نتایج جستجو

144477

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14448

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  1969
چکیده: 

نقد و انتقاد علمی را می توان زیربنای رشد صحیح و شکوفایی معماری معاصر ایران تلقی کرد. پیش فرض های پژوهش نشان می دهد که معماری فاخر حاصل موفقیت معماری معاصر در ارتباط مناسب با بستر طرح است. از سوی دیگر اگر معماری فاخر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، آنگاه می توان آن را یک معماری سرآمد نامید. بر اساس چارچوب نظری پژوهش، نقد آثار معماری معاصر بر اساس مدل های نظری متفاوتی صورت می پذیرد که یکی از آنها روش تحلیل انتقادی گفتمان است. اساس این روش بر پایه نقد و داوری رابطه معماری و بستر، به مثابه رابطه «متن»با «زمینه» است. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که بازترسیم نقد معماری به مثابه یک گفتمان انتقادی، پنج راهبرد را برای نقد علمی در اختیار قرار می دهد: 1) تعامل با زمینه، 2) فرایندمبنا، 3) اقبال عمومی، 4) نقد نقد و 5) بازآفرینی گفتمان نوین.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 1969 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kia Anoosha | MAHDAVINEJAD MOHAMMADJAVAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (36)
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14551
 • دانلود: 

  8759
چکیده: 

architecture as a designerly way of thinking and knowing, is to interact with its environment. The manuscript is to speculate “ interactive form-generation” based on high-performance architecture theory; and discuss the precursors and the potentials. The research aims to explore and determine the roots, aspects of interactive architecture as a part of performance-based design in contemporary architecture. The research ques tion opens a designerly perspective as an umbrella term that can include many s treams of architectural paradigms. Emancipatory new-interpretivism is the research philosophy which is employed alongside deductive reasoning, logical argumentation research paradigm, descriptive research method and cross-sectional s tudy. Based on methodology of the manuscript, the research is to addresses related phenomena, their relationship and interaction. The results of the research show that interactive architecture is an umbrella to address a wide-range of architectural emerging s treams such as: 1-The evolutionary architectural trends include kinetics, responsive, smart, responsive and intelligent environment. 2-The emerging phenomena in the field such as leading sci-tech approach toward architectural design process including cybernetics, artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), conditional generative adversarial network (cGAN), and agent based modeling. The conclusion of the research indicates that the interactive architecture branched off from high-performance architecture theory. The conclusion emphasizes on: 1-Designerly flexibility: better space efficiency, flexibility, intelligence and smartness; 2-Energy efficient form-generation: using less energy and offering more thermal-visual comfort; 3-Mathematical-algorithmic thinking: the integration of internet of things (IoT), robotics, and kinetics. 4-Futurism: a platform for outlining future architecture and architecture of future.

آمار یکساله:  

بازدید 14551

دانلود 8759 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

نشریه: 

نقش جهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

اهداف: آسیب شناسی صورت گرفته نشان می دهد که روش های متداول آموزش، در عمل نتوانسته اند در انتقال مفاهیم کاهش مصرف انرژی موفق باشند. بنابراین این پژوهش با استفاده از دستگاه فکری "نظریه معماری سرآمد"، به تبیین ویژگی های رویکرد طراحی-مبنا به مصرف هوشمندانه انرژی و تاثیر آن بر افزایش بازدهی آموزش طراحی معماری می پردازد. روش ها: پژوهش از طریق پرسش نامه های بسته، به صورت خوداظهاری با مشارکت 20 استاد و 85 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، سئوال می کند که مخاطب با مباحث "فیزیک ساختمان" و بهره وری در مصرف انرژی چه میزان آشنایی دارد و مخاطب تا چه اندازه آموزش های دانشگاهی مربوط را کاربردی می داند. یافته ها: نتایج پرسش نامه گویای آن است که آموزش های موجود در دانشگاه های برتر کشور براساس مدل اطلاعات-مبنا (و نه طراحی-مبنا) اجرا می شوند و در نتیجه توسط مخاطب "غیرکاربردی" ارزیابی می شوند. نتیجه گیری: نظریه معماری سرآمد استفاده از الگوهای "طراحی-مبنا" در کاهش مصرف انرژی را در "آموزش طراحی معماری" و تغییر دیدگاه برای جایگزین کردن تربیت ابرمعمارِ "احساساتی-فرمالیست" (روش های متعارف)، با تربیت یک معمار آشنا به استفاده از فناوری های روزآمد را پیشنهاد می دهد. مهم ترین موضوعات برای تحقق این نظریه در آموزش معماری عبارتند از: حرکت از "دانش ضمنی" به "یادگیری عمیق"، از "داده های یکه" به "ابرداده ها"، از "روش های متعارف کنترل و نظارت" به "اینترنت اشیا"، و از نظام قدیمی "نقشه کشی ساختمان" به "مدل سازی داده ای ساخت".

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DAN Y. | ZOU X. | LIU Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  301-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4262
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4262

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  580-593
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  614
چکیده: 

Daylighting has always been the central focus of designers. Today, due to economic, health, and environmental concerns, daylighting has taken on paramount importance. However, due to location and architectural restrictions, the use of natural light in all interior spaces is a challenge facing architects. Today, although the development of modern lighting systems has contributed to a solution to this problem, the provision of necessary conditions for more efficient daylighting necessitates a thorough understanding of all types of lighting systems and plans. This study aimed to further link technology and architecture to take the required steps to solve the shortage of interior daylight by comparing and selecting appropriate daylighting systems and plans. To this end, we first studied various modern lighting systems and analyzed their characteristics to prioritize and select their most efficient elements and factors. In this regard, the FGD method was used to identify criteria and sub-criteria. Then ANP was used to analyze and compared to identify the most optimal ones. In the next step, we studied different types of office plans to prioritize them based on the aforementioned elements. It is worth noting that to validate the results, we surveyed experts in the field. In the last step, we studied compared the compatibility of different plans and systems to achieve the most compatible ones.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 614 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  201-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

میزان بالای مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان، همواره از دغدغه های اساسی معماران در فرآیند طراحی معماری بوده است. مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش نشان می دهد که یکی از این تدابیر مهم و اساسی در تحقق الگوی «معماری سرآمد»، به کارگیری مفهوم «خودسایه اندازی» در طراحی به معنای استفاده از راهکاری برای ایجاد سایه بر روی سطوح پیرامونی ساختمان است. براساس چارچوب مفهومی طراحی شده، فرم های خودسایه انداز برای آن که بتوانند به عنوان فرم بهینه به کار گرفته شوند، باید حداکثر انرژی تابشی ممکن را در زمستان و حداقل آن را در تابستان کسب نمایند. از این رو هدف از این پژوهش، تحلیل نقش خودسایه اندازی در کاهش مصرف انرژی ساختمان و تحلیل میزان تأثیر به کارگیری فرم های خودسایه انداز در بهبود عملکرد انرژی ساختمان های شهر تهران است. براساس روش تحقیق، راهبرد نیمه تجربی، روش توصیفی-تحلیلی، تکنیک شبیه سازی و تدبیر مقایسه نمونه ها برای پژوهش انتخاب شده است. با بهره گیری از ابزار یکی از نرم افزارهای تجاری موجود، شانزده نمونه از فرم های متداول ساختمان های میان مرتبه موجود در معماری معاصر جهان؛ با هدف دست یابی به فرم بهینه ساختمان در اقلیم تهران، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های اصلی در ماه های مختلف سال، از طریق شبیه سازی و تحلیل و مقایسه میزان جذب انرژی خورشیدی توسط مدل های ساخته شده، به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های در نظر گرفته شده بر روی مدل های مورد نظر ارزیابی شد. دستاوردهای حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که به کارگیری شیوه خودسایه اندازی و ایجاد سایه در سطوح پیرامونی ساختمان ها به واسطه کنترل انتقال حرارت به محیط داخلی ساختمان، تأثیر زیادی در بهینه سازی مصرف انرژی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18345
 • دانلود: 

  15676
چکیده: 

Natural ventilation is one of the most essential issues in the concept of high-performance architecture. The porosity has a lot to do with wind-phil architecture to meet high efficiency in integrated architectural design and materialization a high-performance building. Natural ventilation performance in porous buildings is influenced by a wide range of interrelated factors including terrace depth, porosity distribution pattern, porosity ratio, continuity or interruption of the voids and, etc. The main objective of this paper is to investigate the effect of porosity distribution pattern on natural ventilation performance in a mid-rise building. One solid block and six porous residential models based on unit, row and combined relocation modules with different terrace depths (TD = 1. 2, 1. 5 m) were analyzed by computational fluid dynamics (CFD). The evaluations are based on grid sensitivity analysis and a validation of wind tunnel measurements. Investigations indicated that introducing the velocity into a solid block would enhance the building natural ventilation performance up to 64 percent compared to the solid case. However, it is demonstrated through simulations that the porosity distribution pattern as an architectural configuration has a significant effect on ventilation efficiency. Unit-Relocation models (U-RL) have approximately 1. 64 times the mean airflow of the solid block, 1. 1 times of Row-Relocation (R-RL) and 1. 22 times of Combined-Relocation models (CO-RL). U-RL models are also able to achieve approximately 1. 26 times the maximum air velocity inside the blocks compared to the solid case. This value is about 1. 05 times of R-RL cases and 1. 1 times of CO-RL cases. The results clearly indicated that porosity distribution pattern is a factor that could be modified by architects to fulfill most of architectural and environmental requirements.

آمار یکساله:  

بازدید 18345

دانلود 15676 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PENG X. | SEN S. | JUNLIANG C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  54-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4157
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4157

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2540
 • دانلود: 

  1531
چکیده: 

اقلیم و معماری نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کنند، این نقش در طراحی بناها و شکل دهی به سکونت گاه های انسان ها از گذشته های دور بارز بوده است. موضوع توجه به اقلیم، بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی در مطالعات بسیاری از پژوهشگران حضور دارد اما رویکردهای متنوعی در برخورد با آن وجود دارد. پرسش این است که در حوزه معماری ایرانی، معماری معاصر ایران، اقلیم و مطالعات آن چه جایگاهی دارد؟ تا چه اندازه به مطالعات اقلیمی در مقالات اخیر در حوزه معماری ایرانی توجه شده است؟ و سیر تحول پژوهش های صورت گرفته در حوزه معماری سنتی ایران، در مقالات علمی و پژوهشی ایرانی، چه تحولی را در حوزه توجه به اقلیم در سال های اخیر نشان می دهد؟ هدف از این پژوهش، ارائه تحلیلی از روند حاکم بر میزان توجه پژوهشگران به موضوع اقلیم، در مقالات حوزه معماری سنتی در مجلات علمی- پژوهشی در ده سال اخیر است. این بازه مقالاتی را در بر م یگیرد که از سال 1380 تا 1389 منتشر شده اند. تکنیک مورد استفاده در تحقیق روش تحلیل محتوا، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد، در طی این پژوهش 46 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که با وجود روند رو به افزایش پرداختن به موضوع رابطه اقلیم و معماری سنتی به طور سالانه، جنبه توصیفی پژوهشها نسبت به جنبه کاربردی آنها افزایش پیدا کرده است. تحلیل های ارائه شده، غالبا فاقد محاسبات ریاضی هستند و کمتر به کار حل مسائل عینی و کاربست روشهای سنتی یا امروزی مرتبط با اقلیم خواهند آمد. برآورد حاصله از مقاله، خطر انحصار پژوهش اقلیمی در عرصه نظر و غیر کاربردی تر شدن این مطالعات را گوشزد می کند. از این رو مقاله با تحلیل روند مورد نظر پیشنهاد می کند، پژوهشهای آینده این عرصه، به سمت جنبه های کاربردی تر موضوع هدف گذاری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 2540

دانلود 1531 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  141-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  1626
چکیده: 

Nowadays, it is necessary to consider the urban image, which follows functional and visual systems, providing a comprehensive overview of the city. Unifying and organizing the faç ade of the buildings by referring to the valuable contemporary architectural works in the First and Second Pahlavi eras have been raised as a necessity in recent literature. The faç ade of the building and urban image in Iranian architecture is of particular importance. highperformance architecture theory was used to answer the research questions in the present study. The case study was the precious buildings of the First and Second Pahlavi eras. The research approach was the logical reasoning, and the research method was the descriptive-analytical method in which Gestalt analytical methods were used to analyze the systematic historical patterns in the urban faç ade. The present study aimed to analyze the perceptual principles ruling the faç ade and the city by concluding the statistical results and based on the related references and interviews with the experts using the logical reasoning method. The research results were concluded to determine the relationship between the formal proportions and the perception process of the building faç ade by the viewer in the precious facades of the contemporary architectural heritage of Iran. The study findings show that the selected facades of the heritage of the contemporary architecture create a sense of richness in the audiences so that they could have a profound understanding of the facades when seeing them. According to the comprehensive approach to sustainable architecture and guide of the architecture design, the design richness in the samples was the reason for establishing a relationship and the interaction with the audience so that the building faç ade is perceived as the native identity by the audience.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 1626 استناد 0 مرجع 0
litScript