نتایج جستجو

55276

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5528

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MENON S.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6078
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  6-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6514
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6514

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 8)
 • صفحات: 

  18-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهمترین منابع آب های مصرفی در دنیا، آب های زیرزمینی می باشد. یکی از راه های جامع و متداول برای ارزیابی کیفیت آب، استفاده از اندیس های کیفی است. منطق فازی به عنوان یک روش مناسب از هوش مصنوعی جهت توسعه سیستم های پیچیده و نامشخص مانند اندیس های محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی این مطالعه ارائه یک شاخص جامع کیفی برای آب های زیرزمینی بر پایه منطق فازی بر اساس خصوصیات مختلف کیفی آب می باشد.روش کار: در این مطالعه از 24 پارامتر مختلف فیزیکوشیمیایی آب بر اساس تاثیرات آن بر روی کیفیت آب و همچنین مصرف کننده استفاده شده است. طراحی شاخص کیفی بر اساس سیستم استنتاج فازی و به روش ممدانی صورت گرفته است. بعد از طراحی، شاخص به وسیله داده های حاصل از آب قنات های یزد مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: شاخص کیفی ارائه شده در این مطالعه نسبت به شاخص NSF که از 9 پارامتر برای بیان کیفیت آب استفاده می کند، دارای نتایج سختگیرانه تری است. این اختلاف می تواند به دلیل تفاوت در تعداد پارامترها و رابطه درونی پارامترها بر یکدیگر باشد. در ارزیابی شاخص ارائه شده با داده های حاصل از قنات های یزد، خروجی سیستم کیفیت پایین آب را نشان می دهد که پایین تر از استاندارد لازم برای مصارف آشامیدنی می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که شاخص کیفی آب پیشنهاد شده توسط این مطالعه می تواند به عنوان ابزار جامعی برای نشان دادن کیفیت واقعی آب به ویژه در زمانی که با اهداف مصارف انسانی همراه باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARABI B.S. | GHAFOURI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21958
 • دانلود: 

  30698
چکیده: 

A new mathematical model for identifying pollution sources in aquifers is presented. The model utilizes Lagrange Constrained Optimization Method (LCOM) and is capable to inversely solve unsteady fluid flow in saturated, heterogeneous, anisotropic confined and/or unconfined aquifers. Throughout the presented model, complete advection-dispersion equation, including the adsorption as well as retardation of contaminant, is considered. The well-known finite element method is used to discretize and solve the governing equations. The model verification is implemented using a hypothetical example. Also, the applicability of the developed code is illustrated by the real field problem of Ramhormoz aquifer in southwestern Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 21958

دانلود 30698 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

غلامی وحید | جعفری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1847
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

تامین منابع آبی با کیفیت مناسب از مهم ترین نیازهای انسان امروزی می باشد. متاسفانه علاوه بر مساله کمیت آب در دسترس، آلودگی منابع آبی و کیفیت آنها از مسائل محدود کننده در بحث تامین آب می باشد. تحقیق حاضر در (سواحل مازندران) برای بررسی و تعیین عوامل موثر در شوری آب زیر زمینی و ارائه مدلی برای برآورد میزان شوری آب زیرزمینی صورت گرفته است. بدین منظور اطلاعات مربوط به آزمایشات کیفی آب و عوامل موثر در شوری آب زیرزمینی از قبیل میزان بارش و تبخیر، عمق آب زیرزمینی، میزان نفوذپذیری خاک، شوری آب های سطحی، توپوگرافی منطقه و فاصله از دریا تهیه شدند. در مرحله بعد برای ارائه مدل روش رگرسیون چند متغییره با بکار گیری نرم افزار SPSS با در نظر گرفتن هدایت الکتریکی به عنوان معیاری برای بررسی شوری آب به عنوان متغیر وابسته و عوامل موثر در این پدیده به عنوان متغیرهای مستقل بکار گرفته شد. دو مدل یکی خطی و دیگری غیر خطی برای برآورد میزان شوری آب زیر زمینی در سواحل جنوبی دریای خزر ارائه شد و سپس با بکارگیری این مدل ها در مناطقی که از آمارهای آنها برای ارائه مدل استفاده نشده بود، کارایی مدل ها مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. مطابق نتایج حاصله نوع تشکیلات آبخوان، شوری آب های سطحی و فاصله از دریا از مهم ترین عوامل موثر در شوری آب های زیر زمینی می باشند. در نهایت نقشه شوری متوسط آب زیر زمینی سواحل شرقی دریای خزر (استان مازندران) با بکارگیری مدل غیرخطی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1847

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFAVI H.R. | BAHREYNI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  79-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15688
 • دانلود: 

  26463
چکیده: 

The increasing demand for water, especially in semiarid regions, poses new challenges for water resources managers. Hence, they must understand the interactions between surface water and groundwater systems, especially under uncertainty. In groundwater systems, uncertainty arises from boundary conditions and aquifer parameters, while in surface water systems, uncertainty stems from the natural variability of the climatic inputs such as precipitation, air temperature, and river flows and, to a lesser degree, from surface model parameters. The main objective of this paper is to present a simulation model for examining the interaction(s) between surface water and groundwater under geologic uncertainty. This model was specifically developed for the study of the Najafabad semiarid plain in Iran. The plain aquifer under study is recharged by lateral groundwater flow from boundaries, irrigation percolation, canals and river seepage, and precipitation directly on the plain. groundwater flow and groundwater/surface-water interactions were simulated for steady and transient flow conditions using MODFLOW-2000 for average monthly stress conditions in the system during 2001-2004. Calibration of the model was performed by comparing simulated and observed heads, and observation measurements made on a monthly basis during 2002-2004 in 49 observation wells. The Monte Carlo method was used for uncertainty analysis and the investigation of how different model structure alternatives would affect the estimated parameter values. This procedure has a fairly general applicability including systems with scare measurements. The stochastic modeling and analysis for hydraulic conductivity and river conductance was performed using normal distributions under 100 realizations. The results show that return flows from irrigated lands and seepage from the Zayandehrood River form significant components of the water budget, while boundary conditions play a minor role in the total mass balance.

آمار یکساله:  

بازدید 15688

دانلود 26463 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیمی داریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

منابع آب زیرزمینی به دلیل ضریب اطمینان بالاتر و نوسانات کمتر به عنوان یک گزینه مطمئن از دیرباز مورد استفاده انسان بوده و در طی دهه های اخیر در اثر برداشت بیشتر از تغذیه با کاهش کمی و کیفی روبرو شده است. مدیریت و جلوگیری از تشدید این مشکلات از طریق اکتشاف و بهره برداری متناسب با پتانسیل آن یکی از استراتژی های منتخب در این زمینه است. در این پژوهش دشت شهرکرد به عنوان دشتی که با افت سطح آب و کیفیت روبرو است انتخاب گردیده است. برای بررسی و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی داده های تراز ایستابی و سطح آب در دوره زمانی 1386-1363، پایگاه اطلاعات جغرافیایی متشکل از زمین شناسی، لیتولوژی، قابلیت تخلخل، توپوگرافی شیب و شبکه آبراهه تشکیل گردید. سپس با اتکا بر مفاهیم مهندسی ارزش، شیوه تحلیل کیفی دلفی و روش ترکیب لایه ها پتانسیل یابی آب های زیرزمینی به عنوان یک استراتژی در آبخوان های در معرض خطر تهیه گردید. نتایج نشان داد 5900 هکتار دشت دارای پتانسیل بالا برای برداشت و تغذیه مصنوعی و مناسب برای حفر چاه، 1600 هکتار پتانسیل متوسط و 4802 هکتار پتانسیل کم است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 119 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

احتشامی مجید | شریفی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

مساله آب شرب ری با جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر، از حادترین و اساسی ترین مشکلات این شهر می باشد. چاه های آب شرب شهر ری 40 تا 50 درصد آب شرب شهروندان ریی را تامین می کند. علاوه بر مساله آلودگی آب زیرزمینی شهر ری، افزایش جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب شرب باعث افزایش تقاضای آب و در نتیجه افت سطح آب زیرزمینی در منطقه شده است. اجرای طرح شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری هم باعث تشدید افت سطح آب زیرزمینی شهرری شده است. در این مقاله از میان آلودگیهای مختلف آب زیرزمینی، نیترات به دلیل قابلیت انحلال زیاد در آب، جذب کم و نیز پایداری ترکیب آن در آب، به عنوان بهترین شاخص برای نشان دادن آلودگی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل کمی آبخوان شهر ری با استفاده از کد نرم افزاری PMWIN تهیه شد. سپس اطلاعات نیترات چاههای آب شرب شهر ری از سال 1375 تا سال 1383 جمع آوری و پردازش شدند تا به فرمت ورودی کد نرم افزاری MT3D درآیند. مقادیر ضرایب پخشودگی طولی و عرضی، طول پخش، ضریب جذب واسنجی شدند و در نهایت مدل کیفی آبخوان شهرری تهیه شد. برای تهیه مدل ریاضی آب زیرزمینی ابتدا اطلاعات ورودی به کد نرم افزاری PMWIN جمع آوری و پردازش شدند. مدل تهیه شده در دو رژیم با جریان دایم و جریان غیر دایم مورد واسنجی قرار گرفت. تحلیل خطای باقیمانده ها، توزیع مکانی خطاها، درصد اختلاف ورودی و خروجی مدل، تحلیل حساسیت، واسنجی شرایط مرزی، مقایسه سطح آب محاسبه شده و مشاهده شده و در نهایت صحت سنجی مدل در هر دو رژیم دایم و غیر دایم مورد بررسی قرار گرفتند. با گذر از تمامی این مراحل مدل آب زیرزمینی شهر ری تهیه شد. سطح آب زیرزمینی مناطق شرقی شهر ری بین 1.5 تا 5 متر و مناطق مرکزی شهر 5 تا 11 متر افت در هشت سال آینده خواهند داشت. به علت فقدان تغذیه آبخوان به خاطر احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و همچنین تراکم شدید چاه ها در این منطقه و همچنین افزایش سرانه مصرف آب و افزایش جمعیت شهر، سطح آب غرب ری در بعضی مناطق بیش از 22 متر افت خواهد نمود. نتایج مدل نشان دهنده آن است که به علت فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب در مرکز شهر میزان نیترات همچنان زیاد خواهد بود. در مناطق غرب و جنوب غربی شهر ری به علت تاثیر شبکه فاضلاب، مقدار نیترات آبخوان به کمتر از 30 میلی گرم در لیتر کاهش پیدا خواهد کرد و به تدریج دامنه کاهش نیترات آبخوان از سمت غرب و جنوب غربی به سمت مناطق مرکزی شهر گسترش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADR KARIMI J. | SAGAFI M.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11676
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

There are several geotechnical and geoenvironmental problems involve water flow through soils. The coefficient of permeability is the most important parameter that dominates the water flow pattern through soils, both in transient and steady state conditions. In the current paper the stress dependency of permeability and its effect on the ground water flow is evaluated. The results of a field instrumentation program to establish pore water pressure profile is presented and the dominant effect of stress dependent permeability characteristics of soil over ground water pressure and flow is demonstrated and compared with an analytical solution. Also, the procedure and results of a laboratory experimental work to evaluate stress dependency of permeability is elaborated. Finally, referring to the site and laboratory investigations the nature of stress dependent permeability of soil and the validity of the related equation are assessed.

آمار یکساله:  

بازدید 11676

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1983
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1983

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  648
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  631-635
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript