نتایج جستجو

25600

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2560

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LIN Y.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6576
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6576

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

SPRINGER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4586
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4586

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ESC heart Fail

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1105-1127
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Future Cardiol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  216-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3276
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3276

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BRAUNWALD E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  358
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  2148-2159
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6459

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PAPADEMETRIOU V. | DUNLAP M.E.

نشریه: 

CARDIOLOGY IN REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4079
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4079

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

DEHGHANI FIROUZABADI AZIME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CARDIAC REHABILITATION (CR) /SECONDARY PREVENTION PROGRAMS ARE RECOGNIZED AS COMPREHENSIVE CARE OF PATIENTS WITH CHRONIC heart failure (CHF). EFFECTIVE CR FOR CHF INCLUDES BOTH SUPERVISED EXERCISE TRAINING AND SELF-CARE PLANNING. PROGRAMS THAT CONSIST OF EXERCISE TRAINING ALONE ARE NOT CONSIDERED CR....

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript