نتایج جستجو

2654

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

266

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

GEOGRAPHICAL POSITION, PARTICULAR CLIMATIC SITUATION AND LIFESTYLE OF THE PEOPLE IN guilan PROVINCE HAVE MADE SPECIFIC KIND OF ARCHITECTURE, AND HAS PROVIDED A KIND OF SHELTER, WHICH WHILE IS BEAUTIFUL AND ATTRACTIVE, PER DE HAS CREATED A CERTAIN STYLE OF ARCHITECTURE AND USING MATERIALS, SO THAT HAS DISTINCT IT FROM OTHER PARTS OF IRAN; ONE OF THE TRADITIONAL APPLIED MATERIALS IN HOUSING ARCHITECTURE IN guilan IS TILES, WHICH ARE IMPLEMENTED AS A COVER ON SLOPING ROOFS IN THIS REGION PERFORMED, WHICH IN ADDITION TO BEAUTY IS COMPLIANT WITH HUMID AND RAINY CASPIAN CLIMATE. IN THE PAST, ROOFING TILES, AS A BUILDING MATERIAL HAS BEEN PRODUCED IN MANY CENTERS THROUGHOUT guilan PROVINCE. AS A RESULTS OF REPLACING MODERN MATERIALS (TIN, ASBESTOS CEMENT SHEET ETC.), CERAMICS INDUSTRY IN guilan HAS BEEN DECLINED. AND THERE IS A MANUFACTURING WORKSHOP OF ROOFING TILES, IN guilan PROVINCE, WHICH SUPPORTING THIS DOMESTIC INDUSTRY, ACCORDING TO ITS ADVANTAGES, COMPARED TO MODERN MATERIALS SEEMS NECESSARY. THIS PAPER THROUGH ANALYTICAL- DESCRIPTIVE METHOD AND BASED ON FIELD AND LIBRARY DATA COLLECTION HAS TRIED TO IDENTIFY AND INTRODUCE CERAMIC INDUSTRY IN guilan, AS WELL AS STUDYING THE REDUCTION FACTORS, AND PROVIDING STRATEGIES TO REVIVE THIS INDUSTRY.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  255-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه: به رغم کاربرد روش های پی گیری و درمان هنوز بیماری های قارچی ناشی از درماتوفیت ها در بسیاری از نقاط دنیا شیوع نسبتا بالایی دارد.هدف: بررسی توصیفی انواع کچلی (درماتوفیتوزیس) در گیلان.روش اجرا: این مطالعه بر روی 217 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت از فروردین تا پایان اسفند 1381 انجام شد. در صورت مشکوک بودن ضایعه اسمیر مستقیم و کشت تهیه شد.یافته ها: 93 بیمار اسمیر مستقیم(10%KOH) و کشت مثبت از نظر درماتوفیتوزیس داشتند که از این تعداد 50 نفر زن و 43 نفر مرد بوده اند. انواع کچلی به ترتیب شیوع کچلی کشاله ران(47.2%) ،کچلی پا (12.9%) و در نهایت کچلی ناخن، دستو صورت بودند. عمده ترین عامل کچلی کشاله ران تریکوفیتون منتاگروفیت بود. شیوع کچلی کشاله ران به طور معنی دار در فصول گرم بیشتر از فصول سرد بود.نتیجه گیری: کچلی کشاله ران شایع ترین نوع کچلی در این مطالعه بود. در شیوع بالای این نوع کچلی بالاخص در زنان نسبت به مطالعات قبلی، ممکن است فعالیت شغلی(کشاورزی) و نوع پوشش زنان شمال کشور نقش داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 237 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

فروشندگان بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان به صورت چرخشی در هر یک از شهرهای این استان در یک یا چند روز از روزهای هفته اقدام به فروش محصول خود می نمایند. این امر منجر به ایجاد یک شبکه بازاری وسیع در سراسر منطقه می گردد. در این مقاله به چگونگی برقراری آن و تاثیرات این شبکه از طریق رسم شبکه بندی های موجود پرداخته می شود.روش تحقیق این پژوهش کیفی است. حجم نمونه نیز از طریق نمونه گیری وضعی انتخاب شده که تعداد آن برابر با 108 نفر از فروشندگان در 9 شهر بازاری استان گیلان می باشد. در انتخاب شهرها، از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. در درون هر شهر نیز از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب فروشندگان بهره برده شد. نرم افزارهای مورد استفاده نیز ARC GIS و UCINET می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارهای دوره ای محلی دارای چهار شبکه شمال غرب، غرب، شمال شرق و شرق، در استان گیلان می باشند. بازارهای مزبور دارای همپوشی بوده و این امر موجب شده است که کل استان تحت این شبکه بازاری قرار گیرد. همچنین بازار بندر انزلی و ماسال نقش مرکزی را دارا بوده که کلیه بازاریان در سراسر گیلان در این شهرها جمع می شوند و به نوعی این بازارها، مراکز گردهمایی فروشندگان کل استان به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 64 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56159
 • دانلود: 

  9684
چکیده: 

Background: Head injury (HI) is preventable and knowledge of the epidemiology of children’s HI is essential for developing preventive strategies.Objectives: The aim of this study was to survey pediatric HI patients admitted to emergency wards at Poursina Hospital in Rasht, Iran, from 2009 to 2010, and to identify the cause of HI in these children.Patients and Methods: In this retrospective study, all HI patients under the age of 18 who were admitted to emergency wards between March 2009 and March 2010 were enrolled in the study. Demographic, etiologic, and injury data were collected and a descriptive analysis was performed.Results: A total of 668 patients were included in this study. The mean age was 10.4 ±5.3 years. The most frequent cause of HI was traffic accidents. The mean Glasgow Coma Scale (GCS) score was 14.5 ±1.6. The ratio of boys to girls was approximately 3 to 1. The ratio of boys to girls increased with increasing age (P<0.01). Moreover, an association was found between age at injury and etiology of HI as well as a significant association between age at injury and the place of event (P<0.01).Conclusions: The incidence of childhood HI due to traffic accidents is high (81% of pediatric trauma cases). Thus, motorcyclist education and improvement in traffic engineering for pedestrians and bicyclists should be included in prevention programs.

آمار یکساله:  

بازدید 56159

دانلود 9684 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

مقدمه: سوختگی یکی از مهمترین حوادث و رایج ترین صدماتی است که سلامت کودکان را تهدید می کند، و سومین علت مرگ و میر در این گروه سنی می باشد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین مشخصات کودکان 6- 1 سال دچار سوختگی استان گیلان انجام شده است.روش کار: این مطالعه بصورت یک طرح توصیفی مقطعی، بر روی 175 کودک 6- 1 سال پذیرش شده در بیمارستان سوانح سوختگی ولایت شهر رشت انجام شد. نمونه ها از طریق نمونه گیری تدریجی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دو قسمتی شامل: مشخصات فردی و اطلاعات پزشکی بود که بصورت مصاحبه با والدین تکمیل شد.نتایج: یافته های پژوهش نشانگر آن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش، پسر (52%) با میانگین سنی 30.6±2.18 ماه بود. (%79.4) از این کودکان دچار سوختگی با مایعات داغ و 32 درصد دچار سوختگی در اندام تحتانی شده بودند. (%78.9) از نمونه ها خوددرمانی در منزل داشتند. بیشترین موارد سوختگی در روزهای غیرتعطیل (%60.6) و بین ساعات 8- 5 عصر (%26.9) رخ داده بود.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به ما کمک می کند تا با شناسایی کودکان در معرض خطر و آموزش روشهای پیشگیری از سوختگی بسیاری از حوادث سوختگی را کاهش دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

پدیده موج گرما یکی از موثرترین پدیده های هواشناسی است که تاثیر بسیار شگرفی بر روی اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی می گذارد، سبب ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ مرگ و میر می شود. هدف اصلی این مقاله شناخت و طبقه بندی پدیده موج گرما و پراکندگی مکانی آن در استان گیلان می باشد. این پژوهش متشکل از دو بخش می باشد: بخش اول مجموع روزهای دارای تنش گرما و بخش دوم دوره هایی که موج گرما وجود دارد. در هر دو روش از مقیاس 1 (Minor) تا5 (Extreme)  استفاده شده است، مهمترین یافت های پژوهش عبارتند از :- در پراکندگی مکانی روزهای تنش گرما و موج گرما، ارتفاع ها، رطوبت و ویژگی های سواحل تاثیر زیادی دارد، به طوری که ایستگاه های نزدیک به ساحل وکم ارتفاع (به غیر از انزلی) دارای بالاترین روزهای استرس و موج گرما بوده و ایستگاه های نواحی کوهستانی و دور از سواحل مرطوب (غیر از منجیل) دارای کمترین فراوانی موج گرما بوده اند.- رده پنجم موج گرما (EXTREME) دارای بالاترین فراوانی موج گرما و به دنبال آن رده های سوم، دوم، چهارم و بعد رده اول قرار دارد.- شهرهای آستارا، رشت، لاهیجان و کیاشهر به خاطر رطوبت بالا دارای بیشترین فراوانی موج گرم گرم ترین شهرها و شهر انزلی به عنوان خنک ترین شهر ساحلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1022
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

تومورهای بدخیم پوست از شایعترین سرطانهای انسان است. انواع تومورهای بدخیم شایعترین سرطان سلولهای لایه بازال (B.C.C) کارسینوم سلول های سنگفرشی (S.C.C) ملانوم بدخیم (MM) است ، هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی نسبی تومورهای پوست در استان گیلان بوده است . دراین مطالعه توصیفی، کل موارد ثبت و تایید شده تومورهای پوست در آزمایشگاههای پاتولوژی خصوصی و دولتی استان گیلان در طی 7 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت . این بررسی نشان داد که شایعترین آنها(64%) B.C.C  و  (%28) SCCو(3/3%) MM  می باشد این مطالعه نشان داد BCC در مردان و MM در زنان شایع تر است همچنین گروه سنی 69-60 ساله ها بیشترین ابتلا به تومورهای مختلف پوستی را بخود اختصاص داده اند .

آمار یکساله:  

بازدید 1022

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

TEYMOORI SENDESI SEYEDE GOLESTANE | GHOBAD NEJHAD MASOOMEH | KHODAPARAST SEYED AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MACROBASIDIOMYCETES ARE IMPORTANT BECAUSE OF THEIR SYMBIOSIS ASSOCIATION WITH TREES. THESE FUNGI ARE EDIBLE AND USED A MEDICINE. THEIR SYMBIOSIS RELATIONSHIP WITH TREES COULD BE ASSOCIATED WITH ON SPECIFIC SPECIES OF TREES OR INCLUDED A WIDE RANGE OF PLANTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

پوررمضان عیسی | مهدوی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  100-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1122
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

سازمان فضایی استان گیلان، ترتیب و توزیع نظام یافته واحدها و فعالیت ها در فضا برای عملکردهای عموم مجموعه است. این مقاله که با هدف تحلیل سازمان فضایی فعالیت ها در استان گیلان تهیه شده، از لحاظ هدف بنیادی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. نتایج این مطالعات نشان می دهد، سازمان فضایی ناحیه جلگه ای گیلان که حول محور فعالیت های نظام یافته در پیکره استان شکل گرفته ، نسبت به نواحی کوهپایه ای و کوهستانی که شامل ناحیه جنگلی و نوار مرتعی می باشد، دارای موقعیت ممتازتری بوده و در زمره فضاهای نسبتا توسعه یافته در استان محسوب می شود. با توجه به این نوع سازمان فضایی، توزیع امکانات و فعالیت ها و پراکندگی تسهیلات و نحوه میزان دسترسی به خدمات به صورت نسبتا بهینه در سطح ناحیه جلگه ای استان صورت گرفته است. استفاده از فضا در وضع موجود تا حدی بیانگر قابلیت ها و توان های محیطی آن است. اما گاه عدم شناسایی دقیق پتانسیل های محیطی و گاه اقتضای ضرورت ها موجب می شود که بهره گیری از برخی فضاها متناسب با قابلیت های بالقوه نباشد. از این رو درمطالعات آمایشی تحلیل سازمان فضایی استان، مقوله کاربری و تخصیص فضا از اهمیت خاصی برخوردار است. استقرار صنایع در استان گیلان از توزیع فضایی نامتعادل برخوردار می باشد. با توجه به گرایش های کنونی درایجاد شهرک های صنعتی در نواحی صنعتی روستایی در سطح شهرستان های استان می توان گفت، استقرار صنایع در سطح نواحی استان از توزیع فضایی عادلانه تری نسبت به گذشته برخوردار بوده است. همچنین کانون های فعالیت های خدماتی استان در نقاط شهری آن قرار دارد، بنابراین سطح خدمات، به فراخور سطح شهرها در نظام سلسله مراتب عملکردی آن تفاوت خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1122

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 86)
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 278 استناد 0 مرجع 9
litScript