نتایج جستجو

30972

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3098

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WANG H.H. | MAO C.Y. | TENG L.S. | CAO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3824
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3824

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

زمینه و هدف: بروسلوز، یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بر اثر آلودگی با باکتری های جنس بروسلا (بخصوص بروسلاملی تنسیس) به وجود می آید. وقتی بروسلا در معرض افزایش درجه حرارت قرار می گیرد، پروتئین های شوک حرارتی سنتز می کند. در این مطالعه، بروسلاملی تنسیس تحت شوک حرارتی در حرارتهای مختلف قرار می گیرد که تحت این شوک ها، heat shock protein (hsp) ها سنتز می شوند. سپس با استفاده از روش SDS-PAGE، الگوی سنتز hspها بررسی می شود. با استفاده از روش وسترن بلات، ایمونوژنیسیته (hsp60)hsp در مقابل سرم انسان بیمار و کنترل، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی خصوصیات پاسخ شوک حرارتی در بروسلاملی تنسیس پس از شوک در حرارتهای مختلف است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. 5 باکتری بروسلاملی تنسیس از انسان جدا شد. سپس باکتری ها تحت شوک های حرارتی در 39، 40 و 42 درجه سلسیوس قرار گرفتند. استخراج پروتئین های بروسلا با سدیم دود سیل سولفات و لیزوزیم انجام شد. الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید در حضور سدیم دود سیل سولفات (SDS-PAGE) بر اساس روش لامی با بعضی تغییرات انجام گرفت. در نهایت با استفاده از روش وسترن بلات، ایمونوژنیسیته (hsp60)hsp در مقابل سرم انسان بیمار (مبتلا به بروسلوز) و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج SDS-PAGE نشان داد که باندهای پروتئینی در محدوده وزنی 100-10 کیلودالتون قرار داشتند. عمده ترین باندهای پروتئینی، در محدوده وزنی 75-45 و 30-20 و 20-14 کیلودالتون قرار دارند. در باکتری های کنترل در محدوده 60 کیلودالتون، باندی مشاهده می شود که hsp60 می باشد که در حالت طبیعی (کنترل) مقدار آنها کم بود ولی در باکتری های شوک دیده، مقدار تولید آنها افزایش قابل چشمگیری داشته است. در واکنش پروتئین های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار با وسترن بلات، چندین باند پروتئینی دیده می شود که در واکنش با سرم افراد کنترل، دیده نمی شود و در محدوده 10، 60 و 100 کیلودالتون می باشد. در واکنش پروتئین های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار، چندین باند پروتئینی دیده می شود که در واکنش پروتئین های با سرم افراد کنترل دیده نمی شود. نکته قابل توجه در واکنش پروتئین های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک دیده با سرم افراد بیمار، وجود باند در ناحیه 60 کیلودالتونی در تمام نمونه هاست که این باند در واکنش پروتئین های پیکره بروسلاملی تنسیس شوک ندیده با سرم افراد بیمار، در بعضی نمونه ها دیده نمی شود یا ضعیف تر می باشد. در شوک های حرارتی 40 و 39 درجه سلسیوس، اختلافی در باندهای پروتئینی در SDS-PAGE در مقایسه با کنترل مشاهده نشده است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ پروتئین های باکتری شوک دیده با سرم افراد بیمار و کنترل، نشان دهنده افزایش سطح تولید hspها در شرایط شوک و ایمونوژن بودن آنها به خصوص hsp60 می باشد و بیانگر واکنش سرولوژیک بدن انسان در مقابل hsp60 می باشد. احتمالا می توان از hsp60 به عنوان آنتی ژن در تست الایزا یا در طراحی واکسن های زیرواحد استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 71 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

STRBO N. | PODACK E.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  407-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2856
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2856

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOHAMMADI P. | EBRAHIMI MARZIEH | BAHARVAND HOSSEIN

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPPL. 1
 • صفحات: 

  100-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7069
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Materials and Methods: Limbal biopsies were taken from normal human limbus (Central Eye Bank of Iran), and were cultured as an explant on amniotic membrane and plastic dish. Cells were exposed to the air after 14 days of culture. The expression of proposed limbal stem cells markers (p63, ABCG2), corneal markers (K3/12, Connexin43) and also HSPs (90, hsc70) were analyzed by RT-PCR, immunocytochemistry and flowcytometry pre and post air exposure at day 14 (before air exposure) and 30 (after air exposure) respectively.Results: ABCG2 positive cells with high expression of p63 and low expression of K3/K12 and Connexin43 were considered as limbal stem cells while ABCG2 negative cells with low expression of p63 and high expression of K3/K12, Connexin43 were assumed as corneal cells. Our data showed that HSPs expressed strongly at mRNA level before and after air exposure while they expressed in different pattern at protein level. It was interested that HSP90 proteins were expressed weakly in limbal stem cells at day 14 on both groups, but its expression increased after air exposure at day 30 (p<0.05) only in AM group on the other hand HSC70 were expressed strongly on plastic dish in compared with amniotic membrane (p<0.05) before air exposure but after air exposure its expression has significant increasing in AM group.Conclusion: We assumed hsp90 has important role during differentiation process but only in early stage of differentiation because its increasing was in AM group,and in this group we had TAC cells(early differentiated cells) after air exposure but Hsc70 expression may related with differentiation process in both early and terminally stage of differentiation in cultured limbal stem cell.

آمار یکساله:  

بازدید 7069

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MISSOTTEN G.S. | KORVER J.G. | WPLF ROUEN DAAL D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  3059-3065
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LEANDRO N.S.M. | GONZALES E. | FERRO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4519
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4519

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1176
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1176

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (THE 1ST INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON CELL AND MOLECULAR MEDICINE)
 • صفحات: 

  42-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9393
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of two vitrification protocols on mouse metaphase stage II (MII) oocytes and evaluate their effects on the expression of heat shock protein A1A (HSP A1A) and MnSOD genes.Materials and Methods: Groups of approximately 15 oocytes without cumulus complexes were collected and vitrified with 10% (v/v) ethylene glycol (EG) + 10% (v/v) dimethylsulphoxide (DMSO) + 0.5M sucrose in group A (VSI) and 14.5% (v/v) EG + 14.5% PROH + 0.5M sucrose in group B (VSII), respectively. Thawing after vitrification was performd by placing the oocytes into 1M sucrose for 1 minute and two diluted solutions, each for 3 minutes. After thawing, the oocytes were fertilized and cultured in vitro to develop into the pronuclear stage. The survival rate of vitrified-warmed oocytes and rate of fertilization were evaluated. In addition, gene expressions (HSP A1A, MnSOD and b actin) of vitrifiedwarmed oocytes were also examined by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).Results: Survival rates of each group were separately compared to the control. The result showed significant differences between each experimental group compared to the control (p£0.001). The survival rate of oocytes after warming was higher in VSI (91.2% ± 1.7) compared to VSII (89.2% ±1.5) but there were no significant differences between the two groups. The rate of fertilization was significantly (p£0.05) reduced in vitrified-warmed (VSI: 39% ± 5.8; VSII: 34% ± 5.7) oocytes compared to the control (88.36% ± 2.3). The expression of MnSOD increased in the vitrified-warmed oocytes when compared to control oocytes. We also detected HSP A1A only in the control and VSI group.Discussion: Vitrification of oocytes by cryotop resulted in high survival rate; low developmental competence and fertilization rate of vitrified-warmed oocytes which may be a result of changingexpression of important genes after thawing.

آمار یکساله:  

بازدید 9393

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3966-3985
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 114 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  230
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 230 استناد 3 مرجع 0
litScript