نتایج جستجو

820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

COLE L.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  10767
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10767

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SON W.Y.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPPL. 1
 • صفحات: 

  16-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23032
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

A major side-effect of controlled ovarian hyperstimulation (COH) in patients with polycystic ovary or polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the risk of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). In-vitro maturation (IVM) of immature oocytes represents a potential alternative for the fertility treatment of these patients. Recently, applications of FSH (hMG) or hCG priming have been used before immature oocyte retrieval to improve the success rate of IVM procedures.Although it is still controversial, hCG priming before oocyte retrieval seems beneficial in terms of easier oocyte retrieval, easier oocyte identification under stereomicroscope, maturation competence, and may increase the harvest of in vivo mature oocytes. Recently, new approaches attempted to improve the IVM program such as extending hCG stimulation or optimal hCG timing before immature oocyte retrieval. Therefore, as a first option, hCG-priming IVM treatment can be offered to women with PCO(S) instead of conventional IVF treatment with ovarian stimulation. In this session, I would like to introduce you to the recent progress of IVM cycles after hCG priming.

آمار یکساله:  

بازدید 23032

دانلود 17315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقدمه: گنادوتروپین جفتی انسان برای بلوغ نهایی تخمک در سیکل لقاح با احتمال تأثیر منفی بر میزان پذیرش آندومتر، کیفیت جنین و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان همراه بوده است. پیش بینی می شود جایگزینی آن با آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین برای تحریک بلوغ نهایی، این عوارض را کاهش دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد لقاح خارج رحمی در روش تحریک تخمک گذاری با پروتکل آنتاگونیست و تحریک با آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان همزمان آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین و گنادوتروپین جفتی انسان انجام شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی که در سال 95-1394 انجام شد، زنان پس از آماده شدن فولیکول ها برای تحریک نهایی و برداشت تخمک به سه گروه تصادفی تقسیم شدند. یک گروه 2/0 میلی گرم دیفرلین، گروه دوم 10000 واحد گنادوتروپین جفتی انسان و گروه دیگر 2/0 میلی گرم دیفرلین به همراه 1500 واحد گنادوتروپین جفتی انسان را برای تحریک نهایی تخمک دریافت کردند. تعداد و کیفیت تخمک ها و جنین ها پیامد مورد بررسی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های لون و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: تعداد تخمک های بازیافت شده در گروه دریافت کننده آگونیست آزادکننده گنادوتروپین به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (001/0=p). تعداد بیشتری از جنین ها در گروه آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در مقایسه با دو گروه دیگر ایجاد شد (009/0=p). با این حال، تعداد جنین های با کیفیت بالا ایجاد شده در گروه ها مشابه بود. نتیجه گیری: شروع بلوغ نهایی تخمک ها با آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین باعث افزایش قابل توجه تعداد تخمک های بازیافت شده و جنین های به دست آمده می شود. با این حال، تحریک دوگانه با استفاده از دوز کم گنادوتروپین جفنی انسان (IU1500) و آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین در مقایسه با دوز استاندارد گنادوتروپین جفتی انسان (IU10000) تغییری در کیفیت جنین ایجاد نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح bhCG ترشحات سرویکوواژینال و زایمان زودرس می باشد.روش کار: نوع مطالعه این پژوهش مقطعی مقایسه ای است. در این مطالعه از 60 زن مراجعه کننده با نشانه های دردهای زودرس زایمانی و 27 زن با حاملگی سالم به درمانگاه های اورژانس و مامایی با سن حاملگی 24 تا 36 هفته و 6 روز نمونه گیری از ترشحات سرویکوواژینال به عمل آمد. موارد پارگی زودرس کیسه آب، پلی هیدروآمنیوس، خونریزی و ترشحات خونی، مقاربت و استفاده از لوبریکانت یا کرم واژینال طی 24 ساعت گذشته، اعتیاد به سیگار، ابتلا مادر به بیماری های سیستمیک، ابتلا به هیپرتانسیون حاملگی یا پره اکلامپسی، سابقه کیست تخمدان، ابتلا به کوریو آمنیونیت، استفاده از کورتیکوستروئیدها هنگام نمونه گیری، وجود آنومالی های جنینی، محدودیت رشد جنین و دیلاتاسیون بیش تر از 3 سانتی متر از مطالعه حذف گردیدند. نمونه به دست آمده در یخچال نگهداری و به آزمایشگاه منتقل و طی 72 ساعت مورد آزمایش قرار گرفت و سپس بیماران از نظر وقوع زایمان زودرس پیگیری شدند.نتایج: این پژوهش نشان داد که میانگین سطح b-hCG ترشحات سرویکوواژینال در گروه I (لیبرو زایمان زودرس یا حقیقی) (24 mlu/ml) بالاتر از گروه II (لیبر زودرس و زایمان سر موعد یا کاذب) (17.44 mlu/ml) و گروه III (سالم) (10.02 mlu/ml) می باشد. بین متغیرهای افاسمان سرویکس، شدت انقباضات و فاصله نمونه گیری تا زمان زایمان و مقدار bhCG ترشحات سرویکوواژینال نیز اختلاف معناداری بین سه گروه وجود دارد. آنالیز منحنی ROC نشان داد که سطح bhCG ترشحات سرویکوواژینال مساوی یا بیش تر از 22.5 میلی واحد در میلی لیتر با زایمان زودرس همراه است )حساسیت 97 درصد، ویژگی 76 درصد، ارزش پیشگویی مثبت و منفی 81 و 96 درصد(. مقدار بحرانی برای گروه های II و III، 18 میلی واحد در میلی لیتر )با حساسیت 48 درصد، ویژگی 93 درصد، ارزش پیشگویی مثبت و منفی 87 درصد و 62 درصد( است.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COLE LAURENCE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  335-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41035
 • دانلود: 

