نتایج جستجو

85

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  175-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

در این مطالع 105 جدایه قارچ عامل سفیدک سطحی چغندرقند از مناطق مختلف کشور جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. استخراجDNA از آسکو کارپ ها با استفاده از محلول پنج درصد Chelex100 انجام شد. نواحی فاصله ساز بین ژن های ریبوزومی به همراه قطعه 5.8 S توسط آغازگرهای ITS1 و ITS4 از طریق واکنش زنجیره ای پلیمر از تکثیر شده و روی آگارز 1.5 درصد ارزیابی گردیدند. محصولPCR تمام جدایه ها شامل یک قطعه با بزرگی 645 جفت بازی بود. محصولات PCR به وسیله نه آنزیم برشی EcoRI, MspI, SacI, haeiii, AluI, TagI, HindIII, CfoI و RsaI هضم و محصولات هضم روی ژل اکریلامید 7.5% تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که فقط چهار آنزیم برشی haeiii, AluI, MspI CfoI, دارای محل برش روی قطعه مزبور بودند. آنزیم AluI در دفعات مختلف باندهای متغیری پدید آورد و نتایج آن لحاظ نگردید. آنزیم CfoI با دو محل تشخیص سه قطعه با طول های 185، 280 و 180 جفت باز را تولید کرد. محصول هضم آنزیم MspI چهار قطعه با بزرگی 120، 160، 325، 40 جفت باز بود. آنزیم haeiii پس از هضم محصولات PRC پنج قطعه با اندازه های 75، 180، 325، 40 و 30 جفت باز تولید کرد. بین نقوش باندی محصولات PRC و محصولات هضم آنزیمی هر یک از آنزیم ها برای تمام جدایه های بررسی شده تفاوتی مشاهده نشد. نتایج نشان داد که جمعیت های ایرانی قارچ عامل سفیدک سطحی چغندر از یکنواختی بسیار بالایی برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 205 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدآبادی محمدرضا

نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Khazael Sattar | SAKI JASEM | ARJMAND REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14269
 • دانلود: 

  11595
چکیده: 

Background: As a neglected disease, cutaneous leishmaniasis renders considerable incidence rates. Eastern Mediterranean countries such as Iran are endemic for this infection. Objectives: Herein, we determined the species/strains of the causative agents of cutaneous leishmaniasis in Dasht-e-Azadegan, Khuzestan, Iran, using PCR-RFLP in 2016. Methods: We microscopically examined 80 smear slides from suspected patients referring to health centers of the city. After DNA extraction from slide materials, the amplification of the ITS1 fragment was done using the LITSR and L5. 8S primer pair for Leishmania molecular detection. Subsequently, haeiii (species level), TaqI (strain level), DpnI, andHpaII (mutation analysis) digestionwasexerted based on the RFLP method. Results: Microscopic examination revealed the amastigote forms of Leishmania in all 80 samples. A 350 bp band was amplified by ITS1-PCR, which confirmed the infection at the molecular level. Following haeiii digestion, 150 and 200 bp fragments were produced indicating Leishmania major. Also, TaqI digestion rendered 130 and 200 bp bands suggesting the A1 strain. Moreover, no mutations were detected in the genome of the identified L. major A1 strains by DpnI (140 and 200 bp bands) and HpaII (no digestion) digestion. Conclusions: The genotypic heterogeneity of Leishmania species is of utmost importance for better treatment choices, appropriate diagnosis, and preventive measures. Future work in the area should address the parasite strains in alternative vector/reservoir hosts.

آمار یکساله:  

بازدید 14269

دانلود 11595 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  507-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

به منظور ارزیابی چند شکلی نواحی حد فاصل ژن های 28s و 18s در ژنوم قارچ عامل سوختگی غلاف برنج، 54 جدایه Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از نواحی مختلف استان مازندران مورد ارزیابی قرار گرفتند. از جدایه ها DNA10-100 ng/ml استخراج و از آنها به عنوان الگو در واکنش های PCR استفاده شد. نواحی هدف توسط جفت آغازگرهای ITS 5, ITS 4 در 25 چرخه گرمایی در PCR تکثیر شدند. ارزیابی محصولات PCR به کمک ژل اکریل آمید 8% جدایه ها را به دو گروه عمده تقسیم کرد. در گروه اول (72% جدایه ها) محصول از یک قطعه 700 جفت بازی و در گروه دوم (28% جدایه ها) از سه قطعه با بزرگی 700، 850 و 950 جفت بازی تشکیل شده بود. آنزیم های برشگر EcoRI, TaqI, XhoII, haeiii دارای محل برش و HindIIIو XhoI, BamHI فاقد محل تشخیص و برش در محصولات PCR هر دو گروه بودند. هضم آنزیمی محصولات PCR با آنزیم های برشگر فوق جدایه های Phizoctonia solani AG-1-IA موجود در هر یک از گروه ها را یکسان منعکس کرد. براساس ارزیابی های نشانگر rDNA RFLP جمعیت قارچ عامل سوختگی غلاف برنج شامل دو زیر جمعیت با فراوانی 28% و 72% در مازندران است.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 148 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  561-565
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15258
 • دانلود: 

  4913
چکیده: 

Genetic improvement programs may improve disease resistance in animal production. The best-characterized genetic control of disease resistance and immune response in animals is the one associated with the Major Histocompatibility Complex (MHC). The ovine lymphocyte antigen of DRB1 gene encodes cell surface glycoproteins that initiate immune responses by presenting processed antigenic peptides to CD4+T helper cells. DRB1 is the most polymorphic gene in sheep and it has been extensively evaluated as a candidate marker for associations with various ovine diseases and immunological traits. Aim of this study was to analyze exon 2 Ovar-DRB1 gene polymorphism in two Iranian native sheep breeds (Afshari and Zel). PCR products were characterized by the restriction fragment length polymorphism (RFLP) technique using two restriction enzymes, RsaI and haeiii. In the studied groups of Afshari Sheep and Zel Sheep of Iran we were able to identify 9 restriction patterns (a, b, c, d, e, f, g, h and i) for the fragments of exon 2 Ovar-DRB1 gene with RsaI enzymatic digestion and 5 patterns (a, b, c, d and e) with haeiii enzyme, in-cluding one previously unrecognized allele (c). Our results indicate that exon 2 of the Ovar-DRB1 gene is highly polymorphic in both breeds.

آمار یکساله:  

بازدید 15258

دانلود 4913 استناد 0 مرجع 1260
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23561
 • دانلود: 

  10274
چکیده: 

Several reports have indicated that infection with Non-Tuberculosis Mycobacteria (NTM) is increasing worldwide. Therefore, monitoring species causing micobacterial infection in any region is of great importance. This study was going to detect, differentiate, and identify pathogenic mycobacteria in primary clinical samples. Eighty samples collected from tuberculosis suspected patients in Isfahan/Iran were included in this study. The clinical samples were processed for Acid Fast Bacilli (AFB), culture and PCR-PFLP procedures. A 342 bp fragment of rpoB gene was PCR amplified and the products were digested with HindII restriction enzyme to discriminate between tuberculosis and non-tuberculosis mycobacteria. The PCR products were then digested with haeiii restriction enzyme to identify the species. Of 80 studied samples, 8 showed AFB on microscopy, 9 were cultured positive for mycobacteria, and 32 (40%) were shown positive by PCR. Moreover, 2 specimens were infected with mycobacterium other than tuberculosis. Further digestion with the enzyme haeiii showed that one of these samples was Mycobacterium leprae and the other one was Mycobacterium kansasii. The results obtained by this study show that similar to many other regions, nontuberclusis mycobaceria infection is increasing in the studied region, although its prevalence in Isfahan is yet lower than the southern parts of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 23561

دانلود 10274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  454-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30508
 • دانلود: 

  14453
چکیده: 

Background: Linear dermatitis is endemic in Iran where most cases occur in the Caspian Sea coast and Fars province. The disease is caused by beetles of the genus Paederus which are active from early spring to beginning of autumn although its incidence rises from May to August. The classic taxonomy of Paederus spp. is based on the male genitalia that is very complex and needs expertise. In this study, we report a DNA-based method to discriminate Paederus fuscipes and Paederus littoralis (=syn: P. lenkoranus, P. ilsae). Methods: Type specimens were collected from north and south of Iran. Molecular typing of the species was performed using restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of polymerase chain reaction (PCR)-amplified fragments of mtDNA-COI. Results: Sequence analyses of the data obtained in this study showed significant DNA polymorphisms. There were 89 substitutions between COI sequences of the two species. The mtDNA-COI fragment comprises several useful species-specific restriction sites comprising haeiii that could result in distinctively different species-specific PCR– RFLP profiles. The haeiii enzyme cuts the 872 bp PCR amplicon of P. littoralis into 737 and 100 bp and two small nonvisible bands whereas it does not cut P. fuscipes amplicon into fragments. Conclusion: This study demonstrates that molecular typing is useful method and allows one to differentiate between two species and is recommended for discrimination of other Paederus species, which morphologically are indistinguishable or very difficult to be distinguished.

آمار یکساله:  

بازدید 30508

دانلود 14453 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر، به کارگیری تکنیک PCR (Polymerase Chain Reaction) و به دنبال آن آنالیز محصولPCR  توسط آنزیم های محدودالاثر (Restriction Fragment Length Polymorphism=RFLP) برای افتراق مایکوباکتریوم ها تا سطح گونه، استفاده شده است. در حالی که جزئیات افتراقی گونه های غیرتوبرکلوزی مایکوباکتریوم ها توسط این تکنیک مشخص شده و حتی در تعدادی از آنها این روش برای پیگیری مولکولار اپیدمیولوژی اثبات شده است، تنها تعداد کمی از سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه حاضر این متد افتراقی را برای سویه های جدا شده در مقیاس وسیع تر با هدف تعیین پلی مورفیسم احتمالی مورد ارزیابی قرار داد.روش بررسی: یکصد و پنجاه سویه کلینیکی از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل اهواز جمع آوری شد. رنگ آمیزی اسیدفست برای سویه ها انجام گرفت، سپس سویه ها به عنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس توسط خصوصیات کشت و تست های بیوشیمیایی دسته بندی شدند. تکنیک PCR-RFLP با استفاده از DNA ژنومی استخراج شده به دنبال PCR بر مبنای تکثیر قطعه bp 439 از ژن hsp65 توسط پرایمرهای اختصاصی جنس مورد استفاده قرار گرفت. بعد از هضم محصولات PCR توسط آنزیم های BstEII و haeiii آنالیز آنزیمی انجام گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده، 145 سویه کلینیکی (96.6%) الگوهای یکسان شبیه به سویه های استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، برای haeiii فراگمنت هایی به طول 72/140/165 و برای BstEII به طول 82/120/250، نشان دادند. سه الگوی متفاوت در پنج سویه کلینیکی در الگوهای بدست آمده از هضم haeiii با فراگمنت هایی به طول 145/165 (سه سویه)، 80/100/180 (یک سویه) و 72/194 (یک سویه) مشاهده شد در حالی که الگوی بدست آمده از هضم BstEII این سویه ها تنوع نداشت و شبیه به دیگر سویه ها بود. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که در موارد نادر، پلی مورفیسم هایی در توالی ژن hsp65 سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ممکن است وجود داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19245
 • دانلود: 

  16772
چکیده: 

Background: Nowadays the molecular methods widely use for rapid identification of Mycobacterium other than tuberculosis (MOTT). The Mycobacterium simiae isolates are cause of majority of human pulmonary diseases compared with other atypical mycobacteria. As sensitivity of primers and digestion patterns for diversified fragments is different, this survey evaluated the three various fragments using the PCR- restriction fragment length polymorphism analysis (PRA) for rapid diagnostic of M. simiae isolates. Patients and methods: Strains that were identified as M. simiae (17 isolates) by phenotypic (photochromogen and positive niacin) methods were selected for this study. The fragments of the 16S-23S rRNA gene spacer and hsp65 gene were amplified by PCR. Subsequently the amplicons were digested with three restriction enzyme namely AvaII, HphI and HpaII for a 644bp region of hsp65 DNAs, BstEII and haeiii endonucleases for 439bp region of hsp65 gene (TB11 and TB12 fragment) and haeiii digestion for 225bp region of 16S-23S rRNA gene spacer.Results: Of 962 culture positive specimens, 17(1.7%) were identified as M. simiae species; majority of them were multidrug-resistance (12; 70.5%). The overall detection rate by Tb11, Tb12 and SP primers were 82.3% whereas hsp65 primer was 100% (p>0.005). We also found out that the HpaII and HphI enzymes were more specific to distinguish M. simiae species than other restriction enzyme used in this study.Conclusion: The high discriminative power of hsp65 pattern particularly HpaII digestion, provide an exact and cost-effective method for rapid identification of M. simiae strains among registered pulmonary cases.

آمار یکساله:  

بازدید 19245

دانلود 16772 استناد 0 مرجع 0
litScript