تفاوت معنی داری داشتند. به همین منظور واسنجی عامل فرسایش پذیری خاک به دلیل نزدیک کردن مقادیر رسوب برآوردی مدل و رسوب مشاهده ای انجام پذیرفت. نتایج حاصل از واسنجی عامل فرسایش پذیری و اختصاص مقدار 1.1 دلالت بر تساوی آماری میانگین مقادیر رسوب مشاهده ای و برآوردی داشت هم چنین برازش رگرسیونی بین داده های مشاهده ای و برآوردی در مقدار 1.1 برای عامل فرسایش پذیری خاک بر ارتباط آنها با ضریب تبیین 0.83 و خطای برآورد 54.9 درصد دلالت داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  119-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از مدل های موجود به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی و تبیین شیوه های صحیح حفاظت منابع آب و خاک ضروری است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل فرسایش دامنه ای (HEM) به عنوان یکی از جدیدترین مدل های برآورد فرسایش، برای برآورد رسوب ناشی از رگبارها در پلات های مرتعی با شیب 9، 15، 20 و 25 درصد واقع در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان اراک انجام شد. در این راستا داده های مربوط به 16 رگبار به همراه رسوب و رواناب حاصل از آنها جمع آوری شد. به منظور اجرای مدل، ورودی های مورد نیاز آن شامل ارتفاع روان آب، درصد پوشش تاجی، درصد پوشش زمینی، بافت خاک، درصد و طول شیب برای هر کرت وارد مدل شد. نتایج نشان داد که مدل بدون واسنجی در هیچ یک از شیب ها قادر به برآورد دقیق میزان رسوب نبوده است. نتایج حاصل از واسنجی عامل فرسایش پذیری خاک و برازش روابط رگرسیونی بین داده های مشاهده ای و برآوردی دلالت بر عدم کارایی مدل در شیب های 9 و 15 درصد با ضریب تبیین کم تر از 0.4 (P³0.135) داشته است. در حالی که توانایی مدل ذکرشده در شیب های 20 و 25 درصد با اختصاص مقدار فرسایش پذیری 0.8 با ضریب تبیین  0.355(0.041=P) و 0.803 (0.000=P) و خطای تخمین به ترتیب 56 و 35 درصد قابل قبول و خوب ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر زمینه ساز استفاده از مدل مزبور در ارزیابی تولید رسوب در مناطق مرتعی با شرایط حاکم مشابه با شرایط تحقیق و مدیریت مناسب آب و خاک آنهاست.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  501-513
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZORATIPOUR A. | ARABKHEDRI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  123-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10470
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Soil erosion is a complex phenomenon involving the detachment and transport of soil particles, storage and runoff of rainwater. The relative magnitude and importance of these processes depends on a host of factors, including climate, soil, topography, cropping and land management practices, control practices. The rainfall intensities and frequency are the effectible factors important on magnitude of the soil loss. The purpose of this research is the assessment of effect and contribution of the high intensity rainfalls (return period 100 years) rather than the low and medium intensityrainfalls (return period 2 and 20 years) on soil erosion rate and flow hydraulics parameters and also the awareness hypothesis that the high intensity rainfalls are more effective than the periodic numbers of low intensity rainfalls. The study carried out on Marl soil of degraded rangeland from Heshan sub-basin by using of the rainfall and erosion simulator laboratory. The results of 18 experiments rainfall-runoff test showed that changes in return periods of rainfall from 20 years to 100 years and from 2 years to 20 years, respectively, has growth 2 times and 6 times flow unit, that it lead up increases accelerated from 3.3 times and 16 times of the amount of the Marl soil loss. So the rainfalls with high return period have aggregation periodic impact less than of the rainfalls with the low return period. Also increases the return periods to higher rainfall intensity have the progressive, direct and nonlinear effect on the amount of soil loss is Marl lands. Also, the slope percent show exponentially impacts in progressive 3 to 6 times on the discharge flow and then on the soil loss. Finally, the slope gradient and rainfall intensity factors separately and interaction effects on soil loss have high significant at one percent level.

آمار یکساله:  

بازدید 10470

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1383
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

فرسایش سطحی یکی از مهم ترین عوامل تخریب خاک و کاهش تدریجی باروری خاک می باشد. مطالعات اندکی در مورد شاخص های فرسایش سطحی در دامنه های مرتعی منطقه نیمه خشک انجام گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی شاخص های فرسایش سطحی و رابطه آن ها با خصوصیات دامنه در منطقه ای نیمه خشک انجام شد. برای این منظور پنج دامنه جنوبی تحت فرسایش سطحی با شیب های متفاوت (9، 13، 17، 31 و 33 درصد) در زنجان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خاک از دو عمق (صفر تا 5 و 5 تا 15 سانتی متر) در چهار موقعیت با فاصله دو متر در طول شیب در دو تکرار تهیه و در کل 80 نمونه خاک برای آزمایش های توزیع اندازه ذرات برداشت شدند. شاخص های فرسایش سطحی بر اساس نسبت قطر ذرات خاک در فراوانی معین در خاک سطحی به خاک زیرسطحی بیان شد و بر این اساس نسبت قطر ذرات خاک در فراوانی 40 (d40 1 /d40 2)، 50 (d50 1 /d50 2)، 60 ((d60 1 /d60 2 و 70 درصد (d70 1 /d70 2 ) به دست آمد. هم چنین نسبت میانگین وزنی قطر ذره (MWDp2/MWDp1)، میانگین هندسی (dg 1 /dg 2) و انحراف معیار هندسی (dg1 /dg2) در خاک سطحی به خاک زیرسطحی تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش تفاوت های معنی دار بین دامنه ها از نظر شاخص های فرسایش سطحی وجود داشت اما بین موقعیت ها روی دامنه، تفاوت چشم گیری مشاهده نگردید. در دامنه های با شیب بالا، فراوانی ذرات ریزدانه (سیلت و رس) و مواد آلی در خاک سطحی به شدت کم بود. تجزیه و تحلیل نتایج رگرسیون خطی نشان داد که نسبت میانگین وزنی قطر ذرات (MWDp1/ MWDp2) رابطه ای قوی با شیب دامنه (P<0.001 و r2=0.51) دارد. این پژوهش نشان داد که نسبت میانگین وزنی قطر ذرات (MWDp1/ MWDp2) شاخصی مناسب برای ارزیابی فرسایش سطحی در دامنه های منطقه نیمه خشک مورد بررسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1383

دانلود 285 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1071-1082
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

وجود اراضی کشاورزی حساس لسی در جنوب و غرب شهر گرگان، شخم در جهت شیب این دامنه ها و عدم موفقیت در ترویج روش های زراعی مبتنی بر شخم در راستای خطوط تراز سبب شده است که استفاده از اقدامات کنترلی جایگزین، مانند کشت نوارهای بافر حاشیه اراضی مورد توجه قرار گیرد. دامنه مورد مطالعه با مساحت 1/5 هکتار متشکل از 3 زمین کشاورزی متوالی و 4 منطقه بافر گیاهی دائمی شامل 3 نوار حد¬فاصل اراضی کشاورزی با متوسط ضخامت 7 متر و یک قطعه زمین آیش به طول 55 متر در پایین¬دست دامنه می¬باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های باران نگار ثبات و ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان، فایل اقلیم مدل WEPP توسط برنامه BPCDG برای سال 2015 ساخته شد. همچنین به منظور افزایش دقت نقشه طبقات ارتفاعی دامنه، فایل شیب مدل نیز با استفاده از دوربین های نقشه برداری دیجیتالی با قدرت تفکیک 2/0 متر تهیه شد. برای واسنجی مدل WEPP از نتایج شبیه¬ساز باران در سطح پلات استفاده شد. سپس مدل WEPP برای دو حالت با و بدون وجود نوارهای بافر فعلی دامنه اجرا شده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل WEPP مقدار تلفات خاک و رسوب ویژه دامنه مورد مطالعه را در سناریوی با بافرهای دامنه به ترتیب 36/27 و 08/18 تن در هکتار در سال و در سناریوی بدون بافرهای دامنه، به ترتیب 11/37 و 28/35 تن در هکتار در سال برآورد کرد. همچنین مدل، ارتفاع رواناب دامنه در این دو سناریو را به ترتیب 66/32 و 54/40 میلی¬متر برآورد کرد. نتایج نشان داد که مناطق بافری در دامنه مورد مطالعه، توانسته اند میزان فرسایش و رسوب را به ترتیب 75/9 و 20/17 تن در هکتار و ارتفاع رواناب دامنه را 88/7 میلی¬متر در سال کاهش دهند؛ بنابراین مناطق بافر دامنه توانسته¬اند حجم قابل توجهی از رسوب (49 درصد) که در مناطق پایین¬دست دامنه باعث ایجاد خسارات چشمگیر می¬شوند را مهار کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  872-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1120
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

مدل های پیش بینی کننده فرسایش خاک از دیدگاه مدیریت حفاظت خاک و آب دارای اهمیتی فراوان می باشند. فرسایش شیاری مهمترین جزء فرآیندهای فرسایش خاک دامنه ای است. بنابراین پیش بینی فرسایش خاک در دامنه ها نیازمند آن است که درک درستی از فرسایش شیاری به دست آید. در این پژوهش تلاش بر این بود که بتوان گسترش فرسایش شیاری را به طور تجربی در دامنه ها کمی کرد. مشخصه های شیار شامل عرض، عمق، سطح مقطع، طول، حجم، هدررفت خاک، تراکم شیارها و میزان فرسایش شیاری در کنار مشخصه های شیب دامنه (تندی و طول) و ویژگی های خاک در 27 شیار رخ داده در 9 دامنه در سازندهای مارنی واقع در حوزه آبخیز زنجان رود در شمال غرب زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. تمام مشخصه های شیار به جز طول آن همبستگی معنی دار با تندی شیب و ویژگی های خاک شامل توزیع اندازه ذرات، نسبت جذب سدیمی، پایداری خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع نشان دادند. عمق شیار نسبت به سایر مشخصه های شیار به طور قابل اطمینانی در دامنه ها کمی شد. این مشخصه بالاترین رابطه را با تندی شیب و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نشان داد (p<0.001 و R2=0.67). میزان فرسایش شیاری برخلاف مشخصه های شیب دامنه، با مقدار رس خاک مرتبط بود (R2=0.56).این پژوهش نشان داد که ارائه رابطه ای مطمئن برای پیش بینی فرسایش شیاری در سطح حوزه آبخیز در کنار ویژگی های خاک منوط به بررسی تمام مشخصه های دامنه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1120

دانلود 188 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  161-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1958
 • دانلود: 

  727
چکیده: 

مدل WEPP یک مدل رایانه ای است که می تواند فرسایش و رسوب را بر روی دامنه ها و در حوزه آبخیز بر اساس هر واقعه بارش و یا سال های متوالی برآورد کند. در این تحقیق میزان فرسایش و رسوب در کلیه زیر حوزه های آبخیز و در نهایت در کل حوزه آبخیز باراریه نیشابور واقع در شمال شرق ایران، برآورد گردیده است. اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مدل WEPP به طور کلی در شش فایل رایانه ای وارد می شود، که شامل خاک، اقلیم، مدیریت اراضی، شیب، آبراهه و مخزن است. در این تحقیق پس از تعیین واحدهای کاری اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای ساختن فایل های خاک، مدیریت اراضی، اقلیم (داده های مربوط به اقلیم از ایستگاه کلیماتولوژی موجود در منطقه مورد مطالعه بدست آمده است.)، شیب (در این تحقیق شیب زمین به وسیله نرم افزار Geowepp تهیه شد.) و آبراهه گردید. در منطقه مورد مطالعه 21 نوع خاک، 18 نوع مدیریت، 4 نوع آبراهه وجود دارد. پس از ساختن کلیه فایل های مورد نیاز، مدلWEPP از طریق نرم افزار Geowepp اجرا شد. در این نرم افزار میزان فرسایش و رسوب به سه روش دامنه، حوزه آبخیز و مسیر جریان برآورد می شود که میزان رسوب به ترتیب 52/8، 08/4 و 14.24 تن در هکتار در سال می باشد بر این اساس، دو روش دامنه و مسیر جریان با 8.52 و 14.24 تن در هکتار در سال به عدد مشاهده ای 11.2 نزدیکتر بوده و جهت برآورد میزان فرسایش و رسوب در منطقه مورد مطالعه مناسب می باشند .

آمار یکساله:  

بازدید 1958

دانلود 727 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

فرسایش آبی یکی از مهمترین مشکلات محیطی در نقاط مختلف دنیا می باشد. برآورد دقیق فرسایش آبی و نه نشست رسوبات برای ارزیابی پتانسیل هدر رفت خاک و ظرفیت ذخیره سدها بسیار مهم می باشد. مدل پایه فیزیکی وپ (پروژه پیش بینی فرسایش آبی) مقادیر رواناب، فرسایش و رسوبدهی را بصورت رگباری و پیوسته برآورد می نماید. در این تحقیق هدررفت خاک و رواناب سطحی شبیه سازی شده توسط مدل دامنه وپ با مقادیر مشاهده ای حاصل از دو کرت آزمایشی تحت پوشش مرتعی مقایسه گردید. این کرتها دارای 12.5 متر طول و 2 متر عرض با شیب 34 درصد بودند. نتایج نشان داد در مجموع مدل دامنه وپ مقادیر رواناب را کمتر از مقدار مشاهده ای، برآورد نمود. زمانیکه هدایت هیدرولیکی موثر واسنجی گردید، مقادیر برآوردی از مدل تا حد زیادی بهبود یافت. مقایسه بین مقادیر برآوردی و مشاهده ای رواناب و رسوب نشان داد که مدل دارای کارایی 0.86 و 0.87 به ترتیب در برآورد رواناب و رسوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GERANIAN M. | AMANIAN N. | TALEBI A. | HADIAN M.R. | ZEINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12380
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

hillslope shape is one of the most important parameters that affects the runoff quantity. Determining the effects of this parameter on environmental management and runoff and sediment control is important. Due to the lack of sufficient data and knowledge on these data, most of the structures made for the control of runoff and erosion are not designed properly, mostly overdesigned. A laboratory research is conduced to investigate the relation between profile shape considering the width of the hillslope (divergence, parallel, and convergence) and longitudinal profile of the hillslope (concave, straight, and convex). The Evens geometrical model of the hillslope was made in laboratory that involved the topographical effects of hillslope (i.e. plan shape and concavity of hillslope profile). By considering the three cases of hillslope plan and three cases of profile, nine different shapes were achieved. Varying these parameters in the model, different maximum discharge and time of concentration in the hillslopes would be obtained. Based on the results, plan shape affected the time of concentration more than slope profile, so that the time of concentration in convergent hillslopes is more than divergent hillslopes.

آمار یکساله:  

بازدید 12380

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript