نتایج جستجو

30170

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3017

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

مراتع آلپی دامنه های سبلان به لحاظ برخورداری از جریان های اقلیمی مرطوب سرد سیبری، هیرکانی و مدیترانه ای، تیپ های گیاهی و عناصر رویشی متنوعی برخوردار است که در این تحقیق عمده ترین تیپ های گیاهی و شکل های زیستی گیاهان تشریح گردیده است. تفکیک تیپ های گیاهی بر اساس ریختار ظاهری گونه های شاخص، اسامی تیپ ها بر اساس گونه غالب مشخص شده است و سطح تیپ ها به تفکیک بر حسب هکتار برآورد گردیده است. در مجموع پنج تیپ عمده گیاهی شامل: Astragalus aureus- Alopecurus textilis - Festuca ovina، در حدود ارتفاعی 2500 تا 3350 متری دامنه های شمالی سبلان. Astragalus cardachrum- Alopecurus textilis -Festuca ovina در حدود ارتفاعی 2800 تا 3750 متری در دامنه های جنوبی سبلان، Astragalus sp - Festuca ovina- Trifolium repens در حدود ارتفاعی 2600 تا 3300 متری، Festuca sulcata - Alopecurus textiles - Carex sp. در حدود ارتفاعی 3200 تا 3700 متری از دامنه های مشرف به کوه هرم به خود اختصاص داده است و تیپ گیاهی .Festuca ovina -Carex sp در ارتفاع 3220 تا 3450 متر از سطح آب های آزاد در دامنه های شرقی سبلان واقع شده است. از نظر شکل زیستی گیاهان، همی کریپتوفیت ها و ژئوفیت ها، بترتیپ فراوانترین شکل زیستی گیاهان منطقه می باشد. پر واضح است که با بررسی و شناخت گروه های اکولوژیک گیاهی در مناطق آلپی سبلان، توان اکولوژیک این رویشگاهها بهتر توصیف شده و نتایج حاصله، به واقعیت موجود در رویشگاهها عینیت بیشتری خواهد بخشید و در حفظ و نگهداری آنها موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسین خانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2814
 • دانلود: 

  595
چکیده: 

ایران کشوری وسیع ولی فاقد پوشش جنگلی مناسب است و حدود 7 درصد کشور توسط جنگل پوشیده شده و بدین دلیل ابرانی در زمره کشورهایی با پوشش جنگلی کم قرار می گیرد. به همین علت همه ساله ایران مبادرت به واردات انواع تخته های فشرده (نئوپان، تخته چندلا و MDF) می نماید. وسعت نخلستان های کشور 220000 هکتار برآورد می گردد که چیزی در حدود 20-22 درصد وسعت نخلستان های دنیا متعلق به ایران است. به این منظور برداشت خرما (محصول درخت نخل) با کیفیت مناسب، نخل باید همه ساله هرس گردد. هر نخل بطور متوسط در حدود 34 کیلو ضایعات حاصل از هرس تولید می نماید که با احتساب 20 الی 27 میلیون تنه نخل در کشور حداقل 200 هزار تن ماده لیگنوسلولزی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله نئوپان و MDF را دارند. همه ساله در کشور قابل دسترس است. در این تحقیق ضایعات هرس نخل بعنوان ماده اولیه در ساخت MDF استفاده شد و تخته ها در مقیاس نیمه صنعتی (Pilot plant scale) در دانشگاه (Gottingem, Germany) ساخته شدند. برای هر متغییر ساخت تعداد سه تخته ساخته و استاندارد EN برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تقریبا تخته های تولیدی حداقل خواص مکانیکی توصیه شده توسط استاندارد EN را دارا می باشند و در صورت رفع مشکل بالا بودن در صد واکشیدگی ضخامتی تخته ها، الیاف ضایعات هرس نخل می تواند در صنایع تولید MDF مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2814

دانلود 595 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  546-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

شبدر کوهسری یا شبدر کوهستان (Trifolium radicosum) (Boiss. & Hohen) گونه ایست علفی و چند ساله که در اقلیم سرد مدیترانه ای البرز میانی رشد می کند. استقرار این گونه در عرصه های کوهستانی سردو برف گیر، مرتفع و شیب دار، باعث حفاظت خاک عرصه مستعد فرسایش گردیده و از اهمیت منحصر بفرد مرتعی و اکولوژیک برخوردار است. شیب تند رویشگاه، تولید علوفه قابل توجه و شدت چرا باعث شده تا این گونه بشدت در معرض خطر انقراض قرار گیرد. به طوری که حفظ و نگهداری بذر و دستیابی به روش های کشت، تکثیر و استقرار گیاه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی امکان نگهداری طولانی مدت بذرِ این گونه که جوانه زنی پائینی دارد (%35.67) از روش نگهداری بذر در شرایط فراسرد (Cryopreservation) یا برودت -196oC استفاده شد. برای نگهداری بذرهای T. radicosum در شرایط فراسرد از سه پیش تیمار شامل Desiccationn, PVS2 و Glycerol%30 همراه با شاهد استفاده گردید. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته، یکماه و یکسال در شرایط -196oC (درون ازت مایع) نگهداری شدند. بذرهای پیش تیمارهای مختلف، پس از خروج از ازت مایع در شرایط آزمایشگاه و گلخانه جوانه زدند و صفات اندازه گیری شده نشان دارد که تفات معنی داری بین زمان های ماندگاری در شرایط فراسرد وجود ندارد. در صد جوانه زنی بذر در پیش تیمارهای Desiccation, Glycerol%30, PVS2 در یک هفته ماندگاری در ازت مایع به ترتیب 23.67، 21.67 و 29.33 درصد بود که تفاوت معنی داری بین پیش تیمارهای فراسردی نشان داد. تکثیر غیر جنسی این گیاه در شرایط نشان داد که تکثیر غیر جنسی این گونه از طریق ریشه از جایگاه مهمی بر خوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1(پی آیند 74) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  138-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این تحقیق فلور منطقه کیان نهاوند در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. روش جمع آوری گیاهان منطقه مذکور روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک بوده است. نمونه های جمع آوری شده بر اساس روشهای مرسوم تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع لازم شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هریک از آنها تعیین گردید. اسامی تاکسون های منطقه به صورت فهرست الفبایی و به ترتیب خانواده و نام علمی تنظیم شد. نمونه های جمع آوری شده در این بررسی در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و هرباریوم دانشگاه اصفهان نگهداری می گردد. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی منطقه با استفاده از روش رانکیر (Raunkier) مشخص شد. این بررسی نشان داد که در منطقه ذخیزه گاه ژنتیکی کیان نهاوند 64خانواده، 264 جنس و 405 گونه گیاهی حضور دارد. اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل 7% فانروفیت، 12% ژئوفیت، 42% همی کریپتوفیت، 4% کامفیت و 35% تروفیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  105-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1504
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه قسمتی از جنگل های ارسباران است که در 50 کیلومتری شمال غربی شهرستان کلیبر و در فاصله 8 کیلومتری رود ارس در عرض جغرافیایی 38o50’-38o52’ شمالی و طول جرافیایی 46o44’-46o46’ شرقی قرار دارد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا 1100 متر است. منطقه مزبور از سمت شمال به روستای کلاله، از سمت شرق به روستای وایقان و در سمت جنوب به رودخانه ایلگنه چای و از سمت غرب به روستای تیمور بیگلو محدود می شود. غنای ترکیب فلور نشان از مساعد بودن شرایط اکولوژیک دارد و ترکیب فلور از تنوع اقلیمی و خاک متاثر می گردد. بر این اساس مطابق فصل رویش و دوره رویش تمام گونه های گیاهی موجود در منطقه جمع آوری گردیده و مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی این منطقه شامل 220 گونه، 170 جنس و 61 تیره گیاهی است. تعیین فرم های زیستی بر اساس طبقه بندی رنکیه انجام گرفت. تقسیم بندی فرم های زیستی بر اساس فاصله قرار گرفتن جوانه احیا کننده حیات از سطح خاک صورت می گیرد. بر اساس این تحقیق در ناحیه مورد نظر 100 گونه همی کریپتوفیت، 58 گونه فانروفیت، 43 گونه تروفیت، 13 گونه ژئوفیت و 6 گونه کامفیت وجود دارد و سیمای ظاهری رویش با گیاهان فانروفیت است. فرم های زیستی یاد شده به ترتیب 45، 26، 19، 6 و 3 درصد کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند. نسبت های مزبور در نواحی اقلیمی مختلف تغییر می یابند به نحوی که می توان چهار اقلیم فانروفیتیک مناطق حاره ای مرطوب، همی کریپتوفیت مناطق معتدل نه چندان خشک، تروفیتیک مناطق گرم و معتدل با فصل خشک کم و بیش طولانی و کامفتیک عرض های بالا و کوه های مرتفع را تشخیص داد.بنابراین بر مبنای مطالعه انجام شده و نسبت های گفته شده ناحیه جنگلی ارسباران جز اقلیم گیاهی همی کریپتوفیتیک مناطق معتدل نه چندان خشک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1504

دانلود 407 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

پارک جنگلی سد تاریک رودبار با وسعت 614.85 هکتار در جنوب شرقی شهرستان رشت قرار دارد. هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب فلوریستیک، تعیین شکل های زیستی و کوروتیپ گونه های گیاهی این منطقه است. برای بررسی فلوریستیک منطقه از روش پیمایش زمینی استفاده شد و گونه های گیاهی منطقه به تفکیک گونه و جنس شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که در این پارک 90 گونه گیاهی متعلق به 46 خانواده و 81 جنس وجود دارد. Asteraceae با 11.1 درصد (10 گونه)، Rosaceae با 8.9 درصد (8 گونه) و Apiaceae با 6.7 درصد (6 گونه) از مهم ترین خانواده های منطقه هستند. بررسی شکل زیستی گیاهان به روش رانکایر نشان داد که همی کریپتوفیت ها با 43.3 درصد (39 گونه) و فانروفیت ها با 30 درصد (27 گونه)، اشکال رویشی غالب منطقه را تشکیل می دهند. فراوانی حضور فانروفیت ها و همی کریپتوفیت ها در منطقه معرف وجود شرایط اقلیمی مناسب برای رویش های مناطق معتدله است. از نظر کوروتیپ گونه های گیاهی، بر اساس روش زهری، بیشترین غنای گونه ای (32 گونه، 35.6 درصد) به ناحیه رویشی اروپا- سیبری تعلق دارد. با توجه به اینکه از نظر جغرافیای گیاهی این ناحیه در حوزه هیرکانی قرار دارد، درصد بالای عناصر ناحیه اروپا- سیبری در منطقه توجیه پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 259 استناد 0 مرجع 19
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4-3 (پی آیند 57-56) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در تحقیق حاضر گیاهان رویشگاه گچی رباط سفید در استان خراسان مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 271 نمونه گیاهی هرباریوم که متعلق به 23 تیره، 66 جنس و 85 گونه هستند، جمع آوری شدند. تراکم و پوشش گونه های مختلف در 100 پلات تصادفی مورد سنجش قرار گرفته است. 28 نمونه خاک مورد تجزیه قرار گرفته و بر اساس مقدار گچ موجود در خاک و حضور گیاهان در مقادیر متفاوت گچ، سه طبقه از گیاهان شامل گیاهان گچ دوست انحصاری (2 گونه)، گچ دوست ترجیحی (19 گونه) و گیاهان بی تفاوت (64 گونه) تشخیص داده شده است. گیاهان گچ دوست انحصاری شامل Lomatopodium staurophylum,Onobrychis amoena ssp. Meshhedensis  می باشند. نواحی رویش گیاهان منطقه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته شد: ایرانی تورانی = 75.3% ، ایرانی تورانی و سندی = 8.2%، ایرانی تورانی و اروپایی سیبریایی = 2.4%، چند ناحیه ای = 8.4% ، شکل رویشی گیاهان مورد مطالعه به شرح زیر می باشد: همی کریپتوفیت = 52.9%، تروفیت = 23.5%، کامفیت = 15.3%، تروفیت وهمی کریبتوفیت = 3.5%، همی کریپتوفیت و کامفیت = 1.2%، فائروفیت و کامفیت = 2.4%

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 20 استناد 1 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  835-851
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

این تحقیق به منظور مقایسه صفات و گروه های عملکردی گیاهی در مرتع شخم و رهاشده (پس از 28 سال) و مرتع قرق در منطقه بهارکیش قوچان در استان خراسان رضوی انجام شد. در دو سایت شخم خورده و شاهد چهل واحد نمونه برداری یک متر مربعی به روش سیستماتیک تصادفی مستقر شد. در هر پلات فهرست گونه های گیاهی، فراوانی، پوشش تاجی و بیست صفت رویشی، فنولوژیکی و تولیدمثلی اندازه گیری و ثبت شد. بر اساس آنالیز همبستگی پیرسون، با استفاده از نرم افزار R، نه صفت شکل زیستی، تاج گیاه، روش تولیدمثل، ساختار ذخیره ای، نوع ریشه، دوره رویشی برگ، شکل رویشی، دوره زندگی و روش تکثیر صفات عملکردی انتخاب شدند. طبقه بندی و رسته بندی داده ها در ماتریس نه صفت در 112 گونه، با استفاده از نرم افزارهای CANOCO و TWINSPANS، به تفکیک پنج گروه عملکردی منجر شد. درصد پوشش کل دو گروه عملکردی در اراضی شخم خورده به طور معنی داری (70 درصد) کاهش یافت، ولی درصد پوشش سه گروه عملکردی به طور نسبی (10 20 درصد) افزایش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق، گیاهان یک ساله با صفات و شکل زیستی تروفیت، ژئوفیت، ریزوم دار در مقابل تخریب شخم مقاوم اند، ولی گیاهان چندساله (فانروفیت، کامفیت، همی کریپتوفیت) و گیاهانی که سیستم ریشه ای راست و تاج پوشش گسترده دارند در مقابل تخریب ناشی از شخم حساس اند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

زمینه و هدف: درک چگونگی پاسخ گیاهان به آتش سوزی برای پیش بینی ویژگی ها و پراکنش بسیاری از زیست بوم ها ضروری است. هدف این تحقیق شناسایی، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل صفات عملکردی گیاهان است که بتوانند به عنوان وسیله ای برای شناسایی تغییرات جوامع گیاهی در اثر آتش سوزی در فواصل زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند. روش بررسی: مطالعه حاضر در منطقه کرسنک در شهرستان بن و در استان چهارمحال و بختیاری انجام یافته است. تعداد 6 سایت با سابقه آتش سوزی یک ساله و پنج ساله انتخاب و نمونه برداری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام یافت. در هر پلات پس از شناسایی گونه های موجود، درصد پوشش هریک از گونه ها تخمین زده شد و صفات گیاهی اندازه گیری شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که صفات گیاهی همچون ارتفاع گیاه، تولید، شاخص سطح برگ SLA، مساحت و وزن خشک برگ، درصد ترکیب گونه های گندمی، علفی و بوته ای، درصد ترکیب گیاهان با خوشخوراکی کلاس II و III، درصد ترکیب گونه های با اشکال زیستی همی کریپتوفیت و کامفیت در دو منطقه آتش سوزی و شاهد اختلاف معنی داری داشتند (05/0Sig ≤ ). طبق نتایج تحلیل مولفه های اصلی، تأثیرپذیرترین صفات به ترتیب عبارت از شاخص سطح برگ SLA، خوشخوراکی کلاس II، طول برگ، درصد ترکیب همی کریپتوفیت، درصد ترکیب پهن برگان علفی و مساحت برگ بودند که ارتباط مستقیمی با آتش سوزی پنج ساله و آتش سوزی یک ساله داشتند. بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که صفات گیاهی نقش مهمی در تعیین پاسخ گونه های گیاهی به آشفتگی های محیطی دارند و از این رو می توانند بر سیر توالی ثانویه مرتع نیمه استپی پس از آتش سوزی تأثیرگذار باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آسیای میانه یکی از مراکز بزرگ پیدایش وتنوع گونه های گیاهی خانواده چتریان است. سیستم بافت های ترشحی و سایر مشخصات آناتومیکی گیاهان این خانواده کمتر بررسی گردیده اند. مطالعات مقایسه ای آناتومیکی ساختمان های ترشحی دارای ارزش تئوری و عملی در رابطه با تاکزونومی، اکولوژی و داروسازی است. این مقاله نتایج بررسی ساختمان اندام های ترشحی پنج گونه گیاه دارویی انحصاری آسیای میانه از خانواده چتریان Sphaerosciadium denaense, Ferula foetida, F. varia, F. kyzylkumica, Dorema sabulosum)) را ارایه می نماید. این مطالعه نشان داد که نمونه های مختلفی از گیاهان خانواده چتریان که در رویشگاه های متفاوتی میرویند، دارای یک سیستم ترشحی هستند که ترپنوییدها را در مجاری واقع در فضاهای بین سلولی خود جای می دهند. گیاهان مناطق بیابانی (F. foetida, F. varia, F. kyzylkumica, D. sabulosum) در مقایسه با گیاه مناطق معتدل کوهستانی Sphaerosciadium denaense، دارای مجاری ترشحی بزرگتری هستند. شاخص ترین صفات ساختمان ترشحی S. denaenseقطر کم حفره درون سلولی، سلول های پوششی کوچک و عدم حضور مجاری دراطراف گزیلم و دستجات مغزی در دمبرگ و ساقه است. مشخصات سیستم های ترشحی هر یک از گونه های بررسی شده شاخص همان گونه بوده است. ابعاد و توپوگرافی مجاری ترشحی صفت شاخص هر گونه بوده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript