نتایج جستجو

49048

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4905

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  17
 • بازدید: 

  5168
 • دانلود: 

  1008
چکیده: 

تشخیص وضعیت رشد گیاهان دارویی در شرایط مختلف آبیاری و تنش خشکی می تواند راهنمای کشت گیاهان مقاوم در مناطق خشک یا کم آب باشد. در آزمایشهای متعددی که در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه اجرا گردید، 5 گونه از گیاهان دارویی به نامهای مریم گلی، بومادران، اسفرزه، همیشه بهار و بابونه هر کدام به طور جداگانه در تحت تیمارهای آبیاری کامل در حد ظرفیت مزرعه (fc) و تنشهای خشکی به اندازه fc%75، fc%50 و fc%25 قرار گرفتند. ماده خشک تولیدی، وزن ریشه، طول ریشه، وزن اندام هوایی و ارتفاع گیاهان اندازه گیری و جداگانه مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. برای کلیه گونه ها در تحت تیمارهای مختلف تنش و آبیاری تفاوتهای معنی داری در سطح 1% در عملکرد و اجزای آن مشاهده گردید. در میان گیاهان دارویی مورد آزمایش، گیاهان مریم گلی و بومادران بهترین رشد را در کلیه تیمارهای تنش خشکی داشته و رشد کامل و شادابی خود را در تیمارهای تنش شدید خشکی نیز حفظ کردند. به نظر می رسد که این گونه ها می توانند به عنوان گیاهان دارویی مقاوم در شرایط خشک و یا کم آب استقرار یابند. گونه های دیگر نیز دوره رشد خود را در شرایط تنش شدید تکمیل کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 5168

دانلود 1008 استناد 17 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثیر سطوح شوری بر تولید ماده خشک در مرحله رشد رویشی و تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه، درصد روغن، پروتئین دانه و سایر صفات گیاه بزرک، تعداد شش ژنوتیپ از این گیاه در دو آزمایش گلدانی و مزرعه ای بررسی شدند. در آزمایش گلدانی عامل شوری در چهار سطح: صفر (شاهد)، 35 (شوری متوسط)، 70 (شوری شدید) و 105 (شوری بسیار شدید) میلی مولار از نمک طعام خالص (NaCl)) بود و عامل دوم شش ژنوتیپ بزرک (شامل ژنوتیپ های C 1، C 2، C 3، B، خراسان و 33) بودند. در این آزمایش محتوای سدیم و پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم و وزن خشک گیاه در مرحله گلدهی اندازه گیری شد. در آزمایش مزرعه ای اثر سه سطح آبیاری (شامل آبیاری پس از 75، 115 و 145 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) بر عملکرد دانه، میزان پروتئین و روغن و سایر صفات شش ژنوتیپ بزرک ارزیابی شد. در آزمایش گلدانی با افزایش شوری، میزان سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت و غلظت پتاسیم و میانگین وزن خشک بوته کاهش نشان داد. این نتایج بیانگر آن بود که سطوح شوری بالا و متوسط نیز بر صفات فیزیولوژیک، رشد و تولید ماده خشک بزرک تاثیر منفی داشت. ژنوتیپ های خراسان و C 3 که کاهش کمتری را در تولید ماده خشک داشتند مقاومت بالاتری را در مقابل شوری نشان دادند. در آزمایش مزرعه ای با افزایش خشکی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ ها کاهش یافت، درصد روغن دانه تغییر معنی داری را نداشت ولی درصد پروتئین دانه حدود چهار درصد کاهش داشت. با توجه به اینکه ژنوتیپ های B و C2 در شرایط کمبود آب کمترین کاهش عملکرد دانه را نشان دادند، می توان این ژنوتیپ ها را مقاوم تر به خشکی معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

شوری و خشکی از مهمترین تنش هایی هستند که باعث کاهش قابلیت تولید محصولات زراعی مانند گندم در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک می شوند. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر جدایه های باکتری های نمک دوست مولدپلیمر (پلی ساکارید) بر کاهش اثرات شوری و خشکی، ابتدا باکتری های برتر نمک دوست مولد پلی ساکارید از خاک های شور اشتهارد جداسازی شدند. سپس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی گندم انجام شد. فاکتورها شامل: باکتری (در چهار سطح بدون تلقیح باکتری (B1)، جدایه باکتری (B2) TP7، جدایه باکتری(B3) TP5 ، هردو جدایه باکتری (B4))، خاک شور (در چهار سطح 2، 4، 8، 16 دسی زیمنس بر متر) و آب (در دو سطح رطوبتی 25 و 75 درصد آب قابل استفاده برای گیاه) بودند. تعیین ترادف ژنی 16S rRNA نشان داد جدایه TP7 به میزان 98.5% با سویه T))Bacillus subtlis susp.Inaquosorum ، و جدایه TP5 به میزان 97.7% با سویه SM19 (T) از باکتری Marinobacter lipolyticus قرابت فیلوژنی دارند. نتایج نشان داد که بذرهای گندم تلقیح شده با جدایه های باکتری در مقایسه با شاهد (عدم تلقیح) در همه سطوح شوری سبب افزایش در صفات درصد و سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی گردید .(p<0.05) این افزایش در تیمارهای تلقیح شده با هر دو جدایه باکتری و همچنین در شوری های 8 و 16 دسی زیمنس بر متر در هر دو سطوح رطوبتی چشمگیرتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 37 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  506-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

خشکی و شوری از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی از جمله پنبه بوده و با مختل ساختن رشد طبیعی گیاه محصول را کاهش می دهند. عدم توانایی گیاه در تحمل اثرهای خشکی و شوری مخصوصا در مرحله جوانه زنی موجب می گردد که بخش وسیعی از اراضی مورد کشت گیاهان زراعی مورد استفاده قرار نگیرد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری به جوانه زنی و رشد گیاهچه دو آزمایش جداگانه با استفاده از دو رقم تجارتی پنبه به اسامی ساحل و بختگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای خشکی و شوری شامل پتانسیل های صفر، 1-، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار بود تیمارهای خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 و تیمارهای شوری با کلرید سدیم خالص تنظیم شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 26 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  237-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4134
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4134

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  279
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

مقدمه: افراد مبتلا به جراحت های حرارتی، افزایش کاتابولیسم پروتئین، تاخیر بهبود زخم، پاسخ ایمنی ضعیف و شیوع عفونت دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح (growth hormone) GH، 3IGFBP (Insulin-like growth factor binding protein3) و IGF1 (Insulin-like growth factor1) پلاسمای افراد مبتلا به سوختگی شدید بود.روش ها: روش پژوهشی از نوع مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه شرکت کنندگان بود. آزمودنی های این پژوهش دو زن با سوختگی شدید (درجه 3) در دامنه سنی 30-20 سال در بیمارستان سوانح سوختگی مرکزی شهر بودند، که پس از تعیین موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند. بیماران طی 8 ماه مداخله انفرادی، تمرین های مقاومتی انجام دادند و یک ماه پس از پایان مداخله، به مدت 2 ماه پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر نمونه گیری خونی، به منظور اندازه گیری GH،IGF1 و IGFBP3 بود. نمونه های خونی به صورت ناشتا و 24 ساعت پس از تمرین ها در پایان هر ماه گرفته شد.یافته ها: بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، تمرین های مقاومتی در هر دو آزمودنی موجب تغییر در سطوح IGF1، IGFBP3 و GH شد. (Percentage of non-overlapping data) PND در 75 GH درصد برای آزمودنی اول و 87.5 درصد برای آزمودنی دوم و PND درIGF1   100 IGFBP3 ودرصد برای هر دو آزمودنی به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی طولانی مدت بتواند باعث افزایش عوامل رشدی در افراد مبتلا به سوختگی شدید شود و یک محرک قوی برای سنتز پروتئین در این افراد باشد، یا از اثرات کاتابولیکی به وجود آمده پس از سوختگی و یا روند معکوس و کاهش بیش از حد این عوامل رشدی، پس از سوختگی جلوگیری کند و در نتیجه، باعث تسریع در بهبود جراحت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1341-1351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

پارامترهای به کار رفته در مدل های شبیه ساز تحت شرایط مختلف مدیریتی و زیست محیطی مقادیر متفاوتی به خود اختصاص می دهند. تحلیل حساسیت به عنوان یک رویکرد مؤثر برای تشخیص اثرگذارترین پارامترها در روند مدل سازی و بررسی عدم قطعیت خروجی مدل ها شناخته شده است. در این پژوهش حساسیت پارامترهای رشد مدل AquaCrop برای گیاه ریحان تحت تنش های مختلف کود نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. پارامترهای رشد به کار رفته در مدل AquaCrop شامل بهره وری آب نرمال شده (*WP)، پوشش گیاهی اولیه (CC0)، حداکثر ضریب تعرق گیاهی ()، ضریب رشد پوشش گیاهی (CGC) و ضریب کاهش پوشش گیاهی (CDC) با استفاده از روش Beven (1979) تحلیل حساسیت شدند. نتایج نشان داد، بیشترین حساسیت خروجی مدل AquaCrop، نسبت به تغییر پارامتر *WP است. در نتیجه لازم است برای افزایش دقت و عملکرد مدل، این پارامتر برای شرایط محیطی و نوع محصول واسنجی شود. هم چنین، مقایسه ضرایب حساسیت به دست آمده برای هر یک از پارامترهای رشد نشان داد با افزایش درجه تنش کود نیتروژن، حساسیت مدل نیز افزایش یافته است. اما نرخ افزایش یکسانی بین پارامترهای رشد مشاهده نشد. به عبارت دیگر، تأثیرپذیری پارامترها از کمبود کود نیتروژن متفاوت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAEZI GHASEMI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12658
 • دانلود: 

  8373
چکیده: 

Background: Mycobacterium marinum is a ubiquitous, slow-growing nontuberclosis Mycobacterium (NTM), it can causes disseminated granulomatous infections in fish. Outbreaks in fisheries can be financially devastating and can also increase the chance of human exposure.Objectives: The aim of this work was evaluating the effects of some environmental stresses on M. marinum CCUG 20998.Methods: In this descriptive-analytic study M. marinum CCUG20998 was subjected to different conditions of environmental stresses such as pH, oxidative, osmotic pressure, and temperatures. The effects of stresses were studied on growth, biofilm formation, and cell division and biochemical characteristics ofM. marinum CCUG 20998.The growth data were analyzed by measuring colony forming unit (CFU) using SPSS software version 19.Results: The results showed that sodium chloride and hydrogen peroxide at %10 and 9600 ppm concentrations inhibit. Marinum CCUG20998 growths, respectively. Tolerance topH=11 and temperature at 82.5°C was detectable. Also, environmental stresses could affects on some biochemical characteristics ofM. marinum CCUG20998. Biofilm formation reduced upon using all stress conditions.Conclusions: Bacteria are able to adapt to dramatically different environments, In the case of mycobacteria, there is direct correlation between stress and pathogenicity. The results obtained from this study provided useful information on survival and tolerance ofM. marinum CCUG 20998 to different environmental conditions. Survival under stress conditions might not reflect the in vivo situation where host factors also contribute to establishment of the organism during infection.

آمار یکساله:  

بازدید 12658

دانلود 8373 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
litScript