نتایج جستجو

23812

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2382

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  195-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

گونه گیاهی Ephedra strobilacea گونه ای ارزشمند از نظر علوفه ای و حفاظت آب و خاک بوده و در داروسازی نیز کاربرد فراوانی دارد. در این پژوهش رویشگاه بالقوه این گونه گیاهی در مراتع پشتکوه استان یزد با استفاده از روش Maxent مدلسازی شد و مهمترین عوامل موثر بر پراکنش این گونه و دامنه اکولوژیک پتانسیل آنها معرفی گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به نقاط حضور گونه با پیمایش صحرایی، اطلاعات مربوط به متغیرهای خاکی با استفاده از روش های زمین آماری، اطلاعات توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع منطقه و اطلاعات اقلیمی از نقشه های موجود تهیه شدند. آماده سازی لایه ها با استفاده از نرم افزارهای +GS و ARC GIS انجام شد. در ابتدا همبستگی بین متغیرهای محیطی مورد بررسی قرار گرفت و 24 متغیر محیطی برای ورود به مدل مناسب تشخیص داده شده و وارد نرم افزار Maxent3.3 شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه E. strobilacea گونه ای گچ دوست می باشد زیرا که مهمترین شاخص تأثیرگذار در ترجیح رویشگاه این گونه گچ عمق دوم ( از 35 تا 40 درصد) می باشد. متغیرهای بعدی تأثیرگذار در حضور این گونه متغیرهای گچ عمق اول (35-5 درصد)، آهک عمق اول و دوم (45-5 درصد) و شن عمق اول و دوم (90-45 درصد)، کلسیم عمق اول ( 5 نا 40 درصد) و هدایت الکتریکی خاک کمتر از 10 دسی زیمنس بر متر می باشند. همچنین بیشترین احتمال استقرار و پراکنش این گیاه در اراضی کم شیب (کمتر از 10 درصد) است. دقت و توانایی مدل پیش بینی برای این گونه بر اساس مقدار سطح زیر منحنی (AUC) 0.98 خوب ارزیابی شد. ضریب کاپای حاصل از مقایسه نقشه های پیش بینی و واقعی نیز مقدار 0.88 به دست آمد که در سطح بسیار خوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  113-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

تعیین مطلوبیت رویشگاه یکی از ارکان مهم مدیریت و حفاطت از گونه های گیاهی و حیات وحش محسوب می گردد. رویشگاه مطلوب تاثیر بسزایی بر بقاء و تولید مثل گونه ها خواهد داشت. امروزه با پیشرفت علم آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین رویشگاه بالقوه گونه های گیاهی با استفاده از روش های مدلسازی پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی میسر شده است در این پژوهش، با استفاده از مدل تحلیل عامل اکولوژیک (ENFA) رویشگاه گونه Fritillaria imperialis L. به عنوان گونه ای دارای ارزش دارویی صنعتی فراوان مدلسازی گردید به این ترتیب که داده های حضور این گونه با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک با تعداد 500 نقطه حضور با استفاده ازGPS  ثبت و سپس به یک نقشه با فرمت وکتوری تبدیل شد و نقشه های متغیرهای محیطی مانند نقشه های توپوگرافی، اقلیمی و خاک منطقه به کمک روش های زمین آمار و GIS تولید گردید و در نهایت نقشه رویشگاه این گونه ارزشمند ایجاد شد. بر طبق آنالیز ENFA، متغیرهای مقدار پتاسیم قابل جذب، مقدار فسفر قابل جذب، مدل رقومی ارتفاع، مقدار بارندگی سالیانه و جهت شیب منطقه مهم ترین عوامل در انتخاب رویشگاه لاله واژگون در منطقه مورد مطالعه می باشند مقادیر حاشیه گرایی، تخصص گرایی و تحمل پذیری در این مطالعه به ترتیب 1.547، 6.325 و 0.158 محاسبه شد که نشان می دهد که لاله واژگون یک گونه تخصص گرا در محدوده ی منابع رویشگاهی خود می باشد. برای بررسی صحت این مدل از نمایه Boyes استفاده شد و میزان صحت در این مدل برابر 0.092 تعیین گردید. نتایج این پژوهش می تواند در جهت پیشگیری از پیامدهای منفی جبران ناپذیر کاهش یا انقراض این گونه ارزشمند گیاهی کشور رویشگاه های جایگزین را پیشنهاد دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

