نتایج جستجو

113873

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11388

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2461
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2461

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  95-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این پژوهش، به بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارایه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه  آزاد اسلامی ایران پرداخته شده و اهداف اصلی به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه دیدگاه نمونه های مونث و مذکر در استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی معطوف است. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه گیری مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن ها 109 نفر (66 نفر رسمی و 43 نفر قراردادی) می باشند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که دارای روایی و اعتبار مطلوب (=0.88α) می باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماری  t تک گروهی و t دو گروه مستقل، به آزمون سوال های پژوهش پرداخته شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد :1- مردان بیشتر از زنان به نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند و به آن می پردازند. 2- کارشناسان نقش استفاده از فناوری اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، در حد متوسط (یا مورد انتظار) می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

حسن-بابالو

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1385
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

قطعه «STEM OF high PRESSURE VALVE» از قطعات حساس و دقیق با فرآیند ساخت پیچیده به شمار می رود که سابقا از کشور سوئیس خریداری شده بود و اکنون با توجه به نیاز مجدد آن در صنعت تولید آلومینا، تدوین دانش فنی آن در دستور کار قرار گرفت. قطعه مذکور پس از تهیه مشخصات فنی ساخته و هم اکنون مورد استفاده قرار گرفته است. از دست آوردهای این طرح می توان به جلوگیری از توقف خط تولید و رفع نیاز

آمار یکساله:  

بازدید 83

گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سهرابی سمیه | محمدی مهدی

نشریه: 

مدیریت نوآوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

باتوجه به اهمیت نوآوری، امروزه سازمان ها در تلاش اند با ارتقای آن به مزیت رقابتی و سهم بیشتر بازار دست پیدا کنند. در چنین شرایطی، افزایش قابلیت های یادگیری سازمان می تواند بهترین راه برای دستیابی به این موفقیت و همچنین بهره برداری از فرصت ها و انواع مختلف نوآوری باشد. بدین منظور شناسایی سبک های مختلف یادگیری و نوآوری کمک بسزایی در این امر دارد لذا در تحقیقات پیشین دو سبک نوآوری و یادگیری از طریق علم، فناوری و نوآوری (STI)و یادگیری از طریق انجام، استفاده و تعامل (DUI) مورد بررسی قرارگرفته شده اند. در این تحقیق نیز سعی شده است با شناخت الگوهای یادگیری و نوآوری در728 شرکت فعال در دوحوزه با سطح فناوری بالا (صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات) و متوسط(صنعت نفت و گاز و قطعه سازی خودرو) در ایران به عنوان یک کشوردرحال توسعه زمینه ای در راستای اتخاذ سیاست های توسعه و ارتقای توانمندی نوآوری را فراهم نماید. لذا با تبیین شاخص های مناسب ارزیابی الگوهای یادگیری با روش تحلیل کلاس پنهان، چهار خوشه 1-سبک یادگیری تلفیقیDUI متوسط+ STI خوب، 2-سبک یادگیری DUI، 3-سبک یادگیری تلفیقی(STI+DUI) قوی، 4-سبک یادگیری STI متوسط شناسایی شده است. در آخر تاثیر الگوهای فوق بر عملکرد شرکت ها با روش رگرسیون لجستیک، مورد آزمون قرار گرفته و مشخص می شود سازمان هایی که از سبک یادگیری تلفیقی STI+DUI تبعیت می کنند از موفقیت بیشتری در رشدمالی، گستردگی عرضه کالا و نوآوری برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ELFRING TOM | HULSINK WILLEM

نشریه: 

SMALL BUSINESS ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  409-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11498
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11498

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

زمینه: تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های فناوری پیشرفته از طریق خلق محصولات نوآورانه و ارائه ارزش به مشتریان سبب مزیّت رقابتی برای شرکت ها و توسعه اقتصادی جوامع می شود. با این حال، شکافی در زمینه چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های فناوری پیشرفته وجود دارد. هدف: این پژوهش به منظور ارائه چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های فناوری پیشرفته انجام شد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی به گردآوری داده های پژوهش از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو پرداخته است. این روش با بررسی نظام مند 20 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 397 مقاله اولیه انجام شده است. مقاله های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش برطبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تایید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی مشخص گردید. یافته ها: چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های فناوری پیشرفته شامل سه مقوله تحت عنوان مراحل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه، دستاوردهای هر مرحله و همچنین بازخورد می-باشد. چهار مرحله این چرخه عبارتند از آفرینش و گزینش، تولید کالا/خدمت نوآورانه فناوری پیشرفته، انتشار کالا/خدمت نوآورانه فناوری پیشرفته و در نهایت اصلاح یا توسعه ایده کارآفرینانه. دستاوردهای هر مرحله به ترتیب شامل خلق ایده کارآفرینانه و انتخاب فناوری پیشرفته، ایجاد کالا/خدمت کارآفرینانه فناوری پیشرفته، خلق ارزش و در نهایت خلق ایده کارآفرینانه است. بازخورد نیز شامل تمام مراحل می شود. نتیجه گیری: چرخه تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در شرکت های فناوری پیشرفته به تبدیل ایده-های کارآفرینانه به کالا/خدمت فناوری پیشرفته و در نهایت خلق ارزش برای ذینفعان کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1642
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه یک مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش است. به همین منظور از میان جامعه آماری که کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان را شامل می شد، 311 نفر (160 زن و 151 مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ترجمه (فرم) فارسی مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش بود. پس از گردآوری داده ها به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضریب اعتماد (پایایی) آلفا با حذف گویه هایی که همبستگی پایینی با کل مقیاس داشتند، 0.84 محاسبه شد که در روش بازآزمایی دقت این ضریب تایید شد. تحلیل عاملی گویه های مقیاس بیانگر این بود که بیش از 61 درصد واریانس نمرات کل با این مقیاس تبین می شد. پس از چرخش عوامل، همبستگی میان هر گویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص گردید که بر اساس آن پنج عامل نامگذاری شدند، و نشان داد که مقیاس چند بعدی است. انجام آزمون تی مستقل روی داده ها نشان داد که میان جنسیت معلمان و نگرش آنها تفاوت معنادار موجود نیست، ولی معلمان هنرستان نگرش بهتری نسبت به همکاران دبیرستانی خود داشتند. در مجموع نگرش معلمان مثبت ارزیابی شد. از این مقیاس به عنوان ابزاری دقیق در دیگر پژوهشها می توان بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1642

دانلود 509 استناد 2 مرجع 16
نویسندگان: 

Yazdanpanah I. | AFROOZ K. | MOZNEBI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15380
 • دانلود: 

  15488
چکیده: 

A power divider (PD)/ power combiner (PC) with high quality factor and enhanced output ports isolation using substrate integrated waveguide (SIW) technology is proposed. An SIW cavity is designed to provide a high quality factor filtering response and an SMD resistor is attached between two output ports to realize the high isolation. The value of the applied resistor is calculated by using the even and odd mode analysis. The measured results obtained from testable model are in good agreement with the simulated results. These results show that the return loss is 23 dB, the minimum insertion loss is 4. 55 dB including intrinsic 3 dB insertion loss of PD, and the isolation between output ports is 20 dB, which shows that the proposed design could be an important component in microwave circuits.

آمار یکساله:  

بازدید 15380

دانلود 15488 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  49
 • بازدید: 

  15647
 • دانلود: 

  16428
چکیده: 

novel and robust scheme for radix-4 Booth scheme implemented in Carbon Nanotube Field-Effect Transistor (CNTFET) technology has been presented in this paper. The main advantage of the proposed scheme is its improved speed perfor-mance compared with previous designs. With the help of modifications applied to the encoder section using Pass Transistor Logic (PTL), the corresponding capacitances of middle stages have been reduced considerably. As a result, total transistor count along with power consumption has been decreased illustrating the other advantages of the designed structure. For evaluation of correct functionality, simulations using CNTFET 32nm standard process have been performed for the de-signed scheme which depict the latency of 195ps for critical path. Meanwhile, comparison with previous works using the Power Delay Product (PDP) criteria demonstrates the superiority of the proposed structure suggesting that our circuitry can be widely utilized for high speed parallel multiplier design.

آمار یکساله:  

بازدید 15647

دانلود 16428 استناد 49 مرجع 888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  97-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به شدت متاثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجاییکه بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای درحال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه موثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تاثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای درحال توسعه (G15) طی سال های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تاثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تاثیر مثبت می گذارد و به مرورزمان بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می یابد. همچنین یک شوک مثبت در ریسک مالی، در ابتدا سبب افزایش فزاینده در صادرات با فناوری برتر می شود اما این اثرات دایمی نبوده و بعد از حدود 4 سال، تاثیر آن کاهش می یابد. ریسک اقتصادی نیز تاثیر مثبتی در افزایش صادرات با فناوری برتر دارد، درحالیکه تاثیرپذیری صادرات با فناوری بالا از ریسک سیاسی ناچیز است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی و بهره وری علمی بیشترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. ریسک مالی تاثیری کم و ریسک سیاسی کم ترین تاثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
litScript