  21861
چکیده: 

hCG is a generic name for 5 biologically active molecules that share a common a and b subunit amino acid sequence. These 5 molecules have key biological function in human pregnancy and human cancer. This review examines these molecule in detail. These 5 molecules, hCG, sulfated hCG, hyper glycosylated hCG, hCG free s and hyper glycosylated free s are produced by placental syncytiotrophoblast cells and pituitary gonadotrope cells (group 1), and by placental cytotrophoblast cells and human malignancies (group 2). Group 1 molecules are both hormones that act on the hCG/LH receptor. These molecules are central to human menstrual cycle and human pregnancy. Group 2 molecules are autocrines that act by antagonizing a TGFs receptor. These molecules are critical to all advanced malignancies.The hCG groups are molecules critical to both the molecules of pregnancy or human life, and to the advancement of cancer, or human death.

آمار یکساله:  

بازدید 41035

دانلود 21861 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  429-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35983
 • دانلود: 

  22431
چکیده: 

Background: Gonadotropin-releasing hormone agonists (GnRH-a) was increasingly used for triggering oocyte maturationfor the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Studies suggest that GnRH-a might be used as a better trigger agent since it causes both Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone release from a physiologic natural cycle. Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of dual-triggering in assisted reproductive technology outcomes. Materials and Methods: 192 normal responder women aged ≤ 42 years and 18< Body Mass Index <30 kg/m2 enrolled in this single-blind randomized controlled trial. All participants received antagonist protocol. For final triggering, women randomly were divided into two groups. Group, I was triggered by 6500 IU human chorionic gonadotropin (hCG) alone, and group II by 6500 IU hCG plus 0. 2 mg of triptorelin. The implantation, chemical, clinical and ongoing pregnancy, and abortion rates were measured. Results: The mean of retrieved oocytes and obtained embryos were statistically higher in the dual-trigger group (group I), but the implantation and pregnancy rates were similar in two groups. Conclusion: The results of our study did not confirm the favorable effect of dual-triggered oocyte maturation with a GnRH-a and a standard dosage of hCG as an effective strategy to optimize pregnancy outcome for normal responders in GnRH-antagonist cycles. We think that this new concept requires more studies before becoming a universal controlled ovarian hyperstimulation protocol in in vitro fertilization practice.

آمار یکساله:  

بازدید 35983

دانلود 22431 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

زمینه و هدف: پارگی زودرس کیسه آب یکی از مشکلات مهم در حاملگی است و تشخیص موارد مشکوک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات در زمینه شناسایی یک آزمون ساده، سریع و قابل اعتماد به منظور تایید پارگی کیسه آب ادامه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی b-hCG مایع واژینال برای تشخیص پارگی کیسه آب (Premature Rupture Of Membrane-PROM) است.روش کار: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 123 زن حامله که همگی در تریمستر سوم حاملگی بودند (سن حاملگی بیشتر از 28 هفته) انجام گرفت. بیماران در سه گروه مبتلا به PROM (41 نفر)، مشکوک به PROM (42 نفر) و کیسه آب سالم (40 نفر) در نظر گرفته شدند. 5 سی سی(cc)  مایع استریل نرمال سالین به فورنیکس خلفی واژن وارد شد و سپس مایع شستشوی واژن آسپیره گردیده و برای تعیین کمی b-hCG به آزمایشگاه ارسال گردید و میزان b-hCG در سه گروه مقایسه شد. یافته های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS V.11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون های آماری One way ANOVA, t-student و Kroskal-Walis استفاده گردید.یافته ها: میزان b-hCG در گروه بدون پارگی کیسه آب 7.71±15.7 mIU/ml، در گروه با پارگی کیسه آب468.06±366.34 mIU/ml  و در گروه مشکوک به 176.43±316.37 PROM mIU/ml گزارش گردید که تفاوت معنی داری را بین سه گروه نشان می داد (p=0.000). منظور تعیین یک Cut off value برای b-hCG از منحنی (Receiver Operating Characteristics ) ROC استفاده شد که Cut off value حدود 79.5 mIU/ml با حساسیت %93 و ویژگی %84 به دست آمد.نتیجه گیری: b-hCG مایع به دست آمده از شستشوی واژینال در موارد مشکوک به PROM و PROM قطعی زیادتر از موارد کیسه آب سالم است و می تواند به عنوان یک تست قابل اعتماد مناسب و سریع در تشخیص PROM مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  53-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38346
 • دانلود: 

  18432
چکیده: 

Introduction: This prospective study evaluated the efficacy of a small bolus of hCG administered on the day of ovulation induction with a GnRH agonist versus standard dose hCG on reproductive outcomes.Materials and Methods: One hundred forty infertile patients after a GnRH antagonist protocol. Ovulation induction was performed with either 10, 000 IU hCG (n=70) or 0.2 mg GnRHa (triptirelin) supplemented with 2, 500 IU hCG (n=70) on the day of ovulation induction. Reproductive outcomes in two groups were compared.Results: Significant difference was seen regarding positive hCG (51.4% and 31.4%) between the GnRHa and 10, 000 IU hCG groups, but there were no significant differences in clinical pregnancy (40% and 25.7%) and ongoing pregnancy (34.3% and 21.4%) between two groups.Conclusion: A small bolus of hCG in the GnRHa group secured the luteal phase, resulting in a comparable reproductive outcomes in the two groups.

آمار یکساله:  

بازدید 38346

دانلود 18432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FATHI M. | MIRSHAHI M. | GARAATI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  523-528
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  10262
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10262

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

در این مطالعه شدت نور فلورسانس ایجاد شده در طول موج 480 nm که در پی تهییج هورمون گونادوتروپین جفت انسانی (hCG) با نوری با طول موج 380 nm و در حضور 1- آنیلینو 8- نفتالن سولفونات (ANS) ایجاد می گردد، به عنوان شاخصی از میزان وجود هورمون دست نخورده اندازه گیری گردید. تفکیک hCG به زیر واحدهایش در محدوده pH بین 2 الی 10 و در محدوده دمایی 25oc الی 70oc از نوع کنیتیک درجه اول ارزیابی شد و ثوابت سرعت تفکیک در این محدوده تعیین گردید. سرعت تفکیک hCG در محیط اسیدی نسبت به سایر شرایط بیشتر است. مطالعات ژل فیلتراسیون hCG  نشان داد که حجم شستشوی این هورمون با افزایش pH از محیط اسیدی به خنثی و قلیایی افزایش می یابد. سدیم دودسیل سولفات (SDS) که یک سورفکتانت آنیونی قوی می باشد، تفکیک hCG را به زیر واحدهایش در محدوده غلظتی مطالعه شده کاهش می دهد. SDS بهترین اثر مهاری خود را در غلظت 0.7 mM اعمال می کند. با تعیین انرژی فعال سازی hCG در حضور و عدم حضور SDS مشخص گردید که بیشترین انرژی فعال سازی جهت تفکیک این هورمون بر غلظت 0.7 mM از SDS منطبق است. افزایش درحجم شستشوی hCG در حضور (0.7 mM) SDS در pH های اسیدی، خنثی و قلیایی واقع می گردد. کاهش در سرعت تفکیک hCG و افزایش در انرژی فعال سازی این هورمون در حضور SDS احتمالا به دلیل تاخوردگی جزیی می تواند باشد که نتیجه عملکرد SDS است.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
litScript