نتایج جستجو

148955

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14896

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 37
نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2-3 (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  412
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

سابقه و اهداف: بیش از 19% جمعیت کشور مبتلا به بیماریهای قلبی- عروقی هستند. شناخت و تعدیل عوامل خطر ابتلا به این بیماریها نقش مهمی در کاهش ابتلا و مرگ و میر ناشی از آنها دارد. برنامه ریزی در جهت افزایش این شناخت نیازمند بررسی سطح آگاهی و عملکرد فعلی افراد در این زمینه می باشد. این بررسی با هدف تعیین عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (HBM) انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 260 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شد که بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده، خودکارآمدی، راهنما برای عمل و رفتار) طراحی و به صورت خودایفا تکمیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق پانل خبرگان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تعیین شد(α=.68-%86،(N=30 . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون وt-test ، ANOVA ) در نرم افزار SPSS15 استفاده گردید.یافته ها: طبق نتایج، میانگین رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی 10.41 ازمجموع 16 نمره بود. یعنی آزمودنی ها به طور متوسط 65% رفتار مورد نظر را انجام می دادند. 23.8% افراد دارای اضافه وزن یا چاق بودند که این افراد را بیشتر مردان بالای 24 سال و متاهلین تشکیل می دادند. رابطه معنی داری بین میانگین موانع درک شده ،راهنما برای عمل ورفتارهای پیشگیری کننده بر حسب تحصیلات والدین مشاهده گردید. دربین متغیرهای الگوی مورد بررسی، تنها همبستگی معنی داری بین راهنما برای عمل و خودکارآمدی با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی مشاهده گردید واین دو متغیر در مجموع 14.6 درصد واریانس رفتارهای پیشگیری کننده را توضیح می دادند. مهمترین منبع کسب اطلاعات دانشجویان نیز رادیو و تلویزیون ذکر شده است.نتیجه گیری: رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی در جامعه مورد بررسی درحد متوسط بود اما درصد قابل ملاحظه ای دارای اضافه وزن بودند. بر اساس نتایج، برای برنامه ریزی آموزشی در جهت ارتقا رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی در دانشجویان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، افزایش خودکارآمدی و در نظر گرفتن نقش والدین ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 412

دانلود 58 استناد 1 مرجع 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 14
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1970
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پژوهش حاضر مطالعه ای است مداخله گر از نوع نیمه تجربی شاهددار که بر روی 291 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی منطقه 6 آموزش و پرورش در مرکز شهر تهران انجام شده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای و ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، چک لیست مشاهده چگونگی عملکردهای مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، پرونده های بهداشتی دانش آموزان و معاینه دهان و دندان آنها می باشد. عامل مداخله گر نیز آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بوده است. ابتدا با انجام مطالعه توصیفی ادراکات فردی اولیه، رفتارها و شاخصهای OHI و DMFTI مورد بررسی قرار گرفتند سپس با توجه به نتایج بدست آمده و الگوی در نظر گرفته شده برنامه آموزشی مناسب برنامه ریزی و در گروه تجربی به اجرا درآمد و پس از گذشت شش ماه دوباره اطلاعات گردآوری شد. یافته های بدست آمده نشان دهنده ارتباط بین ادراکات افزایش یافته با بروز و نحوه رفتارهای بهداشت دهان و دندان، وجود ارتباط بین کاهش شاخص DMFTI با ادراکات فردی افزایش یافته در باره شدت و موانع و ارتباط شاخص OHI با ادراکات فردی افزایش یافته در باره منافع رعایت بهداشت دهان و دندان می باشد همچنین مقدار روابط موجود نیز محاسبه گردید. بدین ترتیب کارآیی الگوی اعتقاد بهداشتی در آموزش بهداشت دهان و دندان در جامعه مورد مطالعه تایید شد و ادراکات نیازمند اصلاح ارایه گردید. رویهم رفته نتایج بدست آمده مطرح می سازد ادراکات یک دسته از عواملی هستند که بر روی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای دهان و دندان و شاخصهای بهداشت دهان و دندان اثر می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1970

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه و هدف: خوددرمانی اقدام به درمان بدون داشتن اطلاعات کافی در زمینه علائم و بیماری هاست و رفتاری است که طی آن شخص سعی می کند بدون کمک و نظر افراد حرفه ای بیماری خود را برطرف نماید. در این میان توجه به جمعیت دانش آموزان دبیرستان به دلیل واقع شدن در دوران حساس زندگی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در خوددرمانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان منوجان در استان کرمان بوده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی بر روی 250 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان منوجان در سال 1390 بود. از طریق نمونه گیری دومرحله ای، دانش آموزان به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند (هر گروه 125 نفر). روش گردآوری داده ها، پرسشنامه تنظیم شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد دانش آموزان در خصوص مصرف خودسرانه داروها بود. قبل و پس از انجام مداخله آموزشی، پرسشنامه برای هر دو گروه تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای- اسکوئر، تی مستقل و زوجی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن گروه آزمون و شاهد به ترتیب 16.96±1.6 و 15.93±1.2 بود. در سازه های آگاهی و منافع درک شده در دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنادار دیده نشد ولی در سازه های حساسیت، شدت و موانع درک شده قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری به دست آمد. عملکرد دانش آموزان نیز در زمینه خوددرمانی کاهش پیداکرده بود.نتیجه گیری: با افزایش آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده و کاهش موانع درک شده دانش آموزان جهت مصرف خودسرانه داروها، عملکرد در زمینه خوددرمانی کمتر شده است؛ که تاثیر و کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در دانش آموزان در زمینه مصرف خودسرانه دارو نشان می دهند. پیشنهاد می شود بیشتر بر اهمیت لزوم آموزش و ارتقای سطح دانش در زمینه مصرف داروها تاکید شود. در ضمن زمینه های فرهنگی، خانوادگی و عوامل موثر بر تغییر نگرش و آگاهی بررسی شوند تا در نهایت به عملکرد صحیح دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 55 استناد 910 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3864
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3864

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1643
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

وضعیت بهداشت باروری جنسی جوانان یکی از مبهم ترین مسایل بهداشتی جامعه ما محسوب می شود که علت حساسیت آن کمتر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و این در حالی است که جهان از جمله کشور ما با خطر گسترش بیماری خطرناک و لاعلاج ایدز مواجه است. از این رو با هدف توصیف مدل باورهای بهداشتی دانشجویان راجع به بهداشت باروری- جنسی و بررسی کارایی این مدل در پیش بینی رفتارهای مربوطه در یک مطالعه توصیفی، تعداد 1117 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی و بین الملل قزوین، در سال 1380، به روش نمونه گیری سهمیه ای شرکت جستند. ابزار بررسی مدل باورهای بهداشتی باروری، پرسشنامه ای حاوی سوالاتی در زمینه ترس دانشجویان از ابتلا به بیماری و درک شدت بیماری و عواقب ناشی از آن، درک فواید بهداشت باروری، شناسایی موانع و میزان توانایی و خود تاثیری جوانان در امر رعایت بهداشت باروری بود، که توسط خود دانشجویان تکمیل می گردید. در این مطالعه 654 نفر مونث و 457 نفر مذکر و داری میانگین سنی بترتیب 21.4 و 22.7 شرکت کردند. مدل باورهای بهداشتی دانشجویان نشان داد که ترسی متوسط از ابتلا به بیماری های مقاربتی، ایدز و حاملگی ناخواسته و خطرات ناشی از این بیماری ها و رفتارهای خطرناک جنسی وجود دارد. دانشجویان اهمیت زیادی برای بهداشت باروری قائل بودند؛ ولی توانایی جوانان را در رعایت بهداشت باروری کم یا متوسط می دیدند. اکثر آنان به عدم کفایت خدمات مربوطه معتقد بودند و علت اصلی آن را نبودن جو مناسب برای ارائه خدمات و یا پایین بودن آگاهی می دانستند. پسران نسبت به دختران ترس بیشتری در مورد ابتلای جوانان داشتند و دختران دارای درک بیشتری از شدت و عواقب ناشی از بیماری ها، نسبت به پسران بودند. مدل باورهای بهداشتی افراد دارای نزدیکی جنسی قبل از ازدواج و فاقد این رفتار، تفاوت معنی داری نداشت. افراد فاقد رفتار نزدیکی قبل از ازدواج و دختران دارای نگرشی مثبت تر در مورد تاخیر در فعالیت جنسی تا زمان ازدواج، نسبت به افراد دارای نزدیکی جنسی قبل از ازدواج و پسران، به ترتیب بودند. 75% از دانشجویان پایبندی به اصول اخلاقی را راهی برای پیشگیری از بیماریهای مقاربتی، ایدز و بروز حاملگی ناخواسته می دانستند. با توجه به اعتقاد اکثر دانشجویان، به تاخیر در فعالیت جنسی تا ازدواج بخصوص در دختران، به نظر می رسد که عواملی اجتماعی و فرهنگی، ورای ترس از ابتلای به بیماری ها و شدت آن و درک فواید بهداشت باروری در شکل گیری مدل باورها و پیش بینی رفتارها موثر باشند. بنابراین، توسعه بیشتر این مدل و اضافه کردن اجزایی که بر این عوامل تاکید بیشتری داشته باشند، توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1643

دانلود 349 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

نشریه: 

REVISTA DE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

MIKHAIL B.I. | PETRO NUSTAS W.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15412
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15412

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1131
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

امروزه علیرغم پیشرفتهای علمی در حوزه شناخت و درمان بیماری های روانی هنوز هم ارایه خدمات روانپزشکی به دلیل نگرشهای خرافی و کلیشه با اشکال مواجه می گردد. لذا مطالعه حاضر که یک نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی است بروی نمونه ای متشکل از 300 دانشجوی پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی در دو نقطه کشور با یک ابزار انجام شده است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که توسط نمونه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که بین نمره نگرش و جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات پدر، بومی و غیر بومی بودن و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری وجود ندارد.اما بین سن و نمره نگرش همبستگی مثبت مشاهد شد (r=0.27) به علاوه 9.5 درصد دانشجویان به تاثیر درمانهای خرافی در مداوای بیماران روانی اعتقاد داشتند. 52 درصد افراد نسبت به حفظ رابطه اجتماعی با بیماران روانی نگرش منفی داشته و حدود 15 درصد دانشجویان از نگرش منفی کلیشه ای نسبت به بیماران روانی برخوردار بودند. نتایج کلی نشان داد که 59 درصد دانشجویان نگرش مثبت نسبت به بیماران روانی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1131

دانلود 354 استناد 0 مرجع 3
litScript