نتایج جستجو

13048

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1305

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  176-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

مقدمه: باباآدم یکی از گیاهان دارویی بومی ایران و حاوی متابولیت های ثانویه مهمی مانند ترکیبات ضد سرطان آرکتین و آرکتی ژنین می باشد. استفاده از روش های زیست فناوری برای افزایش تولید این قبیل متابولیت های ثانویه اهمیت زیادی دارد. یکی از روش هایی که امروزه برای افزایش ترکیبات دارویی در گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است القای ریشه های مویین می باشد.هدف: استفاده از باکتری Agrobactrium rhizogenes، استرین AR15834 به منظور القای ریشه های مویین در باباآدم بود.روش بررسی: از ریزنمونه های برگی و گیاهچه های کامل باباآدم برای القا ریشه های مویین استفاده شد. به منظور بهینه سازی محیط کشت و جلوگیری از قهوه ای شدن ریزنمونه های باباآدم، آنتی اکسیدان های مختلف شامل، اسید آسکوربیک (Ascorbic acid) (ASC)، اسید سیتریک (Citric Acid) (CIT)، پلی وینیل پیرولیدون (PVP) (Polyvinylpyrrolidone) و ال- سیستئین (L-Cysteine) (CYS)، به تنهایی و یا به صورت ترکیب با هم در چند غلظت مختلف به محیط کشت افزوده شدند. برای تایید مولکولی ریشه های مویین، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای ژن rolB انجام گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که که پلی وینیل پیرولیدون با غلظت 0.5 درصد (w/v)، بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشت هر چند این آنتی اکسیدان نتوانست از قهوه ای شدن بافت ریز نمونه در مرحله آلودگی با باکتری آگروباکتریوم جلوگیری کند. وقتی از گیاهچه های کامل 2 تا 3 هفته ای برای القای ریشه های مویین استفاده شد، دو هفته پس از آلودگی، ریشه های مویین با فراوانی 5 درصد ظاهر شدند.نتیجه گیری: در این تحقیق،A. rhizogenes ریشه های مویین را در باباآدم القا نمود. طبق بررسی های ما این اولین گزارش از القای ریشه های مویین در گیاه باباآدم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUILLON S. | MOUILLAUX GUILLER J.T. | RIDEAU M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  341-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5192
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5192

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HASANLOO T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  11228
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11228

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AGASTACHE FOENICULUM (LABIATAE) IS ONE OF THE TRADITIONAL MEDICINES FOR TREATING HEART, LUNG AND COUGH DISEASES. hairy root IS ONE KIND OF GENETIC TRANSFORMED root TISSUE THAT INDUCED BY AGROBACTERIUM RHIZOGENES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  144
چکیده: 

دو تروپان آلکالوئید هیوسیامین و هیوسین از مواد مهم دارویی هستند که از گیاهان خانواده سولاناسه از جمله گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus niger) استخراج می شوند. این تروپان آلکالوئیدها به واسطه تاثیر بر روی سیستم عصبی پاراسمپاتیک در درمان تشنج، سیاه سرفه، سل و برونشیت مزمن مورد استفاده قرار می گیرند. بدلیل کاربرد وسیع این آلکالوئیدها در تهیه داروهای مهم از روش های مختلفی برای افزایش این تروپان آلکالوئیدها استفاده می شود. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا بذرهای گیاه بنگ دانه تهیه و پس از جوانه زدن برای ایجاد گیاهچه کامل در محیط کشت B5 حاوی 1 میکرومولار در لیتر IBA کشت شدند. با توجه به هدف پژوهش، ریشه های جوان برای تکثیر بیشتر به محیط کشت مایع B5 حاوی 1 میکرومولار در لیتر IBA منتقل شدند. از برگ های گیاهچه به عنوان ریزنمونه در القای ریشه مویین استفاده شد. قطعات برگی توسط سه سویه اگروباکتریوم رایزوژنز A4، C58C1 و LBA9402 آلوده شدند. در مرحله بعد، ریشه های حاصل از کشت بافت و ریشه های مویین در غلظت های 0، 0.01، 0.1، 1، 2 و 4 میلی مولار الیسیتورهای متیل جاسمونات، جاسمونات و سالیسیلیک اسید و هر یک در تیمارهای زمانی 0، 24، 96 و 168 ساعت بطور جداگانه و در 3 تکرار کشت شدند. سپس هیوسیامین و هیوسین تولید شده در ریشه ها به وسیله HPLC سنجش و مقایسه شد. همچنین سرعت رشد ریشه ها نیز در این تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین سویه برای القای ریشه مویین، سویه A4 است. بیشترین مقدار هیوسیامین در ریشه های حاصل از کشت بافت که در محیط کشت حاوی 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید به مدت 96 ساعت کشت شده بودند به میزان 6.5 میلی گرم بر گرم وزن خشک (8 برابر بیشتر از ریشه های شاهد) مشاهده شد. در تیمارهای مختلف الیسیتور مقدار هیوسین تفاوت معنی داری را نسبت شاهد نشان نداد. بالاترین میزان هیوسین (2.2 میلی گرم بر گرم وزن خشک ریشه) در تیمار 2 میلی مولار جاسمونیک اسید و پس از گذشت 24 ساعت در ریشه های مویین مشاهده شد. بطور کلی، در ریشه های مویین نسبت هیوسین به هیوسیامین بیشتر بود در حالی که در ریشه های حاصل از کشت بافت نسبت هیوسیامین به هیوسین بیشتر بود. همچنین رشد ریشه ها در هر سه الیسیتور با افزایش غلظت کاهش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

کشت ریشه های مویین روش موثری برای تولید متابولیت های ثانویه ی گیاهی می باشد زیرا ریشه های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردارند و قادر به تولید متابولیت ها در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می باشند. کاسنی با نام علمی Cichorium intybus L. از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می باشد. در این تحقیق، القای ریشه های مویین توسط Agrobacterium rhizogenesسویه ی ATCC11325 انجام شد. در آزمایش اول تاثیر نوع و سن ریزنمونه و مدت هم کشتی بر کارایی القای ریشه های مویین بررسی شد. در آزمایش دوم تاثیرلاین های مختلف ریشه های مویین بر میزان رشد ریشه ها بررسی شد. در آزمایش سوم تاثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید (5/1 و 1، 5/0، 0 میلی گرم در لیتر) و ساکارز (6 و 5، 4، 3 درصد) بر میزان تجمع زیست توده بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد القای ریشه های مویین (55/75 درصد) و تعداد ریشه (26/7 ریشه در هر ریزنمونه) مربوط به ریزنمونه های کوتیلدون 5 روزه است. همچنین معلوم شد که 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 3 و 4 درصد ساکارز بیشترین تأثیر را در افزایش وزن تر، خشک و شاخص رشد داشت. بیشترین محتوای فنول کل و همچنین فلاونوئید در طول موج 270 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 4 درصد ساکارز مشاهده شد در حالی که بیشترین میزان فلاونوئید در طول موج 300 و 330 نانومتر، در ریشه های مویین رشد کرده در محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با 5 درصد ساکارز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  293-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

جهت تکثیر انبوه قارچ P.betae، ابتدا با استفاده از Agrobactreium rhizogenes ریشه های مویین از دمبرگ چغندرقند تولید گردید. سپس ریشه های مویین حاصل بوسیله ریشه های ضد عفونی شده گیاه رشد یافته در خاک واجد اسپورهای استراحتی P. betae مایه زنی گردید. پس از یک روز مجاورسازی در محیط کشت جامد، ریشه های مویین به محیط کشت هیدروپونیک انتقال داده شدند. دو هفته پس از انتقال به محیط مایع، مشاهدات با استفاده از میکروسکوپ معکوس وجود اسپورهای استراحتی در ریشه های مویین را نشان داد. آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنوم P. betae تکثیر آنها در ریشه های مویین تولید شده توسط A. rhizogenes را تایید کرد. توانایی آلوده سازی مجدد اسپورهای استراحتی تشکیل شده در ریشه های مویین همچنین زئوسپورهای رها شده در محیط کشت با استفاده از مجاورسازی ریشه های مویین سالم با ریشه های مویین واجد اسپورهای استراحتی آزمایش شد. در کلیه موارد، مشاهدات میکروسکوپی و آزمون PCR توانایی آلوده سازی مجدد را تایید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

هدف: آگروباکتریوم رایزوژنز سبب ایجاد فنوتیپ ریشه موئین در گیاهان می شود. ریشه های موئین قابلیت رشد و ثبات ژنتیکی بالایی داشته و قادر به تولید متابولیت های ثانویه گیاهی هستند. در این تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط القا و رشد ریشه های موئین گیاه تربچه، تأثیر عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: اثر نوع ریز نمونه (برگ، ساقه و کوتیلدون)، محیط همکشتی (MS, ½ MS, B5 و ½ B5) و سویه های مختلف باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز (A4, ATCC15834 و LBA9402) بر القای ریشه موئین بر مبنای آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بررسی شد. درصد تراریختی بر اساس تعداد ریشه های موئین ظاهر شده در تیمارهای مختلف محاسبه و به عنوان شاخص برای تعیین شرایط بهینه القای ریشه های موئین در نظر گرفته شد. تائید ماهیت تراریختی ریشه-های موئین با واکنش PCR و آغازگرهای اختصاصی ژن های rolB وvirD انجام شد. زیست توده تر و خشک و مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در ریشه های موئین اندازه گیری شد. نتایج: سویه ATCC15834 بیشترین توانایی القای ریشه موئین در گیاه تربچه را داشت. محیط کشت ½ B5 مناسب ترین محیط همکشتی و ریز نمونه کوتیلدون بهترین نمونه گیاهی برای القای ریشه های موئین تربچه بود. میزان رشد ریشه های موئین بر اساس زیست توده تر و خشک با هم تفاوت معنی داری نشان داد و بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در کشت های ریشه موئین به ترتیب 9/2 و 6/3 برابر بیشتر از گیاه طبیعی بود. نتیجه گیری: شرایط بهینه برای القای ریشه موئین در هر گیاه باید تعیین شود و کشت های ریشه موئین گیاه تربچه از توانایی بالایی برای تولید متابولیت های ثانویه گیاهی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS STUDY ESTABLISHED THE IN VITRO CULTURE OF CATHARANTHUS ROSEUS hairy rootS USING RI PLASMID [PRI] T-DNA OF ATCC15834 STRAIN OFAGROBACTERIUM RHIZOGENES AND THEN PRODUCTION OF ARTIFICIAL SEEDS WITH hairy root INOCULUMS AS PROMISING VEHICLE FOR PROPAGATION AND CONSERVATION OF THIS VALUABLE hairy root OF C.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

hairy root INDUCTION IS THE RESULT OF THE INFECTION OF PLANT TISSUES WITHAGROBACTERIUM RHIZOGENES AND SUBSEQUENTLY INTEGRATION OF root INDUCTION PLASMID (PRI) T-DNA INTO THE PLANT GENOME AND ITS SUBSEQUENT EXPRESSION [1]. hairy root...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript