نتایج جستجو

149

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GUPTA ANEK PAL | VERMA DEVENDRA KUMAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  405-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Carboxymethyl guar gum nanoparticles-based conductive polyaniline/carboxymethyl guar gum (PANI/ CMGG) nanocomposites have been prepared first time by chemical oxidative method by potassium dichromate as an oxidant. The aim of the manuscript was to study the effect of CMGG nanoparticles concentrations on PANI/CMGG nanocomposites. Aniline has been polymerized in the presence of CMGG nanoparticles dispersed solution in acidic medium. Then nanocomposites have been characterized by FTIR, XRD, SEM and TEM. The size of the PANI/CMGG nanocomposites particles has been found in the range of ~90–280 nm. The results conclude that conductivity of the nanocomposites inversely depends on the concentration of the CMGG nanoparticles.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29846
 • دانلود: 

  23971
چکیده: 

Objective: Several diseases are reported to be uncommon in those parts of the world where dietary fiber intakes are high, therefore, in this study; we evaluated the hypocholesterolemic effects of a dietary fiber (guar gum) in hypercholesteromic rats.Materials and Methods: Rats were fed high-fat or a normal fed diet for 12-week then treated with 5% guar gum in their regime during a 28 days period.Results: Total cholesterol was significantly increased in high-fat diet rats, while administration of guar gum significantly lowered it. Body weight was significantly increased in high-fat diet rats while, at the end of 4-weeks treatment of guar gum, body weight of treated rats was significantly decreased.Conclusion: These results suggested that guar gum may be effective as hypocholesterolemic agent and may prevent hypercholesteromia in hypercholesteromic rats. The results also suggested that guar gum may be important for reducing body weight in hyperlipidemic rats.

آمار یکساله:  

بازدید 29846

دانلود 23971 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

سلیاک رایج ترین بیماری است که در اثر مصرف گلوتن بروز پیدا می کند، که تنها راه درمان آن استفاده از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن در تمام طول 2 بیمار است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر گوآر و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (T.G) بر خصوصیات فارینوگرافی خمیر و کیفیت نان تهیه شده از مخلوط آردی بدون گلوتن (آرد سویا، آرد برنج و نشاسته ذرت) بود. برای این منظور صمغ گوآر در سطوح 2 و 3% و آنزیم T.G در سطوح 0، 1 و 10 واحد به فرمولاسیون اضافه شدند. نتایج آزمایش ها روی نان ها نشان داد که گوآر سبب افزایش حجم ویژه نان ها و آنزیم T.G سبب کاهش حجم ویژه نان ها می شود. افزودن صمغ گوآر تاثیری در بافت مغز نان ها ایجاد نکرد ولی افزودن آنزیم T.G در سطح 1 واحد سبب بهبود بافت مغز نان ها شد. در مقایسه با نان کنترل افزودن صمغ گوآر سبب کاهش میزان سفتی مغز نان ها در روز پخت شد ولی با افزودن آنزیم T.G و افزایش دوز استفاده از آن میزان سفتی افزایش پیدا کرد. آنزیم T.G در سطح 10 واحد سبب به تعویق افتادن روند بیاتی در نان ها شد ولی گوآر تاثیر قابل ملاحظه ای در این موضوع نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 113 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

BYOUNGSEUNG Y. | SUN MEE L. | MOONJUNG C. | JAE K.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  562-565
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5209
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5209

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در این پژوهش، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر تجاری صمغ گوار پس از تیمار پلاسمای سرد فشار هوای اتمسفر در سه زمان مختلف (5، 10 و 15 دقیقه) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون جریان برشی پایا نشان داد که رفتار هردو نمونه شاهد و نمونه های تیمارشده با پلاسمای سرد شل شونده با برش بود. بین مدل های ریولوژیکی، مدل هرشل بالکلی از ضریب تبیین (R2) بالاتری برخوردار بود. مقدار nH در نمونه شاهد و تیمار کمتر از 1 بود. با افزایش زمان، مقدار KH (به جز 5 دقیقه) به طور معنی داری کاهش یافت. در روبش کرنش، با افزایش زمان تیمار مقدار مدول های ذخیره G′ و افت G′ ′ با اختلاف معنی داری کاهش یافت. نمونه تیمار شده به مدت 5 دقیقه نقطه برخورد (G′ = G′ ′ ) بزرگتری نسبت به نمونه شاهد داشت که با افزایش زمان تیمار کاهش یافت. در محدوده فرکانس پایین آزمون روبش فرکانس نمونه های شاهد و نمونه تیمار، مدول G′ ′ بالاتر از مدول G′ بود. از فرکانس Hz 1-1/0 مدول G′ و مدول G′ ′ وابسته به فرکانس بودند. پس از برخورد، مدول G′ به مدول G′ ′ غالب شد و صمغ گواررفتارژل مانند ضعیف نشان داد. مقدار tanδ در نمونه ها کمتر از 1 و بزرگ تر از 1/0 بود. مقدار ویسکوزیته کمپلکس (η *) با افزایش زمان تیمار با اختلاف معنی داری کاهش یافت. شیب ویسکوزیته کمپلکس با افزایش زمان، کاهش یافت. داده های حاصل از FTIR نشان داد که طیف جذب نمونه های تیمار مشابه نمونه شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  46-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی اثر بیوپلیمر گوار بر فرسایش بادی خاک پرداخته است. با فرض بر این که گوار در کنترل فرسایش بادی مؤثر است، توانایی آن در کاهش فرسایش بادی خاک با استفاده از آزمایش های تونل باد بررسی شد. نمونه های خاک مورد بررسی از تپه های ماسه ای دشت سجزی، واقع در استان اصفهان، برداشت شد. سپس در بشقاب هایی به قطر 23 سانتی متر با سوسپانسیون گوار به نحوی آماده شد، که معادل مقادیر 2/0، 4/0، 8/0، 0/1 و 2/1 گرم بیوپلیمر در هر مترمربع سطح نمونه پوشش داده شود. آزمایش های تونل باد در سرعت های هفت تا 15 متر بر ثانیه بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که پوسته مقاومی که به سبب پاشیدن سوسپانسیون گوار در سطح خاک ایجاد می شود، مقاومت خاک در مقابل فرسایش بادی را به شدت افزایش می دهد. مقدار 2/1 گرم بر مترمربع از گوار می تواند فرسایش را تا 98 درصد کاهش دهد. نتایج آزمایش های دانه بندی خاک نشان داد که گوار سبب درشت تر شدن دانه بندی و لذا، کاهش مقدار فرسایش خاک و افزایش سرعت باد آستانه فرسایش از هفت به 10 متر بر ثانیه شده است. بنابراین، استفاده از گوار را می توان روشی مناسب برای کنترل فرسایش بادی خاک، پس از بررسی های میدانی، معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (Transactions C: Chemistry and Chemical Engineering)
 • صفحات: 

  1474-1484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18410
 • دانلود: 

  31336
چکیده: 

Several methods have been developed for the modification of natural polymers. Most of the reported methods are expensive since the chemical reactions are carried out using chemical additives along with stabilizers. Microwave assisted synthetic strategies gained significant importance for materials synthesis due their eco-friendly nature. guar gum is one of the important naturally occurring non-ionic polysaccharide, which has incredible industrial and commercial applications. A rapid method for protecting the hydroxyl group in sterically hindered gum was developed by microwave-assisted synthesis (MAS). An efficient synthesis of different novel guar gum derivatives such as (acetate, butyrate and propionate; GG1-GG3) was performed. A significant higher yield of ester was achieved for 15 min at 600 W using iodine as a reaction promoter. Gum ester formation was carried out at various concentrations and for different reaction intervals. The synthesized products were characterized using FTIR, NMR, and SEM techniques. The efficiency of adopted synthesis method was evaluated based on swelling ratio, gelation ability and solubility. The study indicates that the guar gum can be modified using acid anhydride under microwave irradiation with enhanced physic-chemical properties. Moreover, microwave modification is an eco-friendly approach.

آمار یکساله:  

بازدید 18410

دانلود 31336 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMAVATI V. | RAZAVI S.H. | MOUSAVI SEYED MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  34304
 • دانلود: 

  23412
چکیده: 

The effects of some synthetic sweeteners on the rheological and physical properties of guar gum in dilute solutions were investigated. Measurements include the determination of intrinsic viscosity and the particle size, surface weighted mean [D3, 2], volume weighted mean [D4, 3] and specific surface area of arabic gum and synthetic sweeteners mixtures. The concentration of these sweeteners were 0, 0.1, 0.2% w/w for aspartame, acesulfame-k and cyclamate, and 0, 0.001, 0.002% w/w for neotame. Gum was evaluated for intrinsic viscosity by various models i.e. Huggins, Kraemer, Tanglertpaibul and Rao equations. The results showed that the values obtained for intrinsic viscosity were different upon various equations used. The plot of relative viscosity versus concentration, obtained from Tanglertpaibul and Rao model described best the phenomenon. Sweeteners had no significant effect on intrinsic viscosity of guar gum solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 34304

دانلود 23412 استناد 630 مرجع 2205
نویسندگان: 

HAERI MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23818
 • دانلود: 

  17312
کلیدواژه: 
چکیده: 

In the previous issue of AJP an article under the title of "Reduction of serum cholesterol in hypercholesterolemic rats by guar gum" was published (Samarghandian et al., 2011), which raised some question to be discussed more. In the “Animal Experimental Procedure” section, for induction of hypercholesterolemia, rats have been fed a chow supplemented with 18% corn oil. This diet is absolutely a high fat diet but it could not induce hypercholesterolemia because cholesterol is an animal or fungus steroid and oils with plant origin have no or little amount of cholesterol (Horton et al., 2002, Behrman et al.2005). Therefore plant oils could not increase cholesterol levels in rats and are not used routinely for induction of hypercholesterolemia. Authors have cited five studies in order to support their protocol (Pratchayasakul et al., 2011, Guo et al., 2011, Bajerska et al., 2011, Suanarunsawat et al., 2010, Zhao et al., 2011). However in all cited references (except for Zhao et al that has not been listed in references list), animal fat such as lard with or without corn oil were used as the hypercholesterolemic diet that is not used in the current study. It is clear that authors and coworkers have not followed the exact procedure mentioned in the articles they cited, therefore elevation of serum total cholesterol levels mentioned in the figure 2 (results section) may not be possible.

آمار یکساله:  

بازدید 23818

دانلود 17312 استناد 0 مرجع 0
litScript