تنوع زیستی درزمره مهم ترین شاخص های تنوع و پویایی اکوسیستم است. پرندگان به عنوان شاخصی کل نگر نشان دهنده تنوع زیستی اکوسیستم، مطلوبیت زیست گاه و سایر شرایط زیستی لازم برای هر گونه هستند؛ از این رو مطالعه روی پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر، به مثابه یک شاخص کل نگر اهمیت خاصی دارد. با توجه به لزوم انجام مطالعات در این زمینه، نوشتار پیش رو با هدف بررسی مطلوبیت زیست گاه و شناسایی مهم ترین متغیرهای محیطی موثر بر پراکنش گونه غاز خاکستری به عنوان یک گونه مهاجر و شاخص در ایران صورت گرفت. با بهره گیری از 23 متغیر محیطی و با استفاده از 9 مدل موجود در بسته نرم افزاری بایومد تحت نرم افزار R پراکنش گونه در سه تیپ زیست گاهی زمستان گذران، تابستان گذران و جوجه آور و همچنین مکان های توقف شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های مورد استفاده در مدل سازی پراکنش گونه از صحت بالایی در بررسی پراکنش گونه برخوردار هستند. به طور کلی، متغیرهای دما و بارش بیشترین اهمیت و متغیرهایی همچون پوشش گیاهی و فاصله تا جاده ها کمترین اهمیت را در پراکنش گونه غاز خاکستری در سطح ایران دارند. براساس نتایج به دست آمده، 91/15% از سطح ایران به عنوان زیست گاه های مطلوب گونه شناسایی شد که به میزان 95/15% با مناطق حفاظت شده هم پوشی دارد؛ بنابراین، روش استفاده شده در پژوهش حاضر به درستی زیست گاه های مطلوب گونه را شناسایی کرده و می تواند به عنوان روش مناسبی برای مدل سازی مطلوبیت زیست گاه گونه های مشابه استفاده شود که این امر از دیدگاه حفاظت و ارایه برنامه های جامع و کاربردی مدیریت حیات وحش امری بسیار ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HIRZEL A. | GUISAN A.

نشریه: 

ECOLOGICAL modeling

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  157
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14122

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

زیستگاه اصلی ترین عامل زندگی حیات وحش جانوری و زندگی گیاهی می باشد که حفاظت از آن برای تداوم توسعه پایدار ضروری است. مدل سازی زیستگاه می تواند یک برآورد در مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه گونه های حیات وحش بدون نیاز به جمع آوری اطلاعات از جزئیات ویژگی های فیزیولوژیک و رفتاری جانوارن در اختیار بگذارد. بنابراین بررسی و ارزیابی دقیق زیستگاه ها نیازی مبرم است. پارامترهای موثر در 4 زیستگاه جنگلی شمال کشور، قادیکلا، آب-بندان کش، اروست، لاجیم برای تعیین مطلوبیت با مدلHEP مورد مطالعه قرار گرفته است این مدل از روش های ارزیابی زیستگاه به صورت کمی سازی است و با کم ترین داده ها می توان به نتیجه مطلوب رسید. بعد از مطالعات کتابخانه ای و بررسی محیطی براساس شواهد به دست آمده، 3 گونه کرم شب تاب (Lampyris noctiluca)، حشره خور خزری (Shrew caspian) و باز (Accipiter gentilis) به عنوان شاخص برای مطالعه زیستگاه انتخاب شدند. مرحله بعد مدل SI برای دو گونه حشره خور خزری و باز با استفاده از فرمول های معتبر موجود تهیه و برای کرم شب تاب با توجه به این که فرمول مشخصی در تحقیقات سایر محققان وجود نداشت، در ایستگاه های منتخب اقدام به تله گذاری به صورت ترانسکت شد. مطلوبیت زیستگاه با محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه یا HSI به دست آمد. نتایج نشان می دهد هر 4 ایستگاه از مطلوبیت نسبتاً مناسبی برخوردار بوده اند. در حالت کلی و محاسبه میانگین میزان مطلوبیت در 4 ایستگاه، سه ایستگاه آب بندان کش، اروست و لاجیم میزان یکسانی از مطلوبیت، با مقدار 0/67 و 0/68 برخوردار هستند. اما ایستگاه قادیکلا با میزان 0/87 دارای بیش ترین میزان مطلوبیت بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1120
 • دانلود: 

  1388
چکیده: 

The thornless half-shrub Astragalus podolobus is one of the most valuable species in Iran rangelands providing nursing condition with important roles in soil and water conservation together with biodiversity conservation. However, land-use changes and rangeland degradation have represented real threats to this species. To determine how to manage this plant better, its potential spatial distribution was mapped using a bivariate statistical model (FR: frequency ratio) for the Maraveh Tapeh rangelands of Golestan Province, north-east Iran. A total of 115 occurrences of A. podolobus were recorded using GPS during field surveys from April to September in 2018 and 2019, then 80 data points (70%) were used in modeling, and the remaining 35 data points (30%) in evaluating the model. A number of 8 digital layers potentially affecting the habitat suitability of the plant were selected as independent variables, including: distance from roads and rivers, elevation, plan curvature, precipitation, slope percentage, aspect and temperature. The results showed that the variables temperature, precipitation, and distance from the roads have larger effects on the presence of A. podolobus. The habitat suitability map produced using the FR model provides a powerful tool for development of conservation plans for the degraded habitats of the species. The analytical framework used in this study could be applied to other arid and semi-arid environments to determine habitat suitability of A. podolobus and stabilize this species, and to introduce new adaptive rules for rangeland management.

آمار یکساله:  

بازدید 1120

دانلود 1388 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JACQAIN A. | CHERET V. | DENUX J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  161-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3327
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3327

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

سرهنگ زاده جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

هرچند گونه آردوج (JuniperusfoetidissimaWild. )در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در طبقه کمترین نگرانی قرار دارد، اما دامنه انتشار این گونه دیرزیست که نماد گیاهی استان آذربایجان شرقی است، کاهش یافته است و حفاظت رویشگاه های آن دارای اهمیت است. در این پژوهش، مطلوبیت رویشگاه آردوج در ذخیره گاه زیست کره ارسباران بررسی شد. بدین منظور برای مدل سازی مطلوبیت رویشگاه آردوج با استفاده از نقاط حضور گونه، از روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی (ENFA) بهره گیری شد. درصد شیب و طبقات آن، طبقات جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و طبقات آن، شکل واحدهای اراضی خاک و زمین شناسی، طبقه بندی اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل محیط زیستی در مدل سازی استفاده شدند. نتایج نشان داد این گونه دارای آشیان بوم شناختی باریکی بوده و نسبت به تغییرات زیستگاه حساس است. رویشگاه های مطلوب گونه در محدوده ارتفاعی 330 تا 1500 متر از سطح دریا، شیب 10 تا 60 درصد، تمامی دامنه ها و در محدوده اقلیم های نیمه خشک و مدیترانه ای قرار دارد. بر اساس مدل سازی انجام شده 17/27 درصد از وسعت ذخیره گاه زیست کره ارسباران، رویشگاه مطلوبی برای آردوج است. نتایج این پژوهش برای اهداف مدیریتی در توسعه پایدار اکوسیستم های جنگلی، حفاظت و احیای این اکوسیستم ها کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
litScript